Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 19. 12. 2013

Zastupitelstvo kraje
  (č. usnesení)
  7/512     19. 12. 2013
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Renáty Rykalové a Mgr. Jaroslava Stolaříka o ověření zápisu z 6. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 19. 9. 2013
Zastupitelstvo kraje
  (č. usnesení)
  7/513     19. 12. 2013
1. volí

ověřovatele zápisu ze 7. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 19. 12. 2013: Ing. Táňa Apostolovová Bc. Věra Pražáková
Zastupitelstvo kraje
  (č. usnesení)
  7/514     19. 12. 2013
1. volí

návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 19. 12. 2013 ve složení: RSDr. Karel Kuboš – předseda doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. Ing. Josef Jalůvka Petr Becher Mgr. Lukáš Curylo
Zastupitelstvo kraje
  (č. usnesení)
  7/515     19. 12. 2013
1. schvaluje

program 7. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 19. 12. 2013
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 30/2249 ze dne 3. 12. 2013
  (č. usnesení)
  7/516     19. 12. 2013
1. bere na vědomí

Koncepci požární ochrany Moravskoslezského kraje 2014-2023 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 30/2387 ze dne 3. 12. 2013
  (č. usnesení)
  7/517     19. 12. 2013
1. volí

za přísedící Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let 1.1 paní Mgr. Andreu Altmanovou, místo pobytu ********** navrženou paní Ing. Lenkou Fojtíkovou (ČSSD), členkou zastupitelstva kraje 1.2 paní Gabrielu Kolárovou, místo pobytu ********** navrženou panem Bc. Janem Mayerem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje 1.3 paní Ing. Kateřinu Tomanovou, místo pobytu ********** navrženou paní Mgr. Šárkou Tekielovou (ČSSD), členkou zastupitelstva kraje
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 29/2191 ze dne 19. 11. 2013
  (č. usnesení)
  7/518     19. 12. 2013
1. rozhodlo

poskytnout účelové neinvestiční dotace ve výši 11.186.000,00 Kč na úhradu výdajů na věcné vybavení neinvestiční povahy, které zůstává majetkem obce a neinvestiční opravy, revize, technické prohlídky požární techniky a věcných prostředků požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů vybrané obce (např. spojové prostředky, ochranné oděvy pro hasiče apod.) za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013, a na výdaje za uskutečněný zásah jednotky sboru dobrovolných hasičů obce na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje mimo její územní obvod za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 30/2263 ze dne 3. 12. 2013
  (č. usnesení)
  7/519     19. 12. 2013
1. schvaluje

v souladu s § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozpočet Moravskoslezského kraje na rok 2014: celkové zdroje ve výši 8.278.538 tis. Kč, z toho - příjmy celkem ve výši 6.946.192 tis. Kč v členění uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení, - financování ve výši 1.332.346 tis. Kč v členění uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení, - výdaje celkem ve výši 8.278.538 tis. Kč v členění uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení
  7/519     19. 12. 2013
2. schvaluje

závazné ukazatele příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 tohoto usnesení
  7/519     19. 12. 2013
3. schvaluje

závazný ukazatel - výsledek hospodaření za rok 2014 ve výši 0 Kč všem příspěvkovým organizacím kraje
  7/519     19. 12. 2013
4. rozhodlo

poskytnout návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím kraje na období do 30. 11. 2014 v rozsahu uvedeném v příloze č. 5 tohoto usnesení
  7/519     19. 12. 2013
5. stanovuje

v souladu s § 12 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jako závazné ukazatele, jimiž se má v roce 2014 povinně řídit Rada Moravskoslezského kraje při hospodaření podle rozpočtu, rozpočet příjmů ve výši 6.946.192 tis. Kč a rozpočet výdajů ve výši 8.278.538 tis. Kč včetně všech jejich změn realizovaných v průběhu roku 2014 orgány kraje
  7/519     19. 12. 2013
6. svěřuje

radě kraje v souladu § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v roce 2014 a) provádění rozpočtových opatření v plném rozsahu, včetně rozpočtových opatření, kterými se zvýší financování a výdaje rozpočtu kraje na rok 2014 o akce realizované z přebytku hospodaření roku 2013 dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, b) schvalování a provádění úprav závazných ukazatelů příspěvkovým organizacím kraje
  7/519     19. 12. 2013
7. vyhrazuje si

v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pravomoc rozhodovat o zahájení nových akcí hrazených z rozpočtu kraje, pokud tyto akce vyvolají závazky přesahující rozpočtový rok 2014
  7/519     19. 12. 2013
8. schvaluje

závazky Moravskoslezského kraje vyvolané rozpočtem na rok 2014 pro rok 2015 a další léta dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  7/519     19. 12. 2013
9. schvaluje

rozpočtový výhled Moravskoslezského kraje na léta 2015 ‑ 2017 uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu
  7/519     19. 12. 2013
10. schvaluje

rozpočet Zajišťovacího fondu na rok 2014 dle návrhu uvedeného v příloze č. 6 předloženého materiálu
  7/519     19. 12. 2013
11. rozhodlo

o přídělu do Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje z rozpočtu kraje na rok 2014 ve výši 26 mil. Kč
  7/519     19. 12. 2013
12. bere na vědomí

usnesení výborů zastupitelstva kraje k návrhu rozpočtu kraje na rok 2014 dle přílohy č. 9 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 30/2264 ze dne 3. 12. 2013
  (č. usnesení)
  7/520     19. 12. 2013
1. bere na vědomí

a) úpravy rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2013 k 19. 11. 2013 b) plnění příjmů a čerpání výdajů k 31. 10. 2013
  7/520     19. 12. 2013
2. bere na vědomí

rozsah změn realizovaných radou kraje v období od 1. 1. 2013 – 19. 11. 2013, kterými došlo k navýšení závazných ukazatelů, a to rozpočtu příjmů o 9.754.468 tis. Kč na 16.034.661 tis. Kč a rozpočtu výdajů o 10.799.101 tis. Kč na 18.408.423 tis. Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 30/2265 ze dne 3. 12. 2013
  (č. usnesení)
  7/521     19. 12. 2013
1. bere na vědomí

žádost Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, IČ 75082616, o poskytnutí dotací dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  7/521     19. 12. 2013
2. rozhodlo

a) poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko, IČ 75082616, ve výši 6.273 tis. Kč určenou na financování programů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie podle § 16b písm. b) zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších přepisů, přičemž neinvestiční část dotace činí 6.243 tis. Kč a investiční část dotace činí 30 tis. Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 28. 2. 2015 b) poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko, IČ 75082616, ve výši 3.227 tis. Kč určenou na financování nezpůsobilých výdajů Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 31. 1. 2015
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1462 ze dne 23. 3. 2011
  k usnesení rady kraje č. 30/2266 ze dne 3. 12. 2013
  (č. usnesení)
  7/522     19. 12. 2013
1. rozhodlo

povolit rozložení úhrady zbývající části odvodu za porušení rozpočtové kázně uloženého rozhodnutím č. j. MSK 67772/2012 ze dne 22. 5. 2012 a penále uloženého platebním výměrem č. j. MSK 67775/2012 ze dne 22. 5. 2012 a č. j. MSK 149563/2012 ze dne 14. 11. 2012 u dotace poskytnuté subjektu Sportovní klub NIPPON, IČ 26608171, na splátky dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 30/2270 ze dne 3. 12. 2013
  k usnesením zastupitelstva kraje
             č. 15/1313 ze dne 21. 12. 2006
             č. 2/103 ze dne 20. 12. 2012
             č. 3/152 ze dne 21. 3. 2013
             č. 4/364 ze dne 20. 6. 2013
             č. 6/408 ze dne 19. 9. 2013
  (č. usnesení)
  7/523     19. 12. 2013
1. zrušuje

a) „Jednací řád zastupitelstva kraje a výborů zastupitelstva kraje“ schválený zastupitelstvem kraje usnesením č. 9/819 ze dne 16. 12. 2009, ve znění pozdějších změn b) „Úkoly výborů zastupitelstva kraje“ schválené zastupitelstvem kraje usnesením č. 2/103 ze dne 20. 12. 2012
  7/523     19. 12. 2013
2. vydává

„Jednací řád zastupitelstva kraje a výborů zastupitelstva kraje“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  7/523     19. 12. 2013
3. zrušuje

s účinností ke dni 31. 12. 2013 a) „Zásady pro poskytování náhrad za výkon funkce člena zastupitelstva kraje“ schválené usnesením zastupitelstva kraje č. 15/1313/1 ze dne 21. 12. 2006 b) „Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva kraje a členům výborů zastupitelstva kraje a komisí rady kraje, kteří nejsou členy zastupitelstva kraje“ schválené usnesením zastupitelstva kraje č. 9/821 ze dne 16. 12. 2009, ve znění pozdějších změn c) „Zásady pro odměňování členů výborů zastupitelstva kraje a komisí rady kraje, kteří nejsou členy zastupitelstva kraje“ schválené usnesením zastupitelstva kraje č. 4/364 ze dne 20. 6. 2013
  7/523     19. 12. 2013
4. vydává

s účinností ode dne 1. 1. 2014 „Zásady pro poskytování náhrad a peněžitých plnění členům zastupitelstva kraje a členům výborů zastupitelstva kraje a komisí rady kraje, kteří nejsou členy zastupitelstva kraje“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 30/2267 ze dne 3. 12. 2013
  (č. usnesení)
  7/524     19. 12. 2013
1. bere na vědomí

informaci o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 30. 11. 2013, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 30/2268 ze dne 3. 12. 2013
  (č. usnesení)
  7/525     19. 12. 2013
1. stanoví

podle § 46 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, paušální částku náhrady výdělku ušlého neuvolněným členům zastupitelstva kraje, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, v souvislosti s výkonem jejich funkce na rok 2014 ve výši: a) členovi rady kraje 10.000,- Kč/měsíc b) předsedovi výboru zastupitelstva kraje, komise rady kraje nebo zvláštního orgánu kraje 5.000,- Kč/měsíc c) ostatním členům zastupitelstva kraje 4.000,- Kč/měsíc
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 30/2273 ze dne 3. 12. 2013
             č. 30/2275 ze dne 3. 12. 2013
  (č. usnesení)
  7/526     19. 12. 2013
1. rozhodlo

uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí peněžité podpory z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02315/2013/KH ze dne 16. 10. 2013 s městem Krnov, IČ 00296139, jímž se stanoví časová použitelnost poskytnuté peněžité podpory, dle předloženého materiálu
  7/526     19. 12. 2013
2. rozhodlo

změnit v usnesení č. 3/264, bod 1) ze dne 21. 3. 2013 text „poskytnout investiční účelovou dotaci ve výši 10.000.000,-- Kč“ na text „poskytnout investiční účelovou dotaci ve výši 8.024.750,-- Kč“, dle předloženého materiálu
  7/526     19. 12. 2013
3. rozhodlo

uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00672/2013/KH ze dne 15. 4. 2013 s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, jímž se mění celková výše poskytnuté dotace a mění se podmínky převodu vrácených prostředků na účet příjemce, dle předloženého materiálu
  7/526     19. 12. 2013
4. rozhodlo

změnit v usnesení č. 3/264, bod 2) ze dne 21. 3. 2013 text „poskytnout investiční účelovou dotaci ve výši 7.000.000,-- Kč“ a text „s termínem použití v období od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2014““ na text „poskytnout investiční účelovou dotaci ve výši 9.759.120,-- Kč“ a na text „s termínem použití v období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014“, dle předloženého materiálu
  7/526     19. 12. 2013
5. rozhodlo

uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00671/2013/KH ze dne 15. 4. 2013 s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, jímž se mění celková výše poskytnuté dotace a časová použitelnost dotace a mění se podmínky převodu vrácených prostředků na účet příjemce, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 28/2109 ze dne 5. 11. 2013
             č. 30/2262 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  7/527     19. 12. 2013
1. bere na vědomí

informaci o došlých peticích adresovaných orgánům kraje za období od 14. 8. 2013 do 26. 11. 2013, vč. informace o vyřízených peticích adresovaných orgánům kraje za období od 14. 8. 2013 do 20. 11. 2013, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 26/1966 ze dne 15. 10. 2013
  (č. usnesení)
  7/528     19. 12. 2013
1. rozhodlo

darovat 20 ks vozidlových radiostanic, vč. montážních sad k radiostanicím v majetku kraje České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČ 70884561, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 31/2401 ze dne 9. 12. 2013
  (č. usnesení)
  7/529     19. 12. 2013
1. rozhodlo

schválit odůvodnění veřejné zakázky s názvem „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum“, poř. č. 250/2013, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 31/2400 ze dne 9. 12. 2013
  (č. usnesení)
  7/530     19. 12. 2013
1. rozhodlo

schválit odůvodnění veřejné zakázky s názvem „Silnice 2014 – II. etapa“, poř. č. 267/2013, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 31/2398 ze dne 9. 12. 2013
  (č. usnesení)
  7/531     19. 12. 2013
1. rozhodlo

schválit odůvodnění veřejné zakázky s názvem „Silnice 2014 – III. etapa“, poř. č. 268/2013, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 31/2397 ze dne 9. 12. 2013
  (č. usnesení)
  7/532     19. 12. 2013
1. rozhodlo

schválit odůvodnění veřejné zakázky s názvem „Silnice 2014 – IV. etapa“, poř. č. 269/2013, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 31/2399 ze dne 9. 12. 2013
  (č. usnesení)
  7/533     19. 12. 2013
1. rozhodlo

schválit odůvodnění veřejné zakázky s názvem „Silnice 2014 – V. etapa“, poř. č. 270/2013, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 28/2111 ze dne 5. 11. 2013
  (č. usnesení)
  7/534     19. 12. 2013
1. bere na vědomí

informaci o počtu žáků střední školy v organizaci Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, příspěvková organizace, IČ 00602078, ve školním roce 2013/2014
  7/534     19. 12. 2013
2. povoluje

výjimku z nejnižšího počtu žáků střední školy organizaci Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, příspěvková organizace, IČ 00602078, s účinností do 31. 8. 2014
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 30/2277 ze dne 3. 12. 2013
  (č. usnesení)
  7/535     19. 12. 2013
1. rozhodlo

o změně názvu Základní umělecká škola, Odry, Radniční 12, příspěvková organizace, IČ 62330373, na nový název Základní umělecká škola, Odry, příspěvková organizace, s účinností od 1. 2. 2014
  7/535     19. 12. 2013
2. schvaluje

dodatek č. 6 ke zřizovací listině organizace Základní umělecká škola, Odry, Radniční 12, příspěvková organizace, IČ 62330373, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu
  7/535     19. 12. 2013
3. vydává

dodatek č. 6 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 30/2277 ze dne 3. 12. 2013
  (č. usnesení)
  7/536     19. 12. 2013
1. schvaluje

dodatek č. 10 ke zřizovací listině organizace Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Karviná-Fryštát, Vydmuchov 10, příspěvková organizace, IČ 48004898, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu
  7/536     19. 12. 2013
2. vydává

dodatek č. 10 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 30/2277 ze dne 3. 12. 2013
  (č. usnesení)
  7/537     19. 12. 2013
1. schvaluje

dodatek č. 9 ke zřizovací listině organizace Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace, IČ 61989274, uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu
  7/537     19. 12. 2013
2. vydává

dodatek č. 9 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 30/2277 ze dne 3. 12. 2013
  (č. usnesení)
  7/538     19. 12. 2013
1. schvaluje

dodatek č. 7 ke zřizovací listině organizace Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, IČ 00577260, uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu
  7/538     19. 12. 2013
2. vydává

dodatek č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 30/2277 ze dne 3. 12. 2013
  (č. usnesení)
  7/539     19. 12. 2013
1. schvaluje

dodatek č. 9 ke zřizovací listině organizace Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813075, uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu
  7/539     19. 12. 2013
2. vydává

dodatek č. 9 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 30/2277 ze dne 3. 12. 2013
  (č. usnesení)
  7/540     19. 12. 2013
1. schvaluje

dodatek č. 9 ke zřizovací listině organizace Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace, IČ 00601292, uvedený v příloze č. 6 předloženého materiálu
  7/540     19. 12. 2013
2. vydává

dodatek č. 9 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 30/2277 ze dne 3. 12. 2013
  (č. usnesení)
  7/541     19. 12. 2013
1. schvaluje

dodatek č. 13 ke zřizovací listině organizace Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00577243, uvedený v příloze č. 7 předloženého materiálu
  7/541     19. 12. 2013
2. vydává

dodatek č. 13 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 30/2277 ze dne 3. 12. 2013
  (č. usnesení)
  7/542     19. 12. 2013
1. schvaluje

dodatek č. 6 ke zřizovací listině organizace Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00601411, uvedený v příloze č. 8 předloženého materiálu
  7/542     19. 12. 2013
2. vydává

dodatek č. 6 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012
  k usnesením rady kraje č. 15/1085 ze dne 14. 5. 2013
             č. 30/2284 ze dne 3. 12. 2013
  (č. usnesení)
  7/543     19. 12. 2013
1. rozhodlo

uzavřít Smlouvu o zajištění účasti na Hrách VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 v Kraji Vysočina s Krajem Vysočina, IČ 70890749, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 30/2286 ze dne 3. 12. 2013
  (č. usnesení)
  7/544     19. 12. 2013
1. bere na vědomí

informaci o výši prostředků ze státního rozpočtu rozepsaných a poskytnutých dle § 161 a přidělených dle § 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání jednotlivým školám a školským zařízením v roce 2013 prostřednictvím rozpočtu Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v přílohách č. 1, č. 2 a č. 3 tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 30/2290 ze dne 3. 12. 2013
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012
  (č. usnesení)
  7/545     19. 12. 2013
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2013 příjemcům: a) Beskydská šachová škola o.s., IČ 49562517, ve výši 44.000 Kč na podporu mladých šachových talentů a jejich startu na MS mládeže 2013; finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů za dopravu, ubytování a stravování s časovou použitelností od 1. 9. 2013 do 31. 1. 2014 b) Tělovýchovná jednota Ostrava, IČ 00561916, ve výši 18.000 Kč na podporu mladých šachových talentů a jejich startu na MS mládeže 2013; finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů za dopravu, ubytování a stravování s časovou použitelností od 1. 10. 2013 do 31. 1. 2014 c) HOKEJOVÝ KLUB - HC VÍTKOVICE STEEL a.s., IČ 26861836, ve výši 400.000 Kč na úhradu nákladů spojených s účastí klubu na turnaji Spengler Cup v Davosu; finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů za dopravu, ubytování a stravování s časovou použitelností od 1. 10. 2013 do 31. 1. 2014
  7/545     19. 12. 2013
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2014 příjemcům: a) CENTRUM INDIVIDUÁLNÍCH SPORTŮ OSTRAVA, IČ 26996448, ve výši 2.500.000 Kč na podporu přípravy mladých talentovaných sportovců Moravskoslezského kraje; finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů za nájmy, dopravu, ubytování a stravování členů centra na soustředěních a přípravných soutěžích, zdravotní péči, materiální vybavení a regeneraci sportovců, tisk, spoje, kancelářský materiál a ostatní osobní náklady s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 b) Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČ 70926379, ve výši 1.000.000 Kč na pokrytí nákladů spojených s podporou přípravy sportovně talentované mládeže; finanční prostředky jsou určeny na úhradu materiálového vybavení, kancelářské potřeby, propagaci, věcné odměny, nájmy sportovních zařízení, odměny rozhodčích, ostatní osobní náklady, cestovné, občerstvení – pitný režim, stravování, ubytování a poplatky za spoje s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 c) Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČ 70926379, ve výši 300.000 Kč na náklady spojené se zabezpečením účasti některých členů reprezentační výpravy Moravskoslezského kraje na Hrách VI. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2014; finanční prostředky jsou určeny na zajištění trenérů včetně odměn, sportovního vybavení, ubytování a dopravy některých členů výpravy s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 30. 5. 2014 d) Klub přátel školy, Havířov – Prostřední Suchá, o. s., IČ 48805416, ve výši 300.000 Kč na náklady spojené se zajištěním 22. ročníku mezinárodní soutěže pro dívky středních škol pod názvem MISS RENETA; finanční prostředky jsou určeny na technické zajištění akce, internetové a fotografické služby, pronájem sálu, materiál, půjčovné kostýmů, přepravné osob – dopravu, zpracování videoprojekce a pronájem projekční techniky s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 e) Krajská rada Asociace školních sportovních klubů ČR Moravskoslezského kraje, IČ 70931208, ve výši 250.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací okrskových a okresních kol sportovních soutěží „typu C“; finanční prostředky jsou určeny na odměny soutěžícím, materiál, kancelářské potřeby, jízdné, cestovné, spoje, nájmy a dohody o provedení práce s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014
  7/545     19. 12. 2013
3. rozhodlo

poskytnout finanční dar z rozpočtu kraje na rok 2014 příjemci Nadační fond Českého klubu olympioniků regionu Severní Morava, IČ 28618734, ve výši 300.000 Kč na náklady spojené s poskytováním finanční podpory olympionikům, žijícím v Moravskoslezském kraji, kteří jsou v tíživé finanční situaci
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 30/2291 ze dne 3. 12. 2013
  (č. usnesení)
  7/546     19. 12. 2013
1. rozhodlo

částečně prominout podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 80 % ze stanoveného odvodu 239.000 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci SBX 13 o.s., Západní 2, 162 00 Praha 6, IČ 22839542, na projekt „City Cross sprint 2013“, tj. v celkové výši 191.200 Kč
  7/546     19. 12. 2013
2. rozhodlo

prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci SBX 13 o.s., Západní 2, 162 00 Praha 6, IČ 22839542, na projekt „City Cross sprint 2013“
  7/546     19. 12. 2013
3. rozhodlo

