Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 68/5147 ze dne 22. 5. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

68/5147 22. 5. 2023
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit změnu financování akcí reprodukce majetku kraje na rok 2023 a změnu závazků Moravskoslezského kraje v dalších letech dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

68/5147 22. 5. 2023
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit přehled akcí financovaných z úvěru České spořitelny a. s. v letech 2021–2024 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

68/5147 22. 5. 2023
3. schvaluje

závazné ukazatele a změnu závazných ukazatelů na rok 2023 příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení, za podmínky schválení změn financování akcí reprodukce majetku kraje na rok 2023 zastupitelstvem kraje na jeho zasedání dne 8. 6. 2023

68/5147 22. 5. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižuje

dlouhodobé financování

pol. 8124 -

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

o

18.415,54 tis. Kč

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

443.974,00 tis. Kč

Celkem

o

462.389,54 tis. Kč

a

snižují

investiční přijaté transfery

pol. 4216 -

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

18.415,54 tis. Kč

a

snižuje

krátkodobé financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

40.138,97 tis. Kč

a

snižuje

běžné výdaje – třída 5

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

3.300,00 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 2251 -

Letiště

o

183.000,00 tis. Kč

na § 3127 -

Střední školy

o

39.500,00 tis. Kč

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

o

4.000,00 tis. Kč

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

132.074,00 tis. Kč

na § 4350 -

Domovy pro seniory

o

110.000,00 tis. Kč

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

o

15.038,97 tis. Kč

Celkem

o

483.612,97 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

o

1.300,00 tis. Kč

na § 3146 -

Zařízení výchovného poradenství

o

300,00 tis. Kč

na § 3231 -

Základní umělecké školy

o

200,00 tis. Kč

Celkem

o

1.800,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3127 -

Střední školy

o

500,00 tis. Kč

na § 3231 -

Základní umělecké školy

o

500,00 tis. Kč

Celkem

o

1.000,00 tis. Kč

68/5147 22. 5. 2023
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

52.550,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

52.550,00 tis. Kč

68/5147 22. 5. 2023
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje doporučení dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 8. 6. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.