Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 72/5316 ze dne 26. 6. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 66/4903 ze dne 24.4.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/562 ze dne 16.12.2021

č. 6/475 ze dne 16.12.2021

72/5316 26. 6. 2023
1. rozhodla

přijmout Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. CZ.05.01.02/03/23_045/0001380 vydané dne 8. 6. 2023 Ministerstvem životního prostředí, Vršovická 1442/65, 110 10 Praha 10 k projektu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 5. výzva, registrační číslo CZ.05.01.02/03/23_045/0001380, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

72/5316 26. 6. 2023
2. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 ve výši 218.960.000 Kč na financování projektu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 5. výzva, registrační číslo CZ.05.01.02/03/23_045/ 0001380 za podmínek stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace uvedeném v bodě 1. tohoto usnesení

72/5316 26. 6. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

přijaté investiční transfery

pol. 4216 -

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

122.210,24 tis. Kč

a

zvyšují

přijaté neinvestiční transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

9.165,77 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3713 -

Změny technologií vytápění

o

122.210,24 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3713 -

Změny technologií vytápění

o

9.165,77 tis. Kč

72/5316 26. 6. 2023
4. schvaluje

podmínky dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 5. výzva dle příloh č. 2 až 14 předloženého materiálu

72/5316 26. 6. 2023
5. rozhodla

vyhlásit dotační program Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 5. výzva dle předloženého materiálu

72/5316 26. 6. 2023
6. souhlasí

s udělením pověření hejtmana kraje Mgr. Lucii Hochmanové, vedoucí oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu k podepisování smluv o poskytnutí dotace z dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 5. výzva, o jejichž uzavření rozhodla rada kraje, příp. zastupitelstvo kraje, za podmínek dle předloženého materiálu

72/5316 26. 6. 2023
7. souhlasí

s udělením pověření hejtmana kraje Ing. Lence Obrusníkové, projektové manažerce oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu, k podepisování smluv o poskytnutí dotace z dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 5. výzva, o jejichž uzavření rozhodla rada kraje, příp. zastupitelstvo kraje, za podmínek dle předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.