Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 25. 11. 2019

Rada kraje

75/6648 25. 11. 2019
1. schvaluje

program schůze rady kraje konané dne 25. 11. 2019

Rada kraje

75/6649 25. 11. 2019
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. Stanislava Folwarczneho a Jiřího Navrátila, MBA, o ověření zápisu ze 73. schůze rady kraje, konané dne 4. 11. 2019

75/6649 25. 11. 2019
2. volí

ověřovatele zápisu ze 75. schůze rady kraje, konané dne 25. 11. 2019:

-        Jarmilu Uvírovou

-        Ing. Víta Slováčka

Rada kraje

v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem č.p. 442, 739 91 Jablunkov, IČO 27835545, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

k usnesení rady kraje

č. 70/6364 ze dne 24. 9. 2019

75/6650 25. 11. 2019
1. rozhodla

opravit v bodě č. 2 usnesení č. 70/6364 ze dne 24. 9. 2019 datum z „12. 9. 2019“ na „24. 9. 2019"

75/6650 25. 11. 2019
2. bere na vědomí

skutečnost, že nesprávné datum bylo v usnesení č. 70/6364 ze dne 24. 9. 2019 uvedeno v důsledku administrativního pochybení

75/6650 25. 11. 2019
3. konstatuje

že úmyslem rady kraje v působnosti valné hromady obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., IČO 27835545, bylo zvolit členy dozorčí rady v co nejbližším možném termínu, tj. ke dni 24. 9. 2019

Rada kraje

v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem č.p. 442, 739 91 Jablunkov, IČO 27835545, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj

75/6651 25. 11. 2019
1. schvaluje

pro ověření účetní závěrky ke dni 31. 12. 2019 a výroční zprávy za rok 2019 obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., IČO 27835545, Auditorskou společnost CONSULT, s.r.o., IČO 25874705, se sídlem Třebovická 5505/48, Třebovice, 722 00 Ostrava

Rada kraje

v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem č.p. 442, 739 91 Jablunkov, IČO 27835545, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

75/6652 25. 11. 2019
1. bere na vědomí

zprávu o hospodaření obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem č.p. 442, 739 91 Jablunkov, IČO 27835545, za období leden - září 2019, dle předloženého materiálu

Rada kraje

v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem č.p. 442, 739 91 Jablunkov, IČO 27835545, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

k usnesení rady kraje

č. 70/6364 ze dne 24. 9. 2019

75/6653 25. 11. 2019
1. schvaluje

návrhy smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., IČO 27835545, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

75/6654 25. 11. 2019
1. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Plachtová cargo hala“ na pozemcích parc. č. 1340/7, 1340/8, 1340/9, 1340/69 a 1340/72 vše v k. ú. a obci Mošnov, vše ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, dle předloženého materiálu

Rada kraje

v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov č.p. 401, PSČ 742 51, IČO 26827719, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj

k usnesení rady kraje

č. 63/5597 ze dne 28.5.2019

75/6655 25. 11. 2019
1. bere na vědomí

informaci o přípravě a přepracování materiálu Strategické cíle rozvoje Letiště Leoše Janáčka Ostrava 2019 – 2030 dle předloženého materiálu

75/6655 25. 11. 2019
2. schvaluje

Strategické cíle rozvoje Letiště Leoše Janáčka Ostrava 2019 – 2030, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

75/6655 25. 11. 2019
3. ukládá

představenstvu společnosti Letiště Ostrava, a.s.:

a)    zahájit bezodkladně realizaci priorit Strategických cílů rozvoje Letiště Leoše Janáčka Ostrava 2019 – 2030,

b)   předkládat Radě kraje v působnosti valné hromady Letiště Ostrava, a.s. k projednání jednotlivé investiční potřeby indikativně definované v bodě 3.7 strategických cílů uvedených v bodě 2. tohoto usnesení, a to na základě konkrétního podnikatelského plánu včetně všech nezbytných a potřebných ekonomických analýz,

c)    informovat pravidelně (minimálně kvartálně) Radu kraje v působnosti valné hromady Letiště Ostrava, a.s. o postupu a podmínkách implementace Strategických cílů rozvoje Letiště Leoše Janáčka Ostrava 2019 – 2030

Zodp.: představenstvo společnosti

Termín: průběžně

Rada kraje

v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, č. p. 401, PSČ 742 51, IČO 26827719, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

75/6656 25. 11. 2019
1. bere na vědomí

informaci o přípravě Generelu rozvoje Letiště Leoše Janáčka Ostrava 2019 – 2030, dle předloženého materiálu

75/6656 25. 11. 2019
2. schvaluje

Generel rozvoje Letiště Leoše Janáčka Ostrava 2019 – 2030, dle příloh č. 1 - 5 předloženého materiálu

75/6656 25. 11. 2019
3. ukládá

představenstvu společnosti Letiště Ostrava, a.s.:

a)    v souladu s prioritami Strategických cílů rozvoje Letiště Leoše Janáčka Ostrava 2019 – 2030 se řídit Generelem rozvoje Letiště Leoše Janáčka Ostrava 2019 – 2030 jako hlavním nástrojem pro realizaci rozvojových aktivit letiště na území vymezeném jeho perimetrem a respektovat zároveň širší vazby areálu letiště v rámci celého rozvojového území Mošnov (areál Multimodálního carga Mošnov, areál Ostrava Airport Multimodal Park, Strategická průmyslová zóna Mošnov včetně návazných ploch předběžně definovaných pro další rozvoj území),

b)   informovat pravidelně (minimálně kvartálně) Radu kraje v působnosti valné hromady Letiště Ostrava, a.s. o postupu a podmínkách implementace Generelu rozvoje Letiště Leoše Janáčka Ostrava 2019 – 2030,

c)    předkládat Radě kraje v působnosti valné hromady Letiště Ostrava, a.s. k projednání jedenkrát ročně vyhodnocení realizace Generelu rozvoje Letiště Leoše Janáčka Ostrava 2019 – 2030

