Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 7. 10. 2019

Rada kraje

71/6437 7. 10. 2019
1. schvaluje

program schůze rady kraje konané dne 7. 10. 2019

Rada kraje

71/6438 7. 10. 2019
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla a paní Jarmily Uvírové, o ověření zápisu ze 70. schůze rady kraje, konané dne 24. 9. 2019

71/6438 7. 10. 2019
2. volí

ověřovatele zápisu ze 71. schůze rady kraje, konané dne 7. 10. 2019:

-      MUDr. Martina Gebauera

-      Radomíru Vlčkovou

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 64/5780 ze dne 11.6.2019

71/6439 7. 10. 2019
1. rozhodla

na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje“ účastníka:

Atelier T-plan, s.r.o.
Sezimova 380/13, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČO: 26483734

za cenu nejvýše přípustnou 1.598.000 Kč bez DPH

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 61/5421 ze dne 30. 4. 2019

71/6440 7. 10. 2019
1. rozhodla

na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Realizace staveb pro transformaci organizace Sagapo v Bruntále II“ účastníka:

pro část 1 veřejné zakázky – DOZP SAGAPO a STD+ADM SAGAPO
EKOBAU INVEST a.s.
Podolská 156, 747 41 Hradec nad Moravicí
IČO: 26820897

za cenu nejvýše přípustnou 77.999.902,17 Kč bez DPH

pro část 2 veřejné zakázky – CHB SAGAPO
EKOBAU INVEST a.s.
Podolská 156, 747 41 Hradec nad Moravicí
IČO: 26820897

za cenu nejvýše přípustnou 20.498.659,55 Kč bez DPH

Rada kraje

71/6441 7. 10. 2019
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Multimodální cargo Mošnov – technická a dopravní infrastruktura“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele a následným zasláním výzvy dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

71/6441 7. 10. 2019
2. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Multimodální cargo Mošnov – technická a dopravní infrastruktura“, a to:

členové:

Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

náhradníci:

Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

71/6441 7. 10. 2019
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Multimodální cargo Mošnov – technická a dopravní infrastruktura“, a to:

členové:

Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje
Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
Ing. Ivo Muras, odbor dopravy a chytrého regionu
Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový
Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

náhradníci:

Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje
Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový
Ing. Gabriela Jursová, odbor dopravy a chytrého regionu
Ing. Jaromír Kožusznik, odbor investiční a majetkový
Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Mgr. Martin Vymětal, LL.M., odbor právní a organizační
Ing. Libor Částka, odbor dopravy a chytrého regionu
Ing. Jana Vonsová, odbor investiční a majetkový
Ing. Tomáš Procházka, odbor dopravy a chytrého regionu
Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje

71/6442 7. 10. 2019
1. rozhodla

o uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Připojení elektrické požární signalizace objektu KÚ MSK na pult centralizované ochrany“ se subjektem:

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Se sídlem: Výškovická 2995/40, 70030 Ostrava – Zábřeh
IČO: 70884561

za jednotkové ceny dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

71/6443 7. 10. 2019
1. rozhodla

v souladu s článkem 10 odst. 1 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje, že veřejnou zakázku „Nákup osobního automobilu s pohonem 4x4“ bude realizovat oddělení veřejných zakázek odboru kancelář ředitele krajského úřadu

71/6443 7. 10. 2019
2. rozhodla

zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce uvedené v bodě 1. tohoto usnesení, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

71/6443 7. 10. 2019
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a článkem 9 odst. 8 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje komisi pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku uvedenou v bodě 1. tohoto usnesení ve složení:

členové:

Ing. Pavla Stanková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Ing. Radmila Müllerová, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

náhradníci:

Ing. Lucie Kožaná, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Ing. Lenka Vinklárková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

71/6443 7. 10. 2019
4. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a článkem 8 odst. 1 písm. a) Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje členy a náhradníky hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku uvedenou v bodě 1. tohoto usnesení, a to:

členové:

Ing. Tomáš Kotyza, ředitel krajského úřadu
Ing. David Bárta, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., odbor právní a organizační
Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

náhradníci:

Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
Mgr. Ing. Petra Lasáková Papoušková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Ing. Martin Vymětal, odbor právní a organizační
Pavel Bernatský, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Ing. Pavel Kowalski, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Ing. Ivo Muras, odbor dopravy a chytrého regionu
Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový
Ing. Tomáš Procházka, odbor dopravy a chytrého regionu
Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový
Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 70/6381 ze dne 24.9.2019

71/6444 7. 10. 2019
1. bere na vědomí

sdělení o odstoupení vybraného účastníka Dozor koordinátor s.r.o. se sídlem Frýdek-Místek, Místek, 8. pěšího pluku 2380, IČO 04202783, ze dne 26. 9. 2019, z veřejné zakázky malého rozsahu s názvem IČ vč. výkonu TDS a koordinátora BOZP "Stavební úpravy budovy na ul. Rybářská 27" dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

71/6444 7. 10. 2019
2. schvaluje

zápis z 2. jednání výběrové komise k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení

71/6444 7. 10. 2019
3. rozhodla

vyloučit z další účasti u veřejné zakázky malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení dodavatele:

Dozor koordinátor s.r.o.
se sídlem: Frýdek-Místek, Místek, 8. pěšího pluku 2380
IČO: 04202783

71/6444 7. 10. 2019
4. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který se umístil jako druhý v pořadí, tj.:

ČECH - ENGINEERING, a.s.
se sídlem: Moravská Ostrava a Přívoz, Nádražní 545/166
IČO: 25394983

za cenu nejvýše přípustnou 453.000 Kč bez DPH

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 69/6309 ze dne 10.9.2019

71/6445 7. 10. 2019
1. bere na vědomí

sdělení ze dne 24. 9. 2019 o odstoupení vybraného účastníka PPS Kania s.r.o. se sídlem Nivnická 665/10, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 26821940, z veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Zpracování PD, IČ, BOZP a AD – SPŠ, OA a JŠ Frýdek-Místek – rekonstrukce sportovní haly včetně zázemí“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

71/6445 7. 10. 2019
2. schvaluje

zápis z 2. jednání výběrové komise k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení

71/6445 7. 10. 2019
3. rozhodla

vyloučit z další účasti u veřejné zakázky malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení dodavatele:

PPS Kania s.r.o.
se sídlem: Nivnická 665/10, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
IČO: 26821940

71/6445 7. 10. 2019
4. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který se umístil jako druhý v pořadí, tj.:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
se sídlem Kafkova 1064/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 05725674

za cenu nejvýše přípustnou 1 526 000 Kč bez DPH

Rada kraje

71/6446 7. 10. 2019
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Databáze využití krajiny 2018 pro území Moravskoslezského kraje

71/6446 7. 10. 2019
2. rozhodla

vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

TopGis, s.r.o
Se sídlem: Brno-jih, Komárov, Svatopetrská 35/7
IČO: 29182263

za cenu nejvýše přípustnou 330.000 Kč bez DPH

Rada kraje

71/6447 7. 10. 2019
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Dodávka turniketů "Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice muzea Těšínska"“