částečně prominout podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 80 % ze stanoveného odvodu 7.500 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci SBX 13 o.s., Západní 2, 162 00 Praha 6, IČ 22839542, na projekt „Adrenalin Cup 2013“, tj. v celkové výši 6.000 Kč
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 32/2411 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  7/547     19. 12. 2013
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2014 příjemci Česká sportovní a.s., IČ 25748521, ve výši 2.000.000 Kč na náklady spojené s pořádáním I. kola Světové skupiny Davis Cupu ČR – Nizozemí; finanční prostředky jsou určeny na dopravu, pronájem haly, instalaci tribun a produkční zajištění s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 31. 5. 2014
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 30/2293 ze dne 3. 12. 2013
  (č. usnesení)
  7/548     19. 12. 2013
1. schvaluje

dodatek č. 17 ke zřizovací listině organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek-Místek, IČ 00534188, ve znění uvedeném v příloze č. 1 předloženého materiálu
  7/548     19. 12. 2013
2. vydává

dodatek č. 17 ke zřizovací listině dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 30/2293 ze dne 3. 12. 2013
  (č. usnesení)
  7/549     19. 12. 2013
1. schvaluje

dodatek č. 19 ke zřizovací listině organizace Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, IČ 00844896, ve znění uvedeném v příloze č. 2 předloženého materiálu
  7/549     19. 12. 2013
2. vydává

dodatek č. 19 ke zřizovací listině dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 30/2250 ze dne 3. 12. 2013
  (č. usnesení)
  7/550     19. 12. 2013
1. rozhodlo

schválit odůvodnění veřejné zakázky pod označením „Komplexní úklidová služba pro krajské nemocnice“, vyhlašované organizací Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, jako centrálním zadavatelem, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 30/2251 ze dne 3. 12. 2013
  (č. usnesení)
  7/551     19. 12. 2013
1. rozhodlo

schválit odůvodnění veřejné zakázky pod označením „Komplexní prádelenský servis pro krajské nemocnice“ vyhlašované organizací Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, jako centrálním zadavatelem, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 30/2259 ze dne 3. 12. 2013
  (č. usnesení)
  7/552     19. 12. 2013
1. rozhodlo

schválit odůvodnění veřejné zakázky pod označením „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o. - Lékařská technologie II - CT, RTG, UZV, PACS“, poř. č. 256/2013, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 30/2260 ze dne 3. 12. 2013
  (č. usnesení)
  7/553     19. 12. 2013
1. rozhodlo

schválit odůvodnění veřejné zakázky pod označením „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p. o. – Lékařská technologie II - Ostatní lékařské přístroje“, poř. č. 257/2013, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 30/2298 ze dne 3. 12. 2013
  (č. usnesení)
  7/554     19. 12. 2013
1. schvaluje

dokument „Bílá kniha – seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje aktualizace listopad 2013“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 30/2299 ze dne 3. 12. 2013
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 11/999 ze dne 21. 4. 2010
  (č. usnesení)
  7/555     19. 12. 2013
1. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci a společném postupu ze dne 25. 5. 2010, ev. č. 826/2010 DSH, mezi krajem, SSMSK, p.o. a městem Hlučín, Mírové náměstí 23, Hlučín, IČ 00300063, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 30/2300 ze dne 3. 12. 2013
  (č. usnesení)
  7/556     19. 12. 2013
1. rozhodlo

uzavřít budoucí smlouvy: a) k nabytí nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení b) k převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
  7/556     19. 12. 2013
2. rozhodlo

nabýt nemovitosti pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 3 a č. 5 tohoto usnesení
  7/556     19. 12. 2013
3. rozhodlo

předat nemovitosti k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizaci, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, k vlastnímu hospodářskému využití, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 3 a č. 5 tohoto usnesení
  7/556     19. 12. 2013
4. rozhodlo

převést nemovitosti pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 4 tohoto usnesení
  7/556     19. 12. 2013
5. rozhodlo

předat nemovitosti z hospodaření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 4 tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 30/2303 ze dne 3. 12. 2013
  (č. usnesení)
  7/557     19. 12. 2013
1. rozhodlo

převést nemovitosti pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  7/557     19. 12. 2013
2. rozhodlo

vyjmout předané nemovitosti z hospodaření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 30/2312 ze dne 3. 12. 2013
  (č. usnesení)
  7/558     19. 12. 2013
1. bere na vědomí

žádost státní příspěvkové organizace Centrum služeb pro silniční dopravu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 pro organizaci a realizaci programu aktivní bezpečnosti na pozemních komunikacích – „BESIP“ a organizaci celostátního finále Dopravní soutěže mladých cyklistů
  7/558     19. 12. 2013
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 státní příspěvkové organizaci Centrum služeb pro silniční dopravu, IČ 70898219, v celkové maximální výši 1.200.000,-- Kč, z toho v maximální výši 1.000.000,-- Kč na organizaci a vlastní realizaci programu aktivní bezpečnosti na pozemních komunikacích – „BESIP“ v Moravskoslezském kraji, a v maximální výši 200.000,--Kč na organizaci celostátního finále Dopravní soutěže mladých cyklistů na území Moravskoslezského kraje, s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 15. 12. 2014, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 30/2313 ze dne 3. 12. 2013
  (č. usnesení)
  7/559     19. 12. 2013
1. bere na vědomí

žádost obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 na zajištění hasičské záchranné služby letiště, služby ostrahy a bezpečnosti letiště a bezpečnostního dispečinku
  7/559     19. 12. 2013
2. rozhodlo

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., IČ 26827719, na zajištění hasičské záchranné služby letiště, služby ostrahy a bezpečnosti letiště a bezpečnostního dispečinku, v maximální výši 45.000.000,-- Kč, z toho neinvestiční dotace v maximální výši 41.180.000,-- Kč a investiční dotace v maximální výši 3.820.000,-- Kč, s časovou použitelnosti od 1. 1. 2014 do 31. 1. 2015, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 30/2315 ze dne 3. 12. 2013
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2213 ze dne 5. 9. 2012
  (č. usnesení)
  7/560     19. 12. 2013
1. rozhodlo

prominout podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, celkovou výši stanoveného odvodu 54.585,-- Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté statutárnímu městu Karviná, se sídlem Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát, IČ 00297534, na realizaci projektu „Regenerace Univerzitního parku“
  7/560     19. 12. 2013
2. rozhodlo

prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté statutárnímu městu Karviná, se sídlem Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát, IČ 00297534, na realizaci projektu „Regenerace Univerzitního parku“
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 30/2316 ze dne 3. 12. 2013
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 3/176 ze dne 21. 3. 2013
  (č. usnesení)
  7/561     19. 12. 2013
1. bere na vědomí

žádost základní organizace Českého svazu ochránců přírody NOVÝ JIČÍN 70/02, ze dne 30. 10. 2013 ve věci změny smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00796/2013/ŽPZ a ev. č. 00798/2013/ŽPZ, týkající se změny období realizace projektu a změny termínu předložení závěrečného vyúčtování celého realizovaného projektu, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  7/561     19. 12. 2013
2. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00796/2013/ŽPZ, uzavřené se základní organizací Českého svazu ochránců přírody NOVÝ JIČÍN 70/02, IČ 47657901, ohledně změny období realizace projektu a změny termínu pro předložení závěrečného vyúčtování dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  7/561     19. 12. 2013
3. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00798/2013/ŽPZ, uzavřené se základní organizací Českého svazu ochránců přírody NOVÝ JIČÍN 70/02, IČ 47657901, ohledně změny období realizace projektu a změny termínu pro předložení závěrečného vyúčtování dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 30/2308 ze dne 3. 12. 2013
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1486 ze dne 23. 3. 2011
  (č. usnesení)
  7/562     19. 12. 2013
1. rozhodlo

uzavřít dohodu se statutárním městem Karviná, IČ 00297534, o změně memoranda k umístění „Krajského integrovaného centra využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji“ na území tohoto města ze dne 12. 4. 2011 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 30/2317 ze dne 3. 12. 2013
  (č. usnesení)
  7/563     19. 12. 2013
1. bere na vědomí

informaci o zpracované situační zprávě o kvalitě ovzduší na území kraje za předešlý kalendářní rok 2012 a o postupu realizace úkolů stanovených nařízením Moravskoslezského kraje č. 1/2004, kterým se vydává Krajský program snižování emisí Moravskoslezského kraje podle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 30/2319 ze dne 3. 12. 2013
             č. 6/341 ze dne 15. 1. 2013
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 11/201/1 ze dne 20. 6. 2002
  (č. usnesení)
  7/564     19. 12. 2013
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotace na hospodaření v lesích podle dotačního programu „Poskytování příspěvků na podporu hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2013“ ŽPZ/04/2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, které jsou podporami malého rozsahu ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006, o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, zveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie v řadě L a čísle 379 dne 28. 12. 2006
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 30/2320 ze dne 3. 12. 2013
  (č. usnesení)
  7/565     19. 12. 2013
1. rozhodlo

o přídělu z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2013 do Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje ve výši 8.284,06 tis. Kč
  7/565     19. 12. 2013
2. schvaluje

rozpočet Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje na rok 2014 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 31/2402 ze dne 9. 12. 2013
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2164 ze dne 6. 6. 2012
  (č. usnesení)
  7/566     19. 12. 2013
1. rozhodlo

odvolat Ing. Světlanu Kravčenkovou z funkce člena správní rady společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s.
  7/566     19. 12. 2013
2. rozhodlo

jmenovat Ing. Ivana Strachoně do funkce člena správní rady společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s.
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 28/2133 ze dne 5. 11. 2013
  (č. usnesení)
  7/567     19. 12. 2013
1. schvaluje

dodatek č. 8 ke zřizovací listině organizace Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry, IČ 48804894, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu
  7/567     19. 12. 2013
2. vydává

dodatek č. 8 ke zřizovací listině dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 30/2322 ze dne 3. 12. 2013
  (č. usnesení)
  7/568     19. 12. 2013
1. schvaluje

dodatek č. 13 ke zřizovací listině organizace Domov Březiny, příspěvková organizace, Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, IČ 00847348, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu
  7/568     19. 12. 2013
2. vydává

dodatek č. 13 ke zřizovací listině dle bodu 1) návrhu usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 30/2322 ze dne 3. 12. 2013
  (č. usnesení)
  7/569     19. 12. 2013
1. schvaluje

dodatek č. 23 ke zřizovací listině organizace Harmonie, příspěvková organizace, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85, 794 01 Krnov, IČ 00846384, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu
  7/569     19. 12. 2013
2. vydává

dodatek č. 23 ke zřizovací listině dle bodu 1) návrhu usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 30/2322 ze dne 3. 12. 2013
  (č. usnesení)
  7/570     19. 12. 2013
1. schvaluje

dodatek č. 15 ke zřizovací listině organizace Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice, IČ 71197052, uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu
  7/570     19. 12. 2013
2. vydává

dodatek č. 15 ke zřizovací listině dle bodu 1) návrhu usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 26/1992 ze dne 15. 10. 2013
             č. 28/2137 ze dne 5. 11. 2013
             č. 30/2332 ze dne 3. 12. 2013
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/53 ze dne 20. 12. 2012
  (č. usnesení)
  7/571     19. 12. 2013
1. bere na vědomí

informaci o výplatě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem v roce 2013 v případech, kdy je zřizovatelem obec Moravskoslezského kraje, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  7/571     19. 12. 2013
2. rozhodlo

poskytovat účelový neinvestiční transfer jako státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem v roce 2014 v případech, kdy je zřizovatelem obec Moravskoslezského kraje, ve výši stanovené jednotlivým správním rozhodnutím vydaným Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  7/571     19. 12. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje v roce 2014 neprodleně po provedené výplatě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem v případech, kdy je zřizovatelem obec Moravskoslezského kraje dle bodu 2) tohoto usnesení informovat zastupitelstvo kraje o provedených úhradách Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: neprodleně po provedené výplatě
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 26/1993 ze dne 15. 10. 2013
  (č. usnesení)
  7/572     19. 12. 2013
1. schvaluje