Zodp.: představenstvo společnosti

Termín: průběžně

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 1/4 ze dne 10. 11. 2016

č. 4/192 ze dne 22. 12. 2016

č. 59/5332 ze dne 26. 3. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/36 ze dne 22. 12. 2016

75/6657 25. 11. 2019
1. navrhuje

zastupitelstvu kraje

zrušit delegování

p. Petra Zábojníka

jako zástupce Moravskoslezského kraje ve správní radě Technologické platformy "Energetická bezpečnost ČR", z.s., se sídlem V Holešovičkách 1443/4, Libeň, 180 00 Praha, IČ 72556668

75/6657 25. 11. 2019
2. navrhuje

zastupitelstvu kraje

delegovat

Ing. Rostislava Rožnovského, nar. **********

jako zástupce Moravskoslezského kraje ve správní radě Technologické platformy "Energetická bezpečnost ČR", z.s., se sídlem V Holešovičkách 1443/4, Libeň, 180 00 Praha, IČ 72556668

75/6657 25. 11. 2019
3. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit návrhy dle bodu 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

75/6658 25. 11. 2019
1. rozhodla

zahájit otevřené nadlimitní zadávací řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem "Rekonstrukce silnice II/477 Frýdek-Místek - Lískovec“

75/6658 25. 11. 2019
2. prohlašuje

že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce silnice II/477 Frýdek-Místek - Lískovec“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

75/6658 25. 11. 2019
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce silnice II/477 Frýdek-Místek - Lískovec“, a to:

členové:
Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

náhradníci:
Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

75/6658 25. 11. 2019
4. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce silnice II/477 Frýdek-Místek - Lískovec“, a to:

členové:
Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje
Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový
Ing. Ivo Muras, odbor dopravy a chytrého regionu
Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů
Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Ing. Zuzana Ožanová, členka zastupitelstva kraje

náhradníci:
Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový
Ing. Libor Částka, odbor dopravy a chytrého regionu
Ing. Hana Kraussová, odbor evropských projektů
Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Ing. Radek Podstawka, člen zastupitelstva kraje
Mgr. Michal Hořínek, odbor právní a organizační
Ing. Jiří Večeřa, odbor investiční a majetkový
Ing. Jana Vonsová, odbor investiční a majetkový
Ing. Tomáš Procházka, odbor dopravy a chytrého regionu
Ing. Petr Kačmařík, odbor investiční a majetkový
Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 61/5420 ze dne 30.4.2019

75/6659 25. 11. 2019
1. rozhodla

na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace“ účastníka:

pro část 1 veřejné zakázky – Dílna na ulici Lískovecká

 

Beskydská stavební, a.s.
Frýdecká 225, 739 61 Třinec-Staré Město
IČO: 28618891

za cenu nejvýše přípustnou 82.179.989,24 Kč bez DPH

pro část 2 veřejné zakázky – Dílna na ulici Na Hrázi

 

Beskydská stavební, a.s.
Frýdecká 225, 739 61 Třinec-Staré Město
IČO: 28618891

za cenu nejvýše přípustnou 69.538.605,36 Kč bez DPH

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/6122 ze dne 27.8.2019

75/6660 25. 11. 2019
1. rozhodla

na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Dokončení rozestavěné stavby „Těšínské divadlo – Malá scéna““ účastníka:

TECHARTSTAV s.r.o.
Rabasova 1157/8, 708 00 Ostrava-Poruba
IČO: 02162083

za cenu nejvýše přípustnou 27.869.422 Kč bez DPH

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/6119 ze dne 27.8.2019

75/6661 25. 11. 2019
1. rozhodla

na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle
§ 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zajištění licencí v rámci licenčního programu Microsoft Enrollment for Education Solutions pro školy a školská zařízení zřizované MSK na období 2020-2022“ účastníka:

DNS a.s.

Na strži 1702/65, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČO: 25146441

za cenu nejvýše přípustnou 43,56 EUR bez DPH za poskytnutí jedné licence a všech souvisejících služeb za rok

75/6661 25. 11. 2019
2. souhlasí

s postupem pro uzavření smlouvy EES a dokumentů souvisejících se Smlouvou na zajištění SW produktů Microsoft a poskytování souvisejících služeb, kterou bude Moravskoslezský kraj uzavírat v návaznosti na bod 1 tohoto usnesení, dle předloženého materiálu

Rada kraje

75/6662 25. 11. 2019
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zajištění překladatelských a tlumočnických služeb na léta 2020 - 2021"

75/6662 25. 11. 2019
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

PRESTO - PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM s.r.o.
se sídlem: Na Příkopě 988/31, 110 00 Praha – Staré Město
IČO: 26473194

za cenu nejvýše přípustnou 1 157 025 Kč bez DPH

Rada kraje

75/6663 25. 11. 2019
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Podpora WiFi kontroléru a rozšíření počtu přístupových bodů (AP)"

75/6663 25. 11. 2019
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.
se sídlem: Cihelní 1575/14, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 28606582

za cenu nejvýše přípustnou 1.519.538 Kč bez DPH

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 71/6443 ze dne 7.10.2019

75/6664 25. 11. 2019
1. rozhodla

na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Nákup osobního automobilu s pohonem 4x4“ účastníka:

