Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 10. 9. 2019

Rada kraje

69/6297 10. 9. 2019
1. schvaluje

program schůze rady kraje konané dne 10. 9. 2019

Rada kraje

69/6298 10. 9. 2019
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu MUDr. Martina Gebauera, a Ing. Víta Slováčka, o ověření zápisu z 68. schůze rady kraje, konané dne 27. 8. 2019

69/6298 10. 9. 2019
2. volí

ověřovatele zápisu z 69. schůze rady kraje, konané dne 10. 9. 2019:

-      Ing. Jaroslava Kaniu

-      Mgr. Stanislava Folwarczneho

Rada kraje

v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec, IČO 26865858, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

k usnesení rady kraje

č. 66/5938 ze dne 16. 7. 2019

69/6299 10. 9. 2019
1. bere na vědomí

informaci o průběhu a výsledku výběrového řízení na obsazení pozice ředitele Bílovecké nemocnice, a.s.

Rada kraje

69/6300 10. 9. 2019
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky s názvem „Nákup přenosných měřících zařízení hořlavých plynů a par“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele a následným zasláním výzvy dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

69/6300 10. 9. 2019
2. prohlašuje

že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Nákup přenosných měřících zařízení hořlavých plynů a par“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

69/6300 10. 9. 2019
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Nákup přenosných měřících zařízení hořlavých plynů a par“, a to:

členové:
Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

náhradníci:
Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

69/6300 10. 9. 2019
4. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Nákup přenosných měřících zařízení hořlavých plynů a par“, a to:

členové:
Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
Bc. Taťána Kahánková, odbor kancelář hejtmana kraje
Ing. Tomáš Zuber, odbor kancelář hejtmana kraje
kpt. Ing. Libor Šlachta, HZS MSK
Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

náhradníci:
Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje
Ing. Eduard Plšek, odbor kancelář hejtmana kraje
Ing. Jiří Kuczaj, HZS MSK
kpt. Bc. Dalibor Palička, HZS MSK
Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Mgr. Martin Vymětal, LL.M., odbor právní a organizační
Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový
Ing. Petr Ivanko, odbor kancelář hejtmana kraje
Ing. Petr Kačmařík, odbor investiční a majetkový
Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 66/5941 ze dne 16.7.2019

69/6301 10. 9. 2019
1. rozhodla

na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle
§ 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Dodávka a instalace laboratorního nábytku v rámci projektu IROP v oblasti školství“ účastníka:

VWR International s.r.o.

Pražská 442, 281 67 Stříbrná Skalice

IČO: 63073242

za cenu nejvýše přípustnou 666.077 Kč bez DPH

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 61/5417 ze dne 30.4.2019

69/6302 10. 9. 2019
1. rozhodla

na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle
§ 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Stavební úpravy budovy na ul. Rybářská 27 (Domov Bílá Opava, p. o.)“ účastníka:

OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.
Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava
IČO: 64610225

za cenu nejvýše přípustnou 13.990.426,49 Kč bez DPH

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 67/6038 ze dne 30.7.2019

č. 65/5860 ze dne 25.6.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 12/1390 ze dne 13.6.2019

69/6303 10. 9. 2019
1. rozhodla

na základě posouzení podané nabídky a doložení dokladů podle
§ 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje“ účastníka:

Ing. arch. Alena Švandelíková
Nad zámečkem 385/39, 150 00 Praha 5
IČO: 75995123

za cenu nejvýše přípustnou 2.412.000 Kč bez DPH

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/6124 ze dne 27.8.2019

č. 62/5523 ze dne 14.5.2019

69/6304 10. 9. 2019
1. rozhodla

v souladu s ustanovením § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zrušit zjednodušené podlimitní zadávací řízení na služby s názvem "Komplexní lokální výstražný a varovný systém před přívalovými povodněmi v Moravskoslezském kraji“

Rada kraje

69/6305 10. 9. 2019
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky s názvem „Realizace expozic v rámci projektu „Muzeum automobilů TATRA““, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek

69/6305 10. 9. 2019
2. prohlašuje

že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Realizace expozic v rámci projektu „Muzeum automobilů TATRA““ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

69/6305 10. 9. 2019
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Realizace expozic v rámci projektu „Muzeum automobilů TATRA““, a to:

členové:
Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

náhradníci:
Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

69/6305 10. 9. 2019
4. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Realizace expozic v rámci projektu „Muzeum automobilů TATRA““, a to:

členové:
Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje
Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
Ing. Karin Veselá, odbor kultury a památkové péče
Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů
Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Květa Kubíčková, členka zastupitelstva kraje

náhradníci:
Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje
Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový
Ing. Dominika Martincová, odbor kultury a památkové péče
Ing. Michaela Bellová, odbor investiční a majetkový
Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Róbert Masarovič, MSc., člen zastupitelstva kraje
Mgr. Michal Hořínek, odbor právní a organizační
Ing. Petr Papřok, odbor kultury a památkové péče
Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový
Ing. Jindřich Částka, odbor investiční a majetkový
Ing. Petr Kačmařík, odbor investiční a majetkový
Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje

69/6306 10. 9. 2019
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Výkon inženýrské činnosti při realizaci staveb pro transformaci organizace Sagapo v Bruntále II“

69/6306 10. 9. 2019
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

pro 1. část VZ - Výkon IČ pro stavby DOZP SAGAPO a STD+ADM SAGAPO v rámci areálu na ul. Uhlířská:

Uschemer s.r.o.
se sídlem Wolkerova 3058/36, 787 01 Šumperk
IČO: 27768180

za nejvýše přípustnou cenu 758 000 Kč bez DPH

pro 2. část VZ - Výkon IČ pro stavbu CHB SAGAPO v rámci areálu na ul. Hybešova:

Vysplan s.r.o.
se sídlem 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava
IČO: 27717089

za nejvýše přípustnou cenu 390 500 Kč bez DPH

Rada kraje

69/6307 10. 9. 2019
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Inženýrská činnost, TDS a koordinátor BOZP – Výstavba dílen SOŠ ve Frýdku-Místku“

69/6307 10. 9. 2019
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

pro 1. část VZ - Dílna na ul. Lískovecká:

Dozor koordinátor s.r.o.
se sídlem 8. pěšího pluku 2380, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
IČO: 04202783

za nejvýše přípustnou cenu 504 000 Kč bez DPH

pro 2. část VZ - Dílna na ul. Na Hrázi:

Dozor koordinátor s.r.o.
se sídlem 8. pěšího pluku 2380, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
IČO: 04202783

za nejvýše přípustnou cenu 504 000 Kč bez DPH

Rada kraje

69/6308 10. 9. 2019
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zpracování PD, výkon IČ, koordinátor BOZP a autorský dozor akce „Stavební úpravy prostor VŠB pro technické lyceum““

69/6308 10. 9. 2019
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

ATELIER 38 s.r.o.
se sídlem: Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava
IČO: 25858343

za cenu nejvýše přípustnou 780 000 Kč bez DPH

Rada kraje

69/6309 10. 9. 2019
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zpracování PD, IČ, BOZP a AD - SPŠ, OA a JŠ Frýdek-Místek - rekonstrukce sportovní haly včetně zázemí"

69/6309 10. 9. 2019
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

PPS Kania s.r.o.
se sídlem: Nivnická 665/10, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
IČO: 26821940

za cenu nejvýše přípustnou 1 322 000 Kč bez DPH

Rada kraje

69/6310 10. 9. 2019
1. bere na vědomí

sdělení o odstoupení z účasti na veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Zhotovení stavby „Novostavba tělocvičny - výstavba spojovacího krčku“ pro Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvkovou organizaci II.“ účastníka SG STAVBY, s.r.o., se sídlem Oldřichova 247/5, Nusle, 128 00 Praha 2, 616 00 Brno, IČO 02166283, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

69/6310 10. 9. 2019
2. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zhotovení stavby „Novostavba tělocvičny - výstavba spojovacího krčku“ pro Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvkovou organizaci II.“

69/6310 10. 9. 2019
3. rozhodla

vyloučit z další účasti u veřejné zakázky malého rozsahu uvedené v bodě 2. tohoto usnesení dodavatele:

SG STAVBY, s.r.o.
Oldřichova 247/5, Nusle, 128 00 Praha 2
IČO: 02166283

69/6310 10. 9. 2019
4. rozhodla

vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 2. tohoto usnesení s dodavatelem:

Beskydská stavební, a.s.
se sídlem: Frýdecká 225, Staré Město, 739 61 Třinec
IČO: 28618891

za cenu nejvýše přípustnou 5.897.999,83 Kč bez DPH

69/6310 10. 9. 2019
5. rozhodla

navýšit výdaje na akci rozpočtu kraje „Novostavba tělocvičny“ o částku 146 tis. Kč

69/6310 10. 9. 2019
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

146 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3121 -

Gymnázia

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

146 tis. Kč

Rada kraje

69/6311 10. 9. 2019
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Rekonstrukce budovy krajského úřadu – fotovoltaika budovy G"

69/6311 10. 9. 2019
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

ČEZ Solární, s.r.o.
Se sídlem: Liberec X-Františkov, Mydlářská 105/10
IČO: 27282074

za cenu nejvýše přípustnou 1.259.000 Kč bez DPH

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

69/6312 10. 9. 2019
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje:

a)    Vodní záchranné služby ČČK Slezská Harta, pobočného spolku, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   Vodní záchranné služby ČČK Těrlicko, pobočného spolku, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

69/6312 10. 9. 2019
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zajištění provozu a technické vybavenosti:

a)    Vodní záchranné službě ČČK Slezská Harta, pobočný spolek, IČO 70645493, ve výši 100 tis. Kč

b)   Vodní záchranné službě ČČK Těrlicko, pobočný spolek, IČO 68898878, ve výši 110 tis. Kč

s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, dle předloženého materiálu

69/6312 10. 9. 2019
3. rozhodla

uzavřít smlouvy o poskytnutí účelových dotací s:

a)    Vodní záchrannou službou ČČK Slezská Harta, pobočným spolkem, IČO 70645493,

b)   Vodní záchrannou službou ČČK Těrlicko, pobočným spolkem, IČO 68898878

dle návrhu uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

69/6313 10. 9. 2019
1. bere na vědomí

žádost organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, o finanční příspěvek dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

69/6313 10. 9. 2019
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, o částku 394.000 Kč s účelovým určením na úhradu nákladů spojených s pořízením časosběrných dokumentů z průběhu rekonstrukce budovy nového muzea automobilů TATRA v Kopřivnici v rámci akce rozpočtu „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví kultury – příspěvkové organizace kraje“ s časovou použitelností od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2021

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 52/4709 ze dne 11.12.2018

69/6314 10. 9. 2019
1. stanoví

s účinností od 1. 10. 2019

plat PhDr. Libuši Foberové Ph.D., ředitelce organizace Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00100579, dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

