Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 21. 10. 2019

Rada kraje

72/6498 21. 10. 2019
1. schvaluje

program schůze rady kraje konané dne 21. 10. 2019

Rada kraje

72/6499 21. 10. 2019
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu MUDr. Martina Gebauera a paní Radomíry Vlčkové, o ověření zápisu ze 71. schůze rady kraje, konané dne 7. 10. 2019

72/6499 21. 10. 2019
2. volí

ověřovatele zápisu ze 72. schůze rady kraje, konané dne 21. 10. 2019:

-      Ing. Jaroslava Kaniu

-      Jana Krkošku

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 60/5339 ze dne 9. 4. 2019

72/6500 21. 10. 2019
1. rozhodla

změnit podmínky soutěže Lady Business Moravskoslezského kraje 2019 dle předloženého návrhu

72/6500 21. 10. 2019
2. rozhodla

poskytnout ocenění dle upravených podmínek soutěže manažerce společnosti elieva s. r. o., paní **********, která se umístila na prvním místě v soutěži Lady Business Moravskoslezského kraje 2019 v kategorii „Manažerka“

72/6500 21. 10. 2019
3. rozhodla

poskytnout ocenění dle upravených podmínek soutěže studentce Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, slečně **********, která se umístila na prvním místě v soutěži Lady Business Moravskoslezského kraje 2019 v kategorii „Výjimečná studentka“

Rada kraje

72/6501 21. 10. 2019
1. vydává

nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Moravskoslezského kraje jednotkami požární ochrany, dle přílohy č. 1 až 6 předloženého materiálu

72/6501 21. 10. 2019
2. vydává

nařízení kraje, kterým se vydává Požární poplachový plán Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 7 a 8 předloženého materiálu

72/6501 21. 10. 2019
3. stanoví

že spolu s hejtmanem kraje podepíše nařízení kraje dle bodu 1. a 2. tohoto usnesení 1. náměstek hejtmana kraje Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 12/1389 ze dne 13.6.2019

72/6502 21. 10. 2019
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky s názvem „Jednotný systém evidence sbírek muzejní povahy“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek

72/6502 21. 10. 2019
2. prohlašuje

že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Jednotný systém evidence sbírek muzejní povahy“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

72/6502 21. 10. 2019
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Jednotný systém evidence sbírek muzejní povahy“, a to:

členové:

Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

náhradníci:

Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

72/6502 21. 10. 2019
4. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Jednotný systém evidence sbírek muzejní povahy“, a to:

členové:

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje
Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
Ing. Karin Veselá, odbor kultury a památkové péče
Ing. Ivana Durczoková, odbor podpory korporátního řízení a kontroly
Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Tomáš Miczka, člen zastupitelstva kraje

náhradníci:

Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje
Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový
Ing. Dominika Martincová, odbor kultury a památkové péče
Ing. Gabriela Vysocká, odbor podpory korporátního řízení a kontroly
Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Mgr. Bc. Marcela Mrózková Heříková, členka zastupitelstva kraje
Mgr. Vojtěch Mořkovský, odbor právní a organizační
Ing. Martina Miczková, odbor podpory korporátního řízení a kontroly
Ing. Martina Lubojacká, odbor podpory korporátního řízení a kontroly
Ing. Šárka Hazuková, odbor kultury a památkové péče
RNDr. Ing. Alois Slovák, architekt ICT
Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 67/6014 ze dne 30.7.2019

72/6503 21. 10. 2019
1. rozhodla

na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle
§ 122 odst. 3 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Dodávka interiérového vybavení v rámci projektu „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska““ účastníka:

INVISTA Craft s.r.o.
4. května 870, 755 01 Vsetín
IČO: 47973749

za cenu nejvýše přípustnou 1.761.994 Kč bez DPH

Rada kraje

72/6504 21. 10. 2019
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby s názvem „Zapojení peer konzultantů do péče o duševní zdraví“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek

72/6504 21. 10. 2019
2. prohlašuje

že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Zapojení peer konzultantů do péče o duševní zdraví“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

72/6504 21. 10. 2019
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Zapojení peer konzultantů do péče o duševní zdraví“, a to:

členové:
Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

náhradníci:
Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

72/6504 21. 10. 2019
4. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Zapojení peer konzultantů do péče o duševní zdraví“, a to:

členové:
Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje
Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
Mgr. Daniel Rychlik, odbor sociálních věcí
Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů
Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Mgr. Zdeněk Karásek, člen zastupitelstva kraje

náhradníci:
Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje
Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový
Mgr. Aleš Neuwirth, odbor sociálních věcí
Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Mgr. Gabriela Svobodová, odbor sociálních věcí
Ing. Radka Krištofová, členka zastupitelstva kraje
Mgr. Filip Kokeš, odbor právní a organizační
Ing. Daniela Matějů, odbor evropských projektů
Mgr. Petr Ksenič, odbor evropských projektů
Mgr. Michal Potocký, odbor sociálních věcí
Ing. Pavel Kowalski, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 63/5635 ze dne 28.5.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/381 ze dne 20.6.2013

č. 12/1405 ze dne 13.6.2019

72/6505 21. 10. 2019
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Havířovsko“, a to odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek

72/6505 21. 10. 2019
2. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Havířovsko“, a to:

členové:
Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Mgr. Darja Kosmáková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

náhradníci:
Mgr. Milan Šebesta, LL.M.,, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D., advokátní kancelář

72/6505 21. 10. 2019
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 a 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace pro veřejnou zakázku s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Havířovsko“, a to:

členové:
Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje
Ing. Ivo Muras, odbor dopravy a chytrého regionu
Ing. Gabriela Jursová, odbor dopravy a chytrého regionu
Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Ing. Aleš Stejskal, společnost Koordinátor ODIS s.r.o.
Róbert Masarovič, MSc., člen zastupitelstva kraje

náhradníci:
Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje
Ing. Tomáš Procházka, odbor dopravy a chytrého regionu
Ing. Silvie Okálová, odbor dopravy a chytrého regionu
Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Ing. Martin Dutko, společnost Koordinátor ODIS s.r.o.
Mgr. Josef Alexander Matera, člen zastupitelstva kraje
Mgr. Vojtěch Mořkovský, odbor právní a organizační
Ing. Libor Částka, odbor dopravy a chytrého regionu
Ing. Boris Drápela, odbor investiční a majetkový
Ing. Jana Valová, odbor financí
Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje

72/6506 21. 10. 2019
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů pro vybrané příspěvkové organizace v roce 2020“

72/6506 21. 10. 2019
2. rozhodla

vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

I3 Consultants s.r.o.
se sídlem: Praha 6 - Řepy, K Trninám 945/34, PSČ 16300
IČO: 27921344

za cenu nejvýše přípustnou 407.232 Kč bez DPH

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

72/6507 21. 10. 2019
1. rozhodla

navýšit akci rozpočtu „Podpora činností a celokrajských aktivit v rámci prorodinné politiky“ o částku 995.346 Kč

72/6507 21. 10. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

995.346 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4339 -

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

pol. 5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

314.600 Kč

pol. 5164 -

Nájemné

o

558.052 Kč

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

122.694 Kč

Celkem

o

995.346 Kč

72/6507 21. 10. 2019
3. rozhodla

o uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění celoplošného polepu tramvaje a provoz reklamy na reklamních nosičích v tramvaji v souvislosti s propagací náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji s dodavatelem:

RENCAR PRAHA, a. s.

se sídlem: Rohanské nábřeží 678/25, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 00506397

za cenu nejvýše přípustnou 822.600 Kč bez DPH

Rada kraje

72/6508 21. 10. 2019
1. souhlasí

s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 30. 9. 2019 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

72/6508 21. 10. 2019
2. stanoví

u usnesení č. 60/5377 bod 3. ze dne 9. 4. 2019 termín další kontroly plnění na listopad 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

72/6509 21. 10. 2019
1. rozhodla

uzavřít Smlouvu na nákup vysílacího času, dodání programů a poskytnutí licence
se společností Radio Čas s.r.o., IČO 25817183, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

72/6509 21. 10. 2019
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu na nákup vysílacího času, dodání programů a poskytnutí licence
se společností RADIOHOUSE s.r.o., IČO 03497313, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

