Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 24. 9. 2019

Rada kraje

70/6362 24. 9. 2019
1. schvaluje

program schůze rady kraje konané dne 24. 9. 2019

Rada kraje

70/6363 24. 9. 2019
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Jaroslava Kanii a Mgr. Stanislava Folwarczneho, o ověření zápisu z 69. schůze rady kraje, konané dne 10. 9. 2019

70/6363 24. 9. 2019
2. volí

ověřovatele zápisu ze 70. schůze rady kraje, konané dne 24. 9. 2019:

-      Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla

-      Jarmilu Uvírovou

Rada kraje

v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem č.p. 442, 739 91 Jablunkov, IČO 27835545, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj

k usnesení rady kraje

č. 51/3930 ze dne 11. 9. 2014

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 11/900 ze dne 11. 9. 2014

70/6364 24. 9. 2019
1. bere na vědomí

ukončení funkčního období členů dozorčí rady obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., IČO 27835545, Evy Pyszkové a Pavla Lyčky, ke dni 11. 9. 2019, dle předloženého materiálu

70/6364 24. 9. 2019
2. volí

Mgr. Bohdanu Przepiorovou, nar. ********** a Annu Raszkovou, nar. **********, členkami dozorčí rady obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., IČO 27835545, ke dni 12. 9. 2019, dle předloženého materiálu

Rada kraje

v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec, IČO 26865858, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj

k usnesení rady kraje

č. 66/5938 ze dne 16. 7. 2019

70/6365 24. 9. 2019
1. bere na vědomí

odstoupení Ing. Karla Plundera, Ph.D., MBA, z funkce člena představenstva obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., a schvaluje okamžik zániku funkce člena představenstva ke dni 24. 9. 2019, dle předloženého materiálu

70/6365 24. 9. 2019
2. souhlasí

u nově navrhovaného člena představenstva obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., Mgr. Lukáše Chaláse, dle ust. § 442 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., s činností podle ust. § 441 téhož zákona, dle předloženého materiálu

70/6365 24. 9. 2019
3. volí

Mgr. Lukáše Chaláse, nar. **********, členem představenstva obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., ke dni 25. 9. 2019

Rada kraje

v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov č. p. 401, PSČ 742 51, IČO 26827719, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj

k usnesení rady kraje

č. 61/5416 ze dne 30.4.2019

70/6366 24. 9. 2019
1. schvaluje

smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov č. p. 401, PSČ 742 51, IČO 26827719, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/6138 ze dne 27.8.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

70/6367 24. 9. 2019
1. rozhodla

změnit výši neinvestiční účelové dotace ********** na úhradu uznatelných nákladů spojených s účastí v programu „Rok ve Francii“, o jejímž poskytnutí rozhodla svým usnesením č. 68/6138 ze dne 27. 8. 2019, z 60 tis. Kč na 80 tis. Kč dle předloženého materiálu

70/6367 24. 9. 2019
2. rozhodla

nahradit přílohy č. 5, 6, a 7 materiálu, k němuž přijala usnesení č. 68/6138 ze dne 27. 8. 2019, přílohami č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu

Rada kraje

70/6368 24. 9. 2019
1. souhlasí

s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 31. 8. 2019 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

70/6368 24. 9. 2019
2. stanoví

u usnesení č. 53/4791 bod 4. ze dne 13. 12. 2018 termín další kontroly plnění na listopad 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 73/6016 ze dne 4. 8. 2015

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/856 ze dne 12. 6. 2014

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

70/6369 24. 9. 2019
1. rozhodla

o udělení ocenění Knihovnická K2 v kategorii Knihovna Moravskoslezského kraje 2019 formou:

a)    finančního ocenění ve výši 50.000 Kč, a to Městské knihovně Bílovec, IČ0 02235412

b)   čestných uznání, a to Městské knihovně Nový Jičín, příspěvkové organizaci, IČO 47998261; Městské knihovně Frýdek - Místek, IČO 47999721, a Knihovně Třinec příspěvkové organizaci, IČO 00846678

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 23/2022 ze dne 24.10.2017

č. 51/4494 ze dne 27.11.2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/540 ze dne 14.12.2017

č. 19/1971 ze dne 21.4.2016

č. 6/520 ze dne 14.12.2017

č. 10/1062 ze dne 13.12.2018

70/6370 24. 9. 2019
1. bere na vědomí

Rozhodnutí č. 2 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektu realizovaného v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, účelově určené pro příjemce dotace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČO 00305847, na projekt "Toulky údolím Olše", kterým se mění doba dokončení realizace projektu z „nejpozději do 30. 6. 2019“ na „nejpozději do 31. 12. 2020“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

70/6370 24. 9. 2019
2. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČO 00305847, o částku 1.564.000 Kč s účelovým určením na kofinancování projektu "Toulky údolím Olše" s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

70/6370 24. 9. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižuje

financování

pol.  8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

5.505 tis. Kč

a

snižují

běžné výdaje

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

pol.  5651-

Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

5.505 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 66/5957 ze dne 16. 7. 2019

č. 69/6317 ze dne 10. 9. 2019

70/6371 24. 9. 2019
1. bere na vědomí

zápis o průběhu výběrového řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

70/6371 24. 9. 2019
2. jmenuje

dnem 10. 12. 2019

PhDr. Zdeňka Orlitu, Ph.D., na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

70/6372 24. 9. 2019
1. bere na vědomí

žádost ASOCIACE ŘECKÝCH OBCÍ V ČESKÉ REPUBLICE, z.s. – Řecká obec Ostrava, pobočný spolek, IČO 66181089, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 45.000 Kč na realizaci projektu „Malý ostravský řecký folklorní festival“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

70/6372 24. 9. 2019
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ASOCIACI ŘECKÝCH OBCÍ V ČESKÉ REPUBLICE, z.s. – Řecká obec Ostrava, pobočný spolek, IČO 66181089, na realizaci projektu „Malý ostravský řecký folklorní festival“, ve výši 45.000 Kč s časovou použitelností 1. 10. 2019 – 30. 11. 2019 a uzavřít s ním smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

70/6372 24. 9. 2019
3. bere na vědomí

žádost Regionálne obce Slovákov v Ostravě, z.s., IČO 06834418, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 200.000 Kč na realizaci projektu „Dny vzájemnosti: Bez hranic“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

70/6372 24. 9. 2019
4. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 Regionální obci Slovákov v Ostravě, z.s., IČO 06834418, na realizaci projektu „Dny vzájemnosti: Bez hranic“, ve výši 100.000 Kč s časovou použitelností 1. 7. 2019 – 10. 12. 2019, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu a uzavřít s ním smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

70/6372 24. 9. 2019
5. bere na vědomí

žádost spolku Ducatus Teschinensis z. s., IČO 27059979, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 80.000 Kč na realizaci projektu „Dokumentace nářečních vyprávění z Karvinska a okolí“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

70/6372 24. 9. 2019
6. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 spolku Ducatus Teschinensis z. s., IČO 27059979, na realizaci projektu „Dokumentace nářečních vyprávění z Karvinska a okolí“, ve výši 80.000 Kč s časovou použitelností 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 a uzavřít s ním smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

70/6372 24. 9. 2019
7. rozhodla

a)    navýšit akci rozpočtu „Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury“ o částku 45 tis. Kč

b)   navýšit akci rozpočtu „Prezentace kraje v oblasti kultury a zahraniční spolupráce“ o částku 100 tis. Kč

70/6372 24. 9. 2019
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3312 -

Hudební činnost

pol.  5212 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám

o

80 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje            

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

145 tis. Kč

Celkem

o

225 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3312 -

Hudební činnost

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

45 tis. Kč

na § 3316 -

Vydavatelská činnost

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

80 tis. Kč

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

100 tis. Kč

Celkem

o

225 tis. Kč

70/6372 24. 9. 2019
9. rozhodla

uzavřít dohodu o narovnání se subjektem Římskokatolická farnost Čeladná, IČO 64120007, k realizaci projektu „Izolace proti vlhkosti a plísni kostela sv. Jana Nepomuckého na Čeladné“ týkající se změny termínu realizace ze 7. 8. 2019 na 4. 10. 2019 a změny termínu odevzdání závěrečného vyúčtování z 22. 8. 2019 na 4. 11. 2019, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 60/5342 ze dne 9.4.2019

70/6373 24. 9. 2019
1. rozhodla

v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zrušit otevřené nadlimitní zadávací řízení na dodávky s názvem "Realizace expozice v rámci projektu „Památník J. A. Komenského ve Fulneku – živé muzeum““, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje

70/6374 24. 9. 2019
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby s názvem „Vzdělávací kurzy pro pracovníky služeb pro osoby s duševním onemocněním v rámci klíčové aktivity 1 „Rozvoj profesionálních dovedností pracovníků““, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek

70/6374 24. 9. 2019
2. prohlašuje

že předměty smluv uzavřených na základě veřejné zakázky s názvem „Vzdělávací kurzy pro pracovníky služeb pro osoby s duševním onemocněním v rámci klíčové aktivity 1 „Rozvoj profesionálních dovedností pracovníků““ jsou pořizovány výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

70/6374 24. 9. 2019
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Vzdělávací kurzy pro pracovníky služeb pro osoby s duševním onemocněním v rámci klíčové aktivity 1 „Rozvoj profesionálních dovedností pracovníků““, a to:

členové:
Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

náhradníci:
Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

70/6374 24. 9. 2019
4. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Vzdělávací kurzy pro pracovníky služeb pro osoby s duševním onemocněním v rámci klíčové aktivity 1 „Rozvoj profesionálních dovedností pracovníků““, a to:

členové:
Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje
Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
Mgr. Daniel Rychlik, odbor sociálních věcí
Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů
Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
PhDr. Igor Hendrych, Ph.D., člen zastupitelstva kraje

náhradníci:
Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje
Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový
Mgr. Aleš Neuwirth, odbor sociálních věcí
Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Bc. Radim Miklušák, odbor sociálních věcí
Mgr. Zdeněk Karásek, člen zastupitelstva kraje
Mgr. Michal Hořínek, odbor právní a organizační
Ing. Daniela Matějů, odbor evropských projektů
Mgr. Petr Ksenič, odbor evropských projektů
Mgr. Michal Potocký, odbor sociálních věcí
Ing. Pavel Kowalski, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

70/6375 24. 9. 2019
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

44,64 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

44,64 tis. Kč

70/6375 24. 9. 2019
2. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Zpracování projektové dokumentace pro akci - Vybudování expozice muzea Těšínska v Jablunkově „Muzeum Trojmezí“

70/6375 24. 9. 2019
3. rozhodla

vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 2. tohoto usnesení s dodavatelem:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
Opavská 6230/29a, Poruba, 708 00 Ostrava
IČO: 27787443 

za cenu nejvýše přípustnou 1.196.400 Kč bez DPH

Rada kraje

70/6376 24. 9. 2019
1. rozhodla

zaslat objednávku k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na „Nákup kancelářských židlí“ subjektu:

AJAX CZ s.r.o.
se sídlem: 28. října 9, 264 01 Sedlčany
IČO: 28977653

za cenu nejvýše přípustnou 1.110.653 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje

70/6377 24. 9. 2019
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zpracování PD – Rekonstrukce prostor dílen SPŠ Ostrava-Vítkovice II“

70/6377 24. 9. 2019
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

Ing. Štěpán Šňupárek

se sídlem 30. dubna 2034/14, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava

IČO: 72978325

za cenu nejvýše přípustnou 198.800 Kč bez DPH

Rada kraje

70/6378 24. 9. 2019
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Dodávka serverů pro technologické centrum kraje KÚ MSK včetně jejich instalace“

70/6378 24. 9. 2019
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

3S.cz, s.r.o.
se sídlem Eliášova 1055/25, Žabovřesky, 616 00 Brno
IČO: 27683273

za cenu nejvýše přípustnou 964.350 Kč bez DPH

Rada kraje

70/6379 24. 9. 2019
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Výměna stávajícího vnitřního osvětlení za LED, výměna svítidel na plášti budov a svítidel na sloupech veřejného osvětlení II. etapa II."

70/6379 24. 9. 2019
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

Korelis, s.r.o.
se sídlem: 12. dubna 1593/6, 695 01 Hodonín
IČO: 01443631

za cenu nejvýše přípustnou 690.120 Kč bez DPH

Rada kraje

70/6380 24. 9. 2019
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem dodávka informačních obálek

70/6380 24. 9. 2019
2. rozhodla

vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

Charita Opava
se sídlem: Přemyslovců 26, 747 07 Opava-Jaktař
IČO: 43964591

za cenu nejvýše přípustnou 449.745 Kč bez DPH

Rada kraje

70/6381 24. 9. 2019
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem IČ vč. výkonu TDS a koordinátora BOZP "Stavební úpravy budovy na ul. Rybářská 27"

70/6381 24. 9. 2019
2. rozhodla

vyloučit z další účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení dodavatele:

Bezpečněnastavbě s.r.o.
se sídlem: Opava, Kylešovice, Švestková 1373/34
IČO: 06400523

70/6381 24. 9. 2019
3. rozhodla

vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

Dozor koordinátor s.r.o.
se sídlem: Frýdek-Místek, Místek
8. pěšího pluku 2380
IČO: 04202783

za cenu nejvýše přípustnou 392.000 Kč bez DPH

Rada kraje

70/6382 24. 9. 2019
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zpracování studie stavby „Rekonstrukce nevyužitých budov Obchodní akademie pro ZUŠ Orlová““

70/6382 24. 9. 2019
2. rozhodla

vyloučit z další účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení účastníka:

Ateliér Velehradský, s. r. o.
se sídlem: Libušino údolí 203/76, Pisárky, 623 00 Brno
IČO 29263140

70/6382 24. 9. 2019
3. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s účastníkem:

Atelier 99 s.r.o.
se sídlem: Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno
IČO 02463245

za nejvýše přípustnou cenu 264.000 Kč bez DPH

Rada kraje

70/6383 24. 9. 2019
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Adaptační strategie Moravskoslezského kraje na dopady změny klimatu“

70/6383 24. 9. 2019
2. rozhodla

vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

EKOTOXA s.r.o.
se sídlem: Brno - Černá Pole, Fišova 403/7, PSČ 60200
IČO: 64608531

za cenu nejvýše přípustnou 338.500 Kč bez DPH

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 69/6306 ze dne 10.9.2019

70/6384 24. 9. 2019
1. bere na vědomí

sdělení o odstoupení vybraného účastníka Vysplan s.r.o. se sídlem 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava IČO 27717089, ze dne 18. 9. 2019, z veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Výkon inženýrské činnosti při realizaci staveb pro transformaci organizace Sagapo v Bruntále II.“, a to pro 2. část „Výkon IČ pro stavbu CHB SAGAPO v rámci areálu na ul. Hybešova“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

70/6384 24. 9. 2019
2. schvaluje

zápis z 2. jednání výběrové komise k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení

70/6384 24. 9. 2019
3. rozhodla

vyloučit z další účasti u veřejné zakázky malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení, a to pro část č. 2 „Výkon IČ pro stavbu CHB SAGAPO v rámci areálu na ul. Hybešova“ dodavatele:

Vysplan s.r.o.
se sídlem: 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava
IČO: 27717089

70/6384 24. 9. 2019
4. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1 tohoto usnesení, a to pro část č. 2 „Výkon IČ pro stavbu CHB SAGAPO v rámci areálu na ul. Hybešova“, s dodavatelem, který se umístil jako druhý v pořadí, tj.:

Uschemer s.r.o.
se sídlem Wolkerova 3058/36, 787 01 Šumperk
IČO: 27768180

za cenu nejvýše přípustnou 476 300 Kč bez DPH

Rada kraje

70/6385 24. 9. 2019
1. rozhodla

zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

70/6385 24. 9. 2019
2. rozhodla

a)    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

b)   uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1 tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

Rada kraje

70/6386 24. 9. 2019
1. bere na vědomí

zprávu o zajištění zimní údržby silnic II. a III. tříd v období 2019/2020 na území Moravskoslezského kraje včetně Plánu zimní údržby silnic II. a III. tříd na území Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

70/6387 24. 9. 2019
1. stanoví

s účinností od 1. 10. 2019 plat Ing. Rostislavovi Rožnovskému, řediteli organizace Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČ 03103820, dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

70/6388 24. 9. 2019
1. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018 u úspory v rámci akce „Smart region“ ve výši 64,4 tis. Kč

70/6388 24. 9. 2019
2. rozhodla

vyčlenit finanční prostředky na akci rozpočtu „Vysokorychlostní datová síť“ ve výši 64,4 tis. Kč

70/6388 24. 9. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

pol.  5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

64,4 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3636 -

Územní rozvoj

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

64,4 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

70/6389 24. 9. 2019
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace, IČO 64628183, s účelovým určením na zpracování studie propojení školy s jídelnou a instalaci invalidního výtahu v rámci akce rozpočtu „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví školství - příspěvkové organizace kraje“, o částku 90.750 Kč s časovou použitelností od 24. 9. 2019 do 31. 12. 2019

70/6389 24. 9. 2019
2. rozhodla

snížit akci rozpočtu „Ostatní výdaje související s nakládáním s majetkem“ o částku 90.750 Kč

70/6389 24. 9. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

90,75 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

90,75 tis. Kč

Rada kraje

70/6390 24. 9. 2019
1. souhlasí

s umístěním a realizací stavby chodníku na pozemku parc. č. 1371/3 zahrada v k. ú. a obci Město Albrechtice, dle předloženého materiálu