69/6315 10. 9. 2019
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje v rámci státní finanční podpory pro organizaci Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČO 00095354, v  „Programu restaurování movitých kulturních památek v roce 2019“ ve výši 400.000 Kč na akci rozpočtu „Dotace z Ministerstva kultury ČR“ na realizaci projektu dle podmínek uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

69/6315 10. 9. 2019
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČO 00095354, v „Programu restaurování movitých kulturních památek v roce 2019“, o částku 400.000 Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 v rámci akce rozpočtu „Reprodukce majetku kraje v odvětví kultury realizovaná ze státního rozpočtu“, dle podmínek uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

69/6315 10. 9. 2019
3. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci státní finanční podpory v programu „Veřejné informační služby knihoven“ pro organizaci Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00100579, ve výši 450.000 Kč v rámci akce rozpočtu „Dotace z Ministerstva kultury ČR“ na realizaci projektu dle podmínek uvedených v příloze č. 2 předloženého materiálu

69/6315 10. 9. 2019
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00100579, v programu „Veřejné informační služby knihoven“, o částku 450.000 Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 v rámci akce rozpočtu „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví kultury - příspěvkové organizace kraje“, dle podmínek uvedených v příloze č. 2 předloženého materiálu

69/6315 10. 9. 2019
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

přijaté transfery

pol. 4116 –

Ostatní neinvestiční přijaté transfery

ze státního rozpočtu

o

850 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje           

na § 3314 -

Činnosti knihovnické

        

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

450 tis. Kč

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

400 tis. Kč

Celkem

850 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

69/6316 10. 9. 2019
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 dle přílohy č. 1-8 předloženého materiálu

69/6316 10. 9. 2019
2. rozhodla

neposkytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 spolku Events 4 you, z. s., IČO 03675131, na realizaci projektu „Urban Challenge 2019 – Ostrava“ s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

69/6316 10. 9. 2019
3. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 subjektům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito subjekty smlouvu o poskytnutí dotace dle příloh č. 9-15 předloženého materiálu

69/6316 10. 9. 2019
4. rozhodla

navýšit akci rozpočtu „Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury“ o částku
594,5 tis. Kč

69/6316 10. 9. 2019
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  5901 -

Nespecifikované rezervy

o

194,5 tis. Kč

na § 3312 -

Hudební činnost

pol.  5212 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám

o

358,0 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje            

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

400,0 tis. Kč

Celkem

o

952,5 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3311 -

Divadelní činnost

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

49,5 tis. Kč

na § 3312 -

Hudební činnost

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

200,0 tis. Kč

na § 3316 -

Vydavatelská činnost

pol.  5212 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám

o

40,0 tis. Kč

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

pol.  5212 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám

o

200,0 tis. Kč

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám

o

358,0 tis. Kč

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

105,0 tis. Kč

Celkem

o

952,5 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 66/5957 ze dne 16.7.2019

69/6317 10. 9. 2019
1. odvolává

Mgr. Stanislava Kopeckého z funkce člena komise pro výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296

69/6317 10. 9. 2019
2. jmenuje

JUDr. Václava Dobrozemského členem komise pro výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 12/1395 ze dne 13.6.2019

69/6318 10. 9. 2019
1. bere na vědomí

informaci o stavu závazku veřejné služby v pravidelné letecké dopravě, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

69/6318 10. 9. 2019
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit informaci dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 12. 9. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 67/6023 ze dne 30.7.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

69/6319 10. 9. 2019
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2292 -

Dopravní obslužnost

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

500 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2292 -

Dopravní obslužnost

pol.  5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

500 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

69/6320 10. 9. 2019
1. bere na vědomí

žádost obce Petřvald o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na přeložku zatrubnění příkopu podél silnice č. III/4806 v rámci projektu „Vybudování bezbariérového chodníku a autobusového zálivu se zastávkou na silnici III/4806 u ZŠ v Petřvaldu“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

69/6320 10. 9. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje obci Petřvald, IČO 00298263, v maximální výši 198.000 Kč, na projekt „Vybudování bezbariérového chodníku a autobusového zálivu se zastávkou na silnici III/4806 u ZŠ v Petřvaldu“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2019, dle předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

69/6320 10. 9. 2019
3. rozhodla

navýšit akci rozpočtu „Podpora aktivit obcí“ o 198.000 Kč

69/6320 10. 9. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

198 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 2219 -

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

pol. 6341 -

Investiční transfery obcím

o

198 tis. Kč

69/6320 10. 9. 2019
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 12. 9. 2019

Rada kraje

69/6321 10. 9. 2019
1. rozhodla

zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1č. 2 tohoto usnesení

69/6321 10. 9. 2019
2. rozhodla

a)    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

b)   uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

69/6321 10. 9. 2019
3. souhlasí

se zřízením věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví jiných subjektů uvedených v příloze č. 3 tohoto usnesení

69/6321 10. 9. 2019
4. souhlasí

s uzavřením smluv o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 3 tohoto usnesení

Rada kraje

69/6322 10. 9. 2019
1. bere na vědomí

petici obyvatel obce Ropice a města Třince, místní části Nebory, s názvem „Petice za stavbu chodníku“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

69/6322 10. 9. 2019
2. schvaluje

obsah odpovědi dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/5031 ze dne 26.2.2019

69/6323 10. 9. 2019
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 01398/2019/IM ze dne 7. 5. 2019 na realizaci stavby „Rekonstrukce a modernizace silnice II/457 Sádek – Osoblaha – hr. Polsko“, se zhotovitelem stavby – společností SILNICE MORAVA s.r.o., Revoluční 904/30, 794 01 Krnov, IČO 25357352, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