71/6447 7. 10. 2019
2. rozhodla

vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

AS Parking s.r.o.
se sídlem: Masarykova 118, 664 42 Modřice
IČO: 25532961

za cenu nejvýše přípustnou 248.310 Kč bez DPH

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

71/6448 7. 10. 2019
1. rozhodla

ocenit sportovce Moravskoslezského kraje za reprezentaci a umístění na Hrách IX. letní olympiády dětí a mládeže 2019 v Libereckém kraji; oceněni budou všichni zlatí medailisté a to jak jednotlivci, tak i každý člen výherního družstva; celkem bude předáno 103 ks dárkových poukázek v hodnotě 500 Kč za jednu poukázku, tj. v maximální celkové výši 51.500 Kč., dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

71/6449 7. 10. 2019
1. rozhodla

zvýšit investiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o 200 tis. Kč s účelovým určením na akci „Zachování a obnova válečných hrobů a pietních míst“

71/6449 7. 10. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

200 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3326 -

Pořízení, zachování a obnova hodnot místního, kulturního, mezinárodního a historického povědomí

pol. 6341 -

Investiční transfery obcím

o

200 tis. Kč

71/6449 7. 10. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3349 -

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

pol. 5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

240,79 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3313 -

Filmová tvorba, distribuce, kina

a shromažďování audiovizuální techniky

pol. 6119 -

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku

o

240,79 tis. Kč

71/6449 7. 10. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3341 -

Rozhlas a televize

pol. 5179 -

Ostatní nákupy jinde nezařazené

o

189,97 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3341 -

Rozhlas a televize

pol. 5041 -

Odměny za užití duševního vlastnictví

o

189,97 tis. Kč

71/6449 7. 10. 2019
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2141 -

Vnitřní obchod

pol. 5164 -

Nájemné

o

400 tis. Kč

pol. 5175 -

Pohoštění

o

442 tis. Kč

pol. 5194 -

Věcné dary

o

200 tis. Kč

Celkem

o

1.042 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2141 -

Vnitřní obchod

pol. 5134 -

Prádlo, oděv a obuv

o

242 tis. Kč

pol. 5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

600 tis. Kč

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

200 tis. Kč

Celkem

o

1.042 tis. Kč

71/6449 7. 10. 2019
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2141 -

Vnitřní obchod

pol. 5164 -

Nájemné

o

700,0 tis. Kč

na § 3341 -

Rozhlas a televize

pol. 5179 -

Ostatní nákupy jinde nezařazené

o

127,2 tis. Kč

na § 3349 -

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

pol. 5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

2.470,0 tis. Kč

Celkem

o

3.297,2 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2141 -

Vnitřní obchod

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

847,0 tis. Kč

na § 3341 -

Rozhlas a televize

pol. 5041 -

Odměny za užití duševního vlastnictví

o

745,0 tis. Kč

na § 3349 -

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

pol. 5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

605,0 tis. Kč

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

1.100,2 tis. Kč

Celkem

o

3.297,2 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 24/2033 ze dne 26.6.2008

71/6450 7. 10. 2019
1. rozhodla

vyhlásit dotační program s názvem „Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2020“ dle předloženého materiálu

71/6450 7. 10. 2019
2. schvaluje

podmínky dotačního programu s názvem „Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2020“ a hodnotící kritéria k projektům přihlášeným do uvedeného programu dle návrhu v příloze č. 1 předloženého materiálu, včetně návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu a formulářů uvedených v přílohách č. 3 – 11 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 73/6024 ze dne 4.8.2015

71/6451 7. 10. 2019
1. bere na vědomí

žádost organizace Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00100579, o poskytnutí příspěvku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

71/6451 7. 10. 2019
2. souhlasí

s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nemovitostí ze dne 5. 8. 2015 uzavřené mezi organizací Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, Prokešovo náměstí 1802/9, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 00100579, a společností HOMOLA holding s.r.o., Vratimovská 624/11, Ostrava-Kunčičky, 718 00 Ostrava, IČO 06519091, na dobu neurčitou, kterým bude rozšířen předmět nájmu o skladovací prostory v průmyslovém centru Homola holding s.r.o., pozemek parc. č. 1654/297 zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 506 m², dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

71/6451 7. 10. 2019
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00100579,

a)    o částku 178.000 Kč s účelovým určením na pokrytí nákladů spojených s pronájmem prostor s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

b)   o částku 194.000 Kč s účelovým určením na pokrytí nákladů spojených se stěhováním knihovního fondu s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

71/6451 7. 10. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

159 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3314 -

Činnosti knihovnické

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

159 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 24/2033 ze dne 26. 6. 2008

71/6452 7. 10. 2019
1. rozhodla

vyhlásit dotační program s názvem „Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2020“ dle předloženého materiálu

71/6452 7. 10. 2019
2. schvaluje

podmínky dotačního programu s názvem „Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2020“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, včetně návrhu smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a formulářů uvedených v přílohách č. 3 – 10 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 24/2033 ze dne 26.6.2008

71/6453 7. 10. 2019
1. rozhodla

vyhlásit dotační program s názvem „Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2020“

71/6453 7. 10. 2019
2. schvaluje

podmínky dotačního programu s názvem „Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2020“ a hodnotící kritéria k projektům přihlášeným do uvedeného programu dle návrhu v příloze č. 1 předloženého materiálu, včetně návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje, uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu a formulářů uvedených v přílohách č. 3-9 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

71/6454 7. 10. 2019
1. bere na vědomí

žádost **********o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 5.000 Kč na realizaci projektu „Rekonstrukce kříže v obci Čaková – svěcení a koncert 29. 9. 2019“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

71/6454 7. 10. 2019
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 **********, na realizaci projektu „Rekonstrukce kříže v obci Čaková – svěcení a koncert
29. 9. 2019“, ve výši 5.000 Kč s časovou použitelností 29. 9. 2019 – 30. 11. 2019 a uzavřít s ní smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

71/6454 7. 10. 2019
3. bere na vědomí

žádost společnosti Navínko s. r. o., IČO 06771491, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 115.000 Kč na realizaci projektu „Kulturní program na festivalu Frýdek-Místek žije vínem“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

71/6454 7. 10. 2019
4. rozhodla

neposkytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 společnosti Navínko s. r. o., IČO 06771491, na realizaci projektu „Kulturní program na festivalu Frýdek-Místek žije vínem“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

71/6454 7. 10. 2019
5. rozhodla

navýšit akci rozpočtu „Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury“ o částku
5 tis. Kč

71/6454 7. 10. 2019
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  5901 -

Nespecifikované rezervy

o

5 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3312 -

Hudební činnost

pol.  5493 -

Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

o

5 tis. Kč

Rada kraje

71/6455 7. 10. 2019
1. rozhodla

zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

71/6455 7. 10. 2019
2. rozhodla

a)    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

b)   uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

71/6455 7. 10. 2019
3. souhlasí

se zřízením věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví jiných subjektů uvedených v příloze č. 3 tohoto usnesení

71/6455 7. 10. 2019
4. souhlasí

s uzavřením smluv o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 3 tohoto usnesení

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

71/6456 7. 10. 2019
1. bere na vědomí

žádost Ostravské univerzity, IČO 61988987, ve věci poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu Konference Smart technologie, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

