Půjčka – zaměstnanci LEPO
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 68/5098 ze dne 22. 5. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15. 12. 2022

68/5098 22. 5. 2023
1. bere na vědomí

žádost Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s., IČO 22831738, o poskytnutí dotace na spolufinancování projektu „Bezplatné poradenské služby pro spotřebitele v Moravskoslezském kraji“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

68/5098 22. 5. 2023
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s., IČO 22831738, ve výši 50.000 Kč, maximálně však ve výši 31,62 % celkových uznatelných nákladů na realizaci projektu „Bezplatné poradenské služby pro spotřebitele v Moravskoslezském kraji“, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

68/5098 22. 5. 2023
3. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje“ o částku 50.000 Kč

68/5098 22. 5. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy – třída 2

na § 6402 -

Finanční vypořádání

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy

o

50 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5

na § 2141 -

Vnitřní obchod

o

50 tis. Kč

68/5098 22. 5. 2023
5. bere na vědomí

žádost Ostravské univerzity, IČO 61988987, o poskytnutí dotace na spolufinancování projektu „Telemedicína v akviziční a rehabilitační fázi II.“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

68/5098 22. 5. 2023
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Ostravské univerzitě, IČO 61988987, ve výši 2.400.000 Kč, na realizaci projektu „Telemedicína v akviziční a rehabilitační fázi II.“, s časovou použitelností od 1. 3. 2023 do 30. 4. 2025 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

68/5098 22. 5. 2023
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout dofinancovat neinvestiční dotaci Ostravské univerzitě, IČO 61988987, ve výši 1.200.000 Kč na realizaci projektu „Telemedicína v akviziční a rehabilitační fázi II.“ z rozpočtu kraje na rok 2025

68/5098 22. 5. 2023
8. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrhy dle bodů 1., 2., 5., 6. a 7 tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška, MBA

Termín: 8. 6. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.