Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 72/5312 ze dne 26. 6. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 56/3972 ze dne 7. 11. 2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15. 12. 2022

72/5312 26. 6. 2023
1. souhlasí

s vyhlášením nadlimitní veřejné zakázky „Zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů Nemocnice Třinec“, organizací Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČO 00534242, prostřednictvím třetí osoby, dle předloženého materiálu

72/5312 26. 6. 2023
2. souhlasí

s provedením stavebních úprav na nemovitém majetku Moravskoslezského kraje předaném k hospodaření organizaci Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČO 00534242, spočívajících v realizaci akce „Stavební úpravy za účelem umístění technologie“, a to na budově bez čp/če, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 562/6, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Dolní Líštná, obec Třinec, dle předloženého materiálu

72/5312 26. 6. 2023
3. ukládá

řediteli organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČO 00534242, předložit odboru zdravotnictví zadávací dokumentaci k veřejné zakázce dle bodu 1. tohoto usnesení, ještě před vyhlášením veřejné zakázky

Zodp.: Ing. Jiří Veverka, ředitel

Termín: bez termínu (před vyhlášením veřejné zakázky)

72/5312 26. 6. 2023
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2023 organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČO 00534242, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03566/2014/ZDR, ve výši 83.512,44 Kč s účelovým určením na kofinancování projektu „Zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů Nemocnice Třinec“, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 22_014/0000587, s časovou použitelností od 1. 6. 2023 do 31. 12. 2024

72/5312 26. 6. 2023
5. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2023 organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČO 00534242, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03566/2014/ZDR, ve výši 2.993.944,32 Kč s účelovým určením na kofinancování projektu „Zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů Nemocnice Třinec“, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 22_014/0000587, s časovou použitelností od 1. 6. 2023 do 31. 12. 2024

72/5312 26. 6. 2023
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

2.993,95 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

2.993,95 tis. Kč

72/5312 26. 6. 2023
7. doporučuje

řediteli organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČO 00534242, jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 1.  tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

členy hodnotící komise:
Ing. Kamilu Onysko, vedoucí oddělení řízení organizací a zdravotní péče, odbor zdravotnictví
Ing. Petra Sztefka, odbor zdravotnictví

náhradníky hodnotící komise:
Ing. Danielu Bräuerovou, referenta oddělení řízení organizací a zdravotní péče, odbor zdravotnictví
Ing. Ivu Šindlerovou, referenta oddělení řízení organizací a zdravotní péče, odbor zdravotnictví

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.