PV - AUTO spol. s r.o.
se sídlem: Brněnská 4240/108, 796 01 Prostějov
IČO: 25336711

za nejvýše přípustnou cenu 521 410 Kč bez DPH

Rada kraje

75/6665 25. 11. 2019
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem TDS a koordinátor BOZP při realizaci stavby „Multimodální cargo Mošnov – technická a dopravní infrastruktura“

75/6665 25. 11. 2019
2. rozhodla

vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

Road control system a.s.
se sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Sládkova 1920/14
IČO: 27796558

za cenu nejvýše přípustnou 256.220 Kč bez DPH

Rada kraje

75/6666 25. 11. 2019
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zajištění propagace Moravskoslezského kraje na sportovních akcích Jizerská 50, SkiTour a Běhej Lesy“

75/6666 25. 11. 2019
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s účastníkem:

RAUL, s.r.o.
se sídlem: Elišky Krásnohorské 12/5, Josefov, 110 00 Praha 1
IČO 25608673

za cenu nejvýše přípustnou 1.050.000 Kč bez DPH

Rada kraje

75/6667 25. 11. 2019
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zajištění aktivit spojených s partnerstvím regionu na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu ITF Slovakiatour 2020“

75/6667 25. 11. 2019
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s účastníkem:

Incheba, a. s.
se sídlem: Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava
IČO 00211087

za cenu nejvýše přípustnou 23.895 EUR, tj. 614.699 Kč bez DPH

Rada kraje

75/6668 25. 11. 2019
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Servis vozidel VW group na rok 2020“

75/6668 25. 11. 2019
2. rozhodla

vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., odštěpný závod Auto Heller Ostrava
Se sídlem: Vrchlického 31/18, 150 00 Praha
Sídlo odštěpného závodu: Cihelní 3160/49b, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 47124652

za jednotkové ceny uvedené v návrhu smlouvy dodavatele

Rada kraje

75/6669 25. 11. 2019
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zhotovení stavby "Přírodní vědy v technických oborech - SPŠ stavební Opava, p. o““

75/6669 25. 11. 2019
2. rozhodla

vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem:

GRIGAR, s.r.o.

se sídlem: U Náhonu 2832/6, Předměstí, 746 01 Opava

IČO: 25826638

za cenu nejvýše přípustnou 1.545.795 Kč bez DPH

Rada kraje

75/6670 25. 11. 2019
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem dodávka informačních obálek

75/6670 25. 11. 2019
2. rozhodla

vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem:

Omnis Olomouc, a.s.

se sídlem: Olomouc, Nová Ulice, Horní lán 1310/10a

IČO: 25844822

za cenu nejvýše přípustnou 464.100 Kč bez DPH.

Rada kraje

75/6671 25. 11. 2019
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Inženýrská a investorská činnost při realizaci stavby „Těšínské divadlo – Malá scéna“ pro Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvkovou organizaci

75/6671 25. 11. 2019
2. rozhodla

vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o.
28. října 2092/216, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
IČO: 48392928

za cenu nejvýše přípustnou 258.800 Kč bez DPH

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 66/5949 ze dne 16.7.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 12/1395 ze dne 13.6.2019

č. 13/1553 ze dne 12.9.2019

75/6672 25. 11. 2019
1. bere na vědomí

informaci o stavu závazku veřejné služby v pravidelné letecké dopravě, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

75/6672 25. 11. 2019
2. rozhodla

zrušit v souladu s § 127 odst. 2 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zadávací řízení pod označením „Výběr leteckého dopravce pro poskytování pravidelné letecké dopravy z Letiště Ostrava na Letiště Vídeň a Letiště Mnichov“, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu

75/6672 25. 11. 2019
3. pověřuje

společnost CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s. r. o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pod označením „Výběr leteckého dopravce pro poskytování pravidelné letecké dopravy z Letiště Ostrava na Letiště Vídeň a Letiště Mnichov“, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek

75/6672 25. 11. 2019
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit informaci dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

75/6673 25. 11. 2019
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Nákup tonerů pro rok 2020

75/6673 25. 11. 2019
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít rámcovou kupní smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavateli, kteří se umístili na 1. až 3. pořadí:

Z + M Partner, spol. s r.o.
Valchařská 3261/17, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 26843935

ProfiToner s.r.o.
Petřkovická 251/10, Lhotka, 725 28 Ostrava
IČO: 26814170

TONERSYSTEM FACILITY s.r.o.
Sirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava
IČO: 06189521

za jednotkové ceny v Kč bez DPH dle Přílohy č. 1 Originální a renovované tonery, které jsou přílohami č. 3, 5 a 7 předloženého materiálu

Rada kraje

75/6674 25. 11. 2019
1. souhlasí

s předloženou informací o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

75/6674 25. 11. 2019
2. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit informaci dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

75/6675 25. 11. 2019
1. souhlasí

s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 31. 10. 2019 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

75/6675 25. 11. 2019
2. stanoví

u usnesení č. 50/4383 bod 1. ze dne 6. 11. 2018 termín další kontroly plnění na duben 2020

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

75/6676 25. 11. 2019
1. bere na vědomí

žádost SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Vrbno pod Pradědem o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

75/6676 25. 11. 2019
2. rozhodla

zvýšit investiční finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč na akci „Ostatní individuální dotace v odvětví krizového řízení“

75/6676 25. 11. 2019
3. rozhodla

poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Vrbno pod Pradědem, IČO 63730928, ve výši 200 tis. Kč na pořízení techniky pro Sbor dobrovolných hasičů Vrbno pod Pradědem – terénní zásahové čtyřkolky, s časovou použitelností od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2020, dle předloženého materiálu

75/6676 25. 11. 2019
4. rozhodla

uzavřít se SH ČMS - Sborem dobrovolných hasičů Vrbno pod pradědem, IČO 63730928, smlouvu o poskytnutí investiční účelové dotace dle přílohy č. 2, předloženého materiálu