Moravskoslezský krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na léta 2014 – 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 30/2325 ze dne 3. 12. 2013
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 4/314 ze dne 20. 6. 2013
  (č. usnesení)
  7/573     19. 12. 2013
1. rozhodlo

o ukončení části činností organizace kraje Domov Pohoda, příspěvková organizace, Okružní č. 16, 792 01 Bruntál, IČ 00846635, související s poskytováním sociálních služeb, ke dni 31. 12. 2013 a o s tím související změně zřizovací listiny ke dni 1. 1. 2014
  7/573     19. 12. 2013
2. schvaluje

dodatek č. 9 ke zřizovací listině organizace Domov Pohoda, příspěvková organizace, Okružní č. 16, 792 01 Bruntál, IČ 00846635, ve znění uvedeném v příloze č. 2 předloženého materiálu
  7/573     19. 12. 2013
3. vydává

dodatek č. 9 ke zřizovací listině dle bodu 2) tohoto usnesení
  7/573     19. 12. 2013
4. zrušuje

organizaci kraje Domov Pohoda, příspěvková organizace, Okružní č. 16, 792 01 Bruntál, IČ 00846635, ke dni 31. 3. 2014
  7/573     19. 12. 2013
5. rozhodlo

a) darovat nemovitosti ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Domov Pohoda, příspěvková organizace, Okružní č. 16, 792 01 Bruntál, IČ 00846635, a to: dřevěný zahradní altánek, zastřešení kruhového prostoru, dřevěná pergola nad parket, vše na pozemku parc. č. 4836 ostatní plocha v k. ú. Bruntál-město, obec Bruntál, do vlastnictví města Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál, IČ 00295892 b) darovat movitý majetek ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Domov Pohoda, příspěvková organizace, Okružní č. 16, 792 01 Bruntál, IČ 00846635, specifikovaný v příloze č. 3 předloženého materiálu do vlastnictví města Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál, IČ 00295892 c) vyjmout z hospodaření organizace Domov Pohoda, příspěvková organizace, Okružní č. 16, 792 01 Bruntál, IČ 00846635, majetek specifikovaný v bodě 5 písm. a) a b) tohoto usnesení, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným
  7/573     19. 12. 2013
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje informovat zastupitelstvo kraje o ukončení činnosti organizace kraje Domov Pohoda, příspěvková organizace, a o stavu pohledávek a závazků, které spolu s majetkem přešly na kraj Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 30. 9. 2014
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 30/2326 ze dne 3. 12. 2013
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 4/314 ze dne 20. 6. 2013
  (č. usnesení)
  7/574     19. 12. 2013
1. rozhodlo

o ukončení části činností organizace kraje Domov U jezera, příspěvková organizace, Dlouhoveská 91, 748 01 Hlučín, IČ 73214566, související s poskytováním sociálních služeb, ke dni 31. 12. 2013 a o s tím související změně zřizovací listiny ke dni 1. 1. 2014
  7/574     19. 12. 2013
2. schvaluje

dodatek č. 10 ke zřizovací listině organizace Domov U jezera, příspěvková organizace, Dlouhoveská 91, 748 01 Hlučín, IČ 73214566, ve znění usneseném v příloze č. 2 předloženého materiálu
  7/574     19. 12. 2013
3. vydává

dodatek č. 10 ke zřizovací listině dle bodu 2) tohoto usnesení
  7/574     19. 12. 2013
4. zrušuje

organizaci kraje Domov U jezera, příspěvková organizace, Dlouhoveská 91, 748 01 Hlučín, IČ 73214566, ke dni 31. 3. 2014
  7/574     19. 12. 2013
5. rozhodlo

a) darovat nemovitosti ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Domov U jezera, příspěvková organizace, Dlouhoveská 91, 748 01 Hlučín, IČ 73214566, a to: budova č.p. 1915 obč. vybavenost na pozemku parc. č. 1277/9, budova bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. 1277/14, pozemek parc. č. 1277/6 orná půda, pozemek parc. č. 1277/7 trvalý travní porost, pozemek parc. č. 1277/9 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 1277/14 zastavěná plocha a nádvoří, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, vše v k. ú. a obci Hlučín, do vlastnictví města Hlučín, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín, IČ 00300063, za podmínek: aa) Nabyvatel se zavazuje, že o převáděné nemovitosti bude řádně pečovat, užívat je ve veřejném zájmu výlučně pro účely poskytování pobytových sociálních služeb pro cílovou skupinu seniorů a nepřevede je, a to ani z části, bez předchozího souhlasu kraje do vlastnictví třetí osoby, a to po dobu 20 let od převodu ab) Nabyvatel se zavazuje umožnit kraji, popř. třetím subjektům kdykoliv během lhůty uvedené v bodě 5 písm. aa) tohoto usnesení kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky dodržovány a poskytnout k tomuto potřebnou součinnost, a to včetně zajištění přístupu do předmětných nemovitostí; zároveň se nabyvatel zavazuje vždy v měsíci prosinci každého kalendářního roku během celé lhůty uvedené v bodě 1 písm. aa) tohoto usnesení předat kraji písemnou zprávu o zachování aktivit uvedených v bodě 5 písm. aa) tohoto usnesení a aktuální výpis z katastru nemovitostí ac) V případě, že nabyvatel učiní takové kroky či úkony, které způsobí, že kraji bude předepsán odvod za porušení rozpočtové kázně, pak se nabyvatel zavazuje poskytnout veškerou součinnost při řešení tohoto stavu a na výzvu kraje uhradit předepsanou částku včetně příslušenství, jakož i penále, na účet státního rozpočtu v krajem stanovené lhůtě; nebude-li daná částka uhrazena ve stanovené lhůtě, zavazuje se nabyvatel uhradit kraji úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy ad) V případě, že nabyvatel poruší povinnosti uvedené v bodě 5 písm. aa) tohoto usnesení, je kraj oprávněn požadovat vrácení převáděných nemovitostí; nabyvatel se zavazuje převáděné nemovitosti vrátit nejpozději do jednoho roku od výzvy kraje, a to ve stavu, v jakém mu byly tyto nemovitosti krajem předány s přihlédnutím k běžnému opotřebení; vrácení převáděných nemovitostí nezbavuje nabyvatele povinnosti plnění dle bodu 5 písm. ac) tohoto usnesení ae) Podmínkami uvedenými v bodě 5 písm. ac) a ad) tohoto usnesení není dotčen nárok na náhradu škody b) darovat movitý majetek ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Domov U jezera, příspěvková organizace, Dlouhoveská 91, 748 01 Hlučín, IČ 73214566, specifikovaný v příloze č. 4 předloženého materiálu do vlastnictví města Hlučín, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín, IČ 00300063 c) vyjmout z hospodaření organizace Domov U jezera, příspěvková organizace, Dlouhoveská 91, 748 01 Hlučín, IČ 73214566, majetek specifikovaný v bodě 5 písm. a) a b) tohoto usnesení, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným
  7/574     19. 12. 2013
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje informovat zastupitelstvo kraje o ukončení činnosti organizace kraje Domov U jezera, příspěvková organizace, a o stavu pohledávek a závazků, které spolu s majetkem přešly na kraj Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 30. 9. 2014
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 30/2327 ze dne 3. 12. 2013
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 4/316 ze dne 20. 6. 2013
  (č. usnesení)
  7/575     19. 12. 2013
1. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evidenční číslo 01830/2013/SOC, s občanským sdružením ARBENI – Sdružení podporující střediska Slezské diakonie na Krnovsku a Bruntálsku, IČ 70314667, jímž se snižují uznatelné náklady projektu „BAGETÁRNA a PALAČINKÁRNA chráněné pracoviště“ z 500 tis. Kč na 400 tis. Kč a zvyšuje se maximální procentní podíl dotace na uznatelných nákladech projektu ze 40 % na 50 %, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 30/2330 ze dne 3. 12. 2013
  (č. usnesení)
  7/576     19. 12. 2013
1. bere na vědomí

žádost Slezské diakonie ze dne 25. 10. 2013 o podporu projektu „Diakonické vzdělávací centrum“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  7/576     19. 12. 2013
2. rozhodlo

poskytnout Slezské diakonii, IČ 65468562, investiční dotaci z rozpočtu kraje ve výši 1.500 tis. Kč, maximálně však 5 % uznatelných nákladů projektu, účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů projektu "Diakonické vzdělávací centrum", s časovou použitelností od 1. 9. 2013 do 30. 9. 2015, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 29/2208 ze dne 19. 11. 2013
             č. 123/8221 ze dne 30. 10. 2012
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 3/187 ze dne 21. 3. 2013
  (č. usnesení)
  7/577     19. 12. 2013
1. rozhodlo

neprominout porušení povinnosti ukončit realizaci projektu „Havarijní oprava části střechy kostela sv. Mikuláše Ludgeřovice“ nejpozději do 31. 8. 2013 realizovaného v rámci dotačního programu „Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2013“
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 30/2334 ze dne 3. 12. 2013
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 20/1781 ze dne 22. 11. 2007
  (č. usnesení)
  7/578     19. 12. 2013
1. rozhodlo

poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji, na úhradu uznatelných nákladů vzniklých od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 30/2335 ze dne 3. 12. 2013
  (č. usnesení)
  7/579     19. 12. 2013
1. schvaluje

Koncepci podpory kultury v Moravskoslezském kraji na období 2014 - 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 30/2358 ze dne 3. 12. 2013
             č. 29/2221 ze dne 19. 11. 2013
             č. 26/2004 ze dne 15. 10. 2013
             č. 110/7220 ze dne 15. 5. 2012
             č. 97/6159 ze dne 16. 11. 2011
             č. 97/6161 ze dne 16. 11. 2011
             č. 70/4334 ze dne 15. 12. 2010
             č. 65/3973 ze dne 20. 10. 2010
             č. 32/1549 ze dne 2. 9. 2009
             č. 32/1551 ze dne 2. 9. 2009
             č. 191/6985 ze dne 3. 9. 2008
  k usnesením zastupitelstva kraje
             č. 24/2106 ze dne 6. 6. 2012
             č. 22/1859 ze dne 14. 12. 2011
             č. 22/1862 ze dne 14. 12. 2011
             č. 15/1283 ze dne 10. 11. 2010
             č. 7/391 ze dne 14. 10. 2009
             č. 7/392 ze dne 14. 10. 2009
             č. 7/393 ze dne 14. 10. 2009
             č. 25/2189 ze dne 25. 9. 2008
  (č. usnesení)
  7/580     19. 12. 2013
1. rozhodlo

a) částečně prominout podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 90 % ze stanoveného odvodu 107.536 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČ 61989100, na projekt „Tvoje budoucnost – tvoje volba“, tj. 96.782,40 Kč, zaokrouhleně 96.782 Kč b) prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČ 61989100, na projekt „Tvoje budoucnost – tvoje volba“, dle předloženého materiálu
  7/580     19. 12. 2013
2. rozhodlo

prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu 1st English, s.r.o., IČ 27834271, na projekt „Tvorba a realizace moderní výuky anglického jazyka metodou 1st English Method s využitím IT techniky“, dle předloženého materiálu
  7/580     19. 12. 2013
3. rozhodlo

a) částečně prominout podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 80 % ze stanoveného odvodu 7.368 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o., IČ 25831101, na projekt „ERUDITUS“, tj. 5.894,40 Kč, zaokrouhleně 5.894 Kč b) prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o., IČ 25831101, na projekt „ERUDITUS“ dle předloženého materiálu
  7/580     19. 12. 2013
4. rozhodlo

a) částečně prominout podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 98,89 % ze stanoveného odvodu 2.986.806 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s.r.o., IČ 25378660, na projekt „Bezbariérová škola – podpora rovných příležitostí pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami v uměleckém zaměření“, tj. 2.953.652,46 Kč, zaokrouhleně 2.953.652 Kč b) prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s.r.o., IČ 25378660, na projekt „Bezbariérová škola – podpora rovných příležitostí pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami v uměleckém zaměření“, dle předloženého materiálu
  7/580     19. 12. 2013
5. rozhodlo

a) částečně prominout podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 75 % ze stanoveného odvodu 369.828 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00577235, na projekt „Zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků Střední školy zemědělské, Český Těšín, p.o.“, tj. 277.371 Kč b) prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00577235, na projekt „Zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků Střední školy zemědělské, Český Těšín, p.o.“, dle předloženého materiálu
  7/580     19. 12. 2013
6. rozhodlo