70/6390 24. 9. 2019
2. rozhodla

a)          zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 1371/3 zahrada v k. ú. a obci Město Albrechtice, ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČO 00844641, ve prospěch města Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČO 00296228, spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat, udržovat a užívat chodník na části služebného pozemku, a v právu vstupu a vjezdu na služebný pozemek za účelem umístění, provozování, oprav, údržby a užívání chodníku, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 2. písm. a) tohoto usnesení

70/6390 24. 9. 2019
3. rozhodla

zřídit věcné břemeno – služebnost k části pozemku parc. č. 5790/1 ostatní plocha v k. ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov, ve vlastnictví ČR – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 70994234, ve prospěch kraje, spočívající v právu zřídit, provozovat a udržovat na části služebného pozemku dešťovou kanalizaci, v rozsahu dle geometrického plánu č. 3334-81/2019 ze dne 15. 6. 2019, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

70/6390 24. 9. 2019
4. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Opava, Statková, p.č. 2546, rozšíření kNN“ na pozemcích parc. č. 2544/1 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 2550/9 ostatní plocha, vše v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, dle předloženého materiálu

70/6390 24. 9. 2019
5. rozhodla

a)    zřídit věcné břemeno - služebnost k částem pozemků parc. č. 2544/1 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 2550/9 ostatní plocha, vše v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Školní statek, Opava, příspěvková organizace, Englišova 526/95, 746 01 Opava, IČO 00098752, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, IČO 24729035, spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat,  udržovat a odstraňovat na částech služebných pozemků podzemní kabelové vedení NN v rámci stavby „Opava, Statková, p.č. 2546, rozšíření kNN“, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 5. písm. a) tohoto usnesení

70/6390 24. 9. 2019
6. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Plynovod ZP TČA - TKV" na částech pozemků parc. č. 6334/35 ostatní plocha a parc. č. 6346/1 ostatní plocha, oba v k. ú. Karviná-Doly, obec Karviná, dle předloženého materiálu

Rada kraje

70/6391 24. 9. 2019
1. bere na vědomí

souhlas zastupitelstva Žilinského samosprávného kraje s bezúplatným nabytím pozemku parc. č. 4099/4 lesní pozemek, o výměře 14 m2, v k. ú. a obci Klokočov, okres Čadca, Slovenská republika, z vlastnictví Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

70/6391 24. 9. 2019
2. rozhodla

o záměru darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

pozemek parc. č. 4099/4 lesní pozemek,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. a obci Klokočov, okres Čadca, Slovenská republika

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 49/4318 ze dne 23.10.2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

70/6392 24. 9. 2019
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 2111 -

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

o

17,97 tis. Kč

na § 2212 -

Silnice

pol. 2310 -

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku

o

158,95 tis. Kč

na § 2229 -

Ostatní záležitosti v silniční dopravě

pol. 2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

16,00 tis. Kč

na § 2292 -

Dopravní obslužnost veřejnými službami

pol. 2212 -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

o

30,00 tis. Kč

na § 3421 -

Využití volného času dětí a mládeže

pol. 2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

1,53 tis. Kč

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

pol. 2310 -

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku

o

5,59 tis. Kč

pol. 2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

4,93 tis. Kč

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol. 2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

22,87 tis. Kč

na § 6320 -

Pojištění funkčně nespecifikované

pol. 2322 -

Přijaté pojistné náhrady

o

5,87 tis. Kč

na § 6402 -

Finanční vypořádání minulých let

pol. 2223 -

Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a  obcemi

o

81,09 tis. Kč

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů

o

177,92 tis. Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů

o

21,73 tis. Kč

Celkem

o

544,45 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

544,45 tis. Kč

70/6392 24. 9. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

 

o

166,50 tis. Kč

a

snižují

běžné výdaje

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

pol. 5139 -

Nákup materiálu

o

19,80 tis. Kč

pol. 5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

27,00 tis. Kč

pol. 5167 -

Služby školení a vzdělávání

o

119,70 tis. Kč

Celkem

o

166,50 tis. Kč

70/6392 24. 9. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 4339 -

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

pol. 2111 -

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

o

 4,84 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4339 -

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

4,84 tis. Kč

70/6392 24. 9. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol. 5134 -

Prádlo, oděv a obuv

o

38 tis. Kč

pol. 5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

5 tis. Kč

pol. 5173 -

Cestovné

o

42 tis. Kč

pol. 5175 -

Pohoštění

o

15 tis. Kč

Celkem

o

100 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

100 tis. Kč

70/6392 24. 9. 2019
5. rozhodla

snížit investiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o 250 tis. Kč s účelovým určením na akci „Kapitálové výdaje – ICT – činnost krajského úřadu“

70/6392 24. 9. 2019
6. rozhodla

zvýšit neinvestiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o 250 tis. Kč s účelovým určením na akci „Ostatní běžné výdaje – činnost krajského úřadu“

70/6392 24. 9. 2019
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol. 5168 -

Zpracování dat a služby související s informačními

a komunikačními technologiemi

o

     

700 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol. 6111 -

Programové vybavení

o

250 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol. 5042 -

Odměny za užití počítačových programů

o

250 tis. Kč

pol. 5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

700 tis. Kč

70/6392 24. 9. 2019
8. schvaluje

snížení závazného ukazatele „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2019 příspěvkovým organizacím kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

70/6392 24. 9. 2019
9. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 příspěvkovým organizacím kraje dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

70/6392 24. 9. 2019
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

 

pol. 5164 -

Nájemné

o

195,00 tis. Kč

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

48,63 tis. Kč

pol. 5179 -

Ostatní nákupy jinde nezařazené

o

11,37 tis. Kč

pol. 5212 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

o

134,65 tis. Kč

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

o

463,93 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

138,90 tis. Kč

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

161,95 tis. Kč

na § 2251 -

Letiště

pol. 5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

105,31 tis. Kč

pol. 5171 -

Opravy a udržování

o

1.554,00 tis. Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

3,15 tis. Kč

na § 3391 -

Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích

pol. 5164 -

Nájemné

o

7,00 tis. Kč

pol. 5175 -

Pohoštění

o

15,32 tis. Kč

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

12,28 tis. Kč

na § 3636 -

Územní rozvoj

pol. 5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

25,00 tis. Kč

pol. 5212 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

o

51,20 tis. Kč

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

o

377,30 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

20,00 tis. Kč

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

59,65 tis. Kč

pol. 5329 -

Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

o

38,21 tis. Kč

pol. 5541 -

Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím

o

40,80 tis. Kč

na § 3639 -

Komunální rozvoj a územní služby jinde nezařazené

pol. 5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

1.645,00 tis. Kč

pol. 5168 -

Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

o

1.000,00 tis. Kč

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

7.800,00 tis. Kč

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

243,22 tis. Kč

pol. 5332 -

Neinvestiční transfery vysokým školám

o

1.700,00 tis. Kč

pol. 5362 -

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

o

187,98 tis. Kč

na § 3792 -

Ekologická výchova a osvěta

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

5,50 tis. Kč

na § 5212 -

Ochrana obyvatelstva

pol. 5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

110,65 tis. Kč

na § 5521 -

Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

pol. 5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

177,13 tis. Kč

pol. 5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

0,05 tis. Kč

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

pol. 5023 -

Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů

o

2.726,00 tis. Kč

pol. 5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

250,00 tis. Kč

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol. 5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

10,88 tis. Kč

pol. 5161 -

Poštovní služby

o

760,00 tis. Kč

pol. 5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

4,86 tis. Kč

pol. 5168 -

Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

o

1.575,00 tis. Kč

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

345,00 tis. Kč

pol. 5179 -

Ostatní nákupy jinde nezařazené

o

100,00 tis. Kč

pol. 5189 -

Jistoty

o

2,00 tis. Kč

Celkem

o

22.106,92 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

 

pol. 6312 -

Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

o

35,01 tis. Kč

pol. 6322 -

Investiční transfery spolkům

o

7,17 tis. Kč

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

3,82 tis. Kč

na § 3121 -

Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

910,73 tis. Kč

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

200,00 tis. Kč

na § 3133 -

Dětské domovy

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

900,00 tis. Kč

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

29,69 tis. Kč

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

752,44 tis. Kč

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

451,83 tis. Kč

na § 3636 -

Územní rozvoj

pol. 6312 -

Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

o

31,00 tis. Kč

pol. 6313 -

Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

o

9,01 tis. Kč

pol. 6341 -

Investiční transfery obcím

o

1.629,93 tis. Kč

pol. 6349 -

Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

o

200,00 tis. Kč

na § 4350 -

Domovy pro seniory

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

87,05 tis. Kč

na § 5212 -

Ochrana obyvatelstva

pol. 6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

10,65 tis. Kč

na § 5511 -

Požární ochrana – profesionální část

pol. 6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

340,36 tis. Kč

na § 5521 -

Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

79,85 tis. Kč

pol. 6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

107,94 tis. Kč

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol. 6111 -

Programové vybavení

o

550,00 tis. Kč

Celkem

o

6.336,48 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

28.443,40 tis. Kč

70/6392 24. 9. 2019
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

kapitálové příjmy

na § 3639 -

Komunální rozvoj a územní služby jinde nezařazené

pol. 3111 -

Příjmy z prodeje pozemků

o

15.000 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

 