71/6456 7. 10. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Ostravské univerzitě, IČO 61988987, na realizaci projektu Konference Smart technologie v maximální výši 70 tis. Kč, a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 10. 2019 do dne 31. 12. 2019 a uhrazených do dne 31. 12. 2019 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

71/6456 7. 10. 2019
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 12. 12. 2019

71/6456 7. 10. 2019
4. bere na vědomí

žádost společnosti TeSport Budišov nad Budišovkou, s.r.o., IČO 03513041, ve věci poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu Konference energetická řešení pro města, obce a jimi zřízené firmy, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

71/6456 7. 10. 2019
5. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti TeSport Budišov nad Budišovkou, s.r.o., IČO 03513041, na realizaci projektu Konference Moderní energetická řešení pro města, obce a jimi zřízené firmy v maximální výši 80 tis. Kč, a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 9. 2019 do dne 31. 10. 2019 a uhrazených do dne 31. 10. 2019 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

71/6456 7. 10. 2019
6. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví dopravy a chytrého regionu“ o částku 150 tis. Kč

71/6456 7. 10. 2019
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  5901 -

Nespecifikované rezervy

o

150 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám


o


80 tis. Kč

pol.  5332 -

Neinvestiční transfery vysokým školám

o

70 tis. Kč

Celkem

o

150 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8419 ze dne 6. 9. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 24/2122 ze dne 26. 6. 2008

č. 8/852 ze dne 14. 6. 2018

71/6457 7. 10. 2019
1. rozhodla

předložit žádost o dotaci ze státního rozpočtu v rámci vyhlášené výzvy v Programu 013 310 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 - 2022, vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí na realizaci akce „Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie, p. o.“ dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 3/109 ze dne 6.12.2016

71/6458 7. 10. 2019
1. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Rychlodobíjecí stanice – úřad MSK“ na části pozemku parc. č. 2639/2 ostatní plocha, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle situačního snímku

71/6458 7. 10. 2019
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě na zřízení služebnosti č. 00024/2017/IM uzavřené dne 9. 3. 2017 se společností ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, Praha 4, IČO 45274649, dle předloženého materiálu

71/6458 7. 10. 2019
3. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „16010-053865 VPIC Bruntál, Kavalcova, výst. sport. hřiště“, na části pozemku parc. č. 2252 ostatní plocha, k. ú. Bruntál-město, obec Bruntál, dle situačního snímku

71/6458 7. 10. 2019
4. rozhodla

a)    zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 2252 ostatní plocha v k. ú. Bruntál-město, obec Bruntál, ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, Kavalcova 814/1, Bruntál, IČO 00601322, ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, IČO 04084063, spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat, udržovat a odstraňovat na části služebného pozemku podzemní komunikační vedení a zařízení v rámci stavby „16010-053865 VPIC Bruntál, Kavalcova, výst. sport. hřiště“ a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami, úpravami a odstraněním podzemního komunikačního vedení a zařízení, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 100 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 4. písm. a) tohoto usnesení

71/6458 7. 10. 2019
5. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „FTTH-Ostrava-Dubina“ na části pozemku parc. č. 434/18 ostatní plocha, k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, dle situačního snímku

71/6458 7. 10. 2019
6. rozhodla

a)    zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 434/18 ostatní plocha, v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, Fr. Hajdy 1429/34, Ostrava, IČO 00842745, ve prospěch společnosti T-Mobil Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4 - Chodov, Tomíčkova 2144/1, IČO 64949681, spočívající v právu zřídit, provozovat, modernizovat, opravovat a udržovat podzemní komunikační vedení v části služebného pozemku a v právu vstupu a vjezdu motorovými vozidly oprávněného na služebný pozemek za účelem běžného provozu, kontroly, provádění údržby, oprav, modernizace a rozvoje podzemního komunikačního vedení a v povinnosti zdržet se činností bránících běžnému provozu nebo ohrožujících funkčnost podzemního komunikačního vedení, v rámci stavby „FTTH-Ostrava-Dubina“ na dobu neurčitou, v rozsahu dle situačního snímku, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni, stanovenou znaleckým posudkem dle zák. č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku, to vše navýšené o DPH, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku o ocenění práva odpovídajícího věcnému břemeni bude geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene, včetně ochranného pásma stanoveného příslušným zákonem v platném znění; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 6. písm. a) tohoto usnesení

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

71/6459 7. 10. 2019
1. bere na vědomí

žádost Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvkové organizace, IČO 00534188, o poskytnutí finančních prostředků, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

71/6459 7. 10. 2019
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018 u úspory v rámci akce „Optimalizace a řízení zdravotnických zařízení“ ve výši 1.700 tis. Kč

71/6459 7. 10. 2019
3. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019, organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, ve výši 600 tis. Kč, účelově určený na akci „Rozšíření kanalizace v rámci odvodnění budovy I“, s časovou použitelností od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2020

71/6459 7. 10. 2019
4. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019, organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, ve výši 800 tis. Kč, účelově určený na akci „Odvětrání chodeb oddělení následné péče“, s časovou použitelností od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2020

71/6459 7. 10. 2019
5. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019, organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, ve výši 300 tis. Kč, účelově určený na akci „Výměna střešních oken na budovách A - E“, s časovou použitelností od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2020

71/6459 7. 10. 2019
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

1.700 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.700 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

71/6460 7. 10. 2019
1. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ organizaci Vzdělávací a sportovní centrum Bílá, příspěvková organizace, IČO 07331533, ve výši 800.000 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Využití objektu v Bílé" s časovou použitelností od 1. 10. 2019 do 31. 3. 2020

71/6460 7. 10. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

800 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

800 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1114 ze dne 30.5.2017

č. 31/2693 ze dne 6.2.2018

č. 51/4554 ze dne 27.11.2018

č. 60/5362 ze dne 9.4.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/140 ze dne 16.3.2017

č. 4/266 ze dne 15.6.2017

č. 10/1094 ze dne 13.12.2018

71/6461 7. 10. 2019
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019 příspěvkové organizaci Moravskoslezského kraje Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace, IČO 64628183, o částku 163,00 tis. Kč s účelovým určením na projektovou přípravu akce „Energetické úspory v ZŠ Čkalovova“ v rámci projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – V. etapa“ s časovou použitelností od 9. 4. 2019 do 31. 12. 2019

71/6461 7. 10. 2019
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019 příspěvkové organizaci Moravskoslezského kraje Základní umělecká škola, Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace, IČO 62330420, o částku 116,00 tis. Kč s účelovým určením na projektovou přípravu akce „Energetické úspory v ZUŠ Klimkovice“ v rámci projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – V. etapa“ s časovou použitelností od 9. 4. 2019 do 31. 12. 2019

71/6461 7. 10. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3639

Komunální služby a územní rozvoj j. n.

