Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 68/5131 ze dne 22. 5. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 56/3978 ze dne 7. 11. 2022

č. 66/4913 ze dne 24. 4. 2023

68/5131 22. 5. 2023
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)          darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Základní škola a Mateřská škola, Nový Jičín, Dlouhá 54, příspěvková organizace, Dlouhá 1995/54, Nový Jičín, IČO 70640700, a to:

pozemek parc. č. 431/64 orná půda,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, obec Nový Jičín,

do vlastnictví města Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín, IČO 00298212,

za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)          vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Základní škola a Mateřská škola, Nový Jičín, Dlouhá 54, příspěvková organizace, Dlouhá 1995/54, Nový Jičín, IČO 70640700, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví obdarovaným vkladem práv do katastru nemovitostí

68/5131 22. 5. 2023
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout darovat nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. 59/1 ostatní plocha,

v k. ú. Bludovice u Nového Jičína, obec Nový Jičín,

pozemek parc. č. 549/4 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 872/46 ostatní plocha,

v k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, obec Nový Jičín,

pozemek parc. č. 1055/7 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1055/12 ostatní plocha,

v k. ú. Žilina u Nového Jičína, obec Nový Jičín,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

do vlastnictví města Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín, IČO 00298212, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za podmínky nabytí předmětných nemovitých věcí do vlastnictví kraje

68/5131 22. 5. 2023
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)          nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

část pozemku parc. č. 431/62 orná půda označenou jako díl „a“ o výměře 8 m2, část pozemku parc. č. 431/63 orná půda označenou jako díl „b“ o výměře 24 m2 a část pozemku parc. č. 431/65 orná půda označenou jako díl „c“ o výměře 749 m2, oddělené dle geometrického plánu č. 1920-203/2023 potvrzeného katastrální úřadem dne 27. 4. 2023 a nově sloučené do pozemku parc. č. 431/79 orná půda o výměře 781 m2,

část pozemku parc. č. 431/69 orná půda označenou jako díl „d“ o výměře 442 m2 a část pozemku parc. č. 431/70 orná půda označenou jako díl „e“ o výměře 654 m2 oddělené dle geometrického plánu č. 1920-203/2023 potvrzeného katastrální úřadem dne 27. 4. 2023 a nově sloučené do pozemku parc. č. 431/80 orná půda o výměře 1096 m2,

v k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, obec Nový Jičín,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

z vlastnictví města Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín, IČO 00298212;

kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

a)          předat nemovité věci specifikované v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Základní škola a Mateřská škola, Nový Jičín, Dlouhá 54, příspěvková organizace, Dlouhá 1995/54, Nový Jičín, IČO 70640700, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí

68/5131 22. 5. 2023
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)          nabýt darem do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

část pozemku parc. č. 474/1 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 1781-4XXXXXX/XXXX potvrzeného katastrálním úřadem dne 31. 1. 2020 o výměře 1 m2 a nově označenou jako pozemek parc. č. 474/4 ostatní plocha,

v k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, obec Nový Jičín,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

z vlastnictví města Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín, IČO 00298212;

kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

a)          předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 4. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace, Revoluční 1032/56, Nový Jičín, IČO 47658061, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

68/5131 22. 5. 2023
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)          nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. 607 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 9, část obce Žilina, jiná stavba,

pozemek parc. č. 608 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 2, část obce Žilina, jiná stavba,

v k. ú. Žilina u Nového Jičína, obec Nový Jičín

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

z vlastnictví města Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín, IČO 00298212;

kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

a)          předat nemovité věci specifikované v bodě 5. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, U Jezu 7, Žilina, Nový Jičín, IČO 00848077, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí

68/5131 22. 5. 2023
6. rozhodla

zřídit bezúplatně věcné břemeno – služebnost stezky a cesty:

k části pozemku parc. č. 610 zastavěná plocha a nádvoří,

v k. ú. Žilina u Nového Jičína, obec Nový Jičín

ve vlastnictví města Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín, IČO 00298212,

ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 607 zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc. č. 608 zastavěná plocha a nádvoří,

v k. ú. Žilina u Nového Jičína, obec Nový Jičín,

spočívající v právu:

- chůze a jízdy přes služebný pozemek za účelem zajištění přístupu a příjezdu k panujícím pozemkům,

na dobu neurčitou,

v rozsahu dle geometrického plánu č. 1823-224/2023 potvrzeného katastrálním úřadem dne 27. 4. 2023,

za podmínky nabytí nemovitých věcí specifikovaných v bodě 5. písm. a) tohoto usnesení do vlastnictví kraje

68/5131 22. 5. 2023
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)          koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. 4082/37 orná půda,

pozemek parc. č. 4082/41 orná půda,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

oba v k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek,

ze společného jmění manželů **********

za kupní cenu ve výši 3.673.950 Kč bez DPH a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ze strany kraje

a)          předat pozemek parc. č. 4082/37 v k. ú. Místek k hospodaření organizaci Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Na Hrázi 2126, Frýdek-Místek, IČO 68334222, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

b)          předat pozemek parc. č. 4082/41 v k. ú. Místek k hospodaření organizaci Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Lískovecká 2089, Frýdek-Místek, IČO 00844691, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

68/5131 22. 5. 2023
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje

souhlasit s nájmem části prostor v budově bez čp/če, stavba technického vybavení, která je součástí pozemku parc. č. 1909/29 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. a obci Kopřivnice, ve vlastnictví spolku České centrum signálních zvířat, z. s., Dostojevského 1387/5, Nový Jičín, IČO 06006205, dle předloženého materiálu

68/5131 22. 5. 2023
9. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zrušit předkupní právo kraje podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k pozemku parc. č. 682 orná půda v k. ú. Otice, v podílovém spoluvlastnictví **********, oba vlastní spoluvlastnický podíl na předmětné nemovité věci ve výši ideální ½, dle předloženého materiálu

68/5131 22. 5. 2023
10. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)          koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

pozemek 369/5 orná půda,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. a obci Otice,

z podílového spoluvlastnictví **********spoluvlastnický podíl na převáděné nemovité věci ve výši ideální ½**********, spoluvlastnický podíl na převáděné nemovité věci ve výši ideální ½,

za kupní cenu ve výši 226.140 Kč bez DPH a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ze strany kraje

a)          předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 10. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Školní statek, Opava, příspěvková organizace, Englišova 526/95, Opava, IČO 00098752, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

68/5131 22. 5. 2023
11. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Nákup pozemků a ostatních nemovitostí“ o částku 3.900.090 Kč

68/5131 22. 5. 2023
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

3.900,09 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

3.900,09 tis. Kč

68/5131 22. 5. 2023
13. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodů 1. až 5. a dle bodů 7. až 10. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 8. 6. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.