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

15.000 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 55/4902 ze dne 29.1.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

70/6393 24. 9. 2019
1. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018 u úspory v rámci akce „Pořízení zdravotnických přístrojů“ ve výši 555 tis. Kč

70/6393 24. 9. 2019
2. rozhodla

vyčlenit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 555 tis. Kč s účelovým určením na akci „Středisko hasičské a záchranné služby Město Albrechtice - klimatizace“

70/6393 24. 9. 2019
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019 organizacím:

a)    Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03547/2014/ZDR, o částku 7.494.000 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Domov sester - přístavba výtahu a stavební úpravy" s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

b)   Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČO 00844641, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03564/2014/ZDR, o částku 6.830.000 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Novostavba lékárny a onkologie" s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

70/6393 24. 9. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

14.324 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

13.769 tis. Kč

na § 5521 -

Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

555 tis. Kč

Celkem

14.324 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 55/4860 ze dne 29.1.2019

70/6394 24. 9. 2019
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 00582/2019/IM ze dne 13. 3. 2019 na realizaci stavby „Energetické úspory v ZUŠ v Ostravě-Porubě“, se zhotovitelem stavby – společností MH - STAVBY, s. r. o. se sídlem V Poli 904/16, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 27776506, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

70/6394 24. 9. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

123,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3231 -

Základní umělecké školy

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

123,00 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 58/5216 ze dne 11.3.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

70/6395 24. 9. 2019
1. schvaluje

snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019 organizaci Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00600920, o částku 534.879,35 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Regulace ústředního topení"

70/6395 24. 9. 2019
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018 u úspory v rámci akce „Regulace ústředního topení“ organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, ve výši 471.000,00 Kč

70/6395 24. 9. 2019
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019 organizacím:

a.     Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, IČO 00842745, o částku 241.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Rekonstrukce rozvodů vody a odpadů" s časovou použitelností do 31. 12. 2019

b.     Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČO 13644319, o částku 230.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Výměna elektrického výtahu" s časovou použitelností do 31. 12. 2019

70/6395 24. 9. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

304,87 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3121 -

Gymnázia

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

241,00 tis. Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

63,87 tis. Kč

Celkem

o

304,87 tis. Kč

Rada kraje

70/6396 24. 9. 2019
1. stanoví

vztah rozpočtu kraje na rok 2020 a střednědobého výhledu rozpočtu kraje na léta 2021 – 2023 k příspěvkovým organizacím kraje za jednotlivá odvětví pro sestavení návrhu rozpočtů příspěvkových organizací kraje na rok 2020 a střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací kraje na léta 2021 – 2023 dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 67/6069 ze dne 30. 7. 2019

č. 69/6310 ze dne 10. 9. 2019

70/6397 24. 9. 2019
1. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Oprava správní budovy“ pro organizaci Náš Svět, příspěvková organizace o částku 215,55 tis. Kč

70/6397 24. 9. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol.  5171 -

Opravy a udržování

o

4,19 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

215,55 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

219,74 tis. Kč

70/6397 24. 9. 2019
3. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Novostavba tělocvičny“ pro organizaci Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace o částku 44 tis. Kč

70/6397 24. 9. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

44 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3121 -

Gymnázia

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

44 tis. Kč

Rada kraje

70/6398 24. 9. 2019
1. souhlasí

s uzavřením smluv o nájmu bytu mezi organizací Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, a vlastníkem bytů statutárním městem Opava, Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČO 00300535, na dobu neurčitou, za podmínky, že tyto byty budou dále podnajímány zaměstnancům Slezské nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, jako byty služební, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/4568 ze dne 11. 12. 2014

70/6399 24. 9. 2019
1. souhlasí

s užíváním služebního vozidla k soukromým účelům zaměstnancem organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 48804525, Mgr. Petrem Jaššem, MBA, vedoucím týmu pro specializované činnosti a vedoucím vzdělávacího a výcvikového střediska, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

70/6400 24. 9. 2019
1. bere na vědomí

žádost Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, o poskytnutí finančních prostředků na akci „Přístrojové vybavení GASTRO – detašované pracoviště v Orlové“

70/6400 24. 9. 2019
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018 u úspory v rámci akce „Manažerský informační systém“ ve výši 1.500 tis. Kč a akce „Optimalizace a řízení zdravotnických zařízení“ ve výši 459,42 tis. Kč

70/6400 24. 9. 2019
3. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2019, organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, ve výši 8.470 tis. Kč, účelově určený na „Přístrojové vybavení GASTRO – detašované pracoviště v Orlové“, s časovou použitelností od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019

70/6400 24. 9. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

459,42 tis. Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

700,00 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

pol. 6111 -

Programové vybavení

o

1.500,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

2.659,42 tis. Kč

70/6400 24. 9. 2019
5. souhlasí

s vyhlášením nadlimitní veřejné zakázky „Dodávka přístrojového vybavení Beskydského gastrocentra“ organizací Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, dle předloženého materiálu

70/6400 24. 9. 2019
6. doporučuje

řediteli organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, jmenovat pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka přístrojového vybavení Beskydského gastrocentra“ jako zástupce zřizovatele

členy hodnotící komise:
MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje
Mgr. Lukáše Chaláse, vedoucího oddělení zdravotní správy

náhradníky členů hodnotící komise:
Ing. Kamilu Onysko, odbor zdravotnictví
Ing. Danielu Bräuerovou, odbor zdravotnictví

70/6400 24. 9. 2019
7. ukládá

řediteli organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, předložit odboru zdravotnictví kompletní zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Dodávka přístrojového vybavení Beskydského gastrocentra“

Zodp.: Ing. Tomáš Stejskal, MBA, ředitel

Termín: bez termínu (před vyhlášením veřejné zakázky)

Rada kraje

70/6401 24. 9. 2019
1. souhlasí

s předložením žádosti o podporu projektu „Beskydské centrum duševního zdraví“, realizovaného organizací Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, v rámci „Programu podpory Center duševního zdraví II/2“, který je hrazen z projektu „Podpora vzniku Center duševního zdraví II“ (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007037), realizovaného Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost, spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 18/1558 ze dne 8. 8. 2017

č. 65/5894 ze dne 25. 6. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2019

70/6402 24. 9. 2019
1. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, o částku 53.588,20 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Rekonstrukce budovy následné péče - přemístění oddělení rehabilitace"

70/6402 24. 9. 2019
2. schvaluje

snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, o částku 2.551.890,12 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Rekonstrukce budovy následné péče - přemístění oddělení rehabilitace"

70/6402 24. 9. 2019
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018 u úspory v rámci akce "Rekonstrukce budovy následné péče - přemístění oddělení rehabilitace" ve výši 1.450 tis. Kč

70/6402 24. 9. 2019
4. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, ve výši 650 tis. Kč na zakoupení přístroje na šokové zmrazení stravy v rámci akce „Pořízení zdravotnických přístrojů“, s časovou použitelností od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019

70/6402 24. 9. 2019
5. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, ve výši 800 tis. Kč s účelovým určením na akci „Výměna automatických dveří - COS Karviná“, s časovou použitelností od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019

70/6402 24. 9. 2019
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

53,58 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 6351 -

 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.101,89 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

1.155,47 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

70/6403 24. 9. 2019
1. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018 u úspory v rámci akce „Pořízení zdravotnických přístrojů“ ve výši 5.500 tis. Kč

70/6403 24. 9. 2019
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČO 00534242, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03566/2014/ZDR, ve výši 200 tis. Kč, s účelovým určením na akci „Stavební úpravy na oddělení RDG“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

70/6403 24. 9. 2019
3. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019 organizaci Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČO 00534242, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03566/2014/ZDR, ve výši 5.300 tis. Kč, s účelovým určením na akci „Stavební úpravy na oddělení RDG“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

70/6403 24. 9. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

200 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

200 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 16/1383 ze dne 27.6.2017

č. 60/5388 ze dne 9.4.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1762 ze dne 17.12.2015

č. 4/319 ze dne 15.6.2017

č. 11/1341 ze dne 13.3.2019

70/6404 24. 9. 2019
1. rozhodla

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy
č. 3 předloženého materiálu

70/6404 24. 9. 2019
2. rozhodla

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019, žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu za podmínky uvolnění finančních prostředků v rámci dotačního programu dle důvodové zprávy

70/6404 24. 9. 2019
3. rozhodla

neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019 žadatelům uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu s odůvodněním dle této přílohy