72/6509 21. 10. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2141 -

Vnitřní obchod

pol. 5041 -

Odměny za užití duševního vlastnictví

o

49 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3341 -

Rozhlas a televize

pol. 5041 -

Odměny za užití duševního vlastnictví

o

49 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

72/6510 21. 10. 2019
1. bere na vědomí

žádost organizace Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, o finanční podporu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

72/6510 21. 10. 2019
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČO 00576441, o částku 50.000 Kč s účelovým určením na zajištění festivalu „Souznění 2019 – 21. Mezinárodní festival adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel“, s časovou použitelností od 1. 12. 2019 do 31. 12. 2019, v rámci akce rozpočtu „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví kultury - příspěvkové organizace kraje“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

72/6510 21. 10. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

 o

50 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

50 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 111/8592 ze dne 4.10.2016

72/6511 21. 10. 2019
1. schvaluje

zápis nemateriálního statku „Dudáctví na Těšínsku“ do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Moravskoslezského kraje, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1541 ze dne 12. 9. 2019

72/6512 21. 10. 2019
1. souhlasí

s výpůjčkou uměleckých děl a kulturních předmětů nad limit stanovený zřizovací listinou v letech 2019 až 2020 u organizace Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Hluboká 66, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 00095630, s tím, že celková výše vypůjčených uměleckých děl a kulturních předmětů v souhrnu nepřesáhne 5,9 mil. Kč

72/6512 21. 10. 2019
2. souhlasí

s výpůjčkou uměleckých děl a kulturních předmětů nad limit stanovený zřizovací listinou v letech 2019 až 2020 u organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín, IČO 00305847, s tím, že celková výše vypůjčených uměleckých děl a kulturních předmětů v souhrnu nepřesáhne 3,9 mil. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

72/6513 21. 10. 2019
1. bere na vědomí

žádost organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, o finanční příspěvek dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

72/6513 21. 10. 2019
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, o částku 335.000 Kč s účelovým určením na realizaci architektonické studie vstupní části Muzea automobilů TATRA vč. aktualizace projektové dokumentace stavby a interiérů v rámci akce rozpočtu „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví kultury – příspěvkové organizace kraje“ s časovou použitelností od 1. 10. 2019 do 1. 3. 2020

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

72/6514 21. 10. 2019
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci státní finanční podpory v programu „Veřejné informační služby knihoven“ pro organizaci Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00100579, ve výši 66.000 Kč v rámci akce rozpočtu „Dotace z Ministerstva kultury ČR“ na realizaci projektu dle podmínek uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

72/6514 21. 10. 2019
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00100579, o částku 66.000 Kč, v souladu s programem „Veřejné informační služby knihoven“, účelově určený na projekt „IT vybavení pro vzdělávání“ s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 v rámci akce rozpočtu „Reprodukce majetku kraje v odvětví kultury realizovaná ze státního rozpočtu“, dle podmínek uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

72/6514 21. 10. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

přijaté transfery

pol. 4116 –

Ostatní neinvestiční přijaté transfery

ze státního rozpočtu

o

66 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje           

na § 3314 -

Činnosti knihovnické

        

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

66 tis. Kč

72/6514 21. 10. 2019
4. rozhodla

snížit akci rozpočtu „Dotace z Ministerstva kultury ČR“ o částku 1.070 tis. Kč

72/6514 21. 10. 2019
5. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00095630, o částku 1.070.000 Kč účelově určeného na realizaci projektů v rámci programu „13481 – Program na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury“ s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 v rámci akce rozpočtu „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví kultury - příspěvkové organizace kraje“

72/6514 21. 10. 2019
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

přijaté transfery

pol. 4116 –

Ostatní neinvestiční přijaté transfery

ze státního rozpočtu

o

1.070 tis. Kč

a

snižují

běžné výdaje           

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

        

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.070 tis. Kč

72/6514 21. 10. 2019
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

 

pol. 5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

165,60 tis. Kč

pol. 5164 -

Nájemné

o

7,70 tis. Kč

pol. 5167 -

Služby školení a vzdělávání

o

32,34 tis. Kč

pol. 5173 -

Cestovné

o

3,80 tis. Kč

pol. 5175 -

Pohoštění

o

8,75 tis. Kč

Celkem

218,19 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje           

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

        

pol. 5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

218,19 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 52/4687 ze dne 11. 12. 2018

72/6515 21. 10. 2019
1. schvaluje

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 00293/2019/KPP ze dne 7. 2. 2019 na realizaci expozice v rámci projektu „Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice“ se společností " M plus " spol. s r.o., se sídlem Dukelských hrdinů 564/34, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO 43001432, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 48/4232 ze dne 9. 10. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 11/1212 ze dne 13. 3. 2019

72/6516 21. 10. 2019
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

5 680 Kč

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

62 460 Kč

pol. 5329 -

Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

o

9 960 Kč

Celkem

78 100 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

78 100 Kč

Rada kraje

72/6517 21. 10. 2019
1. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Výrobní a skladová hala XZB, SO 11 - přípojka 22 kV“ na pozemku parc. č. st. 579 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če techn. vybavenost, a na pozemcích parc. č. 813/4, parc. č. 813/6, parc. č. 813/11, parc. č. 813/85 a parc. č. 813/123, vše ostatní plocha, vše v k. ú. a obci Mošnov, dle předloženého materiálu

72/6517 21. 10. 2019
2. rozhodla

a)     zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. st. 579 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če techn. vybavenost, a k částem pozemků parc. č. 813/4, parc. č. 813/6, parc. č. 813/11, parc. č. 813/85 a parc. č. 813/123, vše ostatní plocha, vše v k. ú. a obci Mošnov, ve vlastnictví kraje, ve prospěch každého vlastníka podzemního kabelového vedení VN, nyní ve vlastnictví společnosti XZB (Europe) s.r.o., Gen. Fajtla 372, 742 51 Mošnov, IČO 06588603, spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat a udržovat na částech služebných pozemků podzemní kabelové vedení VN v rámci stavby „Výrobní a skladová hala XZB, SO 11 - přípojka 22 kV“, a v právu vstupu a vjezdu na služebné pozemky za účelem zřizování, údržby, oprav, provozování a odstranění podzemního kabelového vedení VN, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni stanovenou znaleckým posudkem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 10.000 Kč, a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku o ocenění práva odpovídajícího věcnému břemeni bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanovené příslušným zákonem v platném znění; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

b)     uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 2. písm. a) tohoto usnesení

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 8/576 ze dne 28. 2. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

72/6518 21. 10. 2019
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí do rozpočtu kraje ve výši 20.341.613,00 Kč na financování stavby „Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D“ budované pro organizaci Nový domov, příspěvková organizace za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 013D313008201, ze dne 21. 8. 2019, vydaného Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

72/6519 21. 10. 2019
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

20,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2251 -

Letiště

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

20,00 tis. Kč

72/6519 21. 10. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

5,60 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 2212 -

Silnice

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

5,60 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 49/4318 ze dne 23.10.2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

72/6520 21. 10. 2019
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 2111 -

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

o

8,68 tis. Kč

na § 2212 -

Silnice

pol. 2310 -

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku

o

579,04 tis. Kč

na § 2229 -

Ostatní záležitosti v silniční dopravě

pol. 2212 -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

o

813,00 tis. Kč

pol. 2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

1,00 tis. Kč

na § 2292 -

Dopravní obslužnost veřejnými službami

pol. 2329

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

o

1 000,00 tis. Kč

na § 3421 -

Využití volného času dětí a mládeže

pol. 2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

1,52 tis. Kč

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

pol. 2212 -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

o

10,68 tis. Kč

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

2,00 tis. Kč

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

pol. 2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

12,00 tis. Kč

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol. 2111 -

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

o

0,27 tis. Kč

pol. 2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

7,53 tis. Kč

na § 6320 -

Pojištění funkčně nespecifikované

pol. 2322 -

Přijaté pojistné náhrady

o

14,94 tis. Kč

na § 6402 -

Finanční vypořádání minulých let

pol. 2223 -

Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a  obcemi

o

21,71 tis. Kč

na § 6409

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů

o

12,96 tis. Kč

Celkem

o

2 485,33 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

2 485,33 tis. Kč

72/6520 21. 10. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol. 5171 -

Opravy a udržování

o

385 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol. 5173 -

Cestovné

o

385 tis. Kč

72/6520 21. 10. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5168 -

Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

o

200.000 Kč

na § 2251 -

Letiště

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

84.700 Kč

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

pol. 5168 -

Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

o

822.280 Kč

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

 

pol. 5042 -

Odměny za užití počítačových programů

o

70.000 Kč

pol. 5168 -

Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

o

1.200.000 Kč

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

pol. 5168 -

Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

o

80.000 Kč

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol. 5171 -

Opravy a udržování

o

6.860.000 Kč

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

129.780 Kč

na § 3421 -

Využití volného času dětí a mládeže

 

