Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 72/5344 ze dne 26. 6. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/5162 ze dne 22.5.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

č. 12/1288 ze dne 8.6.2023

72/5344 26. 6. 2023
1. bere na vědomí

žádost organizace Domov Příbor, příspěvková organizace, IČO 48804878, se sídlem Masarykova 542, 742 58 Příbor, o udělení souhlasu zřizovatele s realizací akce „Oprava kotelny“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

72/5344 26. 6. 2023
2. souhlasí

s provedením opravy ve výši nad 500 tis. Kč (bez DPH) v rámci akce „Oprava kotelny“, na nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to v budově č. p. 542, způsob využití občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 3200, v k. ú. Příbor, předané k hospodaření organizaci Domov Příbor, příspěvková organizace, IČO 48804878, dle předloženého materiálu

72/5344 26. 6. 2023
3. bere na vědomí

žádost o udělení souhlasu zřizovatele s nabytím daru do vlastnictví organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, IČO 00847372, se sídlem Slezská 164, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

72/5344 26. 6. 2023
4. souhlasí

s nabytím finančního daru ve výši 5.000 Kč do vlastnictví organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, IČO 00847372, se sídlem Slezská 164, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín, dle předloženého materiálu

72/5344 26. 6. 2023
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

o

508,20 tis. Kč

na § 4377 -

Sociálně terapeutické dílny

o

500,00 tis. Kč

Celkem

o

1.008,20 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

o

508,20 tis. Kč

na § 4377 -

Sociálně terapeutické dílny

o

500,00 tis. Kč

Celkem

o

1.008,20 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.