70/6404 24. 9. 2019
4. bere na vědomí

žádosti o změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změnu výše dotace v rámci dotačních programů „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva a 3. výzva“ vyhlášených dne 29. 6. 2017
a 10. 4. 2019, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

70/6404 24. 9. 2019
5. rozhodla

schválit změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změny výše dotace a uzavřít s žadateli uvedenými v příloze č. 5 dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace nebo smlouvy o poskytnutí dotace dle příloh č. 6 až 9 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/4002 ze dne 28.8.2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 9/1004 ze dne 13.9.2018

70/6405 24. 9. 2019
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 8.760.631,62 Kč na financování projektu „Specializované laboratoře na SPŠ chemické akademika Heyrovského v Ostravě“, registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010810 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03G001312, ze dne 28. 8. 2019, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj, které je přílohou předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 54/4833 ze dne 8.1.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

70/6406 24. 9. 2019
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

92,74 tis. Kč

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

 

 

pol.  5011 -

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

 

108,26 tis. Kč

pol.  5021 -

Ostatní osobní výdaje

o

4,55 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení
a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

27,06 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

13,33 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

0,93 tis. Kč

pol.  5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

5,00 tis. Kč

pol.  5162 -

Služby elektronických komunikací

o

0,31 tis. Kč

pol.  5164 -

Nájemné

o

7,81 tis. Kč

pol.  5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

0,44 tis. Kč

pol.  5167 -

Služby školení a vzdělávání

o

565,08 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

1.182,74 tis. Kč

pol.  5173 -

Cestovné

o

21,12 tis. Kč

pol.  5175 -

Pohoštění

o

17,51 tis. Kč

pol.  5194 -

Věcné dary

o

0,11 tis. Kč

Celkem

o

2.046,99 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol.  5904 -

Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli

o

 

321,67 tis. Kč

na § 6402 -

Finanční vypořádání minulých let

 

pol.  5364 -

Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně

o

 

1.725,32 tis. Kč

Celkem

o

2.046,99 tis. Kč

70/6406 24. 9. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 5511 -

Požární ochrana  - profesionální část

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

34,78 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 5511 -

Požární ochrana  - profesionální část

pol.  5167 -

Služby školení a vzdělávání

o

33,68 tis. Kč

pol.  5173 -

Cestovné

o

1,10 tis. Kč

Celkem

o

34,78 tis. Kč

70/6406 24. 9. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

5,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

pol.  5164 -

Nájemné

o

5,00 tis. Kč

70/6406 24. 9. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

149,80 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol.  5168 -

Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

o

149,80 tis. Kč

70/6406 24. 9. 2019
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol.  4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

971,21 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4329 -

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

pol.  5011 -

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

231,21 tis. Kč

pol.  5021 -

Ostatní osobní výdaje

o

 360,00 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

150,00 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

50,00 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

3,00 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

177,00 tis. Kč

Celkem

o

971,21 tis. Kč

70/6406 24. 9. 2019
6. rozhodla

zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2019 o 122.950 Kč z 347.742.557 Kč na 347.865.507 Kč

Rada kraje

70/6407 24. 9. 2019
1. rozhodla

na základě Rámcové smlouvy o spolupráci při realizaci některých činností regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje, ev. č. 02179/2015/RRC, uzavřené mezi Moravskoslezským krajem a společností Moravskoslezské Investice a Development, a.s., vystavit objednávku na zpracování studie proveditelnosti k projektu „Záchrana a revitalizace části Národní kulturní památky – objektů vysokých pecí 4 a 6 v areálu Dolní oblasti Vítkovic a vytvoření příspěvkové organizace MUSEUM+“ za cenu nejvýše přípustnou 1.227.908 Kč vč. DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

70/6408 24. 9. 2019
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5175 -

Pohoštění

o

8 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5167

Služby školení a vzdělávání

o

8 tis. Kč

70/6408 24. 9. 2019
2. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Činnosti společnosti Moravian Silesian Tourism, s.r.o.“ o částku 2.000.000 Kč

70/6408 24. 9. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

2.000 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

2.000 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

70/6409 24. 9. 2019
1. bere na vědomí

žádost spolku Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Ostrava - Výškovice, IČO 70968012, o poskytnutí investiční dotace v celkové výši 200.000 Kč na projekt „Revitalizace klubovny ZO ČZS Výškovice-Kačinec“

70/6409 24. 9. 2019
2. rozhodla

poskytnout investiční dotaci ve výši 200.000 Kč spolku Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Ostrava - Výškovice, IČO 70968012, na projekt „Revitalizace klubovny ZO ČZS Výškovice-Kačinec“, s časovou použitelností od 1. 8. 2019 do 30. 6. 2020, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

70/6409 24. 9. 2019
3. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví životního prostředí“ o částku 200.000 Kč

70/6409 24. 9. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6409

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

200 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 1019 -

Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj

pol. 6322 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

200 tis. Kč

70/6409 24. 9. 2019
5. bere na vědomí

žádost spolku Ski Park Grůň, z.s., IČO 18054412, o poskytnutí investiční dotace v celkové výši 150.000 Kč na projekt „Pořízení sněhové pásové frézy“

70/6409 24. 9. 2019
6. rozhodla

poskytnout investiční dotaci ve výši 150.000 Kč spolku Ski Park Grůň, z.s., IČO 18054412, na projekt „Pořízení sněhové pásové frézy“, s časovou použitelností od 1. 9. 2019 do 30. 11. 2019, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

70/6409 24. 9. 2019
7. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ o částku 150.000 Kč

70/6409 24. 9. 2019
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6409

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

150 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 2143

Cestovní ruch

pol. 6322 -

Investiční transfery spolkům

o

150 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 6/387 ze dne 24.1.2017

č. 59/5303 ze dne 26.3.2019

č. 67/6081 ze dne 30.7.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1120 ze dne 13.12.2018

70/6410 24. 9. 2019
1. schvaluje

změnu podmínek programu JESSICA II dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

70/6411 24. 9. 2019
1. bere na vědomí

žádost společnosti YEN Design s.r.o., IČO 04820282, o poskytnutí neinvestiční dotace na realizaci projektu Meat Design Ostrava 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

70/6411 24. 9. 2019
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje společnosti YEN Design s.r.o., IČO 04820282, na realizaci projektu Meat Design Ostrava 2019 ve výši 200.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 20. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 26/2322 ze dne 5.12.2017

č. 26/2323 ze dne 5.12.2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

70/6412 24. 9. 2019
1. rozhodla

na základě Rámcové smlouvy o spolupráci při realizaci některých činností cestovního ruchu Moravskoslezského kraje, ev. č. 07300/2017/RRC, uzavřené mezi Moravskoslezským krajem a Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., vystavit objednávku na realizaci aktivit v rozsahu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu společnosti:

Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.
Se sídlem: Vítkovická 3335/15, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 02995832

jejímž jediným vlastníkem je Moravskoslezský kraj

za cenu nejvýše přípustnou 2.000.000 Kč vč. DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/5576 ze dne 14.5.2019

70/6413 24. 9. 2019
1. bere na vědomí

zápis z jednání pracovní skupiny ustanovené pro vyhodnocení přihlášek do soutěže „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2018/2019“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

70/6413 24. 9. 2019
2. schvaluje

návrh na ocenění škol v rámci soutěže „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2018/2019“ obsažený v zápisu z jednání pracovní skupiny dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

70/6413 24. 9. 2019
3. rozhodla

poskytnout certifikát „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2018/2019“ a věcný dar ve formě dárkového poukazu v celkové hodnotě 35.000 Kč na nákup didaktických pomůcek zaměřených na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (dále jen „EVVO“), subjektu Mateřská škola Čeladenská beruška, příspěvková organizace, IČO 72069899, oceněnému v kategorii mateřské školy

70/6413 24. 9. 2019
4. rozhodla

poskytnout certifikát „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2018/2019“ a věcný dar ve formě dárkového poukazu v celkové hodnotě 35.000 Kč, z toho 20.000 Kč na nákup laboratorního vybavení, 10.000 Kč na nákup didaktických pomůcek zaměřených na EVVO, 5.000 Kč na nákup knih, subjektu Základní škola Břidličná, okres Bruntál, IČO 45234604, oceněnému v kategorii základní školy

70/6413 24. 9. 2019
5. rozhodla

poskytnout certifikát „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2018/2019“ a věcný dar ve formě dárkového poukazu v celkové hodnotě 35.000 Kč na nákup pracovních pomůcek a vybavení na zahradu, subjektu Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813130, oceněnému v kategorii střední školy

70/6413 24. 9. 2019
6. rozhodla

poskytnout referenční list a věcný dar ve formě dárkového poukazu v celkové hodnotě 10.000 Kč na nákup didaktických pomůcek zaměřených na EVVO, subjektu Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190, IČO 61988685