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

190 Kč

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

81.836 Kč

pol. 5493 -

Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

o

15.900 Kč

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

 

pol. 5042 -

Odměny za užití počítačových programů

o

20.000 Kč

pol. 5168 -

Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

o

440.000 Kč

na § 3636 -

Územní rozvoj

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

14.500.000 Kč

na § 4359 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

 

pol. 5042 -

Odměny za užití počítačových programů

o

30.000 Kč

pol. 5168 -

Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

o

293.000 Kč

na § 5273 -

Ostatní správa v oblasti krizového řízení

pol. 5168 -

Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

o

77.000 Kč

na § 5521 -

Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

 

pol. 5151 -

Studená voda

o

31.120 Kč

pol. 5153 -

Plyn

o

49.370 Kč

pol. 5154 -

Elektrická energie

o

108.350 Kč

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

163.480 Kč

Celkem

o

25.257.006 Kč

a

snižují

kapitálové výdaje

na § 2251 -

Letiště

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

5.650.000 Kč

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

2.800.000 Kč

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

9.980.000 Kč

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

356.951 Kč

Celkem

o

18.786.951 Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

44.043.957 Kč

72/6520 21. 10. 2019
4. rozhodla

snížit neinvestiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o 130 tis. Kč s účelovým určením na akci „Výdaje související se sdílenými službami - neinvestiční“

72/6520 21. 10. 2019
5. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 62330403, o částku 130.000 Kč s účelovým určením na realizaci projektu "Školení aplikací MS Office určené pro příspěvkové organizace“ v rámci akce „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví školství - příspěvkové organizace kraje“ v rozsahu dle tohoto materiálu s časovou použitelností od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2019

72/6520 21. 10. 2019
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

280 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3149 -

Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

           

130 tis. Kč

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5167 -

Služby školení a vzdělávání

o

18 tis. Kč

pol. 5175 -

Pohoštění

o

2 tis. Kč

pol. 5176 -

Účastnické poplatky na konference

o

130 tis. Kč

Celkem

o

280 tis. Kč

72/6520 21. 10. 2019
7. rozhodla

snížit investiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o 1.208 tis. Kč s účelovým určením na akci „Kapitálové výdaje – ICT – činnost krajského úřadu“

72/6520 21. 10. 2019
8. rozhodla

zvýšit neinvestiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o 1.208 tis. Kč s účelovým určením na akci „Ostatní běžné výdaje – činnost krajského úřadu“

72/6520 21. 10. 2019
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol. 6125 -

Výpočetní technika

o

1 208 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol. 5042 -

Odměny za užití počítačových programů

o

207 tis. Kč

pol. 5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

1 001 tis. Kč

Celkem

o

1 208 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

72/6521 21. 10. 2019
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

21 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5041 -

Odměny za užití duševního vlastnictví

o

21 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 58/5216 ze dne 11. 3. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

72/6522 21. 10. 2019
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ příspěvkovým organizacím:

a)    Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace, IČO 63024616, o částku 2.400.000 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Sanace vlhkého zdiva budovy školy“ s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020

b)   Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace, IČO 62331540, o částku 4.300.000 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Výměna oken“ s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020

72/6522 21. 10. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

6.700 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

2.400 tis. Kč

na § 3121 -

Gymnázia

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

4.300 tis. Kč

Celkem

o

6.700 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 58/5198 ze dne 11.3.2019

72/6523 21. 10. 2019
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 01275/2019/IM ze dne 24. 4. 2019 na realizaci stavby „Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava“ se zhotovitelem stavby, kterým je společnost MH - STAVBY, s.r.o., se sídlem V Poli 904/16, 700 30 Ostrava, IČO 27776506, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

72/6523 21. 10. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 3125 -

Střediska praktického vyučování a školní hospodářství

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

1.020 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3125 -

Střediska praktického vyučování a školní hospodářství

pol.  5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

1.000 tis. Kč

pol.  5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

    20 tis. Kč

Celkem

o

1.020 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1565 ze dne 12.9.2019

72/6524 21. 10. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    nabýt darem do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

podzemní stavbu teplovodního kanálu nacházejícího se v pozemcích kraje parc. č. 1 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 7 zastavěná plocha a nádvoří,

oba v k. ú. Opava-Město, obec Opava,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

z vlastnictví statutárního města Opavy, Horní náměstí 382/69, Opava-Město, IČO 00300535

b)   předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, Tyršova 867/34, Opava, IČO 72547651, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem

72/6524 21. 10. 2019
2. bere na vědomí

žádost společnosti PrimMat - Soukromá střední škola podnikatelská, s.r.o., Československé armády 482, Frýdek-Místek, IČO 25376357, o prodej pozemku parc. č. 1184/5 ostatní plocha, v k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

72/6524 21. 10. 2019
3. rozhodla

a)    o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, a to:

pozemek parc. č. 1184/5 ostatní plocha,

v k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci

b)   při prodeji nemovité věci uvedené v bodu 3 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a nevyhlašovat výběrové řízení

72/6524 21. 10. 2019
4. bere na vědomí

zájem statutárního města Ostrava, městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, Ostrava-Mariánské Hory, IČO 00845451, nabýt darem část pozemku parc. č. 193/1 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 2385-321/2019 ze dne 8. 10. 2019 a nově označenou jako pozemek parc. č. 193/19 ostatní plocha o výměře 1096 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava

72/6524 21. 10. 2019
5. rozhodla

o záměru darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření Obchodní akademie a Vyšší odborné školy sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, Karasova 1140/16, Mariánské Hory, Ostrava, a to:

část pozemku parc. č. 193/1 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 2385-321/2019 ze dne 8. 10. 2019 a nově označenou jako pozemek parc. č. 193/19 ostatní plocha o výměře 1096 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovitosti,

v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava

72/6524 21. 10. 2019
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 23/2046 ze dne 24. 10. 2017

72/6525 21. 10. 2019
1. rozhodla

a)     o záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

část pozemku parc. č. 1356/1 trvalý travní porost oddělenou geometrickým plánem č. 1352-56/2019 ze dne 25. 3. 2019 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1356/27 trvalý travní porost o výměře 12.148 m2,

část pozemku parc. č. 1356/22 trvalý travní porost oddělenou geometrickým plánem č. 1352-56/2019 ze dne 25. 3. 2019 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1356/29 trvalý travní porost o výměře 17.768 m2,

část pozemku parc. č. 1362/1 orná půda oddělenou geometrickým plánem č. 1352-56/2019 ze dne 25. 3. 2019 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1362/7 orná půda o výměře 73.712 m2,

část pozemku parc. č. 1366/12 orná půda oddělenou geometrickým plánem č. 1352-56/2019 ze dne 25. 3. 2019 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1366/29 orná půda o výměře 756 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obci Mošnov

b)     při prodeji nemovitých věcí specifikovaných v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

72/6526 21. 10. 2019
1. rozhodla

vyčlenit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 1.927.121 Kč s účelovým určením na akci „Pojistné plnění v odvětví zdravotnictví“

72/6526 21. 10. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6320 -

Pojištění funkčně nespecifikované

pol. 2322 -

Přijaté pojistné náhrady

o

1.927.121 Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3533 -

Zdravotnická záchranná služba

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.927.121 Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 66/6646 ze dne 16. 7. 2019

