Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 68/5108 ze dne 22. 5. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 38/2590 ze dne 28.2.2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/645 ze dne 16.3.2022

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

68/5108 22. 5. 2023
1. bere na vědomí

žádost společnosti Technoprojekt, a.s. ze dne 13. 4. 2023, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

68/5108 22. 5. 2023
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 2. písm. b) usnesení č. 7/645 ze dne 16. 3. 2022 u dotace společnosti Technoprojekt, a.s., IČO 27810054, určenou na předprojektovou přípravu spojenou s realizací projektu „Green Energy Park Staříč a Chlebovice (Centrum pokročilých technologií s využitím čisté energie)“ v maximální výši 2.916.000 Kč, výši neinvestiční části dotace z „2.187.000 Kč“ na „1.760.033 Kč“ a investiční části dotace z „729.000 Kč“ na „1.155.967 Kč“

68/5108 22. 5. 2023
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00658/2022/RRC se společností Technoprojekt, a.s., IČO 27810054, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

68/5108 22. 5. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5           

na § 3636 -

Územní rozvoj

o

320.225 Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 3636 -

Územní rozvoj

o

320.225 Kč

68/5108 22. 5. 2023
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit žádost dle bodu 1. a doporučení dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Jan Krkoška, MBA

Termín: 8. 6. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.