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

279,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3114

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

163,00 tis. Kč

na § 3231

Základní umělecké školy

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

116,00 tis. Kč

71/6461 7. 10. 2019
4. bere na vědomí

změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010868, ze dne 20. 12. 2017, vydaného Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí k projektu „Energetické úspory v Gymnáziu v Krnově“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006246 na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) č. 115D316010868, ze dne 3. 9. 2019, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

71/6461 7. 10. 2019
5. bere na vědomí

změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010873, ze dne 13. 12. 2017, vydaného Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí k projektu „5.1b Energetické úspory v Obchodní akademii a SOŠ logistické v Opavě“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006140 na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) č. 115D316010894, ze dne 20. 3. 2019, které je přílohou č. 2 předloženého materiálu

71/6461 7. 10. 2019
6. bere na vědomí

změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010871, ze dne 20. 12. 2017, vydaného Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí k projektu „5.1a Energetické úspory v ZUŠ v Ostravě-Porubě“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006249 na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) č. 115D316010871, ze dne 17. 9. 2019, které je přílohou č. 3 předloženého materiálu

71/6461 7. 10. 2019
7. bere na vědomí

změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010855, ze dne 20. 12. 2017, vydaného Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí k projektu „5.1b Energetické úspory v ZUŠ v Ostravě-Porubě“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006250 na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) č. 115D316010855, ze dne 6. 9. 2019, které je přílohou č. 4 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 12/1503 ze dne 13. 6. 2019

71/6462 7. 10. 2019
1. rozhodla

o záměru darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, U Bažantnice 1794/1, Karviná, IČO 00847925, a to:

pozemek parc. č. 3435/267 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 3435/268 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č. p. 1794, část obce Nové Město, občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 3435/269 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Karviná-město, obec Karviná,

pozemek parc. č. 4/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č. p. 23, část obce Ráj, občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 4/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če, zemědělská stavba,

pozemek parc. č. 5 zahrada,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Ráj, obec Karviná,

pozemek parc. č. st. 620 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č. p. 207, část obce Řeka, občanská vybavenost,

pozemek parc. č. st. 719/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če, technická vybavenost,

pozemek parc. č. st. 719/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če, technická vybavenost,

pozemek parc. č. 293/2 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 358/4 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 359/2 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1286/5 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obci Řeka

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

71/6463 7. 10. 2019
1. rozhodla

uzavřít trojstrannou dohodu o převedení veškerých práv a povinností souvisejících s výkonem autorského dozoru plynoucích ze smlouvy na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru týkající se stavby „Rekonstrukce objektů Polského gymnázia“ na Moravskoslezský kraj se subjekty:

Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín,
příspěvková organizace

se sídlem: Havlíčkova 213/13, 737 01 Český Těšín
IČ 62331493

a

DUPLEX s.r.o.
se sídlem: Českobratrská 1887/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČ: 62305433

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 67/6054 ze dne 30. 7. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 19/2006 ze dne 21. 4. 2016

71/6464 7. 10. 2019
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny se společností CENTROPOL ENERGY, a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Vaníčkova 1594/1, PSČ 400 01, IČO 25458302, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

71/6465 7. 10. 2019
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2212 -

Silnice

pol.  5137 -  

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

9,92 tis. Kč

pol.  5171 -  

Opravy a udržování

o

14,46 tis. Kč

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

pol.  5137 -  

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

980,86 tis. Kč

pol.  5167 -  

Služby školení a vzdělávání

o

26,13 tis. Kč

pol.  5172 -  

Programové vybavení

o

26,75 tis. Kč

celkem

o

1.058,12 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje

na § 3121 -

Gymnázia

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

57,21 tis.  Kč

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galérií

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

50.650,00 tis. Kč

pol.  6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

7.280,85 tis. Kč

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol.  6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

1.000,00 tis. Kč

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

4.500,00 tis. Kč

na § 3533 -

Zdravotnická záchranná služba

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

5.195,60 tis. Kč

na § 4354 -

Chráněné bydlení

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

12.683,00 tis. Kč

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

9.479,00 tis. Kč

na § 4377 -

Sociálně terapeutické dílny

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

6.694,00 tis. Kč

celkem

o

97.539,66 tis. Kč

a

snižuje

dlouhodobé financování

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

41.872,21 tis. Kč

pol. 8124 -

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

o

10.703,01 tis. Kč

a

zvyšují

investiční přijaté transfery

pol.  4216 -

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

1.709,08 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

3.000,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 2212 -

Silnice

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

20.060,93 tis. Kč

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

4.803,00 tis. Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

41.273,73 tis. Kč

Celkem

o

66.137,66 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 55/4902 ze dne 29. 1. 2019

č. 58/5216 ze dne 11. 3. 2019

č. 63/5653 ze dne 28. 5. 2019

č. 64/5842 ze dne 11. 6. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

71/6466 7. 10. 2019
1. schvaluje

snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019 organizacím:

a.    Mateřská škola Paraplíčko, Havířov, příspěvková organizace, IČO 60337389, o částku 400.000 Kč s účelovým určením na vybudování plotu v rámci akce "Zajištění objektové bezpečnosti škol a školských zařízení“

b.    Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Opava, Olomoucká 88, příspěvková organizace, IČO 47813491, o částku 3.207.000 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Sanační opatření v budově Psychiatrické nemocnice v Opavě“

71/6466 7. 10. 2019
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018 u úspor v rámci akcí:

a.    „Zajištění objektové bezpečnosti škol a školských zařízení“ organizace Mateřská škola Paraplíčko, Havířov, příspěvková organizace, ve výši 400.000 Kč

b.     „Sanační opatření v budově Psychiatrické nemocnice v Opavě“ organizace Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Opava, Olomoucká 88, příspěvková organizace, ve výši 3.207.000 Kč

71/6466 7. 10. 2019
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

71/6466 7. 10. 2019
4. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení

71/6466 7. 10. 2019
5. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ organizaci Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00600920, o částku 7.700.000 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Přístavba šaten a parkoviště včetně demolice poloviny unimobuňky" s časovou použitelností do 31. 12. 2020

71/6466 7. 10. 2019
6. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Rekonstrukce budovy krajského úřadu“ o částku 2.500 tis. Kč

71/6466 7. 10. 2019
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

207 tis. Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

31.643 tis. Kč

Celkem

o

31.850 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol.  5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

 1.800 tis. Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol.  5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.700 tis. Kč

na § 3124 -

Střední školy a  konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol.  5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

400 tis. Kč

na § 3133 -

Dětské domovy

pol.  5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

14.700 tis. Kč

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol.  5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

600 tis. Kč

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol.  5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

2.500 tis. Kč

Celkem

o

21.700 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3112 -

Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.000 tis. Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

8.100 tis. Kč

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

700 tis. Kč

na § 3133 -

Dětské domovy

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

350 tis. Kč

Celkem

o

10.150 tis. Kč

Rada kraje

71/6467 7. 10. 2019
1. rozhodla

o záměru pronajmout nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

pozemek parc. č. 419/1 orná půda,

pozemek parc. č. 449/1 orná půda,

pozemek parc. č. 449/4 orná půda,

pozemek parc. č. 449/5 orná půda,

pozemek parc. č. 449/26 orná půda,

pozemek parc. č. 449/36 orná půda,

pozemek parc. č. 449/37 orná půda,

pozemek parc. č. 450 orná půda,

pozemek parc. č. 1278/1 ostatní plocha,

vše v k. ú. a obci Nošovice,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

dle předloženého materiálu

Rada kraje

71/6468 7. 10. 2019
1. bere na vědomí

žádost paní **********, o prodej části pozemku parc. č. 1217/2 ostatní plocha, v k. ú. Sklenov, obec Hukvaldy, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