70/6413 24. 9. 2019
7. rozhodla

poskytnout referenční list a věcný dar ve formě dárkového poukazu v celkové hodnotě 10.000 Kč na nákup pracovních pomůcek a vybavení na zahradu, subjektu Masarykova základní škola a mateřská škola Melč, okres Opava, příspěvková organizace, IČO 70982741

70/6413 24. 9. 2019
8. rozhodla

poskytnout referenční list a věcný dar ve formě dárkového poukazu v celkové hodnotě 10.000 Kč na nákup pracovních pomůcek a vybavení na zahradu, subjektu Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice, příspěvková organizace, IČO 70945951

70/6413 24. 9. 2019
9. rozhodla

poskytnout referenční list a věcný dar ve formě dárkového poukazu v celkové hodnotě 10.000 Kč na nákup pracovních pomůcek a vybavení na zahradu, subjektu Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace, IČO 00849642

70/6413 24. 9. 2019
10. rozhodla

poskytnout referenční list a věcný dar ve formě dárkového poukazu v celkové hodnotě 10.000 Kč na nákup odborných knih subjektu Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace, IČO 69987181

70/6413 24. 9. 2019
11. rozhodla

poskytnout zvláštní ocenění „Skokan roku“ za mimořádný posun školy v oblasti EVVO v daném školním roce a věcný dar ve formě dárkového poukazu v celkové hodnotě 5.000 Kč na nákup pracovních pomůcek a vybavení na zahradu, subjektu Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace, IČO 64628159

Rada kraje

70/6414 24. 9. 2019
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“ pro rok 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

70/6414 24. 9. 2019
2. rozhodla

vyhlásit dotační program „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“ pro rok 2020 dle předloženého materiálu

Rada kraje

70/6415 24. 9. 2019
1. rozhodla

o neupotřebitelnosti dlouhodobého nehmotného majetku Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

70/6415 24. 9. 2019
2. rozhodla

vyřadit z evidence majetku a následně archivovat dlouhodobý nehmotný majetek Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

70/6415 24. 9. 2019
3. rozhodla

o neupotřebitelnosti drobného dlouhodobého hmotného majetku Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

70/6415 24. 9. 2019
4. rozhodla

darovat 2 tabule Hvězda plech 1mm, umístěné na pozemku obce Karlova Studánka, v katastrálním území Malá Morávka, parcelní číslo 1619/1, LV č. 350 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu obci Karlova Studánka, IČO 00296104

70/6415 24. 9. 2019
5. rozhodla

uzavřít darovací smlouvu s obcí Karlova Studánka, IČO 00296104, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

70/6416 24. 9. 2019
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 12.800 Kč, účelově určené na úhradu škod způsobených vybraným zvláště chráněným živočichem

70/6416 24. 9. 2019
2. rozhodla

navýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje účelově určené na akci „Dotace ze Všeobecné pokladní správy v odvětví životního prostředí“ o částku 12.800 Kč

70/6416 24. 9. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

přijaté transfery

pol.  4111 -

Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

 o

12,80 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3741 -

Ochrana druhů a stanovišť

pol.  5811 -

Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu

 o

12,80 tis. Kč

70/6416 24. 9. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3792 -

Ekologická výchova a osvěta

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

 o

30,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 1070 -

Rybářství

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

 o

30,00 tis. Kč

70/6416 24. 9. 2019
5. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Expertní studie, průzkumy“ o 506.900 Kč

70/6416 24. 9. 2019
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3769 -

Ostatní správa v ochraně životního prostředí

pol. 5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

86,00 tis. Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  5901 -

Nespecifikovaná rezervy

o

506,90 tis. Kč

Celkem

o

592,90 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3749 -

Ostatní činností k ochraně přírody a krajiny prostředí

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

592,90 tis. Kč

Celkem

o

592,90 tis. Kč

Rada kraje

70/6417 24. 9. 2019
1. stanoví

s účinností od 1. 10. 2019

platy ředitelkám příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

70/6418 24. 9. 2019
1. souhlasí

s uzavřením smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání, a to části nebytových prostor o celkové výměře 149,8 m2 v budově bez čp/če, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc. č. 1951/5, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Místek, obec Frýdek‑Místek, ve vlastnictví kraje a předané k hospodaření organizaci Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek‑Místek, IČO 13644301, mezi touto organizací a organizací BTM Plan s. r. o., se sídlem Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek‑Místek, IČO 29459842, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

70/6418 24. 9. 2019
2. souhlasí

s uzavřením smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání, a to části nebytových prostor o celkové výměře 2 260,8 m2 v budově č. p. 2069, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc. č. 1951/3, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Místek, obec Frýdek‑Místek, ve vlastnictví kraje a předané k hospodaření organizaci Střední škola řemesel, Frýdek‑Místek, příspěvková organizace, Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek‑Místek, IČO 13644301, mezi touto organizací a organizací Střední škola informačních technologií, s. r. o., se sídlem Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek‑Místek, IČO 25378767, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

70/6418 24. 9. 2019
3. souhlasí

s uzavřením smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání, a to části nebytových prostor o celkové výměře 201,7 m2 v budově bez čp/če, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc. č. 1951/2, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Místek, obec Frýdek‑Místek, ve vlastnictví kraje a předané k hospodaření organizaci Střední škola řemesel, Frýdek‑Místek, příspěvková organizace, Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek‑Místek, IČO 13644301, mezi touto organizací a nájemcem Petrem Vicianem, se sídlem **********, IČO 02002485, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

70/6418 24. 9. 2019
4. souhlasí

s uzavřením smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání, a to části nebytových prostor o celkové výměře 1 m2 v budově bez čp/če, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc. č. 1951/2, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Místek, obec Frýdek‑Místek, ve vlastnictví kraje a předané k hospodaření organizaci Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek‑Místek, IČO 13644301, mezi touto organizací a organizací DELIKOMAT s. r. o., se sídlem U Vlečky 843, 664 42 Modřice u Brna, IČO 63475260, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

70/6418 24. 9. 2019
5. souhlasí

s uzavřením smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání, a to části nebytových prostor o celkové výměře 1,7 m2 v budově bez čp/če, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc. č. 1951/2, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Místek, obec Frýdek‑Místek, ve vlastnictví kraje a předané k hospodaření organizaci Střední škola řemesel, Frýdek‑Místek, příspěvková organizace, Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek‑Místek, IČO 13644301, mezi touto organizací a organizací DELIKOMAT s. r. o., se sídlem U Vlečky 843, 664 42 Modřice u Brna, IČO 63475260, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

70/6418 24. 9. 2019
6. souhlasí

s uzavřením smlouvy o nájmu pozemku, a to části pozemku o celkové výměře 260 m2 parc. č. 1951/1, ostatní plocha, v k. ú. Místek, obec Frýdek‑Místek, ve vlastnictví kraje a předané k hospodaření organizaci Střední škola řemesel, Frýdek‑Místek, příspěvková organizace, Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek‑Místek, IČO 13644301, mezi touto organizací a organizací PTÁČEK – velkoobchod, a. s., se sídlem U Velké ceny 4, 623 00 Brno, IČO 25501143, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 49/3691 ze dne 5.8.2014

70/6419 24. 9. 2019
1. bere na vědomí

informaci o počtu žáků ve třídě označené jako 3. B třetího ročníku oboru
79-41-K/61 Gymnázium v organizaci Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, ve školním roce 2019/2020

70/6419 24. 9. 2019
2. rozhodla

s účinností od 25. 9. 2019

povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu označenou jako 3. B ve školním roce 2019/2020 v oboru 79-41-K/61 Gymnázium v organizaci Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do stejné třídy

Rada kraje

70/6420 24. 9. 2019
1. bere na vědomí

výsledky inspekční činnosti České školní inspekce v příspěvkových organizacích kraje uvedené v přílohách č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu

70/6420 24. 9. 2019
2. rozhodla

o přijetí opatření zřizovatele ve školách a školských zařízeních na základě výsledků inspekční činnosti České školní inspekce uvedených v přílohách č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu

70/6420 24. 9. 2019
3. stanoví

s účinností od 1. 10. 2019

plat řediteli příspěvkové organizace kraje uvedenému v příloze č. 4 předloženého materiálu

70/6420 24. 9. 2019
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

sdělit obsah přijatého opatření řediteli příspěvkové organizace kraje uvedenému v příloze č. 4 předloženého materiálu

Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

Termín: do 30. 9. 2019

Rada kraje

70/6421 24. 9. 2019
1. bere na vědomí

informaci o zániku práva k vymáhání pohledávky organizace Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, IČO 00601624, vůči dlužníku Roudnické strojírny a slévárny, a. s., se sídlem Kratochvílova 1107, Roudnice nad Labem, IČO 49903187, v celkové výši 148 195,04 Kč

Rada kraje

70/6422 24. 9. 2019
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na rozvojový program „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019“ (V. etapa) ve výši 3.170.680 Kč, dle předloženého materiálu

