Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 72/5352 ze dne 26. 6. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

72/5352 26. 6. 2023
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (tzv. přímé výdaje na vzdělávání) pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem a obcemi na rok 2023 ve výši 8.177.855 Kč dle přiloženého materiálu

72/5352 26. 6. 2023
2. schvaluje

změnu poskytnutých neinvestičních prostředků příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení a příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2023 s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

72/5352 26. 6. 2023
3. schvaluje

změnu závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2023 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

72/5352 26. 6. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

Pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

8.177.855 Kč

a

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3111 -

Mateřské školy

o

5.308.299 Kč

na § 3117 -

První stupeň základních škol

o

194.379 Kč

na § 3121 -

Gymnázia

o

 470.093 Kč

na § 3141 -

Školní stravování

o

563.665 Kč

Celkem

o

6.536.436 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3113 -

Základní školy

o

576.754 Kč

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

o

14.137.537 Kč

Celkem

o

14.714.291 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.