71/6468 7. 10. 2019
2. rozhodla

a)     o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

část pozemku parc. č. 1217/2 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 1508-109/2019 ze dne 7. 4. 2019 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1217/9 ostatní plocha, o výměře 5 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. Sklenov, obec Hukvaldy

b)     při prodeji nemovité věci uvedené v bodu 2. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

71/6468 7. 10. 2019
3. bere na vědomí

žádost státního podniku Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, IČO 42196451, o převod části pozemku parc. č. 2194 ostatní plocha, v k. ú. Jelení u Bruntálu, obec Milotice nad Opavou, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

71/6468 7. 10. 2019
4. rozhodla

o záměru darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

část pozemku parc. č. 2194 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 428-1317/2018 ze dne 10. 10. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2194/2 vodní plocha, o výměře 17 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. Jelení u Bruntálu, obec Milotice nad Opavou

71/6468 7. 10. 2019
5. bere na vědomí

žádost obce Leskovec nad Moravicí, Leskovec nad Moravicí 42, Dvorce, IČO 00296155, o převod pozemků specifikovaných v bodě 6 návrhu usnesení, všechny v k. ú. a obci Leskovec nad Moravicí, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

71/6468 7. 10. 2019
6. rozhodla

o záměru darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

pozemek parc. č. st. 38/8 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemek parc. č. 2543/6 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2543/68 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2632/47 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2663/1 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2663/19 ostatní plocha a 

pozemek parc. č. 2663/20 ostatní plocha,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

všechny v k. ú. a obci Leskovec nad Moravicí

71/6468 7. 10. 2019
7. rozhodla

o záměru darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

pozemek parc. č. 851/10 ostatní plocha,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. Valštejn, obec Město Albrechtice

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 55/4867 ze dne 29.1.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/670 ze dne 14.3.2018

71/6469 7. 10. 2019
1. rozhodla

uzavřít smlouvu č. 19_SOBS01_4121562469 o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 22 kV (VN) v rámci stavby „Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny“, se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/3978 ze dne 28.8.2018

71/6470 7. 10. 2019
1. bere na vědomí

žádost Nemocnice Nový Jičín a.s., Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín, IČO 25886207, o schválení dodatku č. 9 ke smlouvě o nájmu podniku ev. č. 02262/2011/ZDR ze dne 26. 9. 2011 k zahájení realizace stavebních úprav budovy transfúzního oddělení v areálu nemocnice v Novém Jičíně, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

71/6470 7. 10. 2019
2. souhlasí

se zahájením realizace stavebních úprav transfúzního oddělení nemocnice Nový Jičín dle předloženého materiálu

71/6470 7. 10. 2019
3. rozhodla

uzavřít dodatek č. 9 ke smlouvě o nájmu podniku ev. č. 02262/2011/ZDR ze dne 26. 9. 2011, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 61/5419 ze dne 30. 4. 2019

71/6471 7. 10. 2019
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru evid. č. 02056/2019/IM ze dne 12. 6. 2019 týkající se stavby „Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice“ se zhotovitelem, kterým je společnost

TECHNICO Opava s. r. o.,
se sídlem: Hradecká 1576/51, 746 01 Opava,
IČO: 25849204,

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

71/6472 7. 10. 2019
1. souhlasí

s vyhlášením nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Výpůjčka 2 ks mobilních separátorů krevních buněk a dodávky specifického spotřebního materiálu“, organizací Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, prostřednictvím třetí osoby, dle předloženého materiálu

71/6472 7. 10. 2019
2. doporučuje

řediteli organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 1. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

členy hodnotící komise:
MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje
Mgr. Lukáše Chaláse, vedoucího oddělení zdravotní správy

náhradníky hodnotící komise:
Ing. Kamilu Onysko, odbor zdravotnictví
Mgr. Ing. Radanu Mutinovou, odbor zdravotnictví

71/6472 7. 10. 2019
3. ukládá

řediteli organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853

předložit odboru zdravotnictví k vyjádření kompletní zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na akci s názvem „Výpůjčka 2 ks mobilních separátorů krevních buněk a dodávky specifického spotřebního materiálu“ ještě před vyhlášením předmětné zakázky

Zodp.: Ing. Pavel Rydrych

Termín: bez termínu (před vyhlášením veřejné zakázky)

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/5110 ze dne 26. 2. 2019

č. 47/4171 ze dne 25. 9. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

71/6473 7. 10. 2019
1. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 48804525, o částku 20.120.940 Kč na celkovou výši 4.879.060 Kč, s účelovým určením na akci „Pořízení osobních ochranných pracovních prostředků zaměstnanců“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

71/6473 7. 10. 2019
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 48804525, o částku 650 tis. Kč s účelovým určením na pořízení vnitřního vybavení objektu IVC Opava v rámci akce „Reprodukce majetku kraje v odvětví zdravotnictví“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2020

71/6473 7. 10. 2019
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 48804525, o částku 600 tis. Kč s účelovým určením na pořízení vnitřního vybavení objektu IVC Jablunkov v rámci akce „Reprodukce majetku kraje v odvětví zdravotnictví“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2020

71/6473 7. 10. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

1.250 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3533 -

Zdravotnická záchranná služba

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.250 tis. Kč

71/6473 7. 10. 2019
5. rozhodla

změnit časovou použitelnost stanoveného závazného ukazatele usnesením rady kraje č. 47/4171 ze dne 25. 9. 2018 příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

71/6473 7. 10. 2019
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

60 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

pol. 5167 -

Služby školení a vzdělávání

o

60 tis. Kč

71/6473 7. 10. 2019
7. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 účelově určený na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení

71/6473 7. 10. 2019
8. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 účelově určený na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení

71/6473 7. 10. 2019
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

345,14 tis. Kč

a

snižují

běžné výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

345,14 tis. Kč

71/6473 7. 10. 2019
10. bere na vědomí

žádost organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, o poskytnutí finančních prostředků, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

71/6473 7. 10. 2019
11. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018 u úspory v rámci akce „Optimalizace a řízení zdravotnických zařízení“ ve výši 1.300 tis. Kč

71/6473 7. 10. 2019
12. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019, organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, ve výši 1.300 tis. Kč, účelově určený na pořízení operačního světla, přístrojové techniky a dalšího nutného vybavení operačních sálů, včetně potřebných stavebních úprav, v rámci akce „Pořízení zdravotnických přístrojů“, s časovou použitelností od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2020

71/6473 7. 10. 2019
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

1.300 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.300 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 4/249 ze dne 22. 12. 2016

č. 9/676 ze dne 14. 3. 2017

71/6474 7. 10. 2019
1. souhlasí

s vyhlášením nadlimitní veřejné zakázky na služby „Zajištění dodávky stravy zaměstnancům Slezské nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, a o nájmu prostor pro její výdej“ organizací Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, prostřednictvím třetí osoby, dle předloženého materiálu

71/6474 7. 10. 2019
2. doporučuje

řediteli Slezské nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750

jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 1. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