70/6422 24. 9. 2019
2. rozhodla

změnit poskytnuté neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2019 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

70/6422 24. 9. 2019
3. schvaluje

změnu závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2019 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

70/6422 24. 9. 2019
4. rozhodla

změnit poskytnuté neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2019 v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

70/6422 24. 9. 2019
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3117 -

První stupeň základních škol

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

939.225 Kč

na § 3143 -

Školní družiny a kluby

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

566.460 Kč

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

18.644.522 Kč

Celkem

20.150.207 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3111 -

Mateřské školy

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

2.646.851 Kč

na § 3112 -

Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

912.999 Kč

na § 3113 -

Základní školy

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

179.602 Kč

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

8.911.414 Kč

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

4.639.688 Kč

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

796.864 Kč

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

126.080 Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

970.196 Kč

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

265.003 Kč

na § 3124 -

Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

247.425 Kč

na § 3126 -

Konzervatoře

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

18.224 Kč

na § 3141 -

Školní stravování

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

435.861 Kč

Celkem

20.150.207 Kč

70/6422 24. 9. 2019
6. bere na vědomí

informaci o výši prostředků, které jsou poskytovány školám a školským zařízením zřízeným krajem a obcemi dle § 161 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na září až říjen 2019 do 26. 9. 2019 v rozsahu uvedeném v přílohách č. 3 a č. 4 tohoto usnesení

70/6422 24. 9. 2019
7. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky s účelovým určením na rozvojový program „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (V. etapa)“ organizacím:

a)    Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace, IČO 64125912, ve výši 7.840 Kč

b)   Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace, IČO 62330390, ve výši 2.400 Kč

s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

70/6422 24. 9. 2019
8. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na rozvojový program „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (V. etapa)“ organizacím:

a)    Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace, IČO 64125912, o částku 7.840 Kč

b)   Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace, IČO 62330390, o částku 2.400 Kč

s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

70/6422 24. 9. 2019
9. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na rozvojový program „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (V. etapa)“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 5 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

70/6422 24. 9. 2019
10. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci s účelovým určením na rozvojový program „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (V. etapa)“ soukromé škole Základní škola AMOS, školská právnická osoba, IČO 25830635,
ve výši 9.120 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace 

70/6422 24. 9. 2019
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

3.170.680 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3113 -

Základní školy

 

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

2.400 Kč

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

2.381.080 Kč

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

7.840 Kč

na § 3117 -

První stupeň základních škol

 

pol. 5212 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

o

 

9.120 Kč

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

770.240 Kč

Celkem

3.170.680 Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 63/5731 ze dne 28.5.2019

70/6423 24. 9. 2019
1. schvaluje

ocenění nejúspěšnějších žáků a týmů středních škol v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2018/2019 uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

70/6423 24. 9. 2019
2. rozhodla

poskytnout věcná ocenění:

a.    keramické plastiky v hodnotě max. 2.000 Kč každému oceněnému žákovi a zástupci školního týmu, kteří jsou uvedeni v příloze č. 1 předloženého materiálu, v celkové hodnotě max. 60.000 Kč

b.    poukázky na nákup zboží pro volný čas a sport v hodnotě 3.500 Kč 24 oceněným žáků uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu, v celkové hodnotě 84.000 Kč

c.    poukázky na nákup zboží pro volný čas a sport v hodnotě 6.000 Kč 6 oceněným týmům, které jsou uvedeny v příloze č. 1 předloženého materiálu, v celkové hodnotě 36.000 Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 67/6030 ze dne 30.7.2019

č. 68/6186 ze dne 27.8.2019

70/6424 24. 9. 2019
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na individuální projekty Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ve výši 4.338.131,00 Kč, dle předloženého materiálu

70/6424 24. 9. 2019
2. schvaluje


zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na realizaci individuálních projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání organizacím v odvětví školství dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutích o poskytnutí dotací

70/6424 24. 9. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

4.338.135 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

632.953 Kč

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.516.384 Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.066.754 Kč

na § 3231 -

Základní umělecké školy

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.122.044 Kč

Celkem

4.338.135 Kč

70/6424 24. 9. 2019
4. schvaluje

změnu závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství s účelovým určením na financování stipendií ve školním roce 2018/2019 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

70/6424 24. 9. 2019
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

191.000 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

191.000 Kč

70/6424 24. 9. 2019
6. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství s účelovým určením na podporu výuky cizích jazyků ve školním roce 2019/2020 dle přílohy č. 3 s časovou použitelností od 1. 8. 2019 do 31. 7. 2020

70/6424 24. 9. 2019
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.497.000 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.361.400 Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

135.600 Kč

Celkem

1.497.000 Kč

70/6424 24. 9. 2019
8. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018 u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 331.450 Kč

70/6424 24. 9. 2019
9. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

70/6424 24. 9. 2019
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

daňové příjmy

pol. 1361 -

Správní poplatky

o

77.200 Kč

a

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

pol. 2212 -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

o

151.960 Kč

na § 3541 -

Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi

pol. 2212 -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

o

31.130 Kč

na § 6402 -

Finanční vypořádání minulých let

pol. 2223 -

Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi

o

3.610 Kč

na § 6402 -

Finanční vypořádání minulých let

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů

o

67.550 Kč

Celkem

254.250 Kč

a

snižují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

246.065 Kč

a

snižují

kapitálové výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

158.550 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

Na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

150.000 Kč

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

356.665 Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

3.300 Kč

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

152.100 Kč

na § 3231 -

Základní umělecké školy

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

74.000 Kč

Celkem

736.065 Kč

70/6424 24. 9. 2019
11. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ organizaci Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČO 00601322, ve výši 420.000 Kč, s účelovým určením na pořízení osobního elektromobilu v rámci akce „Obměna a ekologizace vozového parku v odvětví školství“ s časovou použitelností od 1. 8. 2019 do 31. 12. 2019

70/6424 24. 9. 2019
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 3299

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

420 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3122

Střední odborné školy

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

420 tis. Kč

70/6424 24. 9. 2019
13. rozhodla

změnit výši finančních prostředků z rozpočtu kraje:

a)    snížit akci „Podpora odborného vzdělávání v Moravskoslezském kraji – příspěvkové organizace MSK“ o částku 420 tis. Kč;

b)   zvýšit akci „Podpora odborného vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ o částku 2.420 tis. Kč;

c)    zvýšit akci „Technická údržba, podpora a služby k software v odvětví školství“ o částku 2.500 tis. Kč

d)   zvýšit akci „Podpora aktivit k rozvoji vzdělanosti“ o částku 318 tis. Kč

70/6424 24. 9. 2019
14. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

63 tis. Kč

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

420 tis. Kč

Celkem

483 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901

Rezervy kapitálových výdajů

o

4.818 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

381 tis. Kč

pol. 5172 -

Programové vybavení

o

2.500 tis. Kč

Celkem

2.881 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3299

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol.  6123

Dopravní prostředky

o

2.420 tis. Kč

70/6424 24. 9. 2019
15. rozhodla

snížit akci rozpočtu kraje „Studium a vzdělávání v zahraničí – příspěvkové organizace MSK“ o částku 135 tis. Kč a navýšit akci „Studium a vzdělávání v zahraničí“ o částku 135 tis. Kč

70/6424 24. 9. 2019
16. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

150,90 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

7,95 tis. Kč

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

7,95 tis. Kč

na § 3291 -

Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání

pol. 5173 -

Cestovné

o

115,00 tis. Kč

pol. 5179 -

Ostatní nákupy jinde nezařazené

o

20,00 tis. Kč

Celkem

150,90 tis. Kč

70/6424 24. 9. 2019
17. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství s účelovým určením na výdaje spojené s účastí žáků na gastronomickém kurzu čínské kuchyně v Tchaj-jüan (Taiyuan) dle přílohy č. 5 tohoto usnesení

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

70/6425 24. 9. 2019
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5, 7, 9 a 11 předloženého materiálu

70/6425 24. 9. 2019
2. rozhodla

poskytnout investiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemcům:

a)    Sportovní klub JANTAR Opava, z. s., IČO 13643444, ve výši 100.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Úprava startovací rampy BMX pro 8 jezdců s bezpečnostním bubnem“; s časovou použitelností od 1. 6. 2019 do 31. 12. 2019

b)   Tělovýchovná jednota Ludgeřovice, z.s., IČO 44738820, ve výši 120.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Vřetenová travní sekačka“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

70/6425 24. 9. 2019
3. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemcům:

a)    BESKI z.s., IČO 04899369, ve výši 87.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Mezinárodní skialpový závod KORUNA BESKYD“; s časovou použitelností od 1. 12. 2019 do 10. 2. 2020

b)   Český krasobruslařský svaz, z.s., IČO 62937839, ve výši 200.000 Kč, na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Four Nationals Championships 2019/2020“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

c)    Mensa České republiky, IČO 45248591, ve výši 45.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Logická olympiáda 2019 v Moravskoslezském kraji“ s časovou použitelností od 1. 8. 2019 do 31. 12. 2019