a) prominout podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 100 % ze stanoveného odvodu 146.513,52 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČ 00602094, na projekt „Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků Obchodní akademie, Ostrava-Poruba“, tj. 146.513,52 Kč b) prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČ 00602094, na projekt „Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků Obchodní akademie, Ostrava-Poruba“, dle předloženého materiálu
  7/580     19. 12. 2013
7. rozhodlo

a) částečně prominout podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 80 % ze stanoveného odvodu 41.134 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Hello language centre s.r.o., IČ 25889192, na projekt „S jazykem za úspěchem; realizace vzdělávacích aktivit pro učitele cizích jazyků na základních a středních školách v Moravskoslezském kraji“, tj. 32.907,20 Kč, zaokrouhleně 32.907 Kč b) prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Hello language centre s.r.o., IČ 25889192, na projekt „S jazykem za úspěchem; realizace vzdělávacích aktivit pro učitele cizích jazyků na základních a středních školách v Moravskoslezském kraji“, dle předloženého materiálu
  7/580     19. 12. 2013
8. rozhodlo

prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Dětský domov a Školní jídelna, Lichnov 253, příspěvková organizace, IČ 00852732, na projekt „Lektor volnočasových aktivit dětí a mládeže“, dle předloženého materiálu
  7/580     19. 12. 2013
9. rozhodlo

a) částečně prominout podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 90 % ze stanoveného odvodu 129.372 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČ 61989100, na projekt „Základní a střední škola pro budoucnost“, tj. 116.434,80 Kč, zaokrouhleně 116.434 Kč b) prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČ 61989100, na projekt „Základní a střední škola pro budoucnost“, dle předloženého materiálu
  7/580     19. 12. 2013
10. rozhodlo

a) částečně prominout podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 75 % ze stanoveného odvodu 21.655 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Slezská univerzita v Opavě, IČ 47813059, na projekt „Rozvoj kompetencí učitelů související s reformou“, tj. 16.241,25 Kč, zaokrouhleně 16.241 Kč b) neprominout podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odvod ve výši 7,08 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Slezská univerzita v Opavě, IČ 47813059, na projekt „Rozvoj kompetencí učitelů související s reformou“ c) prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Slezská univerzita v Opavě, IČ 47813059, na projekt „Rozvoj kompetencí učitelů související s reformou“, dle předloženého materiálu
  7/580     19. 12. 2013
11. rozhodlo

částečně prominout podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 90 % ze stanoveného odvodu 3.730 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu EDUCA – Střední odborná škola, s.r.o., IČ 64087859, na projekt „EDUCA IN VÝUKA“, tj. 3.357 Kč
  7/580     19. 12. 2013
12. rozhodlo

a) částečně prominout podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 75 % ze stanoveného odvodu 506.183 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace, IČ 45214859, na projekt „Učíme se interaktivně“, tj. 379.637,25 Kč, zaokrouhleně 379.637 Kč b) prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace, IČ 45214859, na projekt „Učíme se interaktivně“, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2013
                  č. 4/338 ze dne 20. 6. 2013
  k usnesením rady kraje č. 11/777 ze dne 21. 3. 2013
             č. 17/1291 ze dne 4. 6. 2013
             č. 27/2083 ze dne 22. 10. 2013
             č. 30/2353 ze dne 3. 12. 2013
  (č. usnesení)
  7/581     19. 12. 2013
1. rozhodlo

a) uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02075/2013/RRC ze dne 2. 9. 2013 s Mikroregionem Matice Slezská, IČ 70961417, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace projektu, v termínu ukončení projektu do 30. 9. 2014 a předložení závěrečného vyúčtování projektu do 30. 10. 2014, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu b) uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01853/2013/RRC ze dne 13. 8. 2013 s Mikroregionem Slezská Harta, IČ 71193821, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace projektu, v termínu ukončení projektu do 30. 6. 2014 a předložení závěrečného vyúčtování projektu do 30. 7. 2014, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu c) uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02071/2013/RRC ze dne 30. 8. 2013 se Svazkem obcí mikroregionu Hlučínska - západ, IČ 70964611, jehož předmětem je změna charakteru dotace z neinvestičních výdajů na investiční výdaje u obce Oldřišov dle přílohy č. 11 předloženého materiálu d) uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01857/2013/RRC ze dne 13. 8. 2013 se Sdružením obcí Hlučínska, IČ 71179216, jehož předmětem je změna termínu realizace projektu a termínu předložení závěrečného vyúčtování dle přílohy č. 12 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 9/412 ze dne 18. 2. 2009
             č. 38/1995 ze dne 4. 11. 2009
             č. 28/2144 ze dne 5. 11. 2013
             č. 30/2342 ze dne 3. 12. 2013
  k usnesením zastupitelstva kraje
             č. 15/1280 ze dne 10. 11. 2010
             č. 23/1988 ze dne 29. 2. 2012
             č. 3/267 ze dne 21. 3. 2013
             č. 25/2230 ze dne 5. 9. 2012
             č. 24/2117 ze dne 6. 6. 2012
  (č. usnesení)
  7/582     19. 12. 2013
1. rozhodlo

zvýšit procentuální kofinancování vlastního podílu žadatelů dle podmínek „Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tisíc obyvatel“, a to Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice, IČ 60045701 a obci Ludgeřovice, IČ 00300390, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  7/582     19. 12. 2013
2. rozhodlo

zmírnit podmínky „Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel“, a to v čl. III. Cíle a priority programu, pro již schváleného příjemce – obec Rohov, IČ 00635499
  7/582     19. 12. 2013
3. rozhodlo

zmírnit podmínky „Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel“, a to prodloužit termín k doložení úředně ověřené kopie smlouvy o poskytnutí dotace z fondů EU pro již schválené příjemce, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
  7/582     19. 12. 2013
4. rozhodlo

dále již nenavyšovat schválenou procentuální spoluúčast jednotlivých projektů a schválenou výši dotace na jednotlivé projekty realizované v rámci „Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel“
  7/582     19. 12. 2013
5. rozhodlo

zmírnit podmínky „Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel“, již schválenému příjemci městu Odry, IČ 00298221, a to prodloužit termín časové použitelnosti dotace do 31. 12. 2014
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 30/2341 ze dne 3. 12. 2013
  (č. usnesení)
  7/583     19. 12. 2013
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci Agentuře pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem Na Jízdárně 7, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2014, na realizaci činností dle seznamu aktivit uvedených v řádu „Služby veřejného ekonomického zájmu“ ve výši 11.500.000 Kč
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 30/2343 ze dne 3. 12. 2013
             č. 99/6419 ze dne 14. 12. 2011
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2116 ze dne 6. 6. 2012
  (č. usnesení)
  7/584     19. 12. 2013
1. rozhodlo

uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01647/2012/RRC ze dne 26. 7. 2012 se společnosti Sobriety s.r.o., IČ 26271061, jejímž předmětem je narovnání příslušných ustanovení smlouvy, dle předloženého materiálu
  7/584     19. 12. 2013
2. rozhodlo

uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01838/2012/RRC ze dne 9. 8. 2012 se společností SychrovNET s.r.o., IČ 26827921, jejímž předmětem je narovnání příslušných ustanovení smlouvy, dle předloženého materiálu
  7/584     19. 12. 2013
3. rozhodlo

uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01871/2012/RRC ze dne 17. 8. 2012 se Sylvií Vilišovou, IČ 63335573, jejímž předmětem je narovnání příslušných ustanovení smlouvy, dle předloženého materiálu
  7/584     19. 12. 2013
4. rozhodlo

uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01354/2012/RRC ze dne 3. 7. 2012 se společností ARMING spol. s r.o., IČ 62304178, jejímž předmětem je narovnání příslušných ustanovení smlouvy, dle předloženého materiálu
  7/584     19. 12. 2013
5. rozhodlo

uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01716/2012/RRC ze dne 30. 7. 2012 se společností IPS Konstrukt, spol. s r. o., IČ 27834352, jejímž předmětem je narovnání příslušných ustanovení smlouvy, dle předloženého materiálu
  7/584     19. 12. 2013
6. rozhodlo

uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01424/2012/RRC ze dne 3. 7. 2012 se společností S 21 Energy s.r.o., IČ 28648170, jejímž předmětem je narovnání příslušných ustanovení smlouvy, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 30/2344 ze dne 3. 12. 2013
  (č. usnesení)
  7/585     19. 12. 2013
1. rozhodlo

poskytnout zájmovému sdružení „MÚZA – sdružení základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje“, IČ 75090953 neinvestiční dotaci v maximální výši 100.000 Kč s časovou použitelností od 1. 10. 2013 do 31. 7. 2015 na realizaci aktivit projektu „From drop out to Inclusion“, reg. č. COM-REG-2013-009 realizovaného v rámci programu celoživotního učení Partnerství Comenius Regio dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 30/2347 ze dne 3. 12. 2013
             č. 62/3719 ze dne 8. 9. 2010
             č. 32/1549 ze dne 2. 9. 2009
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/391 ze dne 14. 10. 2009
  (č. usnesení)
  7/586     19. 12. 2013
1. rozhodlo

uzavřít trojstrannou dohodu o postoupení práv a povinností se subjektem CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s. r. o., IČ 25357948, a subjektem Základní školy dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový Jičín, IČ 64125874 dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 30/2349 ze dne 3. 12. 2013
  (č. usnesení)
  7/587     19. 12. 2013
1. rozhodlo

a) uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 1993/2012/RRC ze dne 4. 9. 2012 s obcí Mosty u Jablunkova, IČ 00296953, jehož předmětem je prodloužení termínu ukončení realizace projektu, a to do 31. 12. 2014, dle předloženého materiálu b) uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2061/2012/RRC ze dne 12. 9. 2012 s obcí Písečná, IČ 70632430, jehož předmětem je prodloužení termínu ukončení realizace projektu, a to do 31. 12. 2014, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 30/2350 ze dne 3. 9. 2013
             č. 13/942 ze dne 16. 4. 2013
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012
  (č. usnesení)
  7/588     19. 12. 2013
1. rozhodlo

poskytnout účelově určené dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2013 v rámci dotačního programu „Podpora start ups v Moravskoslezském kraji 2013“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  7/588     19. 12. 2013
2. rozhodlo

neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2013 v rámci dotačního programu „Podpora start ups v Moravskoslezském kraji 2013“ vyřazenému žadateli dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
  7/588     19. 12. 2013
3. schvaluje