členy hodnotící komise:

1.    MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje

2.    Mgr. Lukáše Chaláse, vedoucího oddělení zdravotní správy

náhradníky hodnotící komise:

1.    Ing. Kamilu Onysko, odbor zdravotnictví

2.    Mgr. Martu Gužíkovou, odbor zdravotnictví

71/6474 7. 10. 2019
3. souhlasí

s uzavřením smlouvy na zajištění stravy pro zaměstnance organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, a pronájem prostor pro výdej stravy, mezi organizací Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, a vítězem nadlimitní veřejné zakázky dle bodu 1. tohoto usnesení, na dobu 48 měsíců, s účinností od 1. 2. 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

č. 11/1324 ze dne 13.3.2019

71/6475 7. 10. 2019
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech ve výši 2.532.321,00 Kč na financování projektu „Technika pro úpravu lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském a Zlínském kraji reg.č 117D721009016“ za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 38177/2019-57, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

71/6475 7. 10. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol.  4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

 

65,74 tis. Kč

a

zvyšují

investiční přijaté transfery

pol.  4216 -

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

 

2.466,59 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol.  5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

16,10 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

49,64 tis. Kč

Celkem

o

65,74 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol.  6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

2.466,59 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/6202 ze dne 27.8.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

č. 11/1325 ze dne 13.3.2019

71/6476 7. 10. 2019
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté formou neinvestiční dotace ve výši 439.000 Kč ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci na financování projektu „Podpora administrace krajských projektů Operačního programu potravinové a materiální pomoci“, registrační číslo: CZ.30.X.0/0.0/0.0/19_009/0000031/NDT pro příjemce dotace projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji III“, registrační číslo CZ.30.X.0/0.0/0.0/19_009/0000031, za podmínek uvedených v Rozhodnutí č. 30_19_009_31/NDT o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu pro rok 2019/2020, vydaného Ministerstvem práce a sociálních věcí, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

71/6476 7. 10. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol.  4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

197,57 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3141 -

Školní stravování

 

 

pol.  5011 -

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

147,19 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení
a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

36,51 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

13,25 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

0,62 tis. Kč

Celkem

o

197,57 tis. Kč

Rada kraje

71/6477 7. 10. 2019
1. bere na vědomí

informaci o kampani Ministerstva životního prostředí #dostbyloplastu dle předloženého materiálu

71/6477 7. 10. 2019
2. rozhodla

zapojit Moravskoslezský kraj do kampaně Ministerstva životního prostředí #dostbyloplastu dle předloženého materiálu

71/6477 7. 10. 2019
3. doporučuje

ředitelům příspěvkových organizací zřízených Moravskoslezským krajem

zapojit jimi řízené organizace do kampaně #dostbyloplastu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 42/3772 ze dne 17.7.2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

71/6478 7. 10. 2019
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů

o

0,75 tis. Kč

a

snižují

běžné výdaje

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

325,46 tis. Kč

pol. 5175 -

Pohoštění

o

27,93 tis. Kč

Celkem

o

353,39 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol.  5904 -

Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli

o

0,72 tis. Kč

na § 6402 -

Finanční vypořádání minulých let

pol.  5364 -

Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně

o

353,42 tis. Kč

Celkem

o

354,14 tis. Kč

71/6478 7. 10. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4329 -

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

262,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4329 -

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

pol.  5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

262,00 tis. Kč

71/6478 7. 10. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

636,87 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol.  5011 -

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

325,00 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

81,25 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění

o

29,25 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

1,37 tis. Kč

pol.  5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

200,00 tis. Kč

Celkem

636,87 tis. Kč

71/6478 7. 10. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

na § 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery
ze státního rozpočtu

o

3.897,75 tis. Kč

a

snižují

běžné výdaje

na § 4229 -

Aktivní politika zaměstnanosti jinde nezařazená

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb 

o

205,14 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4229 -

Aktivní politika zaměstnanosti jinde nezařazená

pol.  5011 -

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

500,00 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

125,00 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění

o

45,00 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

3,89 tis. Kč

pol.  5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

2.529,00 tis. Kč

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

900,00 tis. Kč

Celkem

o

4.102,89 tis. Kč

71/6478 7. 10. 2019
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4329 -

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

250,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4329 -

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

pol.  5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

100,00 tis. Kč

pol.  5167 -

Služby školení a vzdělávání

o

150,00 tis. Kč

Celkem

250,00 tis. Kč

71/6478 7. 10. 2019
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

15,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol.  5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

15,00 tis. Kč

71/6478 7. 10. 2019
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4312 -

Odborné sociální poradenství

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

1,20 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4312 -

Odborné sociální poradenství

pol.  5136 -

Knihy, učební pomůcky a tisk

o

1,20 tis. Kč

71/6478 7. 10. 2019
8. rozhodla

zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2019 o 972.190 Kč z 347.865.507  Kč na 348.837.697 Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 16/1383 ze dne 27.6.2017

č. 60/5388 ze dne 9.4.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1762 ze dne 17.12.2015

č. 4/319 ze dne 15.6.2017

č. 11/1341 ze dne 13.3.2019

71/6479 7. 10. 2019
1. rozhodla

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy
č. 3 předloženého materiálu

71/6479 7. 10. 2019
2. rozhodla

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019, žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu za podmínky uvolnění finančních prostředků v rámci dotačního programu dle důvodové zprávy předloženého materiálu

71/6479 7. 10. 2019
3. rozhodla

neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019 žadatelům uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu s odůvodněním dle této přílohy

71/6479 7. 10. 2019
4. bere na vědomí

žádosti o změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změnu výše dotace v rámci dotačních programů „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva a 3. výzva“ vyhlášených dne 29. 6. 2017
a 10. 4. 2019, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

71/6479 7. 10. 2019
5. rozhodla

schválit změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změny výše dotace a uzavřít s žadateli uvedenými v příloze č. 6 dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace nebo smlouvy o poskytnutí dotace dle příloh č. 7 až 11 předloženého materiálu

71/6479 7. 10. 2019
6. bere na vědomí

návrh žadatele na zrušení uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ vyhlášeného dne 29. 6. 2017, uvedený v příloze
č. 13 předloženého materiálu

71/6479 7. 10. 2019
7. souhlasí

se zrušením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ vyhlášeného dne 29. 6. 2017, uzavřené s žadatelem dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

71/6479 7. 10. 2019
8. bere na vědomí

informaci o úmrtí žadatele uvedeného v příloze č. 14 předloženého materiálu

71/6479 7. 10. 2019
9. rozhodla

zrušit poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“, vyhlášeného dne 10. 4. 2019 žadateli dle bodu 8. tohoto usnesení

71/6479 7. 10. 2019
10. rozhodla

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje z dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“, vyhlášeného dne 10. 4. 2019 novému příjemci uvedenému v příloze č. 14 předloženého materiálu a uzavřít s ním smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

