Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 68/5112 ze dne 22. 5. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4603 ze dne 20. 2. 2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15. 12. 2022

68/5112 22. 5. 2023
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2023 dle přílohy č. 1, 4 a 5 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

68/5112 22. 5. 2023
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2023 náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. VII. a XII. podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

68/5112 22. 5. 2023
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2023 žadatelům uvedeným v příloze č. 3 a 6 předloženého materiálu

68/5112 22. 5. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3636 -

Územní rozvoj

o

2.157,12 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3636 -

Územní rozvoj

o

2.157,12 tis. Kč

68/5112 22. 5. 2023
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout dofinancovat výplatu druhých splátek dotací v rámci dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2023 z rozpočtu kraje na rok 2024 ve výši 4.399.540 Kč

68/5112 22. 5. 2023
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodu 1., 2., 3. a 5. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: Jan Krkoška, MBA

Termín: 8. 6. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.