72/6527 21. 10. 2019
1. rozhodla

o záměru darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to:

pozemek parc. č. 1461 ostatní plocha,

část pozemku parc. č. 742 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 639-111/2018 ze dne 5. 11. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 742/2 ostatní plocha, o výměře 1173 m2,

pozemní komunikaci č. III/45731 umístěnou na pozemku parc. č. 1461 ostatní plocha a na části pozemku parc. č. 742 ostatní plocha, oddělené dle geometrického plánu č. 639-111/2018 ze dne 5. 11. 2018 a nově označené jako pozemek parc. č. 742/2 ostatní plocha o výměře 1173 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obec Osoblaha

72/6527 21. 10. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout 

a)    prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to:

část pozemku parc. č. 728/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 5818-690/2018 ze dne 17. 1. 2019 a nově označenou jako pozemek parc. č. 728/40 ostatní plocha o výměře 6 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvími této nemovité věci,

v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek.

do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČO 24729035,

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 4.800 Kč bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)    vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí

72/6527 21. 10. 2019
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 20/1789 ze dne 12.9.2017

č. 51/4557 ze dne 27.11.2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

72/6528 21. 10. 2019
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo evid. č. 05688/2018/IM ze dne 4. 6. 2018 na realizaci stavby „NKP Zámek Bruntál - revitalizace objektu Sala Terrena“ se zhotovitelem, kterým je společnost FICHNA-HUDECZEK a.s., se sídlem Opavská 535/17, 747 18 Píšť, IČO 27765857, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

72/6528 21. 10. 2019
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 k příkazní smlouvě evid. č. 03638/2017/KŘ ze dne 18. 12. 2017 na výkon inženýrské činnosti pro stavbu „NKP Zámek Bruntál - revitalizace objektu Salla Terrena" s příkazníkem, kterým je Ing. Miroslav Geryk, se sídlem Dvořákův okruh 2149/13, 794 01 Krnov, IČO 63015820, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

72/6528 21. 10. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

1 000 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

1 000 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 25/2252 ze dne 21.11.2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/579 ze dne 14.12.2017

72/6529 21. 10. 2019
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 01838/2019/KŘ ze dne 10. 6. 2019 na realizaci stavby „Stavební rekonstrukce a modernizace bytů pro chráněné bydlení v Krnově“ se zhotovitelem, kterým je společnost EDS Trade s.r.o., se sídlem Komárovská 2438/13, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 03832210, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

72/6530 21. 10. 2019
1. bere na vědomí

žádost organizace Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s., IČO 27006891, o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

72/6530 21. 10. 2019
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 organizaci Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s., IČO 27006891, ve výši 100 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „Výměna babyboxu za babybox nové generace ve Slezské nemocnici v Opavě“, s časovou použitelností od 19. 9. 2019 do 31. 12. 2019, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

72/6530 21. 10. 2019
3. rozhodla

zvýšit finanční prostředky na akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví zdravotnictví“ o částku 100 tis. Kč

72/6530 21. 10. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

100 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3599

Ostatní činnost ve zdravotnictví

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

100 tis. Kč

72/6530 21. 10. 2019
5. bere na vědomí

žádost organizace Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků, z.s., IČO 13694383, o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

72/6530 21. 10. 2019
6. rozhodla

neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 organizaci Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků, z.s., IČO 13694383, ve výši 100 tis. Kč na realizaci projektu „Nursing Now ČR“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje

72/6531 21. 10. 2019
1. souhlasí

s vyhlášením nadlimitní veřejné zakázky na „Dodávky Centrového léku Lucentis“, organizací Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, prostřednictvím třetí osoby, dle předloženého materiálu

72/6531 21. 10. 2019
2. doporučuje

řediteli organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 1. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

členy hodnotící komise:
MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje
Mgr. Lukáše Chaláse, vedoucího oddělení zdravotní správy

náhradníky hodnotící komise:
Ing. Kamilu Onysko, oddělení řízení organizací a zdravotní péče
Mgr. Martu Gužíkovou, oddělení řízení organizací a zdravotní péče

72/6531 21. 10. 2019
3. ukládá

řediteli organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, předložit odboru zdravotnictví k vyjádření kompletní zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Dodávky Centrového léku Lucentis“ před vyhlášením předmětné zakázky

Zodp.: Ing. Pavel Rydrych

Termín: bez termínu (před vyhlášením veřejné zakázky)

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/152 ze dne 16. 3. 2017

72/6532 21. 10. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 00756/2017/ZDR ze dne 13. 4. 2017, s obchodní společností Nemocnice Nový Jičín a.s., Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín, IČO 25886207, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

72/6532 21. 10. 2019
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje doporučení dle bodu 1. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: MUDr. Martin Gebauer

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

72/6533 21. 10. 2019
1. souhlasí

s vyhlášením nadlimitní veřejné zakázky na služby "Zajištění ostrahy pro Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace", organizací Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, prostřednictvím třetí osoby, dle předloženého materiálu

72/6533 21. 10. 2019
2. doporučuje

řediteli organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 1. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

členy hodnotící komise:
MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje
Mgr. Lukáše Chaláse, vedoucího oddělení zdravotní správy

náhradníky hodnotící komise:
Ing. Kamilu Onysko, oddělení řízení organizací a zdravotní péče
Mgr. Martu Gužíkovou, oddělení řízení organizací a zdravotní péče

72/6533 21. 10. 2019
3. ukládá

řediteli organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, předložit odboru zdravotnictví k vyjádření kompletní zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na akci s názvem "Zajištění ostrahy pro Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace", ještě před vyhlášením předmětné zakázky

Zodp.: Ing. Pavel Rydrych

Termín: bez termínu (před vyhlášením veřejné zakázky)

Rada kraje

72/6534 21. 10. 2019
1. rozhodla

o neupotřebitelnosti dlouhodobého nehmotného, dlouhodobého hmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

72/6534 21. 10. 2019
2. rozhodla

vyřadit neupotřebitelný dlouhodobý nehmotný, dlouhodobý hmotný majetek a drobný dlouhodobý hmotný majetek dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 16/1383 ze dne 27.6.2017

č. 60/5388 ze dne 9.4.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1776 ze dne 17.12.2015

č. 4/319 ze dne 15.6.2017

č. 11/1341 ze dne 13.3.2019

72/6535 21. 10. 2019
1. rozhodla

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy
č. 5 předloženého materiálu

72/6535 21. 10. 2019
2. rozhodla

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019, žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu za podmínky uvolnění finančních prostředků v rámci dotačního programu dle důvodové zprávy předloženého materiálu

72/6535 21. 10. 2019
3. rozhodla

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019, žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu za podmínky uvolnění finančních prostředků v rámci dotačního programu dle důvodové zprávy předloženého materiálu

72/6535 21. 10. 2019
4. rozhodla

neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019 žadatelům uvedeným v příloze č. 6 předloženého materiálu s odůvodněním dle této přílohy

72/6535 21. 10. 2019
5. bere na vědomí

žádosti o změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změnu výše dotace v rámci dotačních programů „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva a 3. výzva“ vyhlášených dne 29. 6. 2017
a 10. 4. 2019 a dále v rámci individuálních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje, vše dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

72/6535 21. 10. 2019
6. rozhodla

schválit změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změny výše dotace a uzavřít s žadateli uvedenými v příloze č. 8 předloženého materiálu dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace nebo smlouvy o poskytnutí dotace dle příloh č. 9 až 13 předloženého materiálu

72/6535 21. 10. 2019
7. bere na vědomí

žádost o udělení výjimky při dokládání fotodokumentace likvidace původního kotle v rámci závěrečného vyúčtování dotace poskytnuté z dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ vyhlášeného dne 10. 4. 2019, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

72/6535 21. 10. 2019
8. rozhodla

uzavřít s žadatelem uvedeným v příloze č. 15 předloženého materiálu dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

72/6535 21. 10. 2019
9. bere na vědomí

žádost o individuální dotaci žadatele **********, nar. **********, bytem **********, pořadové číslo žádosti **********, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

72/6535 21. 10. 2019
10. rozhodla

poskytnout z rozpočtu kraje individuální dotaci na výměnu zdroje vytápění žadateli **********, nar. **********, bytem ********** a uzavřít s žadatelem dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

