Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 68/5151 ze dne 22. 5. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 66/4917 ze dne 24. 4. 2023

68/5151 22. 5. 2023
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)     prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

aa) pozemek parc. č. 1361/2 orná půda,

pozemek parc. č. 1361/7 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1361/8 orná půda,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, zejména komunikace na těchto pozemcích umístěné,

vše v k. ú. a obci Mošnov,

pozemek parc. č. 1123/7 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1123/8 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1123/9 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1129/25 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1129/54 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1129/55 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1129/56 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1559/22 vodní plocha,

pozemek parc. č. 1559/23 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1559/24 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, zejména komunikace na těchto pozemcích umístěné,

vše v k. ú. a obci Sedlnice,

ab) pozemek parc. č. 1558/2 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1558/17 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1558/18 ostatní plocha,

včetně vše součástí a příslušenství, zejména komunikace na těchto pozemcích umístěné,

vše v k. ú. a obci Sedlnice,

v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 00095711

ac) inženýrské sítě vybudované v rámci stavby „Multimodální cargo Mošnov – Technická a dopravní infrastruktura“ v k. ú. a obci Mošnov a v k. ú. a obci Sedlnice, a to:

SO 301 splašková kanalizace, SO 302 dešťová kanalizace, SO 303 vodovod, SO 402 veřejné osvětlení, dle předloženého materiálu

do vlastnictví společnosti OAMP Infrastructure A-D s.r.o., 28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 19250746, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 7.760.000 Kč bez DPH a úhrady poplatku spojeného se vkladem práv do katastru nemovitostí

b)     vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 1 písm. a) odst. ab) z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujících vkladem práv do katastru nemovitostí

68/5151 22. 5. 2023
2. rozhodla

a)     zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě

k části pozemku ve vlastnictví kraje, a to:

pozemek parc. č. 1361/6 orná půda,

v k. ú. a obci Mošnov,

ve prospěch společnosti OAMP Infrastructure A-D s.r.o., 28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 19250746,

spočívající v právu

-     zřídit, umístit, provozovat, udržovat, opravovat, modernizovat a odstraňovat na služebných pozemcích splaškovou kanalizaci,

-     vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, provozováním, údržbou, opravami, modernizací a odstraněním splaškové kanalizace,

na dobu neurčitou,

v rozsahu dle geometrického plánu č. 1680-33/2020 potvrzeného katastrálním úřadem dne 12. 10. 2020,

bezúplatně;

oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

b)     zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě

k částem pozemků ve vlastnictví kraje, a to:

pozemek parc. č. 1129/10 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1129/11 ostatní plocha,

pozemek parc.č. 1129/12 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1559/2 vodní plocha,

pozemek parc. č. 1559/3 vodní plocha,

pozemek parc. č. 1559/5 vodní plocha,

vše v k. ú. a obci Sedlnice,

a k části pozemku ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, Ostrava, IČO 00095711, a to:

pozemek parc. č. 1126 ostatní plocha,

v k. ú. a obci Sedlnice,

ve prospěch společnosti OAMP Infrastructure A-D s.r.o., 28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 19250746,

spočívající v právu

-     zřídit, umístit, provozovat, udržovat, opravovat, modernizovat a odstraňovat na služebných pozemcích síť veřejného osvětlení,

-     vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, provozováním, údržbou, opravami, modernizací a odstraněním sítě veřejného osvětlení,

na dobu neurčitou,

v rozsahu dle geometrického plánu č. 2249-33/2020 potvrzeného katastrálním úřadem dne 23. 10. 2020,

bezúplatně;

oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

68/5151 22. 5. 2023
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, a to:

pozemek parc. č. 1461 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. a obci Mošnov,

do vlastnictví společnosti OAMP Hall B s.r.o., 28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 08698325, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 20.830 Kč bez DPH a úhrady poplatku spojeného se vkladem práv do katastru nemovitostí

68/5151 22. 5. 2023
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)     koupit nemovité věci ve vlastnictví společnosti OAMP Hall B s.r.o., 28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 08698325, a to:

část pozemku parc. č. 1362/7 orná půda oddělenou geometrickým plánem č. 1880-66/2023 potvrzeným katastrálním úřadem dne 12. 5. 2023 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1362/10 orná půda o výměře 1.333 m2,

pozemek parc. č. 1366/29 orná půda o nové dosud nezapsané výměře 591 m2 dle geometrického plánu č. 1880-66/2023 potvrzeného katastrálním úřadem dne 12. 5. 2023,

pozemek parc. č. 1356/27 trvalý travní porost o nové dosud nezapsané výměře 10.326 m2 dle geometrického plánu č. 1880-66/2023 potvrzeného katastrálním úřadem dne 12. 5. 2023,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obci Mošnov,

do vlastnictví kraje za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 15.950.000 Kč bez DPH a úhrady poplatku spojeného se vkladem práv do katastru nemovitostí

b)     rozšířit předmět nájmu dle Smlouvy o nájmu podniku Letiště Ostrava – Mošnov ev. č. 0671/2004/POR ze dne 28. 6. 2004, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi krajem a společností Letiště Ostrava, a.s., IČO 26827719, o nemovité věci specifikované v bodě 4 písm. a) tohoto usnesení, a to ode dne nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí

68/5151 22. 5. 2023
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

kapitálové příjmy

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 3111 -

Příjmy z prodeje pozemků

o

9.414,80 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

9.884,70 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

19.299,50 tis. Kč

68/5151 22. 5. 2023
6. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Nákup pozemků a ostatních nemovitostí“ o částku 19.299,50 tis. Kč

68/5151 22. 5. 2023
7. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu k rozhodnutí návrhy dle bodu 1., 3. a 4. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 8. 6. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.