69/6323 10. 9. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

2.600 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 2212 -

Silnice

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

2.600 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

69/6324 10. 9. 2019
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

42,66 tis. Kč

a

zvyšují

investiční přijaté transfery

pol. 4216 -

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

31,9 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 6409 - 

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

74,56 tis. Kč

69/6324 10. 9. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2212 -

Silnice

pol. 5171 -

Opravy a udržování

o

200,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 2212 -

Silnice

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

200,00 tis. Kč

Rada kraje

69/6325 10. 9. 2019
1. rozhodla

a)    zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 384/1 ostatní plocha v k. ú. Šumbark, obec Havířov, ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace, Sýkorova 613/1, Havířov, IČO 13644289, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem, IČO 27295567, spočívající v právu zřídit, umístit a provozovat na služebném pozemku plynárenské zařízení v rámci stavby „REKO MS Havířov-Šumbark 7. část“ a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti s umístěním, zřizováním, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním plynárenského zařízení, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni, stanovenou znaleckým posudkem dle zák. č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 10.000 Kč a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku, to vše navýšené o DPH, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku o ocenění práva odpovídajícího věcnému břemeni bude geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene, včetně ochranného pásma stanoveného příslušným zákonem v platném znění; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1 písm. a) tohoto usnesení

69/6325 10. 9. 2019
2. rozhodla

a)    zřídit věcné břemeno - služebnost k částem pozemků:

parc. č. 384/1 ostatní plocha v k. ú. Šumbark, obec Havířov, ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace, Sýkorova 613/1, Havířov, IČO 13644289,

parc. č. 387/1 ostatní plocha, parc. č. 390/1 ostatní plocha a parc. č. 1213/17 ostatní plocha, vše v k. ú. Šumbark, obec Havířov, ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace, Školní 601/2, Havířov, IČO 13644297,

parc. č. 395/1 ostatní plocha, parc. č. 395/2 ostatní plocha, parc. č. 395/3 ostatní plocha, vše v k. ú. Šumbark, obec Havířov, ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace, Lidická 600/1a, Havířov, IČO 68321261,

ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem, IČO 27295567, spočívající v právu zřídit, umístit a provozovat na služebných pozemcích plynárenské zařízení v rámci stavby „REKO MS Havířov-Šumbark 8. část“, a v právu vstupu a vjezdu na služebné pozemky v souvislosti s umístěním, zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním plynárenského zařízení, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresech situace stavby, které budou po provedení této stavby nahrazeny geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni, stanovenou znaleckým posudkem dle zák. č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 10.000 Kč a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku, to vše navýšené o DPH, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku o ocenění práva odpovídajícího věcnému břemeni bude geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene, včetně ochranného pásma stanoveného příslušným zákonem v platném znění; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 2 písm. a) tohoto usnesení

69/6325 10. 9. 2019
3. rozhodla

uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu „Integrované výjezdové centrum Český Těšín - Ovládání SSZ na křižovatce Frýdecká a Sokolská“   na pozemcích parc. č. 1777/2 ostatní plocha, parc. č. 1777/1 ostatní plocha, parc. č. 1776/3 ostatní plocha, parc. č. 1776/1 ostatní plocha, parc. č. 1776/69 ostatní plocha, vše k. ú. a obec Český Těšín ve vlastnictví města Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, Český Těšín, IČO 00297437, ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 3006/58 orná půda, k. ú. a obec Český Těšín, v současné době ve vlastnictví kraje, spočívající v právu zřídit a provozovat v částech služebných pozemků vedení optických kabelů včetně příslušenství a dále v právu vstupovat v nutném rozsahu na služebné pozemky v souvislosti s provozováním, údržbou, opravami a odstraněním vedení optických kabelů včetně příslušenství, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

69/6326 10. 9. 2019
1. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně - reinvestiční část nájemného a opravy“ o částku 57.500 Kč

69/6326 10. 9. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6320 -

Pojištění funkčně nespecifikované

pol. 2322 -

Přijaté pojistné náhrady

o

38,90 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové příjmy

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 3113 -

Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku

o

18,60 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

57,50 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 27/2464 ze dne 12. 12. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/250 ze dne 15. 6. 2017

69/6327 10. 9. 2019
1. rozhodla

prominout smluvní pokutu v celkové výši 4.750,00 Kč vůči společnosti INKOS-OSTRAVA, a.s., IČO 48394637, podle § 59 odst. 2 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3427 ze dne 29.5.2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 5/438 ze dne 14.9.2017

69/6328 10. 9. 2019
1. bere na vědomí

změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316011092, ze dne 20. 4. 2018, vydaného Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí k projektu „5.1a Energetické úspory ve Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole v Krnově“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006524 na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) č. 115D316011092, ze dne 15. 8. 2019, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

69/6328 10. 9. 2019
2. bere na vědomí

změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316011112, ze dne 20. 4. 2018, vydaného Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí k projektu „5.1b Energetické úspory ve Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole v Krnově“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006525 na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) č. 115D316011112, ze dne 9. 8. 2019, které je přílohou č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

69/6329 10. 9. 2019
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, s účelovým určením na zpracování studie řešení vstupních prostor a nádvoří Žerotínského zámku v rámci akce rozpočtu „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví kultury - příspěvkové organizace kraje“, o částku 114.950 Kč s časovou použitelností od 10. 9. 2019 do 31. 12. 2019

69/6329 10. 9. 2019
2. rozhodla

snížit akci rozpočtu „Ostatní výdaje související s nakládáním s majetkem“ o částku 114.950 Kč