72/6536 21. 10. 2019
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5332 -

Neinvestiční transfery vysokým školám

o

200 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5494 -

Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru

o

200 tis. Kč

72/6536 21. 10. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5332 -

Neinvestiční transfery vysokým školám

o

200 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

200 tis. Kč

72/6536 21. 10. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

82,66 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3636 -

Územní rozvoj

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

47,16 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3636 -

Územní rozvoj

pol. 6341 -

Investiční transfery obcím

o

35,50 tis. Kč

72/6536 21. 10. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5332 -

Neinvestiční transfery vysokým školám

o

50 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

50 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8407 ze dne 6.9.2016

č. 17/1456 ze dne 18.7.2017

č. 29/2555 ze dne 9.1.2018

č. 45/4002 ze dne 28.8.2018

č. 55/4952 ze dne 29.1.2019

č. 59/5302 ze dne 26.3.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2237 ze dne 22.9.2016

č. 4/318 ze dne 15.6.2017

č. 9/1004 ze dne 13.9.2018

č. 10/1119 ze dne 13.12.2018

č. 10/1130 ze dne 13.12.2018

72/6537 21. 10. 2019
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 28.799.999,10 Kč na financování projektu „Podpora technických a řemeslných oborů v MSK“, registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010809 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 43426/2019-55/1 ze dne 25. 9. 2019, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

72/6537 21. 10. 2019
2. bere na vědomí

změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) č. 117D03G000174 ze dne 26. 2. 2019, v aktuálním znění, vydané Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu k projektu „Modernizace výuky přírodovědných předmětů I“, registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002505 na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03G000174 (změna) ze dne 16. 9. 2019, které je přílohou č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4613 ze dne 27. 11. 2018

č. 52/4744 ze dne 11. 12. 2018

č. 68/6214 ze dne 27. 8. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1116 ze dne 13. 12. 2018

č. 13/1591 ze dne 12. 9. 2019

72/6538 21. 10. 2019
1. bere na vědomí

informaci o konání zasedání Výkonné rady a Shromáždění členů spolku Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s., IČO 07864507, se sídlem Výstavní 2224/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu

72/6538 21. 10. 2019
2. bere na vědomí

informaci o výsledku předchozího zasedání Výkonné rady Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, z.s., IČO 07864507, se sídlem Výstavní 2224/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

72/6538 21. 10. 2019
3. zmocňuje

prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., hejtmana kraje, případně Mgr. Stanislava Folwarczneho, náměstka hejtmana kraje, jako náhradníka, k  jednání na Výkonné radě spolku a na Shromáždění členů a k hlasování v jednotlivých bodech programu zasedání dle svého uvážení a v souladu se zájmy Moravskoslezského kraje

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

72/6539 21. 10. 2019
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

1.275,09 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol.  5011 -

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

950,00 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení
a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

235,60 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

85,50 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

3,99 tis. Kč

Celkem

o

1.275,09 tis. Kč

72/6539 21. 10. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

10,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol.  5173 -

Cestovné

o

10,00 tis. Kč

72/6539 21. 10. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4319 -

Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

180,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4319 -

Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

pol.  5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

180,00 tis. Kč

72/6539 21. 10. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

110,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol.  5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

55,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

55,00 tis. Kč

72/6539 21. 10. 2019
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

4.038,00 tis. Kč

a

snižují

běžné výdaje

na § 5212 -

Ochrana obyvatelstva

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

3.500,00 tis. Kč

a

zvyšuje

dlouhodobé financování

pol. 8124 -

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

o

5.243,09 tis. Kč

a

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol.  2212 -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

o

32,08 tis. Kč

na § 2212 -

Silnice

pol.  2310 -

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku

o

110,91 tis. Kč

pol.  2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

26,36 tis. Kč

na § 3121 -

Gymnázia

pol.  2212 -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

o

26,39 tis. Kč

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol.  2212 -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

o

150,00 tis. Kč

CELKEM

o

345,74 tis. Kč

a

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4152 -

Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí

o

188,25 tis. Kč

a

zvyšují

investiční přijaté transfery

pol. 4216 -

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

5.824,24 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3635 -

Územní plánování

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

200,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

377,14 tis. Kč

72/6539 21. 10. 2019
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4354 -

Chráněné bydlení

pol.  5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

102,80 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 4354 -

Chráněné bydlení

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

102,80 tis. Kč

72/6539 21. 10. 2019
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4329 -

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

60,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4329 -

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

pol.  5173 -

Cestovné

o

60,00 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4603 ze dne 27. 11. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1122 ze dne 13. 12. 2018

72/6540 21. 10. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit změnit název projektu „Zlepšenie dostupnosti kultúrnych pamiatok na Slovensko-českom pohraničí“ na „Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na slovenskej a českej strane“

72/6540 21. 10. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí informaci o aktuálním stavu projektu „Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na slovenskej a českej strane“ dle předloženého materiálu

72/6540 21. 10. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 2) usnesení č. 10/1122 ze dne 13. 12. 2018 výši profinancování a kofinancování projektu „Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na slovenskej a českej strane“ z 936.717,76 EUR na 1.100.043,14 EUR dle předloženého materiálu

72/6540 21. 10. 2019
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 3) písm. c) usnesení č. 10/1122 ze dne 13. 12. 2018 výši finančních prostředků na spolufinancování realizovaného projektu „Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na slovenskej a českej strane“ z 514.873,00 EUR na 678.197,80 EUR dle předloženého materiálu

72/6540 21. 10. 2019
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1. – 4. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

72/6541 21. 10. 2019
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o nájmu nebytových prostor pro projekt „Multidisciplinární spolupráce v Moravskoslezském kraji“ mezi Moravskoslezským krajem a  Ostravskou univerzitou, IČO 61988987, se sídlem Dvořákova 138/7, 701 03 Ostrava, na dobu určitou od 1. 11. 2019 do 31. 8. 2021, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

72/6542 21. 10. 2019
1. bere na vědomí

žádost spolku Asociace soukromého zemědělství Těšínského Slezska z.s. ze dne 10. 9. 2019 ve věci poskytnutí dotace na projekt XII. Euroregionální jarmark v Dolní Lomné, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

72/6542 21. 10. 2019
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku Asociace soukromého zemědělství Těšínského Slezska z.s., IČO 04183118, na projekt XII. Euroregionální jarmark v Dolní Lomné ve výši 80.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 9. 2019 do dne 30. 11. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

72/6542 21. 10. 2019
3. bere na vědomí

žádost pobočného spolku Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Frýdek - Místek ze dne 9. 9. 2019 ve věci poskytnutí dotace na projekt Mezinárodní dobrovolnictví, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

72/6542 21. 10. 2019
4. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Frýdek - Místek, IČO 14613271, na projekt Mezinárodní dobrovolnictví ve výši 10.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 10. 2019 do dne 30. 11. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

72/6542 21. 10. 2019
5. bere na vědomí

žádost spolu Včelařský spolek Moravy a Slezska z.s. ze dne 26. 9. 2019 ve věci poskytnutí dotace na projekt Včelařská akademie pro začínající včelaře a zájemce o včelařství dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

72/6542 21. 10. 2019
6. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku Včelařský spolek Moravy a Slezska z.s., IČO 04927940, na projekt Včelařská akademie pro začínající včelaře a zájemce o včelařství ve výši 30.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 10. 2019 do dne 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

Rada kraje

72/6543 21. 10. 2019
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2020-2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

72/6543 21. 10. 2019
2. rozhodla

vyhlásit dotační program „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2020-2021 dle předloženého materiálu

Rada kraje

72/6544 21. 10. 2019
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce“ pro roky 2020-2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

72/6544 21. 10. 2019
2. rozhodla

vyhlásit dotační program „Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce“ pro roky 2020-2021 dle předloženého materiálu

Rada kraje

72/6545 21. 10. 2019
1. rozhodla

změnit v usnesení rady kraje č. 23/2065 ze dne 24. 10. 2017 v bodě 1 písm. s) den vzdání se vedoucího pracovního místa PaedDr. Karly Vítkové, ředitelky organizace Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Opava, Olomoucká 88, příspěvková organizace, IČO 47813491, z 31. 7. 2020 na 31. 7. 2021

Rada kraje

72/6546 21. 10. 2019
1. souhlasí

s přerušením provozu školních družin, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Moravskoslezským krajem uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu, v době podzimních, vánočních a pololetních prázdnin školního roku 2019/2020

72/6546 21. 10. 2019
2.

