Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 68/5116 ze dne 22. 5. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

68/5116 22. 5. 2023
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout vyčlenit v rozpočtu kraje na rok 2024 finanční prostředky ve výši 2.496.000 Kč na dotační program Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí pro období 2023-2024

68/5116 22. 5. 2023
2. schvaluje

podmínky dotačního programu Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí pro období 2023-2024 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

68/5116 22. 5. 2023
3. rozhodla

vyhlásit dotační program Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí pro období 2023-2024 dle předloženého materiálu, za předpokladu vyčlenění prostředků zastupitelstvem kraje v rozpočtu kraje na rok 2024

68/5116 22. 5. 2023
4. rozhodla

snížit objemy finančních prostředků alokovaných na dotačních programech:

a)    Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji o 292.680 Kč

b)   Podpora kempování v Moravskoslezském kraji“ o 1.621.350 Kč

68/5116 22. 5. 2023
5. rozhodla

navýšit objem prostředků na dotačním programu Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí o 2.004.000 Kč

68/5116 22. 5. 2023
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6402 -

Finanční vypořádání

pol. 2223 -

Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí

o

16.000 Kč

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy

o

8.490 Kč

na § 2143 -

Cestovní ruch

 

pol. 2211 -

Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů

o

40.490 Kč

pol. 2324 -

Přijaté neinvestiční příspěvky a  náhrady

o

24.990 Kč

Celkem

o

89.970 Kč

a

snižují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 2143 -

Cestovní ruch

o

1.621.350 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 2143 -

Cestovní ruch

o

1.711.320 Kč

68/5116 22. 5. 2023
7. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: Jan Krkoška, MBA

Termín: 8. 6. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.