75/6676 25. 11. 2019
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

pol.  5901 -

Nespecifikované rezervy

o

200 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 5512 -

Požární ochrana – dobrovolná část

pol. 6322 -

Investiční transfery spolkům

o

200 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 48/4224 ze dne 9.10.2018

č. 63/5608 ze dne 28.5.2019

č. 67/6016 ze dne 30.7.2019

č. 67/6017 ze dne 30.7.2019

č. 67/6028 ze dne 30.7.2019

75/6677 25. 11. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout darovat

a)    157 ks kompozitních tlakových lahví

b)   3 ks automatizovaných externích defibrilátorů včetně příslušenství

c)    28 sad speciálních technických prostředků ke stabilizaci a zabezpečení havarovaných vozidel

d)   44 ks samonosných nádrží na vodu o objemu 3000 litrů vody

e)    15 ks záchranných saní RS 5 včetně příslušenství

vybraným obcím Moravskoslezského kraje za účelem dovybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí, dle návrhu na rozdělení uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

75/6677 25. 11. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít smlouvy na darování 157 ks kompozitních tlakových lahví, 3 ks automatizovaných externích defibrilátorů včetně příslušenství, 28 sad speciálních technických prostředků ke stabilizaci a zabezpečení havarovaných vozidel, 44 ks samonosných nádrží na vodu o objemu 3000 litrů vody a 15 ks záchranných saní RS 5 včetně příslušenství s vybranými obcemi Moravskoslezského kraje uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu dle návrhu na rozdělení uvedeného v bodě 1. tohoto usnesení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

75/6677 25. 11. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout darovat

a)    1 ks stanu s nafukovací konstrukcí, vč. příslušenství

b)   1 ks vytápěcího naftového agregátu

České republice - Ministerstvu obrany, Tychonova 221/1, 160 00, Praha 6, IČO 60162694, dle předloženého materiálu

75/6677 25. 11. 2019
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít smlouvu na darování

a)    1 ks stanu s nafukovací konstrukcí, vč. příslušenství

b)   1 ks vytápěcího naftového agregátu

s Českou republikou - Ministerstvem obrany, Tychonova 221/1, 160 00, Praha 6, IČO 60162694, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

75/6677 25. 11. 2019
5. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 1. až 4. tohoto usnesení

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 69/6322 ze dne 10.9.2019

75/6678 25. 11. 2019
1. bere na vědomí

informace o peticích adresovaných orgánům kraje za období od 20. 8. 2019 do 18. 11. 2019, dle předloženého materiálu

75/6678 25. 11. 2019
2. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

75/6679 25. 11. 2019
1. bere na vědomí

Přehled usnesení vlády České republiky č. 504 – 802 za období od 15. 7. - 12. 11. 2019 dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

75/6680 25. 11. 2019
1. bere na vědomí

žádost Sportovního klubu Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, z.s., IČ 70312834, o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

75/6680 25. 11. 2019
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Sportovnímu klubu Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, z.s., IČ 70312834, v maximální výši 200 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s realizací sportovních soutěží určených pro profesionální a dobrovolné hasiče organizovaných Sportovním klubem HZS MSK v roce 2019 a účast na mezinárodních hasičských soutěžích s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, dle předloženého materiálu

75/6680 25. 11. 2019
3. rozhodla

uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace se Sportovním klubem Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, z.s., IČ 70312834, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

75/6681 25. 11. 2019
1. bere na vědomí

informaci o činnosti rady kraje dle předloženého materiálu

75/6681 25. 11. 2019
2. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit informaci dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 11/1190 ze dne 13.3.2019

75/6682 25. 11. 2019
1. bere na vědomí

žádost České republiky - Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o prodloužení termínu realizace projektu realizovaného z dotace poskytnuté z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

75/6682 25. 11. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout prodloužit časovou použitelnost dotace České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561 o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 11/1190 ze dne 13. 3. 2019, bod 2) písmeno c) a rozhodnout změnit text v usnesení z „od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019“ na „od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020“, dle předloženého materiálu

75/6682 25. 11. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00854/2019/KH, uzavřené dne 12. 4. 2019 s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

75/6682 25. 11. 2019
4. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení

Zodp.:                   prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín:        12. 12. 2019

Rada kraje

75/6683 25. 11. 2019
1. schvaluje

návrh programu 14. zasedání zastupitelstva kraje, které se bude konat dne 12. 12. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

75/6684 25. 11. 2019
1. rozhodla

snížit akci rozpočtu „Ostatní běžné výdaje - činnost krajského úřadu“ o částku 50.000 Kč

75/6684 25. 11. 2019
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 00100536, o částku 50.000 Kč v rámci akce rozpočtu „Příspěvek na provoz v odvětví kultury – příspěvkové organizace kraje“ s časovou použitelností od 1. 12. 2019 do 31. 12. 2019

75/6684 25. 11. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol. 5171 –

Opravy a udržování

o

50 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3311 -

Divadelní činnost

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

50 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 70/6371 ze dne 24.9.2019

75/6685 25. 11. 2019
1. stanoví

s účinností od 10. 12. 2019

plat PhDr. Zdeňku Orlitovi Ph.D., řediteli organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, podle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1230 ze dne 7. 5. 2015

75/6686 25. 11. 2019
1. bere na vědomí

žádosti pověřených knihoven, o finanční podporu na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji na rok 2020, dle přílohy č. 3 – 17 předloženého materiálu