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/6256 ze dne 27.8.2019

č. 69/6352 ze dne 10.9.2019

72/6547 21. 10. 2019
1. jmenuje

konkurzní komise pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místa ředitelů organizací v oblasti školství uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje

72/6548 21. 10. 2019
1. stanoví

s účinností od 1. 11. 2019

platy ředitelům příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 49/3691 ze dne 5.8.2014

72/6549 21. 10. 2019
1. bere na vědomí

informaci o počtu žáků ve třídě označené jako 1. B prvního ročníku oboru
79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace, ve školním roce 2019/2020

72/6549 21. 10. 2019
2. rozhodla

nepovolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu označenou jako 1. B ve školním roce 2019/2020 v oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace

Rada kraje

k usnesením rady kraje

č. 112/8645 ze dne 18.10.2016

č. 2/43 ze dne 22.11.2016

č. 15/1293 ze dne 12.6.2017

72/6550 21. 10. 2019
1. bere na vědomí

a)    informaci o vzdání se funkce členky školské rady při základní škole organizace Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace, IČO 00852619, Ing. Heleny Kudelové ke dni 30. 9. 2019

b)   informaci o ukončení funkčního období člena školské rady při střední škole organizace Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČO 00601322, Ing. Štěpána Pelce, který byl radou kraje jmenován s účinností od 6. 11. 2016

c)    informaci o ukončení funkčního období člena školské rady při střední škole organizace Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace, IČO 13644254, Ing. Jaroslava Bazaly, Ph.D., který byl radou kraje jmenován s účinností od 4. 12. 2016

d)   informaci o ukončení funkčního období člena školské rady při střední škole organizace Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 62331493, Ing. arch. Czeslawa Mendreka, který byl radou kraje jmenován s účinností od 5. 12. 2016

72/6550 21. 10. 2019
2. jmenuje

a)    dnem 22. 10. 2019 Roberta Sivulku členem školské rady při základní škole organizace Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace, IČO 00852619

b)   dnem 6. 11. 2019 Ing. Štěpána Pelce členem školské rady při střední škole organizace Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČO 00601322

c)    dnem 4. 12. 2019 Ing. Jaroslava Bazalu, Ph.D., členem školské rady při střední škole organizace Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace, IČO 13644254

d)   dnem 5. 12. 2019 Mgr. Tomasze Pustówku, členem školské rady při střední škole organizace Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 62331493

Rada kraje

72/6551 21. 10. 2019
1. schvaluje

kritéria pro podání návrhů na ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení působících na území Moravskoslezského kraje zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení u příležitosti Dne učitelů v roce 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

72/6551 21. 10. 2019
2. zřizuje

pracovní skupinu pro vyhodnocení návrhů na ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení působících na území Moravskoslezského kraje zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení u příležitosti Dne učitelů v roce 2020 ve složení

vedoucí pracovní skupiny:
Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

členové:
PaedDr. Libor Lenčo, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu
Ing. Lenka Fojtíková, členka výboru zastupitelstva kraje pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Mgr. Alena Grosová, členka výboru zastupitelstva kraje pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., předseda výboru zastupitelstva kraje pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Mgr. Dagmar Bobková Regelová, předsedkyně krajské rady Českomoravského odborového svazu pracovníků školství
Mgr. Milan Škrabal, zástupce pedagogické veřejnosti
Mgr. Daniel Havlík, náhradník členů výboru zastupitelstva kraje pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

Rada kraje

72/6552 21. 10. 2019
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 1, 2 a 4 předloženého materiálu

72/6552 21. 10. 2019
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace, IČO 13644271, o částku 28.000 Kč na úhradu nákladů spojených s přehlídkou odborných dovedností žáků školy „K-MODE“; s časovou použitelností od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019

72/6552 21. 10. 2019
3. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 žadateli Středisko volného času, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, IČO 75080516, ve výši 30.000 Kč, na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Taneční soutěžní přehlídka Paforta“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

72/6552 21. 10. 2019
4. rozhodla

uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s žadatelem Středisko volného času, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, IČO 75080516, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

72/6552 21. 10. 2019
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 žadateli MÚZA - sdružení základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje, IČO 75090953, ve výši 30.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Soutěžní přehlídka Múzy Ilji Hurníka“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

72/6552 21. 10. 2019
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít smlouvu s žadatelem MÚZA - sdružení základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje, IČO 75090953, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

72/6552 21. 10. 2019
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3421 -

Využití volného času dětí a mládeže

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

28 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3421 -

Využití volného času dětí a mládeže

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

28 tis. Kč

72/6552 21. 10. 2019
8. rozhodla

snížit akci rozpočtu kraje „Významné akce kraje – využití volného času dětí a mládeže“ o částku 28 tis. Kč a tyto finanční prostředky vyčlenit na akci „Významné akce kraje – využití volného času dětí mládeže – příspěvkové organizace MSK“

72/6552 21. 10. 2019
9. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 5. a 6. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

72/6553 21. 10. 2019
1. souhlasí

s podáním žádosti o dotaci ze státního rozpočtu v rámci rozvojového programu Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2020

Rada kraje

72/6554 21. 10. 2019
1. souhlasí

s uvedením investičních záměrů Základní umělecké školy, Rýmařov, Čapkova 6, příspěvkové organizace do Strategického rámce Místního akčního plánu II - rozvoj vzdělávání na území Rýmařovska, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 56/5020 ze dne 12.2.2019

č. 61/5498 ze dne 30.4.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

72/6555 21. 10. 2019
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na:

a)    individuální projekty Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ve výši 2.699.496,00 Kč

b)   rozvojový program „Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2019" ve výši 1.326.153 Kč

dle předloženého materiálu

72/6555 21. 10. 2019
2. schvaluje


zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na realizaci individuálních projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání organizacím v odvětví školství dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutích o poskytnutí dotací

72/6555 21. 10. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

2.699.499 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3112 -

Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

418.227 Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

2.281.272 Kč

Celkem

2.699.499 Kč

72/6555 21. 10. 2019
4. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program „Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2019" v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

72/6555 21. 10. 2019
5. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na rozvojový program „Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2019" v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace

72/6555 21. 10. 2019
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

1.326.153 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.326.153 Kč

72/6555 21. 10. 2019
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů

o

74.075 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5364 -

Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně

o

74.075 Kč

72/6555 21. 10. 2019
8. rozhodla

změnit poskytnuté neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2019 v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

 

72/6555 21. 10. 2019
9. schvaluje

 

změnu závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2019 v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

72/6555 21. 10. 2019
10. rozhodla

změnit poskytnuté neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2019 v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

72/6555 21. 10. 2019
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

293.777 Kč

 

na § 3143 -

Školní družiny a kluby

 

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

178.977 Kč

 

na § 3145 -

Internáty

 

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

137.166 Kč

 

na § 3150 -

Vyšší odborné školy

 

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

161.090 Kč

 

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

 

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

106.572.413 Kč

 

Celkem

107.343.423 Kč

 

a

zvyšují

běžné výdaje

 

na § 3111 -

Mateřské školy

 

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

66.856 Kč

 

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

9.915.288 Kč

 

na § 3112 -

Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

 

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

727.171 Kč

 

na § 3113 -

Základní školy

 

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.779.101 Kč

 

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

52.261.881 Kč

 

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

6.539.349 Kč

 

na § 3117 -

První stupeň základních škol

 

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

2.859.885 Kč

 

na § 3121 -

Gymnázia

 

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

4.888.930 Kč

 

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

55.572 Kč

 

na § 3122 -

Střední odborné školy

 

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

3.268.762 Kč

 

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

 

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

10.564.591 Kč

 

na § 3124 -

Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

2.062.598 Kč

 

na § 3126 -

Konzervatoře

 

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

404.792 Kč

 

na § 3133 -

Dětské domovy

 

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

2.494.416 Kč

 

na § 3141 -

Školní stravování

 

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

365.684 Kč

 

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

3.356.704 Kč

 

na § 3143 -

Školní družiny a kluby

 

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

2.798.408 Kč

 

na § 3146 -

Zařízení výchovného poradenství

 

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

264.580 Kč

 

na § 3147 -

Domovy mládeže

 

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

154.907 Kč

 

na § 3231 -

Základní umělecké školy

 

