Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 69/5205 ze dne 5. 6. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

69/5205 5. 6. 2023
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje na obnovu kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

69/5205 5. 6. 2023
2. rozhodla

poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje na obnovu kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle příloh č. 7, 8, 9, 10 a 11 předloženého materiálu

69/5205 5. 6. 2023
3. rozhodla

a)    snížit akci rozpočtu „Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru“ o částku 893.900 Kč

b)   navýšit akci rozpočtu „Podpora individuálních akcí na obnovu kulturních památek a památek místního významu“ o částku 893.900 Kč

69/5205 5. 6. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5 

na § 3311 -

Divadelní činnost

o

893,9 tis. Kč

 

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5 

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

o

743,9 tis. Kč

na § 3326 -

Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí

o

150,0 tis. Kč

Celkem

o

893,9 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.