Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 72/5341 ze dne 26. 6. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

72/5341 26. 6. 2023
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace organizace Vstaň a choď z. s., IČO 06065350, na projekt „SETKÁNÍ NA HRANICI 2023“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

72/5341 26. 6. 2023
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2023 organizaci Vstaň a choď z. s., IČO 06065350, ve výši 44.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „SETKÁNÍ NA HRANICI 2023“ vzniklých a uhrazených v období od 1. 6. 2023 do 31. 10. 2023 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

72/5341 26. 6. 2023
3. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace organizace KOLA PRO AFRIKU obecně prospěšná společnost, IČO 29397596, na projekt „KOLOVÝ KRUH PRO PACHATELE v r. 2023“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

72/5341 26. 6. 2023
4. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2023 organizaci KOLA PRO AFRIKU obecně prospěšná společnost, IČO 29397596, ve výši 199.500 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „KOLOVÝ KRUH PRO PACHATELE v r. 2023“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

72/5341 26. 6. 2023
5. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora projektů sociální prevence a sociálního začleňování s regionální působností v Moravskoslezském kraji“ o 70,28 tis. Kč

72/5341 26. 6. 2023
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6402 -

Finanční vypořádání

pol. 2223 -

Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a  dobrovolnými svazky obcí

o

42,28 tis. Kč

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

pol. 2212 -

Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob

o

28,00 tis. Kč

Celkem

o

70,28 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje - třída 5

na § 4349 -

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob

o

70,28 tis. Kč

Celkem

o

70,28 tis. Kč

72/5341 26. 6. 2023
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 4329 -

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

o

198 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 4339 -

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

o

198 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.