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.056.389 Kč

 

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

141.286 Kč

 

na § 3233 -

Střediska volného času

 

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

55.406 Kč

 

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

1.260.867 Kč

 

Celkem

107.343.423 Kč

 

72/6555 21. 10. 2019
12. schvaluje

změnu závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na dofinancování osobních nákladů a nákladů na další vzdělávání školních psychologů a školních speciálních pedagogů v roce 2019 v rozsahu uvedeném v příloze č. 5 tohoto usnesení s časovou použitelností do 31. 12. 2019

72/6555 21. 10. 2019
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

29.800 Kč

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

19.300 Kč

Celkem

49.100 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

16.000 Kč

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

11.700 Kč

na § 3124 -

Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

21.400 Kč

Celkem

49.100 Kč

72/6555 21. 10. 2019
14. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na řešení dopadů institucionální a oborové optimalizace sítě škol a školských zařízení včetně udržení dostupnosti vzdělávání a zajištění nových kapacit v rozsahu uvedeném v příloze č. 6 tohoto usnesení s časovou použitelností do 31. 12. 2019

72/6555 21. 10. 2019
15. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

3.314.000 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.225.000 Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

752.000 Kč

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.337.000 Kč

Celkem

3.314.000 Kč

72/6555 21. 10. 2019
16. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství s účelovým určením na podporu rozvoje kompetencí psaní desetiprstovou hmatovou metodou dle přílohy č. 7 tohoto usnesení s časovou použitelností od 1. 9. 2019 do 31. 7. 2020

72/6555 21. 10. 2019
17. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na zajištění kurzů na posílení kompetencí v českém jazyce v rámci akce "Podpora odborného vzdělávání v Moravskoslezském kraji" příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství:

a)    Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČO 61989011, o částku 15.500 Kč

b)   Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 62331639, o částku 15.500 Kč

 s časovou použitelností od 1. 10. 2019 do 30. 4. 2020

72/6555 21. 10. 2019
18. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

362.050 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

362.050 Kč

72/6555 21. 10. 2019
19. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci kraje v odvětví školství dle přílohy č. 8 tohoto usnesení

72/6555 21. 10. 2019
20. schvaluje

závazný ukazatel investiční příspěvek do fondu investic příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství dle přílohy č. 8 tohoto usnesení

72/6555 21. 10. 2019
21. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

600.000 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

100.000 Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

500.000 Kč

72/6555 21. 10. 2019
22. souhlasí

s použitím části rezervního fondu k posílení fondu investic organizace Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, IČO 00847925, ve výši 334 tis. Kč na posílení zdrojů na akci „Zateplení objektu Turistické základny Řeka“

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

72/6556 21. 10. 2019
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5 a 7 předloženého materiálu

72/6556 21. 10. 2019
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemcům:

a.    Karate Havířov, z.s., IČO 22716408, ve výši 55.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „MS v karate“ s časovou použitelností od 1. 6. 2019 do 31. 12. 2019

b.    BIKE 2000 z.s., IČO 69610291, ve výši 95.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Vytváření podmínek pro kvalitní sportovní celoroční činnost talentované mládeže cyklistického oddílu BIKE 2000“ s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

c.    Ing. Roman Kubica, narozen 18. 2. 1989, bydliště Leoše Janáčka 869, Polanka nad Odrou, ve výši 30.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Doprava na Mistrovství světa v triatlonu XTERRA“; s časovou použitelností od 1. 8. 2019 do 31. 12. 2019

72/6556 21. 10. 2019
3. rozhodla

uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

a.    Karate Havířov, z.s., IČO 22716408, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b.    BIKE 2000 z.s., IČO 69610291, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c.    Ing. Roman Kubica, narozen 18. 2. 1989, bydliště Leoše Janáčka 869, Polanka nad Odrou, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

72/6556 21. 10. 2019
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813113, o částku 70.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Opava cantat 2019“ s časovou použitelností od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2019, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

72/6556 21. 10. 2019
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

150 tis. Kč

a

snižují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

30 tis. Kč

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

70 tis. Kč

Celkem

100 tis. Kč

a

zvyšují běžné výdaje

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

150 tis. Kč

pol. 5493 –

Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

o

30 tis. Kč

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

70 tis. Kč

Celkem

o

250 tis. Kč

72/6556 21. 10. 2019
6. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje“ o 180 tis. Kč

72/6556 21. 10. 2019
7. rozhodla

snížit akci rozpočtu kraje „Podpora talentů“ o částku 70 tis. Kč a o tyto finanční prostředky navýšit akci „Podpora talentů – příspěvkové organizace MSK“

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 58/5246 ze dne 11.3.2019

č. 62/5586 ze dne 14.5.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

72/6557 21. 10. 2019
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve výši 459.316,68 Kč do rozpočtu kraje na financování projektu „Zavedení nových metod práce s uživateli v naší organizaci“, realizovaného organizací Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, IČO 71197052, dle předloženého materiálu

72/6557 21. 10. 2019
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ o částku 459.316,68 Kč, organizaci Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, IČO 71197052, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03534/2014/SOC, s účelovým určením na projekt „Zavedení nových metod práce s uživateli v naší organizaci“ realizovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanost, dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace číslo OPZ/2.2/071/0007711

72/6557 21. 10. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

459.318 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

459.318 Kč

72/6557 21. 10. 2019
4. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve výši 718.780,68 Kč do rozpočtu kraje na financování projektu „NaNovo a kvalitně“, realizovaného organizací Domov NaNovo, příspěvková organizace, IČO 48804860, dle předloženého materiálu

72/6557 21. 10. 2019
5. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ o částku 718.780,68 Kč, organizaci Domov NaNovo, příspěvková organizace, IČO 48804860, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03516/2014/SOC, s účelovým určením na projekt „NaNovo a kvalitně“ realizovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanost, dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace číslo OPZ/2.2/071/0007691

72/6557 21. 10. 2019
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

718.782 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4354 -

Chráněné bydlení

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

718.782 Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 90/7119 ze dne 9.2.2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 11/1337 ze dne 13.3.2019

72/6558 21. 10. 2019
1. souhlasí

s registrací nové sociální služby sociální rehabilitace, kterou bude poskytovat Domov NaNovo, příspěvková organizace, IČO 48804860, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje

72/6559 21. 10. 2019
1. bere na vědomí

žádost organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, IČO 00847372, se sídlem Šunychelská 1159, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín, o udělení souhlasu zřizovatele s realizací akce „Oprava příjezdové komunikace k technickým provozům Domova Jistoty“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

72/6559 21. 10. 2019
2. souhlasí

s provedením opravy ve výši nad 500 tis. Kč (bez DPH) v rámci akce „Oprava příjezdové komunikace k technickým provozům Domova Jistoty“ na pozemku, který je ve vlastnictví kraje, a to na parc. č. 1537/30, ostatní plocha, v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín, předaném k hospodaření organizaci Domov Jistoty, příspěvková organizace, IČO 00847372, dle předloženého materiálu

72/6559 21. 10. 2019
3. bere na vědomí

žádost organizace Náš svět, příspěvková organizace, IČO 00847046, se sídlem č. p. 239, 739 11 Pržno, o udělení souhlasu zřizovatele s realizací akce „Výměna oken v areálu organizace Náš svět“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

72/6559 21. 10. 2019
4. souhlasí

s provedením opravy ve výši nad 500 tis. Kč (bez DPH) v rámci akce „Výměna oken v areálu organizace Náš svět“ na nemovitých věcech kraje, a to v budovách bez čp/če, stavby občanského vybavení, které jsou součástí pozemků parc. č. 812/69 a 812/70, v k. ú. Pržno, obec Pržno, předané k hospodaření organizaci Náš svět, příspěvková organizace, IČO 00847046, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

72/6560 21. 10. 2019
1. souhlasí

s přípravou akce „Spolu ruku v ruce“ v roce 2020 dle důvodové zprávy předloženého materiálu

72/6560 21. 10. 2019
2. rozhodla

navýšit akci rozpočtu „Podpora činností a celokrajských aktivit v rámci prorodinné politiky“ o částku 100.000 Kč