že poskytnuté dotace v rámci dotačního programu „Podpora start ups v Moravskoslezském kraji 2013“ mohou být použity na úhradu uznatelných nákladů vzniklých u dotačního titulu 1 od 1. 1. 2013 do data realizace projektů, nejdéle však do 31. 12. 2014
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2013
  k usnesením rady kraje č. 30/2359 ze dne 3. 12. 2013
             č. 30/2361 ze dne 3. 12. 2013
  (č. usnesení)
  7/589     19. 12. 2013
1. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci obci Jeseník nad Odrou, IČ 00297976, ve výši 100.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů na propagaci obce spojenou se získáním titulu „Vesnice roku 2013“ s časovou použitelností od 1. 10. 2013 do 30. 6. 2014 dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2013
  k usnesením rady kraje č. 30/2359 ze dne 3. 12. 2013
             č. 30/2361 ze dne 3. 12. 2013
  7/590     19. 12. 2013
1. rozhodlo

poskytnout účelovou investiční dotaci obci Kyjovice, IČ 00534722, ve výši 2.000.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů spojených s rekonstrukcí společenského, kulturního a sportovního areálu s časovou použitelností od 11. 2013 do 31. 12. 2014 dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 30/2364 ze dne 3. 12. 2013
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/66 ze dne 20. 12. 2012
  (č. usnesení)
  7/591     19. 12. 2013
1. rozhodlo

schválit rozpočet Regionálního rozvojového fondu na rok 2014 dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 30/2363 ze dne 3. 12. 2013
  (č. usnesení)
  7/592     19. 12. 2013
1. rozhodlo

a) schválit přípravu projektu „Podpora implementačních, informačních a propagačních aktivit v OPPS ČR-PR v Moravskoslezském kraji 2014“ v rámci technické pomoci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 - 2013 b) schválit předložení projektu „Podpora implementačních, informačních a propagačních aktivit v OPPS ČR-PR v Moravskoslezském kraji 2014“ na Společný technický sekretariát v Olomouci c) o profinancování a kofinancování projektu „Podpora implementačních, informačních a propagačních aktivit v OPPS ČR-PR v Moravskoslezském kraji 2014“ v celkové výši 442.125 tis. Kč v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 - 2013
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 27/2084 ze dne 22. 10. 2013
  (č. usnesení)
  7/593     19. 12. 2013
1. bere na vědomí

informaci o souhrnných rozpočtových změnách u projektů financovaných z evropských finančních zdrojů dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 29/2225 ze dne 19. 11. 2013
  (č. usnesení)
  7/594     19. 12. 2013
1. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum“ financovatelného z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, v roce 2014, na základě doručeného Oznámení o výběru projektu k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 29/2226 ze dne 19. 11. 2013
  (č. usnesení)
příloha č. 1 materiálu změněna usnesením č. 8/692 ze dne 27. 2. 2014
  7/595     19. 12. 2013
1. schvaluje

změnu přílohy č. 1 a č. 2 materiálu č. 49, na který odkazuje usnesení zastupitelstva kraje č. 6/459 ze dne 19. 9. 2013 dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 29/2227 ze dne 19. 11. 2013
  (č. usnesení)
  7/596     19. 12. 2013
1. rozhodlo

změnit v bodě 2) usnesení č. 22/1884 ze dne 14. 12. 2011 dobu financování z „2011 – 2013“ na „2011 – 2014“
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 29/2232 ze dne 19. 11. 2013
  (č. usnesení)
  7/597     19. 12. 2013
1. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Rozvoj e-Government služeb v Moravskoslezském kraji“ financovatelného z Integrovaného operačního programu, předpokládané náklady 32.000.000 Kč, předpokládaná doba realizace v letech 2013 – 2015
  7/597     19. 12. 2013
2. rozhodlo

zajistit udržitelnost individuálního projektu kraje „Rozvoj e‑Government služeb v Moravskoslezském kraji“ financovatelného z Integrovaného operačního programu v letech 2015 – 2020 v maximální výši 12.530.000 Kč
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 30/2337 ze dne 3. 12. 2013
  (č. usnesení)
  7/598     19. 12. 2013
1. rozhodlo

ukončit přípravu projektu Moravskoslezského kraje „Asistenti prevence kriminality v Moravskoslezském kraji“ připravovaného k předložení do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblasti podpory 3.2 Podpora integrace příslušníků romských lokalit, předpokládané náklady 10.000.000,- Kč, předpokládaná doba realizace v letech 2013 – 2016
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 30/2339 ze dne 3. 12. 2013
  (č. usnesení)
bod 1) změněn usnesením č. 12/1057 ze dne 11. 12. 2014
bod 2) nahrazen usnesením č. 13/1156 ze dne 5. 3. 2015
  7/599     19. 12. 2013
1. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Poradna pro pěstounskou péči v Karviné“ předkládaný do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 2, oblasti podpory 2.1, dílčí oblasti podpory 2.1.2 v letech 2013 – 2015 ve výši 10.230.000 Kč
  7/599     19. 12. 2013
2. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Poradna pro pěstounskou péči v Ostravě“ předkládaný do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 2, oblasti podpory 2.1, dílčí oblasti podpory 2.1.2 v letech 2013 – 2015 ve výši 25.850.000 Kč
  7/599     19. 12. 2013
3. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Poradna pro pěstounskou péči v Karviné“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 2, oblasti podpory 2.1, dílčí oblasti podpory 2.1.2 v roce 2014
  7/599     19. 12. 2013
4. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Poradna pro pěstounskou péči v Ostravě“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 2, oblasti podpory 2.1, dílčí oblasti podpory 2.1.2 v roce 2014
  7/599     19. 12. 2013
5. rozhodlo

změnit v bodě 8) usnesení č. 16/1372 ze dne 22. 12. 2010 dobu financování z „2010 – 2013“ na „2010 – 2015“
  7/599     19. 12. 2013
6. rozhodlo

změnit v bodě 10) usnesení č. 16/1372 ze dne 22. 12. 2010 dobu financování z „2011 – 2014“ na „2011 – 2015“
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 30/2340 ze dne 3. 12. 2013
  (č. usnesení)
  7/600     19. 12. 2013
1. rozhodlo

změnit v bodě 1) usnesení č. 25/2237 ze dne 5. 9. 2012 dobu financování z „2011 – 2013“ na „2011 – 2015“
  7/600     19. 12. 2013
2. rozhodlo

změnit v bodě 1) usnesení č. 22/1875 ze dne 14. 12. 2011 dobu financování z „2011 – 2013“ na „2011 – 2014“
  7/600     19. 12. 2013
3. rozhodlo

změnit v bodě 13) usnesení č. 16/1372 ze dne 22. 12. 2010 dobu financování z „2011 – 2013“ na „2011 – 2015“
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 30/2348 ze dne 3. 12. 2013
  (č. usnesení)
bod 6) změněn a bod 8) nahrazen usnesením č. 8/699 ze dne 27. 2. 2014
  7/601     19. 12. 2013
1. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Výjezdové centrum jednotky Sboru dobrovolných hasičů Města Albrechtice a Zdravotnické záchranné služby MSK“ financovatelného z Regionální operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s předpokládanými náklady projektu 42.500.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2014 – 2015
  7/601     19. 12. 2013
2. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Výjezdové centrum jednotky Sboru dobrovolných hasičů Města Albrechtice a Zdravotnické záchranné služby MSK“ financovatelného z Regionální operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 v roce 2014
  7/601     19. 12. 2013
3. bere na vědomí

že fyzická realizace projektu „Výjezdové centrum jednotky Sboru dobrovolných hasičů Města Albrechtice a Zdravotnické záchranné služby MSK“ financovatelného z Regionální operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 bude zahájena až po vykázání dostatečné úspory na projektu Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih
  7/601     19. 12. 2013
4. rozhodlo

schválit změnu bodu 9) usnesení č. 9/793 ze dne 16. 12. 2009, ve znění usnesení bodu 16) usnesení č. 2/77 ze dne 20. 12. 2012, dobu financování z „2009 – 2013“ na „2009 – 2014“
  7/601     19. 12. 2013
5. schvaluje

zahájení přípravy projektu „Nákup lůžek a matrací do nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem“ financovatelného z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, předpokládané náklady 24.500.000 Kč, předpokládaná doba realizace v letech 2013 – 2015
  7/601     19. 12. 2013
6. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Nákup lůžek a matrací do nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblast podpory 2.1.3 Podpora zajištění efektivnosti a dostupnosti poskytování zdravotnických služeb ve výši 24.500.000 Kč
  7/601     19. 12. 2013
7. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Nákup lůžek a matrací do nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblast podpory 2.1.3 Podpora zajištění efektivnosti a dostupnosti poskytování zdravotnických služeb
  7/601     19. 12. 2013
8. bere na vědomí

zahájení realizace projektu „Vybudování pavilónu interních oborů v Opavě, p.o.“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, oblasti podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblast 2.1.3 Podpora zajištění efektivnosti a dostupnosti poskytování zdravotnických služeb v roce 2013
  7/601     19. 12. 2013
9. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Zateplení vybraných objektů nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně“ předložený do Operačního programu Životní prostředí v letech 2013 – 2015 ve výši 51.743.000 Kč
  7/601     19. 12. 2013
10. rozhodlo

změnit v bodě 40) usnesení č. 7/394 ze dne 14. 10. 2009 dobu financování z „2010 – 2013“ na „2010 – 2015“
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 30/2352 ze dne 3. 12. 2013
  (č. usnesení)
  7/602     19. 12. 2013
1. rozhodlo

změnit v bodě 5) usnesení č. 18/1506 ze dne 23. 3. 2011, ve znění usnesení č. 2/77 ze dne 20. 12. 2012, dobu financování z „2011 – 2013“ na „2011 - 2014“
  7/602     19. 12. 2013
2. rozhodlo

změnit v bodě 10) usnesení č. 13/1188 ze dne 22. 9. 2010 dobu financování z „2010 – 2013“ na „2010 – 2014“
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 30/2355 ze dne 3. 12. 2013
  (č. usnesení)
  7/603     19. 12. 2013
1. rozhodlo

prominout pohledávku ve výši Kč 234.951,- Kč Moravskoslezského kraje vůči organizaci Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace, IČ 60802669, podle § 36 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 30/2356 ze dne 3. 12. 2013
  (č. usnesení)
  7/604     19. 12. 2013
1. schvaluje

zahájení přípravy projektu „Mentor-lektor“ financovatelného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
  7/604     19. 12. 2013
2. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Mentor-lektor“ financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, v letech 2014 - 2015 ve výši 7.000.000,-- Kč
  7/604     19. 12. 2013
3. rozhodlo

předložit žádost o dotaci projektu „Mentor-lektor“ do výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 30/2357 ze dne 3. 12. 2013
  (č. usnesení)
  7/605     19. 12. 2013
1. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 k Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, č. smlouvy 01919/2013/EP k projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0008 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s organizací Vítkovická střední průmyslová škola se sídlem Hasičská 1003/49, Ostrava – Hrabůvka, 700 30, IČ 26836025, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 30/2360 ze dne 3. 12. 2013
  (č. usnesení)
  7/606     19. 12. 2013
1. schvaluje

změnu obsahu projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic v MSK 2014“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, předpokládaná doba realizace v letech 2013 – 2015, dle předloženého materiálu
  7/606     19. 12. 2013
2. schvaluje

zahájení přípravy projektu „Silnice 2014 – VI. etapa“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, předpokládaná doba fyzické realizace v letech 2014 – 2015, dle předloženého materiálu
  7/606     19. 12. 2013
3. rozhodlo

změnit v bodě 1) usnesení č. 20/1631 ze dne 22. 6. 2011 dobu financování z „2011 – 2013“ na „2011 – 2014“
  7/606     19. 12. 2013
4. rozhodlo

změnit v bodě 2) usnesení č. 21/1761 ze dne 21. 9. 2011 dobu financování z „2011 – 2013“ na „2011 – 2014“
  7/606     19. 12. 2013
5. rozhodlo

změnit v bodě 1) usnesení č. 8/746 ze dne 18. 11. 2009 dobu financování z „2009 – 2012“ na „2009 – 2015“
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 30/2336 ze dne 3. 12. 2013
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2162 ze dne 6. 6. 2012
  (č. usnesení)
  7/607     19. 12. 2013
1. projednalo

