Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 69/5215 ze dne 5. 6. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15. 12. 2022

69/5215 5. 6. 2023
1. bere na vědomí

žádost společnosti Ordinace Puškinova s.r.o., IČO 02666804, o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

69/5215 5. 6. 2023
2. rozhodla

snížit akci rozpočtu kraje „Stabilizace zdravotnického personálu a vzdělávání – příspěvkové organizace kraje“ o částku 81,2 tis. Kč

69/5215 5. 6. 2023
3. rozhodla

navýšit finanční prostředky na akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví zdravotnictví“ o částku 81,2 tis. Kč

69/5215 5. 6. 2023
4. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 společnosti Ordinace Puškinova s.r.o., IČO 02666804, ve výši 81,2 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „Podpora specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů“, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

69/5215 5. 6. 2023
5. bere na vědomí

žádost České republiky – Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, IČO 71009167, o poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

69/5215 5. 6. 2023
6. rozhodla

poskytnout peněžitý dar ve výši 80 tis. Kč České republice – Krajské hygienické stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, IČO 71009167, na podporu pořádání konference Slezské dny preventivní medicíny, a s tímto subjektem uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

69/5215 5. 6. 2023
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

81,2 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

o

1,2 tis. Kč

na § 3531 -

Hygienická služba a ochrana veřejného zdraví

80,0 tis. Kč

69/5215 5. 6. 2023
8. bere na vědomí

žádost společnosti SANOPHARM CZ s.r.o., IČO 25374761, o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

69/5215 5. 6. 2023
9. rozhodla

neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 společnosti SANOPHARM CZ s.r.o., IČO 25374761, ve výši 100 tis. Kč na realizaci projektu „Konference I. Sluníčkové dny (Paliativní péče v sociálních pobytových službách)“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.