Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 69/5199 ze dne 5. 6. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

69/5199 5. 6. 2023
1. rozhodla

na základě Rámcové smlouvy o spolupráci při realizaci některých činností regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje, ev. č. 02179/2015/RRC, uzavřené mezi Moravskoslezským krajem a společností Moravskoslezské Investice a Development, a.s., vystavit objednávku na realizaci aktivit v rozsahu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu společnosti:

Moravskoslezské Investice a Development, a.s.
se sídlem: Na Jízdárně 1245/7, 702 00 Ostrava
IČO: 47673168
jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

za cenu nejvýše přípustnou 2.032.800 Kč vč. DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

69/5199 5. 6. 2023
2. rozhodla

zvýšit neinvestiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o 1.270,5 tis. Kč na akci „Realizace komunikační strategie“

69/5199 5. 6. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

1.270,5 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3349 -

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

o

1.270,5 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.