Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 68/5167 ze dne 22. 5. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4640 ze dne 20.2.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

68/5167 22. 5. 2023
1. rozhodla

navýšit finanční prostředky na akci „Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji“ o 528.100 Kč

68/5167 22. 5. 2023
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout

poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji pro rok 2023 žadatelům dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

68/5167 22. 5. 2023
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout

neposkytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji pro rok 2023 žadatelům dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s odůvodněním uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu

68/5167 22. 5. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

528,1 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

o

528,1 tis. Kč

68/5167 22. 5. 2023
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2) a 3) tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

Termín: 8. 6. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.