Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 68/5162 ze dne 22. 5. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 60/4414 ze dne 16.1.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

68/5162 22. 5. 2023
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2023“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b)   neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2023“ žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu

68/5162 22. 5. 2023
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

o

36.274,2 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 4312 -

Odborné sociální poradenství

o

48,0 tis. Kč

na § 4344 -

Sociální rehabilitace

o

978,5 tis. Kč

na § 4350 -

Domovy pro seniory

o

1.612,9 tis. Kč

na § 4351 -

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

 

o

410,5 tis. Kč

na § 4352 -

Tísňová péče

o

51,1 tis. Kč

na § 4354 -

Chráněné bydlení

o

633,1 tis. Kč

na § 4355 -

Týdenní stacionáře

o

123,3 tis. Kč

na § 4356 -

Denní stacionáře a centra denních služeb

o

1.443,7 tis. Kč

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

 

o

1.568,6 tis. Kč

na § 4359 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

o

156,4 tis. Kč

na § 4374 -

Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

 

o

1.443,1 tis. Kč

na § 4375 -

Nízkoprahová zařízení pro děti a  mládež

o

297,0 tis. Kč

na § 4376 -

Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra

 

o

15,1 tis. Kč

na § 4377 -

Sociálně terapeutické dílny

o

511,8 tis. Kč

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

o

36,0 tis. Kč

Celkem

o

9.329,1 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 4344 -

Sociální rehabilitace

o

1.430,5 tis. Kč

na § 4350 -

Domovy pro seniory

o

6.871,9 tis. Kč

na § 4351 -

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

o

3.891,1 tis. Kč

na § 4354 -

Chráněné bydlení

o

1.370,0 tis. Kč

na § 4355 -

Týdenní stacionáře

o

38,7 tis. Kč

na § 4356 -

Denní stacionáře a centra denních služeb

o

277,3 tis. Kč

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

o

5.317,4 tis. Kč

na § 4358 -

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

o

236,4 tis. Kč

na § 4359 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

o

1.154,8 tis. Kč

na § 4371 -

Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

o

470,0 tis. Kč

na § 4372 -

Krizová pomoc

o

300,0 tis. Kč

na § 4374 -

Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

o

3.404,0 tis. Kč

na § 4375 -

Nízkoprahová zařízení pro děti a  mládež

o

763,0 tis. Kč

na § 4378 -

Terénní programy

o

1.120,0 tis. Kč

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

o

300,0 tis. Kč

Celkem

o

26.945,1 tis. Kč

68/5162 22. 5. 2023
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Bc. Jiří Navrátil, MBA

Termín: 8. 6. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.