69/6329 10. 9. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

114,95 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

114,95 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 65/5892 ze dne 25. 6. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 19/2006 ze dne 21. 4. 2016

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

69/6330 10. 9. 2019
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo evid. č. 00992/2018/IM ze dne 26. 1. 2018 na realizaci stavby „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska na Hlavní třídě v Českém Těšíně“ se zhotovitelem, kterým je společnost

MORYS s.r.o.
se sídlem: Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava,
IČO: 42864771,
dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

69/6330 10. 9. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

2.300,00 tis. Kč

a

snižují

běžné výdaje

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

pol. 5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

1.000,00 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

pol. 6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

1.000,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

4.300,00 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 61/5447 ze dne 30. 4. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/710 ze dne 14. 3. 2018

69/6331 10. 9. 2019
1. rozhodla

uzavřít smlouvu číslo Z_S14_12_8120070204 o smlouvě budoucí v rámci akce „Nové vedení trasy silnice III/4848, ul. Palkovická, Frýdek – Místek“, registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0009454 s provozovatelem, kterým je společnost:

ČEZ Distribuce, a.s.
se sídlem: Teplická 874/8, 405 02 Děčín
IČO 24729035
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 59/5283 ze dne 26. 3. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

69/6332 10. 9. 2019
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo evid. č. 08159/2018/IM ze dne 26. 1. 2018 na realizaci stavby „Novostavba tělocvičny“ pro Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvkovou organizaci se zhotovitelem, kterým je společnost

Beskydská stavební, a.s.
se sídlem: Frýdecká 225, Staré Město, 739 61 Třinec
IČO: 28618891

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

69/6332 10. 9. 2019
2. rozhodla

navýšit výdaje na akci rozpočtu kraje „Novostavba tělocvičny“ o částku 1.250,33 tis. Kč

69/6332 10. 9. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

1.250,33 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3121 -

Gymnázia

pol.  5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

35,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3121 -

Gymnázia

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

1.135,33 tis. Kč

pol.  6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

80,00 tis. Kč

Celkem

o

1.215,33 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 27/2464 ze dne 12. 12. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

69/6333 10. 9. 2019
1. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018 u úspory v rámci akce „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, rekonstrukce severní stojánky“ ve výši 7.716 tis. Kč

69/6333 10. 9. 2019
2. rozhodla

snížit výdaje na akci rozpočtu kraje „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, rekonstrukce severní stojánky“ o částku 7.716 tis. Kč

69/6333 10. 9. 2019
3. rozhodla

navýšit výdaje na akci rozpočtu kraje „Multimodální cargo Mošnov – technická a dopravní infrastruktura“ o částku 7.716 tis. Kč

69/6333 10. 9. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 2251 -

Letiště

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

7 716 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 2212 -

Silnice

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

7 716 tis. Kč

Rada kraje

69/6334 10. 9. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout koupit do vlastnictví kraje pozemek parc. č. 1184/5 ostatní plocha, včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci, v k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek, z vlastnictví města statutárního města Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek, IČO 00296643, za kupní cenu ve výši 134.780 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

69/6334 10. 9. 2019
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 12. 9. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 65/5888 ze dne 25.6.2019

69/6335 10. 9. 2019
1. rozhodla

uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o dílo evid. č. 02883/2017/IM ze dne 3. 8. 2017 na realizaci stavby „Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa“ se zhotovitelem, kterým je společnost

STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, PSČ 150 00 Praha
IČO: 60838744
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/6201 ze dne 27. 8. 2019

69/6336 10. 9. 2019
1. stanoví

plat Ing. Pavlu Rydrychovi, s účinností ode dne jeho jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČO 00844853, dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 33/2993 ze dne 12.3.2018

č. 46/4101 ze dne 11.9.2018

69/6337 10. 9. 2019
1. bere na vědomí

oznámení společnosti Aquaklim, s.r.o., se sídlem Gorkého 2, 702 00 Ostrava, IČO 27849562, o vrácení 4 ks elektrokol a 1 ks nabíjecího stojanu jako předmětu výpůjčky, poskytnutého této společnosti na základě smlouvy o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě, ev. č. 07870/2018/RRC a s tímto vrácením souhlasí, dle předloženého materiálu

69/6337 10. 9. 2019
2. rozhodla

uzavřít se společností BESKYDY SPORT s.r.o., se sídlem kpt. Nálepky 13, 779 00 Olomouc, IČO 26864207, smlouvu o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

69/6337 10. 9. 2019
3. rozhodla

uzavřít se společností PUSTEVNY, s.r.o., se sídlem Trojanovice 477, 744 01 Trojanovice, IČO 27775658, dohodu o vypořádání závazků ze smlouvy ev. č. 03432/2018/RRC, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Rada kraje

69/6338 10. 9. 2019
1. rozhodla

uzavřít podlicenční smlouvu se společností profiq s.r.o., IČ 24660761, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, k převzetí výstupů projektu „Smart akcelerátor RIS 3 strategie“ Moravskoslezským krajem

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

č. 12/1454 ze dne 13. 6. 2019

69/6339 10. 9. 2019
1. rozhodla

snížit akci rozpočtu kraje „Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje“ o finanční prostředky ve výši 1.228.000 Kč a navýšit o tyto finanční prostředky akci rozpočtu kraje „Aktivity zajišťované MSID na základě rámcové smlouvy“

69/6339 10. 9. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 6341 -

Investiční transfery obcím

o

1.228 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

1.228 tis. Kč

69/6339 10. 9. 2019
3. rozhodla

vyčlenit investiční prostředky v rozpočtu kraje na rok 2019 na akci „Finanční nástroj Jessica“ ve výši 8.000.000 Kč