75/6686 25. 11. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji, na úhradu uznatelných nákladů vzniklých a uhrazených od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, příp. do 31. 1. 2021 v souladu s výjimkou uvedenou v čl. VIII odst. 1 písm. b) Zásad zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

75/6686 25. 11. 2019
3. ukládá

1. náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. tohoto usnesení ke schválení

Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 55/4882 ze dne 29.1.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

75/6687 25. 11. 2019
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci státní finanční podpory v programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO) pro organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, ve výši 66.000 Kč v rámci akce rozpočtu „Dotace z Ministerstva kultury ČR“ na realizaci projektu dle podmínek uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

75/6687 25. 11. 2019
2. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, ve výši 66.000 Kč, v souladu s programem Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO), účelově určený na projekt „Muzeum Novojičínska, výkup entomologické sbírky motýlů“ s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 v rámci akce rozpočtu „Reprodukce majetku kraje v odvětví kultury realizovaná ze státního rozpočtu“, dle podmínek uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

75/6687 25. 11. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

přijaté investiční transfery

pol. 4216 –

Ostatní investiční přijaté transfery

ze státního rozpočtu

o

66 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje           

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

        

pol.  6356 -

Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

66 tis. Kč

75/6687 25. 11. 2019
4. bere na vědomí

žádost organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČO 00305847, o prodloužení časové použitelnosti závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 ve výši 3.160.000 Kč s účelovým určením na realizaci archeologického výzkumu, na zajištění TDI, BOZP a autorského dozoru projektanta dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

75/6687 25. 11. 2019
5. rozhodla

změnit časovou použitelnost závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 ve výši 3.160.000 Kč s účelovým určením na „realizaci archeologického výzkumu, na zajištění TDI, BOZP a autorského dozoru projektanta“ organizaci Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČO 00305847, z „od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019“ na „od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020 dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 48/4222 ze dne 9.10.2018

75/6688 25. 11. 2019
1. rozhodla

předat organizaci Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00095630, k hospodaření movitý majetek, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/540 ze dne 14.12.2017

č. 10/1062 ze dne 13.12.2018

č. 10/1056 ze dne 13.12.2018

75/6689 25. 11. 2019
1. bere na vědomí

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) ze státního rozpočtu na spolufinancování projektu realizovaného v rámci programu Integrovaný regionální operační program, účelově určené pro příjemce dotace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, na projekt "Muzeum Šipka - expozice archeologie a geologie Štramberku", kterým se mění doba financování projektu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

75/6689 25. 11. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v usnesení č. 10/1056 ze dne 13. 12. 2018 poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu kraje z „v roce 2019“ na „v roce 2020“ příspěvkové organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, pro zajištění profinancování projektu „Muzeum Šipka – expozice archeologie a geologie Štramberku“ s časovou použitelností „od 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020“ dle předloženého materiálu

75/6689 25. 11. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v usnesení č. 6/540 ze dne 14. 12. 2017 dobu poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu kraje z „v letech 2017 – 2019“ na „v letech 2017 – 2021“ příspěvkové organizaci Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČO 00305847, pro zajištění předfinancování projektu „Toulky údolím Olše“ dle předloženého materiálu

75/6689 25. 11. 2019
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v usnesení č. 10/1062 ze dne 13. 12. 2018 splatnost poskytnuté návratné finanční výpomoci po obdržení dotace od poskytovatele z “nejpozději do 30. 11. 2020“ na „nejpozději do 30. 11. 2021“ a dobu profinancování a kofinancování projektu „Toulky údolím Olše“ z „v letech „2017 – 2020“ na „2017 – 2021“ dle předloženého materiálu

75/6689 25. 11. 2019
5. ukládá

1. náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. až 4. tohoto usnesení

Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1542 ze dne 12. 9. 2019

75/6690 25. 11. 2019
1. souhlasí

s návrhem dodatku č. 23 ke zřizovací listině organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČO 00305847, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu

75/6690 25. 11. 2019
2. souhlasí

s návrhem dodatku č. 19 ke zřizovací listině organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu

75/6690 25. 11. 2019
3. ukládá

1. náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrhy dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje ke schválení

Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 72/6513 ze dne 21. 10. 2019

č. 59/5265 ze dne 26. 3. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

75/6691 25. 11. 2019
1. rozhodla

a)    snížit akci rozpočtu „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví kultury - příspěvkové organizace kraje“ o částku 3.500 tis. Kč

b)   zvýšit akci rozpočtu „Podpora rozvoje muzejnictví v Moravskoslezském kraji - příspěvkové organizace MSK“ o částku 3.500 tis. Kč

75/6691 25. 11. 2019
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018 u úspory v rámci akce „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví kultury – příspěvkové organizace kraje“ ve výši 3.500.000 Kč

75/6691 25. 11. 2019
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ účelově určeného, na rok 2019 u příspěvkových organizací kraje v odvětví kultury, s časovou použitelností a v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

75/6691 25. 11. 2019
4. bere na vědomí

žádost organizace Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00373231, o prodloužení časové použitelnosti závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 ve výši 1.400.000 Kč s účelovým určením na „Opravy v Domě umění“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

75/6691 25. 11. 2019
5. rozhodla

změnit časovou použitelnost závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 ve výši 1.400.000 Kč s účelovým určením na „Opravy v Domě umění“ organizaci Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00373231, z „od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019“ na „od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020“ dle předloženého materiálu

75/6691 25. 11. 2019
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3311 -

Divadelní činnost

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

111 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

111 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1053 ze dne 13.12.2018

č. 10/1051 ze dne 13.12.2018

75/6692 25. 11. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout o pořízení Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území postupem podle § 42 odst. 6 stavebního zákona na žádost oprávněného investora, společnosti SŽDC, s. o.

