Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 72/5339 ze dne 26. 6. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 61/4473 ze dne 6.2.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

72/5339 26. 6. 2023
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo evid. č. 04802/2021/IM ze dne 8. 11. 2021 na realizaci stavby „Rekonstrukce budovy na ulici Praskova čp. 411“ pro Základní školu, Opava, Havlíčkova 1, příspěvkovou organizaci, se zhotovitelem, kterým je společnost Metrostav DIZ, s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 — Libeň,
IČO 25021915, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

72/5339 26. 6. 2023
2. rozhodla

zvýšit výdaje na akci rozpočtu kraje „Rekonstrukce budovy na ulici Praskova čp. 411 v Opavě“ o částku 13.000 tis. Kč

72/5339 26. 6. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

13.000 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

o

13.000 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.