70/6425 24. 9. 2019
4. rozhodla

uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

a)    Sportovní klub JANTAR Opava, z. s., IČO 13643444, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)   Tělovýchovná jednota Ludgeřovice, z.s., IČO 44738820, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    BESKI z.s., IČO 04899369, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

d)   Český krasobruslařský svaz, z.s., IČO 62937839, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

e)    Mensa České republiky, IČO 45248591, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

70/6425 24. 9. 2019
5. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace, IČO 00601390, o částku 6.500 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním akce „Župná kalokagathia 2019“ s časovou použitelností od 2. 9. 2019 do 31. 10. 2019

70/6425 24. 9. 2019
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám

o

287 tis. Kč

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

4 tis. Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

220 tis. Kč

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

3 tis. Kč

Celkem

o

514 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

pol. 6322 -

Investiční transfery spolkům

o

220 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

287 tis. Kč

pol. 5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

4 tis. Kč

na § 3299 - 

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

3 tis. Kč

Celkem

o

294 tis. Kč

70/6425 24. 9. 2019
7. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje“ o 220.000 Kč

70/6425 24. 9. 2019
8. rozhodla

snížit akci rozpočtu kraje „Podpora talentů“ o částku 3 tis. Kč a o tyto finanční prostředky navýšit akci „Podpora talentů – příspěvkové organizace MSK“

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 49/3691 ze dne 5.8.2014

70/6426 24. 9. 2019
1. bere na vědomí

informaci o počtu žáků ve třídě označené jako Tercie A třetího ročníku oboru
79-41-K/81 Gymnázium v organizaci Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál organizace, ve školním roce 2019/2020

70/6426 24. 9. 2019
2. rozhodla

s účinností od 25. 9. 2019

povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu dvou žáků pro třídu označenou jako Tercie A ve školním roce 2019/2020 v oboru 79-41-K/81 Gymnázium v organizaci Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do stejné třídy

Rada kraje

70/6427 24. 9. 2019
1. bere na vědomí

žádost spolku PROFICIO, z.s., IČO 22734147, o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na projekt „Rodinné centrum Provázek v novém kabátě“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

70/6427 24. 9. 2019
2. rozhodla

neposkytnout spolku PROFICIO, z.s., IČO 22734147, neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na projekt „Rodinné centrum Provázek v novém kabátě“ ve výši 50.000 Kč s odůvodněním v důvodové zprávě předloženého materiálu

70/6427 24. 9. 2019
3. bere na vědomí

žádost podnikající fyzické osoby Andrey Hamové o poskytnutí účelové neinvestiční dotace, IČO 76544583, na projekt „Tančím srdcem (akce konaná 13. 10. 2019)“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

70/6427 24. 9. 2019
4. rozhodla

neposkytnout podnikající fyzické osobě Andrei Hamové, IČO 76544583, neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na projekt „Tančím srdcem (akce konaná 13. 10. 2019)“ ve výši 63.500 Kč s odůvodněním v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje

70/6428 24. 9. 2019
1. bere na vědomí

žádost organizace Náš svět, příspěvková organizace, IČO 00847046, se sídlem Pržno č. p. 239, 739 11, o udělení souhlasu zřizovatele s realizací akce „Rekonstrukce EPS, objekty SO03, SO04 a SO21 v areálu Náš svět Pržno“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

70/6428 24. 9. 2019
2. souhlasí

s provedením opravy (výměny EPS) ve výši nad 500 tis. Kč (bez DPH), v rámci akce „Rekonstrukce EPS, objekty SO03, SO04 a SO21 v areálu Náš svět Pržno“, na nemovitých věcech kraje, a to v budovách bez čp/če, občanská vybavenost, které jsou součástí pozemků parc. č. 812/69, 812/70 a 812/86 v k. ú. Pržno, obec Pržno, předané k hospodaření organizaci Náš svět, příspěvková organizace, IČO 00847046, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 69/6340 ze dne 10.9.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 11/1337 ze dne 13.3.2019

70/6429 24. 9. 2019
1. schvaluje

podmínky dotačního programu Podpora služeb sociální prevence na roky 2020 - 2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

70/6429 24. 9. 2019
2. schvaluje

Metodiku pro projekt „Podpora služeb sociální prevence 3“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

70/6429 24. 9. 2019
3. rozhodla

vyhlásit dotační program Podpora služeb sociální prevence na roky 2020 - 2021 dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/6284 ze dne 27. 8. 2019

č. 8/630 ze dne 28. 2. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1637 ze dne 12. 9. 2019

č. 19/1960 ze dne 21. 4. 2016

č. 16/1603 ze dne 25. 9. 2015

70/6430 24. 9. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít s poskytovatelem Slezská diakonie, IČO 65468562, dodatek č. 8 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

70/6430 24. 9. 2019
2. schvaluje

rozšíření sociální služby sociální rehabilitace, reg. č. 2248240, poskytované organizací Slezská diakonie, IČO 65468562, do Krajské optimální sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, v rámci projektu „Společně v jedinečnosti a sociálním začleňování“, a to s dobou trvání od 1. 12. 2019 do 31. 5. 2022

70/6430 24. 9. 2019
3. rozhodla

pověřit poskytovatele Slezská diakonie, IČO 65468562, poskytováním služby obecného hospodářského zájmu u služby sociální rehabilitace, reg. č. 2248240, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

70/6430 24. 9. 2019
4. rozhodla

schválit Aktualizaci č. 36 Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

70/6430 24. 9. 2019
5. rozhodla

neschválit změny v Krajské optimální síti sociálních služeb v Moravskoslezském kraji u sociálních služeb sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, reg. č. 2026800, a odborné sociální poradenství, reg. č. 2500401, poskytované organizací Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, z. s., IČO 65399447

70/6430 24. 9. 2019
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit doporučení dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Jiří Navrátil, MBA

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

70/6431 24. 9. 2019
1. rozhodla

o uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci mezi Moravskoslezským krajem a organizací Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00373222, se sídlem 28. října 124, 702 00 Ostrava, při poskytnutí slev zaměstnancům Moravskoslezského kraje zařazených do Krajského úřadu, zaměstnancům příspěvkových organizací a obchodních společností Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 18/1353 ze dne 20.6.2013

70/6432 24. 9. 2019
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služeb Datového skladu a Business Intelligence, ze dne 21. 8. 2013, ev. č. 02005/2013/INF, se společností GIST, s.r.o., se sídlem Collinova 421, Věkoše, 500 03 Hradec Králové, IČO 60916851, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 64/5151 ze dne 24.3.2015

70/6433 24. 9. 2019
1. rozhodla

o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o spolupráci mezi Moravskoslezským krajem a organizací Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Pivovarská 3164/15, 728 32 Ostrava, IČ 00533874, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 24/1702 ze dne 3.9.2013

70/6434 24. 9. 2019
1. rozhodla

uzavřít dodatek ke Smlouvě o vytvoření Krajské digitální spisovny, evidenční číslo: 02542/2013/INF, jehož předmětem je prodloužení podpory Krajské digitální spisovny, mezi Moravskoslezským krajem a společností ICZ a.s., se sídlem Na hřebenech II 1718/10, 147 00 Praha 4 – Nusle, IČ 25145444, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 50/4451 ze dne 6.11.2018

70/6435 24. 9. 2019
1. rozhodla

zahájit zadávání veřejné zakázky na základě Smlouvy o centralizovaném zadávání č. 08289/2018/INF ze dne 19. 11. 2018, na pořizování produktů Microsoft, a to formou minitendru realizovaného Ministerstvem vnitra České republiky v souladu s § 135 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 64/5849 ze dne 11.6.2019

č. 46/4074 ze dne 11.9.2018

70/6436 24. 9. 2019
1. rozhodla

zrušit termíny konání schůzí rady kraje v roce 2019:

22. říjen
5. listopad
26. listopad
10. prosinec
17. prosinec

70/6436 24. 9. 2019
2. schvaluje

termíny konání schůzí rady kraje v roce 2019:

21. říjen
4. listopad
25. listopad
9. prosinec
16. prosinec

schůze rady kraje, probíhající v prostorách krajského úřadu, budou zahájeny v 12:30 hodin

70/6436 24. 9. 2019
3. schvaluje

termíny konání schůzí rady kraje v měsících leden – říjen 2020:

13. leden
27. leden
10. únor
24. únor
2. březen
23. březen
6. duben
20. duben
4. květen
18. květen
1. červen
22. červen
20. červenec
17. srpen
31. srpen
21. září
12. říjen

schůze rady kraje, probíhající v prostorách krajského úřadu, budou zahájeny v 12:30 hodin

 

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.