75/6692 25. 11. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

nepodmínit pořízení Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území postupem podle 42 odst. 6 stavebního zákona úhradou nákladů podle § 42 odst. 7 stavebního zákona

75/6692 25. 11. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit závazek Moravskoslezského kraje vyvolaný pořízením aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje na rok 2020, 2021 a 2022 v celkové výši 2 400 000 Kč včetně DPH

75/6692 25. 11. 2019
4. ukládá

1. náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 1 až 3 tohoto usnesení

Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

75/6693 25. 11. 2019
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 na kulturní akce krajského a nadregionálního významu dle příloh č. 2 – 19 předloženého materiálu

75/6693 25. 11. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

75/6693 25. 11. 2019
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2 tohoto usnesení

Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 63/5626 ze dne 28.5.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

č. 12/1387 ze dne 13.6.2019

75/6694 25. 11. 2019
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje 2019 na obnovu kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

75/6694 25. 11. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje 2019 na obnovu kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí dle přílohy č. 1 s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle příloh č. 2, 3, 4, 5, 6 a 7 předloženého materiálu

75/6694 25. 11. 2019
3. bere na vědomí

žádost Statutárního města Karviná, IČO 00297534 o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu kraje 2020 na rekonstrukci 3 historických domů na náměstí v Karviné dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

75/6694 25. 11. 2019
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje 2020 Statutárnímu městu Karviná, IČO 00297534 na rekonstrukci 3 historických domů na náměstí v Karviné ve výši 50.000.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

75/6694 25. 11. 2019
5. bere na vědomí

žádost Obce Stará Ves nad Ondřejnicí, IČO 00297232, o prodloužení termínu na realizaci projektu Rekonstrukce renesančního zámku ve Staré Vsi nad Ondřejnicí 3. etapa, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

75/6694 25. 11. 2019
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

změnit v usnesení č. 12/1387 bod 3) ze dne 13. 6. 2019 text „ od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019“ na text „od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020“ a uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 05983/2019/KPP ze dne 10. 10. 2019 s Obcí Stará Ves nad Ondřejnicí, IČO 00297232 dle přílohy č. 17 předloženého materiálu

75/6694 25. 11. 2019
7. bere na vědomí

žádost Zámečku Petrovice a. s., IČO 06196586, o prodloužení termínu na realizaci projektu 1. etapa revitalizace zámeckého parku Zámečku Petrovice u Karviné – obnova aleje, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

75/6694 25. 11. 2019
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

změnit v usnesení č. 12/1387 bod 1) ze dne 13. 6. 2019 text „od 1. 3. 2019 do 30. 11. 2019“ na text „od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2020“ a uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 02880/2019/KPP ze dne 12. 8. 2019 se Zámečkem Petrovice a. s., IČO 06196586, dle přílohy č. 19 předloženého materiálu

75/6694 25. 11. 2019
9. bere na vědomí

žádost Obce Morávka, IČO 00296945 o prodloužení termínu na realizaci projektu Okolí NKP Noční přechod a revitalizace veřejného prostranství Morávka - Lipové dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

75/6694 25. 11. 2019
10. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evidenční číslo 07219/2018/KPP ze dne 20. 8. 2018 s obcí Morávka, IČO 00296945, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu

75/6694 25. 11. 2019
11. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje 2019 na obnovu kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí dle příloh č. 27, 29, 31 a 33 předloženého materiálu

75/6694 25. 11. 2019
12. rozhodla

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje 2019 Římskokatolické farnosti Sedliště, IČO 49591541, na Požární a zabezpečovací signalizaci kostela Všech svatých v Sedlištích ve výši 165.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 10. 2019 – 28. 2. 2020 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 28 předloženého materiálu

75/6694 25. 11. 2019
13. rozhodla

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje 2019 Římskokatolické farnosti Vendryně, IČO 48772054, na Požární a zabezpečovací signalizaci kostela Povýšení sv. Kříže v Bystřici ve výši 155.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 10. 2019 – 31. 3. 2020 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 30 předloženého materiálu

75/6694 25. 11. 2019
14. rozhodla

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje 2019 Římskokatolické farnosti Dobrá, IČO 45239746, na Požární a zabezpečovací signalizaci kostela sv. Antonína Paduánského na Prašivé ve výši 180.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 11. 2019 – 31. 3. 2020 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 32 předloženého materiálu

75/6694 25. 11. 2019
15. rozhodla

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje 2019 Římskokatolické farnosti Lubojaty, IČO 64125670, na Dokončení obnovy kostela sv. Jiří v Bílovci - Lubojatech ve výši 90.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 11. 2019 – 31. 12. 2019, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 34 předloženého materiálu

75/6694 25. 11. 2019
16. bere na vědomí

žádost Římskokatolické farnosti Vratimov, IČO 60801981, o prodloužení termínu na realizaci projektu Celková obnova dřevěného roubeného kostela Michaela archanděla v Řepištích, dle přílohy č. 35 předloženého materiálu

75/6694 25. 11. 2019
17. rozhodla

změnit v pořadovém čísle 3 přílohy č. 1 usnesení č. 63/5626 ze dne 28. 5. 2019 text „od 1. 3. 2019 do 30. 11. 2019“ na text „od 1. 3. 2019 do 31. 1. 2020“ a uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02188/2019/KPP ze dne 16. 7. 2019 s Římskokatolickou farností Vratimov, IČO 60801981 dle přílohy č. 36 předloženého materiálu

75/6694 25. 11. 2019
18. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje “Podpora individuálních akcí na obnovu kulturních památek a památek místního významu“ o částku 18 590 tis. Kč.