71/6480 7. 10. 2019
1. rozhodla

navýšit dotační program „Podpora znevýhodněných oblastí“ o částku 4.426.480 Kč

71/6480 7. 10. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

4.426,48 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3636 -

Územní rozvoj

pol. 6341 -

Investiční transfery obcím

o

4.426,48 tis. Kč

71/6480 7. 10. 2019
3. rozhodla

navýšit dotační program „Program na podporu financování akcí s podporou EU“ o částku 878.000 Kč

71/6480 7. 10. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

878,0 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3636 -

Územní rozvoj

pol. 6341 -

Investiční transfery obcím

o

878,0 tis. Kč

71/6480 7. 10. 2019
5. rozhodla

navýšit příjmy akce „Podpora činnosti sekretariátu a zajištění chodu Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje II“ o částku 120.000 Kč

71/6480 7. 10. 2019
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

121,24 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

121,24 tis. Kč

71/6480 7. 10. 2019
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

108,65 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2141 -

Vnitřní obchod

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

28,76 tis. Kč

pol. 5173 -

Cestovné

o

79,89 tis. Kč

Celkem

o

108,65 tis. Kč

71/6480 7. 10. 2019
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

100 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5175 -

Pohoštění

o

100 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/6234 ze dne 27.8.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

71/6481 7. 10. 2019
1. jmenuje

hodnotitele v rámci dotačního programu Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji 2019 – 2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

71/6481 7. 10. 2019
2. rozhodla

uzavřít s hodnotiteli uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavřít smlouvy o hodnocení žádostí dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

71/6482 7. 10. 2019
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 85.036 Kč, účelově určené na úhradu škod způsobených vybraným zvláště chráněným živočichem

71/6482 7. 10. 2019
2. rozhodla

navýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje účelově určené na akci „Dotace ze Všeobecné pokladní správy v odvětví životního prostředí“ o částku 85.036 Kč

71/6482 7. 10. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

přijaté transfery

pol.  4111 -

Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

 o

85.036 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3741 -

Ochrana druhů a stanovišť

pol.  5811 -

Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu

 o

85.036 Kč

71/6482 7. 10. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3792 -

Ekologická výchova a osvěta

pol.  5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

 o

196.400 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3792 -

Ekologická výchova a osvěta

pol.  5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

 o

196.400 Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

71/6483 7. 10. 2019
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

neinvestiční přijaté transfery

pol.  4113 -

Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů

o

2.416,71 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezerva kapitálových výdajů

o

615,12 tis. Kč

a

zvyšuje

dlouhodobé financování

pol.  8124 -

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

o

1.801,59 tis. Kč

71/6483 7. 10. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3729 -

Ostatní nakládání s odpady

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

1.951,45 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3769 -

Ostatní správa v ochraně životního prostředí

pol.  5909 -

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

o

1.452,45 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezerva kapitálových výdajů

o

0,12 tis. Kč

a

snižuje

dlouhodobé financování

pol.  8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

498,88 tis. Kč

Rada kraje

71/6484 7. 10. 2019
1. souhlasí

s podáním žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2020 „Bezpečnější klima ve školách Moravskoslezského kraje 2020“

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

71/6485 7. 10. 2019
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na:

a)    individuální projekty Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ve výši 8.570.084 Kč

b)   rozvojový program „Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2019“ ve výši 855.100 Kč

c)    dotační program „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol na rok 2019“ ve výši 41.940 Kč

d)   na individuální projekt Operačního programu Integrovaný regionální operační program ve výši 5.475.056,03 Kč

dle předloženého materiálu

71/6485 7. 10. 2019
2. schvaluje


zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na realizaci individuálních projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání organizacím v odvětví školství dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutích o poskytnutí dotací

71/6485 7. 10. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

8.570.089 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

1.109.027 Kč

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.760.042 Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

4.820.000 Kč

na § 3231 -

Základní umělecké školy

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

881.020 Kč

Celkem

8.570.089 Kč

71/6485 7. 10. 2019
4. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky s účelovým určením na rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2019 příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

71/6485 7. 10. 2019
5. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2019 v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

71/6485 7. 10. 2019
6. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci s účelovým určením na rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2019 organizaci Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s., IČO 25353446, v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

71/6485 7. 10. 2019
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

855.100 Kč

a

snižují

běžné výdaje

na § 3113 -

Základní školy

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

    16.000 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3117 -

První stupeň základních škol

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

    16.000 Kč

na § 3146 -

Zařízení výchovného poradenství

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

29.500 Kč

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

825.600 Kč

Celkem

871.100 Kč

71/6485 7. 10. 2019
8. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na program „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol na rok 2019“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutích o poskytnutí dotací

71/6485 7. 10. 2019
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

41.940 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

41.940 Kč

71/6485 7. 10. 2019
10. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na realizaci individuálního projektu Operačního programu Integrovaný regionální operační program organizaci Školní statek, Opava, příspěvková organizace, IČO 00098752, s účelovým určením na financování projektu „Modernizace odborných učeben ve školním statku Opava“ (reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010581), o částku 564.024,84 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotací

71/6485 7. 10. 2019
11. schvaluje

závazný ukazatel investiční příspěvek do fondu investic na realizaci individuálního projektu Operačního programu Integrovaný regionální operační program organizaci Školní statek, Opava, příspěvková organizace, IČO 00098752, s účelovým určením na financování projektu „Modernizace odborných učeben ve školním statku Opava“ (reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010581), ve výši 4.911.031,19 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotací

71/6485 7. 10. 2019
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

564.026 Kč

a

zvyšují

investiční přijaté transfery

pol. 4216 -

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

4.911.033 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3125 -

Střediska praktického vyučování a školní hospodářství

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

564.026 Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3125 -

Střediska praktického vyučování a školní hospodářství

pol. 6356 -

Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

4.911.033 Kč

71/6485 7. 10. 2019
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů

o

1.187 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5364 -

Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně

o

1.187 Kč

71/6485 7. 10. 2019
14. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČ 00576441, o částku 168.000 Kč s účelovým určením na výdaje spojené se zajištěním recepce na společenské akci pořádané Generálním konzulátem České republiky v Drážďanech u příležitosti státního svátku v rámci akce „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví školství – příspěvkové organizace kraje“ s časovou použitelností od 1. 7. 2019 - 30. 11. 2019

71/6485 7. 10. 2019
15. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

168.000 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

168.000 Kč

71/6485 7. 10. 2019
16. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství dle přílohy č. 5 tohoto usnesení

71/6485 7. 10. 2019
17. schvaluje

závazný ukazatel investiční příspěvek do fondu investic příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství dle přílohy č. 5 tohoto usnesení

71/6485 7. 10. 2019
18. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

64.000 Kč

a

snižují

kapitálové výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

575.000 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

125.000 Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

62.000 Kč

na § 3231 -

Základní umělecké školy

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

52.000 Kč

Celkem

239.000 Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

400.000 Kč

71/6485 7. 10. 2019
19. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3541 -

Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi

pol. 5167 -

Služby školení a vzdělávání

o

15.000 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3541 -

Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi

pol. 5173 -

Cestovné

o

14.000 Kč

pol. 5175 -

Pohoštění

o

1.000 Kč

Celkem

15.000 Kč

Rada kraje

71/6486 7. 10. 2019
1. souhlasí

se zápisem změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/5479 ze dne 19.5.2015