69/6339 10. 9. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

8.000,0 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 6441 -

Investiční půjčené prostředky obcím

o

8.000,0 tis. Kč

69/6339 10. 9. 2019
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol. 5168 -

Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

o

40 tis. Kč

pol. 5172 -

Programové vybavení

o

150 tis. Kč

Celkem

o

190 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol. 5173 -

Cestovné

o

190 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 9/989 ze dne 13.9.2018

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

69/6340 10. 9. 2019
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Operačního programu zaměstnanost ve výši 473.789.836,80 Kč na financování projektu „Podpora služeb sociální prevence 3“, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015030 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ005-871-33/2019, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

69/6340 10. 9. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol.  4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

236.894,91 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

236.894,91 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

69/6341 10. 9. 2019
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3121 -

Gymnázia

pol.  5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

250,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3121 -

Gymnázia

pol.  6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

250,00 tis. Kč

69/6341 10. 9. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

5,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3799 -

Ostatní ekologické záležitosti

pol.  5161 -

Poštovní služby

o

5,00 tis. Kč

69/6341 10. 9. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2212 -

Silnice

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

305,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 2212 -

Silnice

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

305,00 tis. Kč

69/6341 10. 9. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se:

snižují

běžné výdaje                                                             

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

10,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol.  5194 - 

Věcné dary

o

10,00 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 3/132 ze dne 6.12.2016

č. 56/4974 ze dne 12.2.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

69/6342 10. 9. 2019
1. rozhodla

prominout podle § 59 odst. 2 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů, smluvní pokutu obchodní společnosti Fleming Trainings s.r.o., IČO 51773228, ve výši 1.200,00 EUR, uloženou v rámci realizace projektu „Specializovaný výcvik jednotek hasičů pro zdolávání mimořádných událostí v silničních a železničních tunelech“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002923, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/6202 ze dne 27. 8. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 11/1325 ze dne 13. 3. 2019

č. 12/1449 ze dne 13. 6. 2019

69/6343 10. 9. 2019
1. rozhodla

uzavřít dodatek ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_19_009, ev. č. 02340/2019/EP ze dne 8. 7. 2019, s partnerem projektu Základní škola Slezská Ostrava, Chrustova 24, příspěvková organizace, IČ 70995427, v rámci projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji III“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

69/6343 10. 9. 2019
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_19_009 se subjektem Základní škola Slezská Ostrava, Škrobálkova 51, příspěvková organizace, IČ 08146497, v rámci projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji III“ realizovaného v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci, s časovou použitelností od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2020 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

69/6344 10. 9. 2019
1. bere na vědomí

žádost spolku SKI Vítkovice – Bílá z.s., IČO 70632219, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 50.000 Kč na projekt „Pohár Beskydské magistrály Bílá 2019“

69/6344 10. 9. 2019
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci ve výši 50.000 Kč spolku SKI Vítkovice – Bílá z.s., IČO 70632219, na projekt „Pohár Beskydské magistrály Bílá 2019“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 30. 11. 2019, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

69/6344 10. 9. 2019
3. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví školství“ o částku 50.000 Kč

69/6344 10. 9. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

50 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

50 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 12/1434 ze dne 13. 6. 2019

69/6345 10. 9. 2019
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve výši 28.202.793,60 Kč na financování projektu „Multidisciplinární spolupráce v Moravskoslezském kraji“, registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/00014639  za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ007-871-41/2019, vydaného Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

69/6345 10. 9. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

10.717,11 tis. Kč

a

snižují

běžné výdaje

na § 4329 -

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

564,20 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4329 -

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

pol.  5021 -

Ostatní osobní výdaje

o

8.220,00 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

2.038,60 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

739,80 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

32,91 tis. Kč

pol.  5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

165,00 tis. Kč

pol.  5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

10,00 tis. Kč

pol.  5162 -

Služby elektronických komunikací a 

o

10,00 tis. Kč

pol.  5164 -

Nájemné

o

45,00 tis. Kč

pol.  5167 -

Služby školení a vzdělávání

o

5,00 tis. Kč

pol.  5173 -

Cestovné

o

10,00 tis. Kč

pol.  5175 -

Pohoštění

o

5,00 tis. Kč

Celkem

11.281,31 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 16/1383 ze dne 27.6.2017

č. 60/5388 ze dne 9.4.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1762 ze dne 17.12.2015

č. 4/319 ze dne 15.6.2017

č. 11/1341 ze dne 13.3.2019

69/6346 10. 9. 2019
1. rozhodla

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy
č. 3 předloženého materiálu

69/6346 10. 9. 2019
2. rozhodla

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019, žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu za podmínky uvolnění finančních prostředků v rámci dotačního programu dle důvodové zprávy

69/6346 10. 9. 2019
3. rozhodla

neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019 žadatelům uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu s odůvodněním dle této přílohy

69/6346 10. 9. 2019
4. bere na vědomí

návrh žadatele na zrušení uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ vyhlášeného dne 29. 6. 2017, uvedený v příloze
č. 6 předloženého materiálu

69/6346 10. 9. 2019
5. souhlasí

se zrušením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ vyhlášeného dne 29. 6. 2017, uzavřené s žadatelem dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

69/6346 10. 9. 2019
6. bere na vědomí

žádost o individuální dotaci žadatele **********, nar. **********, bytem **********, pořadové číslo žádosti **********, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

