Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 18. 11. 2019

Rada kraje

74/6644 18. 11. 2019
1. schvaluje

program schůze rady kraje konané dne 18. 11. 2019

Rada kraje

74/6645 18. 11. 2019
1. volí

ověřovatele zápisu ze 74. schůze rady kraje, konané dne 18. 11. 2019:

-        Ing. Jakuba Unucku, MBA

-        MUDr. Martina Gebauera

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 56/4972 ze dne 12.2.2019

74/6646 18. 11. 2019
1. bere na vědomí

informaci o stavu realizace akce „Energetické úspory ve SŠ technické v Opavě“ dle předloženého materiálu

74/6646 18. 11. 2019
2. rozhodla

uzavřít dohodu o zániku závazků se společností šmíragroup a.s., se sídlem Bořivojova 650/48, 718 00 Ostrava-Kunčičky, IČO 04670329, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

74/6646 18. 11. 2019
3. rozhodla

pokračovat v zajištění realizace akce, jejímž zhotovitelem byla společnost šmíragroup a.s., se sídlem Bořivojova 650/48, 718 00 Ostrava-Kunčičky, IČO 04670329, dle předloženého materiálu

Rada kraje

74/6647 18. 11. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit účast Moravskoslezského kraje v projektu „PALAMOBICO-Planning Low carbon mobility at small-cross border International corridors“ – „PALAMOBICO-Plánování nízkouhlíkové mobility v malých přeshraničních mezinárodních koridorech“ dle předloženého materiálu

74/6647 18. 11. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu Moravskoslezského kraje s názvem „PALAMOBICO-Planning Low carbon mobility at small-cross border International corridors“ – „PALAMOBICO-Plánování nízkouhlíkové mobility v malých přeshraničních mezinárodních koridorech“ financovatelného z programu územní spolupráce INTERREG Danube Transnational Programme 

74/6647 18. 11. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt s názvem „PALAMOBICO-Planning Low carbon mobility at small-cross border International corridors“ – „PALAMOBICO-Plánování nízkouhlíkové mobility v malých přeshraničních mezinárodních koridorech“ předkládaný do programu územní spolupráce INTERREG Danube Transnational Programme, prioritní osy 3. Lépe propojená a energeticky odpovědná oblast Dunaje, specifický cíl 3.1. Podpora ekologických a bezpečných dopravních systémů a vyvážená dostupnost městských a venkovských oblastí, v letech 2020-2022 ve výši 102.000 EUR

74/6647 18. 11. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

624,00 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

2.000,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

2.624,00 tis. Kč

74/6647 18. 11. 2019
5. schvaluje

znění Prohlášení o výkazu předběžného a společného financování pro projektové partnery v rámci programu územní spolupráce INTERREG Danube Transnational Programme k projektu s názvem „PALAMOBICO-Planning Low carbon mobility at small-cross border International corridors“ – „PALAMOBICO-Plánování nízkouhlíkové mobility v malých přeshraničních mezinárodních koridorech“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

74/6647 18. 11. 2019
6. schvaluje

znění Prohlášení o stavu žadatele podle Pravidel státní podpory k projektu s názvem „PALAMOBICO-Planning Low carbon mobility at small-cross border International corridors“ – „PALAMOBICO-Plánování nízkouhlíkové mobility v malých přeshraničních mezinárodních koridorech“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

74/6647 18. 11. 2019
7. schvaluje

znění Dohody o partnerství k projektu s názvem „PALAMOBICO-Planning Low carbon mobility at small-cross border International corridors“ – „PALAMOBICO-Plánování nízkouhlíkové mobility v malých přeshraničních mezinárodních koridorech“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

74/6647 18. 11. 2019
8. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1. až 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 12. 12. 2019

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.