Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 68/5159 ze dne 22. 5. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

68/5159 22. 5. 2023
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5, 7 a 9 předloženého materiálu

68/5159 22. 5. 2023
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2023 žadatelům:

a)    Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje, p.s., IČO 02253968, ve výši 100.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Setkání seniorů kraje u příležitosti oslav Mezinárodního dne seniorů“, vzniklých a uhrazených v období od 2. 5. 2023 do 22. 12. 2023

b)   Klastr sociálních inovací a podniků – SINEC z.s., IČO 02307651, ve výši 300.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Podpora rozvoje Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC z.s. na rok 2023, vzniklých v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 a uhrazených do 15. 1. 2024

c)    AKORD & POKLAD, s.r.o., IČO 47973145, ve výši 200.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Miss Babča a Štramák roku“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 4. 2023 do 30. 12. 2023

d)   Obec Zbyslavice, IČO 00600695, ve výši 100.000 Kč na realizaci projektu „Společně utváříme Zbyslavice“, z toho dotaci ve výši 80.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem, vzniklých a uhrazených v období od 2. 1. 2023 do 29. 12. 2023 a dotaci ve výši 20.000 Kč na úhradu paušálních nákladů na spotřební materiál

68/5159 22. 5. 2023
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace s žadateli:

a)    Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje, p.s., IČO 02253968, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)   Klastr sociálních inovací a podniků – SINEC z.s., IČO 02307651, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    AKORD & POKLAD, s.r.o., IČO 47973145, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

d)   Obec Zbyslavice, IČO 00600695, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

68/5159 22. 5. 2023
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout neposkytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2023 žadateli MELIVITA s.r.o., IČO 05012538, ve výši 116.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Výměna elektroinstalace v MELIVITĚ“, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

68/5159 22. 5. 2023
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

o

100 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3900 -

Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby

o

100 tis. Kč

68/5159 22. 5. 2023
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit žádosti dle bodu 1. a návrhy dle bodů 2., 3. a 4 tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Bc. Jiří Navrátil, MBA

Termín: 8. 6. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.