Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 68/5111 ze dne 22. 5. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/3129 ze dne 30.5.2022

č. 57/4096 ze dne 28.11.2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/745 ze dne 16.6.2022

č. 10/994 ze dne 15.12.2022

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

68/5111 22. 5. 2023
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dohodu o spolupráci partnerů na projektu „Silnice III/01129 Opava - Pilszcz“ připravovaného do programu Interreg Česko – Polsko 2021-2027 s Województwem Opolskie, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP 754-307-75-65 dle vzoru uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

68/5111 22. 5. 2023
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    schválit předložení žádosti o podporu v rámci výzvy programu Interreg Česko – Polsko 2021-2027 za účelem realizace projektu „Silnice III/01129 Opava - Pilszcz“, jehož cíle jsou v souladu s platnými strategickými dokumenty Moravskoslezského kraje (Bílá kniha, Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury)

b)   zabezpečit realizaci projektu „Silnice III/01129 Opava - Pilszcz“ v souladu s podmínkami poskytnutí podpory

c)    zabezpečit finanční prostředky na spolufinancování realizovaného projektu „Silnice III/01129 Opava - Pilszcz“ ve výši rozdílu předpokládaných celkových výdajů a poskytnuté podpory z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu České republiky, tedy ve výši 15 % z celkové části rozpočtu projektu připadajícího na Moravskoslezský kraj, tj. ve výši 273.688,58 EUR

68/5111 22. 5. 2023
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Silnice III/01129 Opava - Pilszcz“ předkládaný do programu Interreg Česko – Polsko 2021-2027 v letech 2023 - 2025 ve výši 1.824.590,5 EUR dle předloženého materiálu

68/5111 22. 5. 2023
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Silnice III/01129 Opava - Pilszcz“ financovatelného z programu Interreg Česko – Polsko 2021-2027 v roce 2023 před vydáním právních aktů k poskytnutí podpory z Evropské unie a státního rozpočtu České republiky dle předloženého materiálu

68/5111 22. 5. 2023
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Silnice III/01129 Opava - Pilszcz“ v maximální výši 300.000 Kč v případě nevydání právních aktů k poskytnutí podpory z Evropské unie a státního rozpočtu České republiky dle předloženého materiálu

68/5111 22. 5. 2023
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí informaci o stavu projektu „Silnice III/4593 Úvalno - Branice, km 7,194 - 8,239 s vazbou na hraniční přechod PR - Niekazanice“, dle předloženého materiálu

68/5111 22. 5. 2023
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit změnu obsahu projektu „Silnice III/4593 Úvalno - Branice, km 7,194 - 8,239 s vazbou na hraniční přechod PR - Niekazanice“, dle předloženého materiálu

68/5111 22. 5. 2023
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit změnit název projektu „Silnice III/4593 Úvalno - Branice, km 7,194 - 8,239 s vazbou na hraniční přechod PR - Niekazanice“ na „Silnice III/4593 Úvalno - Branice, km 7,194 - 8,239 s vazbou na hraniční přechod PR - Bogdanowice – Włodzienin“, dle předloženého materiálu

68/5111 22. 5. 2023
9. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dohodu o spolupráci partnerů na projektu „Silnice III/4593 Úvalno - Branice, km 7,194 - 8,239 s vazbou na hraniční přechod PR - Bogdanowice – Włodzienin“ připravovaného do programu Interreg Česko – Polsko 2021-2027 s Powiatem Głubczycki, ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce, NIP 748-15-80-829 dle vzoru uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

68/5111 22. 5. 2023
10. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    schválit předložení žádosti o podporu v rámci výzvy programu Interreg Česko – Polsko 2021-2027 za účelem realizace projektu „Silnice III/4593 Úvalno - Branice, km 7,194 - 8,239 s vazbou na hraniční přechod PR - Bogdanowice – Włodzienin“, jehož cíle jsou v souladu s platnými strategickými dokumenty Moravskoslezského kraje (Bílá kniha, Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury)

b)   zabezpečit realizaci projektu „Silnice III/4593 Úvalno - Branice, km 7,194 - 8,239 s vazbou na hraniční přechod PR - Bogdanowice – Włodzienin“ v souladu s podmínkami poskytnutí podpory

c)    zabezpečit finanční prostředky na spolufinancování realizovaného projektu „Silnice III/4593 Úvalno - Branice, km 7,194 - 8,239 s vazbou na hraniční přechod PR - Bogdanowice – Włodzienin“ ve výši rozdílu předpokládaných celkových výdajů a poskytnuté podpory z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu České republiky, tedy ve výši 15 % z celkové části rozpočtu projektu připadajícího na Moravskoslezský kraj, tj. ve výši 143.064,48 EUR

68/5111 22. 5. 2023
11. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Silnice III/4593 Úvalno - Branice, km 7,194 - 8,239 s vazbou na hraniční přechod PR - Bogdanowice – Włodzienin“ předkládaný do programu Interreg Česko – Polsko 2021-2027 v letech 2023 - 2025 ve výši 953.763,22 EUR dle předloženého materiálu

68/5111 22. 5. 2023
12. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Silnice III/4593 Úvalno - Branice, km 7,194 - 8,239 s vazbou na hraniční přechod PR - Bogdanowice – Włodzienin“ financovatelného z programu Interreg Česko – Polsko 2021-2027 v roce 2023 před vydáním právních aktů k poskytnutí podpory z Evropské unie a státního rozpočtu České republiky dle předloženého materiálu

68/5111 22. 5. 2023
13. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Silnice III/4593 Úvalno - Branice, km 7,194 - 8,239 s vazbou na hraniční přechod PR - Bogdanowice – Włodzienin“ v maximální výši 300.000 Kč v případě nevydání právních aktů k poskytnutí podpory z Evropské unie a státního rozpočtu České republiky dle předloženého materiálu

68/5111 22. 5. 2023
14. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

600,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové – třída 6

na § 2212 -

Silnice

o

600,00 tis. Kč

68/5111 22. 5. 2023
15. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrhy dle bodů 1. až 13. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška, MBA

Termín: 8. 6. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.