75/6694 25. 11. 2019
19. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje            

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

18 590 tis. Kč

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol. 6341

Investiční transfery obcím

o

100 tis. Kč

Celkem

o

18 690 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol. 6323 -

Investiční transfery církvím a  náboženským společnostem

o

2 500 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám

o

5 500 tis. Kč

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a  náboženským společnostem

o

5 690 tis. Kč

pol. 5321 -

Investiční transfer obcím

o

5 000 tis. Kč

Celkem

o

16 190 tis. Kč

75/6694 25. 11. 2019
20. ukládá

1. náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2., 4., 6., 8. a 10. tohoto usnesení ke schválení

Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

Termín 12. 12. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

č. 11/1212 ze dne 13.3.2019

75/6695 25. 11. 2019
1. bere na vědomí

žádost spolku Cirkus trochu jinak, z. s., IČO 22878670, o změnu názvu projektu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

75/6695 25. 11. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit název projektu, na nějž rozhodlo poskytnout dotaci spolku Cirkus trochu jinak, z. s., IČO 22878670, svým usnesením č. 11/1212 ze dne 13. 3. 2019 z původního  „Novocirkusová inscenace Čtyři pokoje“ na nový „Novocirkusová inscenace Konkurz“

75/6695 25. 11. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01765/2019/KPP se spolkem Cirkus trochu jinak, z. s., IČO 22878670, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

75/6695 25. 11. 2019
4. bere na vědomí

žádost Slezského divadla Opava, příspěvkové organizace, IČO 00100552, o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu kraje na rok 2020 na realizaci projektu „LET´S SING ORATORIO MUSIC“ ve výši 1.000.000 Kč dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

75/6695 25. 11. 2019
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2020 Slezskému divadlu Opava, příspěvkové organizaci, IČO 00100552, na realizaci projektu „LET´S SING ORATORIO MUSIC“ ve výši 1.000.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, a uzavřít s ní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

75/6695 25. 11. 2019
6. bere na vědomí

žádost Janáčkovy filharmonie Ostrava, příspěvkové organizace, IČO 00373222, o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu kraje na rok 2019 na realizaci projektu „Světoví sólisté a mimořádné aktivity v 66. sezóně Janáčkovy filharmonie Ostrava“ ve výši 400.000 Kč dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

75/6695 25. 11. 2019
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout neposkytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Janáčkově filharmonii Ostrava, příspěvkové organizaci, IČO 00373222, na realizaci projektu „Světoví sólisté a mimořádné aktivity v 66. sezóně Janáčkovy filharmonie Ostrava“ ve výši 400.000 Kč dle odůvodnění uvedeným v důvodové předloženého materiálu

75/6695 25. 11. 2019
8. bere na vědomí

žádost Stavovské unie studentů Ostrava, z. s., IČO 22828711, o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu kraje na rok 2019 na realizaci projektu „Majáles Ostrava 2019“ ve výši 80.000 Kč dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

75/6695 25. 11. 2019
9. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 Stavovské unii studentů Ostrava, z. s., IČO 22828711, na realizaci projektu „Majáles Ostrava 2019“, ve výši 80.000 Kč s časovou použitelností 1. 3. 2019 – 31. 12. 2019 a uzavřít s ním smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

75/6695 25. 11. 2019
10. bere na vědomí

žádost Národního zemědělského muzea, s. p. o., IČO 75075741, o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu kraje na rok 2019 na realizaci projektu „Zemědělské tradice na moravskoslezském pomezí“ ve výši 1.030.000 Kč dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

75/6695 25. 11. 2019
11. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 Národnímu zemědělskému muzeu, s. p. o., IČO 75075741, na realizaci projektu „Zemědělské tradice na moravskoslezském pomezí“, ve výši 1.030.000 Kč, maximálně však ve výši 80 % uznatelných nákladů projektu, s časovou použitelností 1. 12. 2019 – 31. 12. 2020 a uzavřít s ním smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

75/6695 25. 11. 2019
12. bere na vědomí

žádost Ostravské univerzity, IČO 61988987, o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu kraje na rok 2019 a 2020 na realizaci projektu „Opera Škola žárlivých“ ve výši 100.000 Kč dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

75/6695 25. 11. 2019
13. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout neposkytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 Ostravské univerzitě, IČO 61988987, na realizaci projektu „Opera Škola žárlivých“ ve výši 100.000 Kč dle odůvodnění uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

75/6695 25. 11. 2019
14. bere na vědomí

žádost Ostravského centra nové hudby, z. s., IČO 70631531, o navýšení poskytnuté dotace z rozpočtu kraje na rok 2019 na realizaci projektu „Zásadní Xenakis – hudba dneška v Centru současného umění DOX“ ze 300.000 Kč na 500.000 Kč dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

75/6695 25. 11. 2019
15. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout navýšení neinvestiční dotace z rozpočtu kraje na rok 2019 Ostravskému centru nové hudby, z. s., IČO 70631531, na realizaci projektu projektu „Zásadní Xenakis – hudba dneška v Centru současného umění DOX“ o 200.000 Kč na 500.000 Kč s časovou použitelností 9. 9. 2019 – 31. 12. 2019 a uzavřít s ním dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 07396/2019/KPP, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

75/6695 25. 11. 2019
16. bere na vědomí

žádost Jany Marshall, IČO 73102881, o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na rok 2019 na realizaci projektu „Na Štěpána se Štěpánem“ ve výši 189.000 Kč dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

75/6695 25. 11. 2019
17. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 Janě Marshall, IČO 73102881, na realizaci projektu „Na Štěpána se Štěpánem“ ve výši 189.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, a uzavřít s ní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