69/6346 10. 9. 2019
7. rozhodla

poskytnout z rozpočtu kraje individuální dotaci na výměnu zdroje vytápění žadateli **********, nar. **********, bytem ********** a uzavřít
s žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

69/6346 10. 9. 2019
8. bere na vědomí

žádosti o změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změnu výše dotace v rámci dotačních programů „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva a 3. výzva“ vyhlášených dne 29. 6. 2017
a 10. 4. 2019, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

69/6346 10. 9. 2019
9. rozhodla

schválit změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změny výše dotace a uzavřít s žadateli uvedenými v příloze č. 9 předloženého materiálu dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace nebo smlouvy o poskytnutí dotace dle příloh č. 10 až 12 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 66/5985 ze dne 16.7.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

69/6347 10. 9. 2019
1. rozhodla

zrušit bod 6. usnesení rady kraje č. 66/5985 ze dne 16. 7. 2019 s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

69/6347 10. 9. 2019
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci ve výši 100.000 Kč společnosti promalluo.cz, s.r.o., IČO 07481381, na projekt „YOUMATCH.CZ & nejsme jen generace za počítačem“, na úhradu nákladů souvisejících s projektem vzniklých a uhrazených od 1. 1. 2019 do 30. 8. 2019, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

69/6348 10. 9. 2019
1. bere na vědomí

otevřený dopis neformálního kolektivu Rodiče za klima Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

69/6348 10. 9. 2019
2. bere na vědomí

odpověď na otevřený dopis neformálního kolektivu Rodiče za klima Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

69/6349 10. 9. 2019
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3792 -

Ekologická výchova a osvěta

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

235,95 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3792 -

Ekologická výchova a osvěta

pol.  5041 -

Odměny za užití duševního vlastnictví

o

235,95 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

69/6350 10. 9. 2019
1. bere na vědomí

žádost spolku Myslivecký spolek Komorní Lhotka - Hnojník ze dne 23. 8. 2019 ve věci poskytnutí dotace na projekt Rozvoj činnosti spolku, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

69/6350 10. 9. 2019
2. rozhodla

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje spolku Myslivecký spolek Komorní Lhotka - Hnojník, IČO 48772615, na projekt Rozvoj činnosti spolku ve výši maximálně 200.000 Kč, z toho investiční dotaci maximálně ve výši 170.000 Kč a neinvestiční dotaci maximálně ve výši 30.000 Kč, s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2019 do dne 29. 11. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

69/6350 10. 9. 2019
3. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Propagace v oblasti životního prostředí“ o 200.000 Kč

69/6350 10. 9. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  5901 -

Nespecifikované rezervy

o

200 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 1070 -

Rybářství

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

30 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 1070 -

Rybářství

pol.  6322 -

Investiční transfery spolkům

o

170 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2019

69/6351 10. 9. 2019
1. bere na vědomí

informaci, že Moravskoslezský kraj je ve dnech 7. – 8. 10. 2019 pořadatelem 12. krajské konference prevence rizikového chování v Malenovicích

69/6351 10. 9. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3541 -

Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi

pol. 5173 -

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

o

6,0 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3541 -

Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi

pol. 5021 -

Ostatní osobní výdaje

o

6,0 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 30/2635 ze dne 23.1.2018

69/6352 10. 9. 2019
1. rozhodla

vyhlásit konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00845213, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 106/8165 ze dne 9.8.2016

69/6353 10. 9. 2019
1. souhlasí

s uzavřením Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 14. 9. 2016 uzavřené mezi organizací Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace, Dukelská 1423/1, Bruntál, IČO 00601357, a městem Bruntál, Nádražní 994/20, IČO 00295892, kterým bude rozšířen předmět nájmu o další místo k umístění kamerového zařízení, a to na fasádě budovy č. p. 1423, část obce Bruntál, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parcela č. 2296 a stojí na pozemku parc. č. 1691/2 v k. ú. Bruntál-město, obec Bruntál, ve vlastnictví kraje a předané k hospodaření organizaci Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace, Dukelská 1423/1, Bruntál, IČO 00601357, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

69/6353 10. 9. 2019
2. souhlasí

s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor, a to prostor v části 1. nadzemního podlaží, budovy bez čp/če, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č. st. 457/3, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín, ve vlastnictví kraje a předané k hospodaření organizaci Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, Divadelní 138/4, 741 01 Nový Jičín, IČO 00845027, mezi touto organizací a podnikající fyzickou osobou Marta Štěpánková, se sídlem Kojetín 13, 741 01 Nový Jičín, IČO  62367625, na dobu určitou (5 let), dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

69/6353 10. 9. 2019
3. souhlasí

s uzavřením smlouvy o pachtu nemovité věci, a to části dílny v budově čp. 823, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 348/10 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje a předané k hospodaření organizaci Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, se sídlem Zengrova 822/1, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO 00602141, jako propachtovatelem, a firmou ODIZEN TECHNIC s.r.o., se sídlem Viléma Balarina 1958/4, 748 01 Hlučín, IČO 07759525, jako pachtýřem, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje

69/6354 10. 9. 2019
1. souhlasí

se zápisem změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 49/3691 ze dne 5.8.2014

69/6355 10. 9. 2019
1. bere na vědomí

informaci o počtu žáků ve třetím ročníku oboru 79-41-K/81 Gymnázium v organizaci Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace, ve školním roce 2019/2020 ve třídě označené jako tercie

69/6355 10. 9. 2019
2. rozhodla

s účinností od 16. 9. 2019

povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu označenou jako tercie ve školním roce 2019/2020 v oboru 79-41-K/81 Gymnázium v organizaci Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do stejné třídy