Zprávu o realizaci Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  7/607     19. 12. 2013
2. souhlasí

s dalším postupem monitoringu a realizace strategie, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 31/2403 ze dne 9. 12. 2013
  (č. usnesení)
  7/608     19. 12. 2013
1. rozhodlo

prodloužit termín výzvy podávání žádostí do Programu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji realizovaném prostřednictvím poskytování mikropůjček do 31. 12. 2014 pod podmínkou, že prodloužení výzvy bude schváleno rovněž statutárním městem Ostrava
  7/608     19. 12. 2013
2. rozhodlo

uzavřít smlouvu o poskytnutí úvěru ve výši maximálně 500.000 Kč v rámci Programu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji realizovaném prostřednictvím poskytování mikropůjček, s žadatelem o úvěr neuro media s.r.o., IČ 28660447, na projekt „Smart & clever solution for slomo & video switcher“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  7/608     19. 12. 2013
3. rozhodlo

neuzavřít smlouvu o poskytnutí úvěru ve výši maximálně 500.000 Kč v rámci Programu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji realizovaném prostřednictvím poskytování mikropůjček, s žadatelem o úvěr Nano4people, s.r.o., IČ 01574469, na projekt „Samočistící funkční nanonátěry pracující na principu fotokatalytické mineralizace“
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 32/2412 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  7/609     19. 12. 2013
1. schvaluje

zahájení přípravy projektu „Výstavba integrovaného výjezdového centra v Třinci“ financovatelného z Regionální operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s předpokládanými náklady projektu 270.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2014 – 2016
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 26/2016 ze dne 15. 10. 2013
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2140 ze dne 6. 6. 2012
  (č. usnesení)
  7/610     19. 12. 2013
1. schvaluje

změnu termínu ukončení realizace projektu „Projekt Ukrajina“, který realizuje Cestovní kancelář BOŠ s.r.o., IČ 25847236, z původního 31. 10. 2013 na nový termín 30. 6. 2014
  7/610     19. 12. 2013
2. rozhodlo

uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01707/2012/RRC na projekt „Projekt Ukrajina“, s Cestovní kanceláří BOŠ s.r.o., IČ 25847236, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 30/2385 ze dne 3. 12. 2013
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012
  (č. usnesení)
  7/611     19. 12. 2013
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 30.000 Kč obci Hrčava, IČ 00296732, na projekt „Hrčavské ostatky 2014“, s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 31. 3. 2014
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 28/2154 ze dne 5. 11. 2013
             č. 118/7833 ze dne 21. 8. 2012
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2521 ze dne 5. 9. 2012
  (č. usnesení)
  7/612     19. 12. 2013
1. rozhodlo

neprominout podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, stanovený odvod 13.757 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Sportovní klub při Gymnáziu ve Vrbně pod Pradědem, o.s., se sídlem nám. Sv. Michala 12/23, 793 26 Vrbno pod Pradědem, IČ 47656409, v rámci dotačního programu „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezoně 2012/2013“
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 28/2155 ze dne 5. 11. 2013
             č. 118/7833 ze dne 21. 8. 2012
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2521 ze dne 5. 9. 2012
  (č. usnesení)
  7/613     19. 12. 2013
1. rozhodlo

neprominout podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, stanovený odvod 14.778 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Josef Figura, s místem podnikání Malá Morávka 256, PSČ 793 36, IČ 12089664, na realizaci projektu „Úprava lyžařské běžecké trasy Ovčárna – Praděd – Švýcárna“ v rámci dotačního programu „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezoně 2012/2013“
  7/613     19. 12. 2013
2. rozhodlo

prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Josef Figura, s místem podnikání Malá Morávka 256, PSČ 793 36, IČ 12089664, na realizaci projektu „Úprava lyžařské běžecké trasy Ovčárna – Praděd – Švýcárna“ v rámci dotačního programu „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezoně 2012/2013“
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 28/2156 ze dne 5. 11. 2013
             č. 118/7833 ze dne 21. 8. 2012
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2521 ze dne 5. 9. 2012
  (č. usnesení)
  7/614     19. 12. 2013
1. rozhodlo

neprominout podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, stanovený odvod 12.974 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Josef Figura, s místem podnikání Malá Morávka 256, PSČ 793 36, IČ 12089664, na realizaci projektu „Úprava lyžařské běžecké trasy Uhlířský vrch“ v rámci dotačního programu „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezoně 2012/2013“
  7/614     19. 12. 2013
2. rozhodlo

prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Josef Figura, s místem podnikání Malá Morávka 256, PSČ 793 36, IČ 12089664, na realizaci projektu „Úprava lyžařské běžecké trasy Uhlířský vrch“ v rámci dotačního programu „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezoně 2012/2013“
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 28/2157 ze dne 5. 11. 2013
             č. 118/7833 ze dne 21. 8. 2012
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2521 ze dne 5. 9. 2012
  (č. usnesení)
  7/615     19. 12. 2013
1. rozhodlo

neprominout podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, stanovený odvod 23.018 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Lyžařské běžecké tratě Suchá Rudná, se sídlem Suchá Rudná 609, 793 31 Světlá Hora, IČ 27001792, v rámci dotačního programu „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezoně 2012/2013“
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 30/2367 ze dne 3. 12. 2013
  (č. usnesení)
  7/616     19. 12. 2013
1. rozhodlo

a) vyjmout z hospodaření organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 40, 700 30 Ostrava, IČ 48804525, nemovitosti, a to: budova bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. 1537/12, pozemek parc. č. 1537/12 zast. plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 1537/21 ostatní plocha, pozemek parc. č. 1537/25 ostatní plocha, komunikace panelová na pozemku parc. č. 1537/25, komunikace živičná na pozemku parc. č. 1537/21 a 1537/23, oplocení beton. desky na pozemku parc. č. 1537/25 a 1537/23, vodovod na pozemku parc. č. 1537/25 a 1537/23, kanalizace na pozemku parc. č. 1537/25 a 1537/23, elektrické vedení podzemní na pozemku parc. č. 1537/25 a 1537/23, příjezdová cesta SO 4 na pozemku parc. č. 1537/21 a 1537/25, IZS rozvody na pozemku parc. č. 1537/7, včetně všech součástí a příslušenství, vše v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín, a to ode dne 20. 12. 2013 b) předat k hospodaření organizaci Domov Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 1159, 735 81 Bohumín, IČ 00847372, nemovitosti, a to: budova bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. 1537/12, pozemek parc. č. 1537/12 zast. plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 1537/21 ostatní plocha, pozemek parc. č. 1537/25 ostatní plocha, komunikace panelová na pozemku parc. č. 1537/25, komunikace živičná na pozemku parc. č. 1537/21 a 1537/23, oplocení beton. desky na pozemku parc. č. 1537/25 a 1537/23, vodovod na pozemku parc. č. 1537/25 a 1537/23, kanalizace na pozemku parc. č. 1537/25 a 1537/23, elektrické vedení podzemní na pozemku parc. č. 1537/25 a 1537/23, příjezdová cesta SO 4 na pozemku parc. č. 1537/21 a 1537/25, IZS rozvody na pozemku parc. č. 1537/7, včetně všech součástí a příslušenství, vše v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín, a to ke dni 20. 12. 2013
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 30/2367 ze dne 3. 12. 2013
  (č. usnesení)
  7/617     19. 12. 2013
1. schvaluje

dodatek č. 19 ke zřizovací listině organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 1159, 735 81 Bohumín, IČ 00847372, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu
  7/617     19. 12. 2013
2. vydává

dodatek č. 19 ke zřizovací listině dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 30/2367 ze dne 3. 12. 2013
  (č. usnesení)
  7/618     19. 12. 2013
1. schvaluje

dodatek č. 24 ke zřizovací listině organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 40, 700 30 Ostrava, IČ 48804525, uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu
  7/618     19. 12. 2013
2. vydává

dodatek č. 24 ke zřizovací listině dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 30/2369 ze dne 3. 12. 2013
  (č. usnesení)
  7/619     19. 12. 2013
1. rozhodlo

a) nabýt darem z vlastnictví města Studénka, náměstí Republiky 762, Studénka, IČ 00298441, do vlastnictví kraje nemovitost, a to: pozemek parc. č. 2314/3 ostatní plocha, v k. ú. Studénka nad Odrou, obec Studénka včetně všech součástí a příslušenství této nemovitosti, náklady spojené s vkladem práv do katastru nemovitostí bude hradit kraj b) předat nemovitost specifikovanou v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí
  7/619     19. 12. 2013
2. rozhodlo

a) prodat nemovitost ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to: část pozemku parc. č. 1132/1, ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 602-51/2013 ze dne 15. 4. 2013 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1132/4, ostatní plocha, o výměře 109 m², se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovitosti v k. ú. Kujavy, obec Kujavy, do vlastnictví pana ********** za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 6.060 Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovitost specifikovanou v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 30/2370 ze dne 3. 12. 2013
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 4/363 ze dne 20. 6. 2013
  (č. usnesení)
  7/620     19. 12. 2013
1. rozhodlo

a) darovat nemovitosti ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Základní umělecká škola, Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace, Lidická 5, Klimkovice, IČ 62330420, a to: budovu bez čp/če, jiná stavba, na pozemku parc. č. 1373/5, pozemek parc. č. 1373/5, zastavěná plocha a nádvoří, a část pozemku parc. č. 1373/1, zastavěná plocha a nádvoří, oddělenou dle geometrického plánu č. 2520-069/2013 ze dne 10. 7. 2013 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1373/6, ostatní plocha, o výměře 295 m² se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitostí, vše v k. ú. Klimkovice, obec Klimkovice do vlastnictví města Klimkovice, se sídlem Lidická 1, Klimkovice, IČ 00298051, za podmínky úhrady nákladů spojených s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovitosti specifikované v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Základní umělecká škola, Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace, Lidická 5, Klimkovice, IČ 62330420, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí
  7/620     19. 12. 2013
2. mění

usnesení zastupitelstva kraje č. 4/363 ze dne 20. 6. 2013 bod 1) tak, že v písm. a) text: „do vlastnictví společnosti SMP Net, s.r.o. Hornopolní 3314/38 Ostrava, IČ 27768961“ nahrazuje textem: „do vlastnictví společnosti RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567“
  7/620     19. 12. 2013
3. rozhodlo

a) prodat nemovitost ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Školní statek, Opava, příspěvková organizace, Englišova 526/95, Opava, IČ 00098752, a to: část pozemku parc. č. 2371/4, zahrada, oddělenou dle geometrického plánu č. 4923-131/2013 ze dne 21. 10. 2013 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2371/18, zahrada, o výměře 11 m², včetně všech součástí a příslušenství tohoto pozemku, v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava do vlastnictví společnosti RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 6.600 Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout předanou nemovitost specifikovanou v bodě 3 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Školní statek, Opava, příspěvková organizace, Englišova 526/95, Opava, IČ 00098752, a to ke dni nabytí vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 30/2370 ze dne 3. 12. 2013
  (č. usnesení)
  7/621     19. 12. 2013
1. rozhodlo

a) vyjmout z hospodaření organizace Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace, Frýdecká 32, Český Těšín, IČ 00577235, nemovitosti, a to: budovu č. p. 103, jiná stavba, na pozemku parc. č. 183, pozemek parc. č. 183, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Český Těšín, obec Český Těšín, a to ode dne 1. 1. 2014 b) předat k hospodaření organizaci Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Hlavní třída 115/15, Český Těšín, IČ 00305847, nemovitosti, a to: budovu č. p. 103, jiná stavba, na pozemku parc. č. 183, pozemek parc. č. 183, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Český Těšín, obec Český Těšín, a to ke dni 1. 1. 2014
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 30/2370 ze dne 3. 12. 2013
  (č. usnesení)
  7/622     19. 12. 2013
1. schvaluje

dodatek č. 11 ke zřizovací listině organizace Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace, Frýdecká 32, Český Těšín, IČ 00577235, uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu
  7/622     19. 12. 2013
2. vydává

dodatek č. 11 ke zřizovací listině organizace Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace, Frýdecká 32, Český Těšín, IČ 00577235, uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 30/2370 ze dne 3. 12. 2013
  (č. usnesení)
  7/623     19. 12. 2013
1. schvaluje

dodatek č. 14 ke zřizovací listině organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Hlavní třída 115/15, Český Těšín, IČ 00305847, uvedený v příloze č. 6 předloženého materiálu
  7/623     19. 12. 2013
2. vydává