71/6487 7. 10. 2019
1. souhlasí

s rolí kraje jako aplikačního garanta v rámci spolupráce s Ostravskou univerzitou, Fakultou sociálních studií, IČ 61988987, se sídlem Dvořákova 7, 701 03 Ostrava, dle příloh č. 2 a č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 52/4771 ze dne 11.12.2018

71/6488 7. 10. 2019
1. schvaluje

změnu přílohy č. 1 dotačního programu „Podpora služeb sociální prevence“ na roky 2017 - 2019 s názvem Metodika pro projekt „Podpora služeb sociální prevence 2“, verze 7/2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

71/6488 7. 10. 2019
2. schvaluje

změny následujících příloh Metodiky pro projekt „Podpora služeb sociální prevence 2“:

a)    Přílohy Metodiky č. 18 - Závěr. vyúčt. VP – Přehled hospodaření

b)   Přílohy Metodiky č. 19 -  Závěr. vyúčt. VP - Vypořádání VP

dle přílohy č. 2 a 3 předloženého materiálu

71/6488 7. 10. 2019
3. schvaluje

změnu přílohy č. 1 dotačního programu „Podpora služeb sociální prevence“ na roky 2018 - 2020 s názvem Metodika pro projekt „Podpora služeb sociální prevence 4“, verze 6/2019, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Rada kraje

71/6489 7. 10. 2019
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2020“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

71/6489 7. 10. 2019
2. rozhodla

vyhlásit dotační program „Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2020“ dle předloženého materiálu

Rada kraje

71/6490 7. 10. 2019
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2020“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

71/6490 7. 10. 2019
2. rozhodla

vyhlásit dotační program „Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2020“, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2228 ze dne 22.9.2016

71/6491 7. 10. 2019
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2020“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

71/6491 7. 10. 2019
2. rozhodla

vyhlásit dotační program „Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2020“, dle předloženého materiálu

Rada kraje

71/6492 7. 10. 2019
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2020“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

71/6492 7. 10. 2019
2. rozhodla

vyhlásit dotační program „Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2020“, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 11/945 ze dne 11. 9. 2014

71/6493 7. 10. 2019
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v  Moravskoslezském kraji na rok 2020“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

71/6493 7. 10. 2019
2. rozhodla

vyhlásit dotační program „Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v  Moravskoslezském kraji na rok 2020“, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

71/6494 7. 10. 2019
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace církevní organizace Diakonie ČCE - hospic CITADELA, IČO 73632783, na projekt „Specializovaná hospicová péče v hospici CITADELA pro obyvatele MSK v roce 2019“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

71/6494 7. 10. 2019
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje církevní organizaci Diakonie ČCE - hospic CITADELA, IČO 73632783, ve výši 115.500 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Specializovaná hospicová péče v hospici CITADELA pro obyvatele MSK v roce 2019“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

71/6494 7. 10. 2019
3. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví zdravotnictví“ o částku 115.500 Kč

71/6494 7. 10. 2019
4. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace spolku Cesta za snem, z.s., IČO 22712950, na projekt „Kurz bezpečné jízdy pro handicapované řidiče Ostrava“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

71/6494 7. 10. 2019
5. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku Cesta za snem, z.s., IČO 22712950, ve výši 60.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Kurz bezpečné jízdy pro handicapované řidiče Ostrava“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 10. 2019 do 30. 11. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

71/6494 7. 10. 2019
6. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové investiční dotace církevní organizace Charita Jeseník, IČO 60339241, na projekt „Rekonstrukce Domova pokojného stáří sv. Františka v Javorníku“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

71/6494 7. 10. 2019
7. rozhodla

poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje církevní organizaci Charita Jeseník, IČO 60339241, ve výši 200.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Rekonstrukce Domova pokojného stáří sv. Františka v Javorníku“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2019 do 30. 11. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

71/6494 7. 10. 2019
8. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora projektů sociální prevence a sociálního začleňování s regionální působností v Moravskoslezském kraji“ o částku 200.000 Kč

71/6494 7. 10. 2019
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

pol. 5492 -

Dary obyvatelstvu

o

60,0 tis. Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

315,5 tis. Kč

Celkem

o

375,5 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3525 -

Hospice

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

115,5 tis. Kč

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

60,0 tis. Kč

Celkem

o

175,5 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 4350 -

Domovy pro seniory

pol. 6323 -

Investiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

200,0 tis. Kč

Rada kraje

71/6495 7. 10. 2019
1. bere na vědomí

žádost organizace Fontána, příspěvková organizace, IČO 71197044, se sídlem Celní 409/3, 748 01 Hlučín, o udělení souhlasu zřizovatele s realizací akce „Výměna elektronické požární signalizace v objektech organizace Fontána“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

71/6495 7. 10. 2019
2. souhlasí

s provedením opravy (výměny EPS) ve výši nad 500 tis. Kč (bez DPH) v rámci akce „Výměna elektronické požární signalizace v objektech organizace Fontána“ na nemovitých věcech, které jsou ve vlastnictví kraje, a to v budovách č. p. 409 a č. p. 412, stavby občanského vybavení, v k. ú. Hlučín, obec Hlučín, předané k hospodaření organizaci Fontána, příspěvková organizace, IČO 71197044, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 78/6356 ze dne 25.9.2015

č. 37/3253 ze dne 24.4.2018

71/6496 7. 10. 2019
1. mění

bod 3) usnesení č. 37/3253 ze dne 24. 4. 2018, tak, že text

„svěřuje

krajskému úřadu podle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodování o

a)    uzavírání smluv o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení s poskytovateli zdravotních služeb, a dodatků k těmto smlouvám

b)   uzavírání smluv o zpracování osobních údajů dle čl. 28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a dodatků k těmto smlouvám“

se nahrazuje textem

„svěřuje

krajskému úřadu podle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodování o

a)    uzavírání smluv o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení s poskytovateli zdravotních služeb, a dodatků k těmto smlouvám

b)   uzavírání smluv o vymezení vzájemných práv a povinností při provádění zpracování osobních údajů společnými správci dle čl. 26 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a dodatků k těmto smlouvám“

c)    uzavírání smluv o zpracování osobních údajů dle čl. 28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a dodatků k těmto smlouvám“

d)   uzavírání smluv a jakýchkoliv jiných ujednání bez finančního plnění ze strany Moravskoslezského kraje v oblasti ochrany osobních údajů či souvisejících se zpracováním osobních údajů, do kterého je zapojen Moravskoslezský kraj“ 

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 46/4074 ze dne 11.9.2018

č. 64/5849 ze dne 11.6.2019

č. 70/6436 ze dne 24.9.2019

71/6497 7. 10. 2019
1. rozhodla

že schůze rady kraje dne 9. 12. 2019 se neuskuteční jako výjezdní ve Frýdlantu nad Ostravicí, ale proběhne v sídle kraje

71/6497 7. 10. 2019
2. schvaluje

termíny konání výjezdních schůzí rady kraje v měsících leden - říjen 2020:

13. leden – Frýdlant nad Ostravicí

27. leden – Havířov
23. březen – Krnov
20. duben – Fulnek
22. červen – Bohumín
31. srpen – Bystřice

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.