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 60/5403 ze dne 9. 4. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

69/6356 10. 9. 2019
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 a č. 3 předloženého materiálu

69/6356 10. 9. 2019
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemci Kraj Vysočina, IČO 70890749, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Kraje pro bezpečný internet 2019; s časovou použitelností od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020

69/6356 10. 9. 2019
3. rozhodla

uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s příjemcem Kraj Vysočina, IČO 70890749, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

69/6356 10. 9. 2019
4. rozhodla

neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemci Dětské kurzy Vaňkův kopec z.ú., IČO 04402103, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2019 "Hillcross challenge 2019"“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje

69/6357 10. 9. 2019
1. schvaluje

Statut ankety Sportovec roku Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

69/6357 10. 9. 2019
2. rozhodla

vyhodnotit nejúspěšnější sportovce a sportovní aktivity za rok 2019 dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 65/5922 ze dne 25.6.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

69/6358 10. 9. 2019
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na:

a)   rozvojový program „Podpora financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování regionálního školství“ ve výši 73.297.001 Kč,

b)   individuální projekty Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ve výši 11.214.529 Kč,

dle předloženého materiálu

69/6358 10. 9. 2019
2. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program „Podpora financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování regionálního školství“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

69/6358 10. 9. 2019
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na rozvojový program „Podpora financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování regionálního školství“ příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

69/6358 10. 9. 2019
4. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na rozvojový program „Podpora financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování regionálního školství“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

69/6358 10. 9. 2019
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

73.297.001 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3113 -

Základní školy

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

40.382.516 Kč

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

1.314.924 Kč

na § 3117 -

První stupeň základních škol

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

2.420.659 Kč

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

3.775.559 Kč

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

577.547 Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

14.754.179 Kč

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

7.501.935 Kč

na § 3124 -

Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

2.569.682 Kč

Celkem

73.297.001 Kč

69/6358 10. 9. 2019
6. schvaluje


zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na realizaci individuálních projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání organizacím v odvětví školství dle přílohy č. 3 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutích o poskytnutí dotací

69/6358 10. 9. 2019
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

11.214.535 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

1.441.685 Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

6.373.653 Kč

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

3.399.197 Kč

Celkem

11.214.535 Kč

69/6358 10. 9. 2019
8. rozhodla

přijmout od subjektů uvedených v příloze č. 4 tohoto materiálu účastnické poplatky v celkové výši 234 tis. Kč na spolufinancování Mezikrajských sportovních her konaných ve dnech 3. 10. – 5. 10. 2019 v Moravskoslezském kraji

69/6358 10. 9. 2019
9. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje“ o 234 tis. Kč

69/6358 10. 9. 2019
10. schvaluje

změnu závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství:

a)    Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČO 13644319, zvýšení o částku 46.000 Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

b)   Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 00601594, snížení o částku 79.153 Kč s účelovým určením na pořízení kamerového systému

69/6358 10. 9. 2019
11. schvaluje

závazný ukazatel investiční příspěvek do fondu investic organizaci Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 00601594, s účelovým určením na pořízení kamerového systému ve výši 79.153 Kč s časovou použitelností od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019

69/6358 10. 9. 2019
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

pol. 2119 -

Ostatní příjmy z vlastní činnosti

o

234.000 Kč

a

snižují

běžné výdaje

na § 3124 -

Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

33.153 Kč

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

46.000 Kč

Celkem

79.153 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

pol. 5021 -

Ostatní osobní výdaje

o

25.000 Kč

pol. 5164 -

Nájemné

o

50.000 Kč

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

30.000 Kč

pol. 5173 -

Cestovné

o

106.320 Kč

pol. 5494 -

Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru

o

22.680 Kč

Celkem

234.000 Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3124 -

Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

79.153 Kč

69/6358 10. 9. 2019
13. schvaluje

změnu časové použitelnosti závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na realizaci jazykových pobytů žáků středních škol ve školním roce 2019/2020 organizacím:

a)    Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace, IČO 62331540

b)   Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00602124

c)    Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 60337320

z „od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019“ na „od 1. 6. 2019 do 31. 12. 2019“

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 20/2075 ze dne 23.6.2016

č. 4/372 ze dne 15.6.2017

č. 8/930 ze dne 14.6.2018

č. 12/1507 ze dne 13.6.2019

č. 15/1512 ze dne 25.6.2015

69/6359 10. 9. 2019
1. rozhodla

vyhlásit dotační program „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020“ financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

69/6360 10. 9. 2019
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci programu Rozvojové projekty zdravotní péče ve výši 465.070 Kč do rozpočtu kraje na financování projektu „Rozvoj paliativní péče v Dětském centru Čtyřlístek“, realizovaného organizací Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, IČO 68177992, dle předloženého materiálu

69/6360 10. 9. 2019
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, IČO 68177992, o částku 465.070 Kč, s účelovým určením na realizaci projektu „Rozvoj paliativní péče v Dětském centru Čtyřlístek“ dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace číslo OKR/19/4142/2019

69/6360 10. 9. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

465.070 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3529 -

Ostatní ústavní péče

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

465.070 Kč

Rada kraje

69/6361 10. 9. 2019
1. doplňuje

návrh programu zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 12. 9. 2019, o body s názvem

a.      Informace o stavu závazku veřejné služby v pravidelné letecké dopravě

b.      Návrh na poskytnutí investiční dotace obci Petřvald na přeložku zatrubnění příkopu podél silnice č. III/4806

c.      Nakládání s nemovitým majetkem kraje – návrh koupě pozemku v k. ú. Místek

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.