dodatek č. 14 ke zřizovací listině organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Hlavní třída 115/15, Český Těšín, IČ 00305847, uvedený v příloze č. 6 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 30/2370 ze dne 3. 12. 2013
  (č. usnesení)
  7/624     19. 12. 2013
1. rozhodlo

nabýt darem do vlastnictví kraje nemovitosti z vlastnictví statutárního města Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČ 00845451, a to: pozemek parc. č. 3594/36, ostatní plocha, pozemek parc. č. 2641/87, ostatní plocha, část pozemku parc. č. 2641/27, ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 3532-105/2010 ze dne 29. 12. 2010 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2641/94, ostatní plocha, o výměře 50 m², část pozemku parc. č. 2641/82, ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 3532-105/2010 ze dne 29. 12. 2010 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2641/95, ostatní plocha, o výměře 343 m², včetně všech součástí a příslušenství, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 30/2371 ze dne 3. 12. 2013
  (č. usnesení)
  7/625     19. 12. 2013
1. rozhodlo

a) darovat nemovitost ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Benjamín, příspěvková organizace, Modrá 1705, 735 41 Petřvald, IČ 00847461, a to: část pozemku parc. č. 5439/1 ostatní plocha oddělená geometrickým plánem č. 4192-379/2013 ze dne 28. 6. 2013 a označená jako díl „a“, o výměře 296 m², nově sloučená do pozemku parc. č. 5437/1 ostatní plocha, včetně všech součástí a příslušenství této nemovitosti, v k. ú. Petřvald u Karviné, obec Petřvald, do vlastnictví města Petřvald, gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald, IČ 00297593 b) vyjmout z hospodaření organizace Benjamín, příspěvková organizace, Modrá 1705, 735 41 Petřvald, IČ 00847461, nemovitost specifikovanou v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví obdarovaným vkladem práv do katastru nemovitostí
  7/625     19. 12. 2013
2. rozhodlo

a) prodat nemovitosti ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Harmonie, příspěvková organizace, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85, 794 01 Krnov, IČ 00846384, a to: části pozemku parc. č. 1597 zahrada díl „c“ a „d“ o výměře 2 m² oddělené geometrickým plánem č. 2107-127/2012 ze dne 15. 8. 2012 a nově sloučené do pozemku parc. č. 1594 zast. plocha a nádvoří, se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitostí, vše v k. ú. a obci Rýmařov, do vlastnictví ********** za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 1.000,- Kč a poplatku spojeného s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout z hospodaření organizace Harmonie, příspěvková organizace, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85, 794 01 Krnov, IČ 00846384, nemovitosti specifikované v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím vkladem práv do katastru nemovitostí
  7/625     19. 12. 2013
3. rozhodlo

a) koupit nemovitost z vlastnictví ********** a to: část pozemku parc. č. 1594 zastavěná plocha a nádvoří díl „g“ o výměře 1 m² oddělená geometrickým plánem č. 2107-127/2012 ze dne 15. 8. 2012 a nově sloučená do pozemku parc. č. 1597 zahrada, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovitosti, vše v k. ú. a obci Rýmařov, do vlastnictví kraje za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 500,- Kč a poplatku spojeného s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí b) předat k hospodaření organizaci Harmonie, příspěvková organizace, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85, 794 01 Krnov, IČ 00846384, nemovitost specifikovanou v bodě 3 písm. a) tohoto usnesení, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 30/2376 ze dne 3. 12. 2013
  (č. usnesení)
  7/626     19. 12. 2013
1. rozhodlo

koupit do vlastnictví kraje pozemek parc. č. 950/3 trvalý travní porost v k. ú. Harty, obec Petřvald, včetně všech součástí a příslušenství této nemovitosti, z vlastnictví České republiky – Ministerstva obrany, Tychonova 221/1, Praha 6 - Hradčany, IČ 60162694, za kupní cenu 27.097,-- Kč
  7/626     19. 12. 2013
2. rozhodlo

přijmout dar nemovitostí do vlastnictví kraje, a to: část pozemku parc. č. 2450 ostatní plocha díl „a“ o výměře 345 m², část pozemku parc. č. 2451 zastavěná plocha a nádvoří díl „b“ o výměře 351 m², část pozemku parc. č. 2452 zastavěná plocha a nádvoří díl „c“ o výměře 304 m², část pozemku parc. č. 2453 zastavěná plocha a nádvoří díl „d“ o výměře 266 m², všechny sloučeny do pozemku parc. č. 2451/3 ostatní plocha o nové výměře 1266 m², dle geometrického plánu č. 3582-18/2010 ze dne 17. 10. 2011, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, z vlastnictví statutárního města Ostrava, Prokešovo nám. 8, Ostrava, IČ 00845451
  7/626     19. 12. 2013
3. rozhodlo

přijmout dar nemovitostí do vlastnictví kraje, a to: pozemek parc. č. 60 ostatní plocha, pozemek parc. č. 61 orná půda, pozemek parc. č. 62 ostatní plocha, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, vše v k. ú. Město Albrechtice, obec Město Albrechtice, z vlastnictví Města Albrechtice, nám. ČSA 27/10, Město Albrechtice, IČ 00296228
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 30/2379 ze dne 3. 12. 2013
  (č. usnesení)
  7/627     19. 12. 2013
1. rozhodlo

uzavřít souhlasné prohlášení, že Moravskoslezský kraj je vlastníkem stavby kamenné opěrné zdi umístěné na vlastnické hranici mezi: pozemkem parc. č. 96 zastavěná plocha a nádvoří, ve vlastnictví kraje a v hospodaření Základní umělecké školy J. A. Komenského, Studénka, příspěvkové organizace, Butovická 376, Studénka, IČ 62330349, a pozemky parc. č. 94 ostatní plocha a parc. č. 135/1 ostatní plocha, ve vlastnictví města Fulnek, nám. Komenského 12, Fulnek, IČ 00297861, vše v k. ú. a obci Fulnek, s městem Fulnek, nám. Komenského 12, Fulnek, IČ 00297861
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 31/2406 ze dne 9. 12. 2013
  (č. usnesení)
  7/628     19. 12. 2013
1. rozhodlo

a) koupit nemovitost do vlastnictví kraje, a to: část pozemku parc. č. 2403/2, ostatní plocha nově označenou jako pozemek parc. č. 2403/13 ostatní plocha o výměře 2.514 m² dle geometrického plánu č. 1685-543/2013 ze dne 7. 11. 2013, v katastrálním území Dobrá u Frýdku-Místku, obec Dobrá, včetně všech součástí a příslušenství této nemovitosti z vlastnictví pana **********, za kupní cenu 2.514.000 Kč a úhradu nákladů spojených s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) koupit nemovitosti do vlastnictví kraje, a to: pozemek parc. č. 1331/1 ostatní plocha, pozemek parc. č. 1331/5 ostatní plocha, pozemek parc. č. 1331/7 ostatní plocha, vše v katastrálním území Nošovice, obec Nošovice, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí z vlastnictví společnosti CASH stavby a.s., Jarní 1040/44b, Brno – Maloměřice a Obřany, IČ 26944359, za kupní cenu 2.470.000 Kč a úhradu nákladů spojených s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí c) koupit nemovitosti do vlastnictví kraje, a to: pozemek parc. č. 390/6 ostatní plocha, pozemek parc. č. 1331/6 ostatní plocha, o nové dosud nezapsané výměře 771 m², dle geometrického plánu č. 1189-554/2013 ze dne 3. 12. 2013, oba v katastrálním území Nošovice, obec Nošovice, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, pozemek parc. č. 1901/19 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2403/2 ostatní plocha o nové dosud nezapsané výměře 73 m², dle geometrického plánu č. 1685-543/2013 ze dne 7. 11. 2013 oba v katastrálním území Dobrá u Frýdku-Místku, obec Dobrá včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, vše z vlastnictví pana ********** za kupní cenu 1.198.000 Kč a úhradu nákladů spojených s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí d) uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě dle bodu 1) písm. c) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 31/2404 ze dne 9. 12. 2013
  (č. usnesení)
  7/629     19. 12. 2013
1. rozhodlo

a) souhlasit s darováním nemovitostí a to: části budovy, v části obce Kanada, č. p. 132 občanská vybavenost, na pozemku parc. č. st. 1564, části pozemku parc. č. st. 1564 zastavěná plocha a nádvoří a části pozemku parc. č. 2684 ostatní plocha, nově označených dle geometrického plánu č. 1544 - 100/2013, ze dne 26. 6. 2013 jako budova bez čp/če na pozemku parc. č. st. 1564/2, pozemek parc. č. st. 1564/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 658 m², pozemek parc. č. 2684/2 ostatní plocha o výměře 454 m² a budovy bez čp/če jiná stavba, na pozemku parc. č. st. 1567 a pozemek parc. č. st. 1567 zastavěná plocha a nádvoří, vše k. ú. Konská, obec Třinec, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, ve vlastnictví Střední odborné školy Třineckých Železáren, Lánská 132, Třinec - Kanada, IČ 27856216, do vlastnictví společnosti Institut EuroSchola, o.s., nám. Svobody 527, Třinec, IČ 70833737 bez uplatnění sankcí, dle předloženého materiálu b) uzavřít Dodatek č. 1 k darovací smlouvě a smlouvě o zřízení věcného břemene ev. č. 02295/2010/IM ze dne 16. 11. 2010, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  (č. usnesení)
  7/630     19. 12. 2013
1. bere na vědomí

Zprávu o činnosti Výboru finančního Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za období prosinec 2012 – září 2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  (č. usnesení)
  7/631     19. 12. 2013
1. bere na vědomí

a) Zprávu o činnosti výboru kontrolního za rok 2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu b) Zápisy o provedených kontrolách dle příloh č. 2 a 3 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  (č. usnesení)
  7/632     19. 12. 2013
1. bere na vědomí

zprávu o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost za období září 2012 – srpen 2013 (školní rok 2012/2013) dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  (č. usnesení)
  7/633     19. 12. 2013
1. bere na vědomí

Zprávu o činnosti výboru pro národnostní menšiny zastupitelstva kraje za období od ledna 2013 do listopadu 2013 dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  (č. usnesení)
  7/634     19. 12. 2013
1. bere na vědomí

zprávu o činnosti výboru pro územní plánování za období leden až listopad 2013 dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  (č. usnesení)
  7/635     19. 12. 2013
1. bere na vědomí

„Zprávu o činnosti výboru zdravotního zastupitelstva kraje za období prosinec 2012 – říjen 2013“, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  (č. usnesení)
  7/636     19. 12. 2013
1. bere na vědomí

zprávu o činnosti výboru pro životní prostředí za období prosinec 2012 – říjen 2013 dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  (č. usnesení)
  7/637     19. 12. 2013
1. bere na vědomí

zprávu o činnosti výboru zahraničního Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za období leden až prosinec 2013 dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  (č. usnesení)
  7/638     19. 12. 2013
1. bere na vědomí

zprávu o činnosti výboru pro dopravu v roce 2013, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  (č. usnesení)
  7/639     19. 12. 2013
1. bere na vědomí

Zprávu o činnosti výboru sociálního zastupitelstva kraje za období leden 2013 až říjen 2013 dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  (č. usnesení)
  7/640     19. 12. 2013
1. bere na vědomí

zprávu o činnosti Výboru pro kulturu a památky Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za období prosinec 2012 – listopad 2013 dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  (č. usnesení)
  7/641     19. 12. 2013
1. bere na vědomí

zprávu o činnosti výboru pro tělovýchovu a sport zastupitelstva kraje za rok 2013 dle předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.