72/6560 21. 10. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4339 -

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

127 tis. Kč

pol. 5494 -

Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru

o

6 tis. Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

100 tis. Kč

Celkem

o

233 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 4339 -

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

pol. 5139 -

Nákup materiálu

o

25 tis. Kč

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

208 tis. Kč

Celkem

o

233 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 63/4976 ze dne 5.3.2015

č. 61/5514 ze dne 30.4.2019

72/6561 21. 10. 2019
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o vytvoření komplexního řešení nákupního systému pro příspěvkové organizace a poskytování servisních a konzultačních služeb, č. 01164/2015/KON se společností eCENTRE, a.s., se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, Praha, PSČ 170 00, IČ 27149862, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

72/6562 21. 10. 2019
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol. 5011 -

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

415 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol. 5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

15 tis. Kč

pol. 5424 -

Náhrady mezd v době nemoci

o

400 tis. Kč

72/6562 21. 10. 2019
2. rozhodla

zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2019 o 535 tis. Kč z 348.837.697 Kč na 349.372.697 Kč

Rada kraje

72/6563 21. 10. 2019
1. bere na vědomí

a)    výsledky finančních kontrol příspěvkových organizací kraje realizovaných odborem podpory korporátního řízení a kontroly a výsledky kontrol poskytování sociálních služeb u příspěvkových organizací kraje realizovaných odborem sociálních věcí v samostatné působnosti ukončených do 30. 9. 2019 a klasifikaci závažnosti zjištění uvedených v přílohách č. 1 - 3 předloženého materiálu

b)   výsledek šetření stížnosti u příspěvkové organizace kraje realizovaného odborem sociálních věcí v samostatné působnosti ukončeného do 30. 9. 2019 a klasifikaci závažnosti zjištění uvedených v příloze č. 4 předloženého materiálu

72/6563 21. 10. 2019
2. rozhodla

a)   přijmout opatření zřizovatele k nedostatkům zjištěným při kontrolách a šetření stížnosti u příspěvkových organizací uvedených v přílohách č. 2 a 3 předloženého materiálu

a)   u příspěvkových organizací uvedených v přílohách č. 1 a 4 předloženého materiálu opatření zřizovatele nepřijmout

72/6563 21. 10. 2019
3. stanoví

a)   s účinností od 1. 11. 2019 mzdu Ing. Arnoštu Kleinovi, řediteli organizace Školní statek, Opava, příspěvková organizace, Englišova 526/95, 746 01 Opava, IČO 00098752 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

b)   s účinností od 1. 11. 2019 plat Mgr. Darji Kuncové, ředitelce organizace Benjamín, příspěvková organizace, Modrá 1705, 735 41 Petřvald, IČO 00847461 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

72/6563 21. 10. 2019
4. ukládá

náměstkům hejtmana kraje

sdělit obsah přijatých opatření ředitelům příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 3 předloženého materiálu

Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny, Jiří Navrátil, MBA

Termín: 31. 10. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

72/6564 21. 10. 2019
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

170 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

170 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 50/4391 ze dne 6.11.2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/381 ze dne 20.6.2013

72/6565 21. 10. 2019
1. rozhodla

uzavřít „Smlouvu o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou oblast Hlučínsko na přechodné období od 9. 6. 2019 – 13. 6. 2020“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se subjekty uvedenými v příloze č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

72/6566 21. 10. 2019
1. rozhodla

poskytnout věcné dary v celkové výši 37 tis. Kč členům družstva ze Základní školy Krnov, Smetanův okruh 4, reprezentující Českou republiku na European Traffic Education Contest (Evropská dopravní vzdělávací soutěž), dle předloženého materiálu

72/6566 21. 10. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2292 -

Dopravní obslužnost

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

37 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

pol.  5194 -

Věcné dary

o

37 tis. Kč

Rada kraje

72/6567 21. 10. 2019
1. stanoví

odměnu Ing. Tomáši Böhmovi, řediteli organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 12/1398 ze dne 13.6.2019

72/6568 21. 10. 2019
1. rozhodla

uzavřít Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti kraje veřejnou drážní osobní dopravou na trati 323 v úseku hr. VÚSC 0720/0800 01 - Valašské Meziříčí na území Zlínského kraje od prosince 2019 do prosince 2020 se společností České dráhy, a.s., IČO 70994226, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

72/6569 21. 10. 2019
1. bere na vědomí

žádost Zlínského kraje ze dne 7. 10. 2019 o vydání souhlasu se zajišťováním dopravní obslužnosti Zlínským krajem na území Moravskoslezského kraje dle ust. § 3 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, dle přílohy č. 1 - 13 předloženého materiálu

72/6569 21. 10. 2019
2. souhlasí

se zajišťováním dopravní obslužnosti Zlínským krajem na území Moravskoslezského kraje v rozsahu dle předložené žádosti a dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 53/4102 ze dne 7.10.2014

72/6570 21. 10. 2019
1. bere na vědomí

informaci o dosavadním způsobu zajištění užívání účelové komunikace ve vlastnictví kraje v úseku Hvězda – Ovčárna a navazujícího parkoviště Ovčárna dle předloženého materiálu

72/6570 21. 10. 2019
2. souhlasí

s aktualizací podmínek pro zajištění užívání účelové komunikace ve vlastnictví kraje v úseku Hvězda - Ovčárna a navazujícího parkoviště Ovčárna dle předloženého materiálu

Rada kraje

72/6571 21. 10. 2019
1. rozhodla

zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

72/6571 21. 10. 2019
2. rozhodla

a)    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

b)   uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

72/6571 21. 10. 2019
3. souhlasí

se zřízením věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví jiných subjektů uvedených v příloze č. 3 tohoto usnesení

72/6571 21. 10. 2019
4. souhlasí

s uzavřením smluv o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 3 tohoto usnesení

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018

č. 55/4902 ze dne 29. 1. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

72/6572 21. 10. 2019
1. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, o částku 20.000 tis. Kč, v rámci akce rozpočtu „Příspěvek na provoz v odvětví dopravy a chytrého regionu – příspěvkové organizace kraje“ s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

72/6572 21. 10. 2019
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, o částku 20.000 tis. Kč, s účelovým určením na „krytí odpisů hmotného a nehmotného majetku" v rámci akce rozpočtu „Příspěvek na provoz v odvětví dopravy a chytrého regionu – příspěvkové organizace kraje“ s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

72/6572 21. 10. 2019
3. schvaluje

snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, o částku 3.000 tis. Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Příprava staveb a příprava vypořádání pozemků“ s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

72/6572 21. 10. 2019
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, o částku 3.000 tis. Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Příprava staveb a příprava vypořádání pozemků“ s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

72/6572 21. 10. 2019
5. schvaluje

snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, o částku 2.700 tis. Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Okružní křižovatka II/486 a III/4841, Krmelín“ s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

72/6572 21. 10. 2019
6. schvaluje

snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, o částku 4.300 tis. Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Okružní křižovatka silnic II/647 x III/4654 a MK ul. Lidická, Klimkovice“ s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

72/6572 21. 10. 2019
7. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018 u úspory v rámci akce „Okružní křižovatka II/486 a III/4841, Krmelín“ ve výši 2.700 tis. Kč a úspory v rámci akce „Okružní křižovatka silnic II/647 x III/4654 a MK ul. Lidická, Klimkovice“ ve výši 4.300 tis. Kč

72/6572 21. 10. 2019
8. rozhodla

zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, o částku 7.000 tis. Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Most 477-032 přes místní potok Baška“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

72/6572 21. 10. 2019
9. schvaluje

snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, o částku 9.000 tis. Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Okružní křižovatka silnic III/46611 x III/4697, Ludgeřovice“

72/6572 21. 10. 2019
10. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, o částku 63 tis. Kč, v rámci akce rozpočtu „Příspěvek na provoz v odvětví dopravy a chytrého regionu – příspěvkové organizace kraje“ s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

72/6572 21. 10. 2019
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 2212 -

Silnice

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

3.000 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2212 -

Silnice

pol.  5331 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

 

3.000 tis. Kč

72/6572 21. 10. 2019
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 2212 -

Silnice

pol.  6351 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

9.000 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

9.000 tis. Kč

72/6572 21. 10. 2019
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

63 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2212 -

Silnice

pol.  5331 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

63 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.