75/6695 25. 11. 2019
18. bere na vědomí

žádost ChrisEvents, s. r. o., IČO 04976525, o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na rok 2019 na realizaci projektu „OSTRAVA ČOKOFEST 2019“ ve výši 50.000 Kč dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

75/6695 25. 11. 2019
19. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 společnosti ChrisEvents s. r. o., IČO 04976525, na realizaci projektu „OSTRAVA ČOKOFEST 2019“ ve výši 50.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, a uzavřít s ní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

75/6695 25. 11. 2019
20. bere na vědomí

žádost Folklorního Klubu Fogáš z. s., IČO 22905707, o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na rok 2019 na realizaci projektu „Den vzájemnosti – taneční workshop“ ve výši 35.000 Kč dle přílohy č. 17 předloženého materiálu

75/6695 25. 11. 2019
21. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 Folklornímu Klubu Fogáš z. s., IČO 22905707, na realizaci projektu „Den vzájemnosti – taneční workshop“ ve výši 35.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, a uzavřít s ním smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

75/6695 25. 11. 2019
22. rozhodla

navýšit akci rozpočtu „Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury“ o částku
1 499 tis. Kč

75/6695 25. 11. 2019
23. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  5901 -

Nespecifikované rezervy

o

189 tis. Kč

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

pol.  5901 -

Nespecifikované rezervy

o

  280 tis. Kč

na § 3312 -

Hudební činnost

pol.  5212 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám

o

10 tis. Kč

na § 3316 -

Vydavatelská činnost

pol.  5212 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám

o

40 tis. Kč

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

35 tis. Kč

Celkem

o

554 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje            

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

1 030 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3312 -

Hudební činnost

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

235 tis. Kč

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

pol.  5212 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám

o

189 tis. Kč

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám

o

50 tis. Kč

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

80 tis. Kč

pol.  5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

1 030 tis. Kč

Celkem

o

1 584 tis. Kč

75/6695 25. 11. 2019
24. ukládá

1. náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 2., 3., 5., 7., 9., 11., 13. a 15. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 52/4687 ze dne 11. 12. 2018

75/6696 25. 11. 2019
1. rozhodla

uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o dílo evid. č. 00293/2019/KPP ze dne 7. 2. 2019 na realizaci expozice v rámci projektu „Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice“ mezi Moravskoslezským krajem a společností " M plus " spol. s r.o., se sídlem Dukelských hrdinů 564/34, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO 43001432, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 9/963 ze dne 13.9.2018

č. 12/1403 ze dne 13.6.2019

75/6697 25. 11. 2019
1. bere na vědomí

žádost obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s. o prodloužení časové použitelnosti dotace na projekt „Pořízení technických prostředků sloužících k ochraně civilního letectví před protiprávními činy“ a uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

75/6697 25. 11. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit časovou použitelnost účelové dotace poskytnuté obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., IČO 26827719, na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 9/963 ze dne 13. 9. 2018 a 12/1403 ze dne 13. 6. 2019, na projekt „Pořízení technických prostředků sloužících k ochraně civilního letectví před protiprávními činy“, z „od 1. 8. 2018 do 31. 12. 2019“ na „od 1. 8. 2018 do 31. 12. 2020“, dle předloženého materiálu

75/6697 25. 11. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 07719/2018/DSH ve znění dodatku č. 1, s obchodní společností Letiště Ostrava, a.s., IČO 26827719, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace a změna termínu pro předložení průběžného a závěrečného vyúčtování, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

75/6697 25. 11. 2019
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1. a návrh dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

75/6698 25. 11. 2019
1. bere na vědomí

žádost obce Melč o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Oprava části komunikace III/44333 v majetku MSK“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

75/6698 25. 11. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Melč, IČO 00300420, s odůvodněním dle předloženého materiálu

75/6698 25. 11. 2019
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

75/6699 25. 11. 2019
1. rozhodla

předat organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, k hospodaření movitý majetek, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

75/6700 25. 11. 2019
1. bere na vědomí

žádost obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 na zajištění hasičské záchranné služby Letiště Leoše Janáčka, bezpečnostního dispečinku, ostrahy a bezpečnosti letiště, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

75/6700 25. 11. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., IČO 26827719, ve výši 54.000.000 Kč, na zajištění hasičské záchranné služby Letiště Leoše Janáčka Ostrava, bezpečnostního dispečinku, ostrahy a bezpečnosti letiště, a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých od dne 1. 1. 2020 do dne 31. 12. 2020 a uhrazených do dne 20. 1. 2021 včetně, dle předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

75/6700 25. 11. 2019
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

75/6701 25. 11. 2019
1. stanoví

odměnu Ing. Rostislavu Rožnovskému, řediteli příspěvkové organizace Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČ 03103820, dle návrhu v předloženém materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 72/6572 ze dne 21. 10. 2019

č. 55/4902 ze dne 29. 1. 2019

č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018

75/6702 25. 11. 2019
1. schvaluje

snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, o částku 300 tis. Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Okružní křižovatka II/486 a III/4841, Krmelín“ s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

75/6702 25. 11. 2019
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018 u úspory v rámci akce „Okružní křižovatka II/486 a III/4841, Krmelín“ ve výši 300 tis. Kč

75/6702 25. 11. 2019
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, o částku 300 tis. Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Most 477-032 přes místní potok Baška“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 9/764 ze dne 24.4.2014

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

75/6703 25. 11. 2019
1. bere na vědomí

žádost organizace Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, o změnu části schváleného závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

75/6703 25. 11. 2019
2. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČO 03103820, o částku 2.720.000 Kč, v rámci akce rozpočtu „Příspěvek na provoz v odvětví dopravy a chytrého regionu-příspěvkové organizace kraje“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019

75/6703 25. 11. 2019
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019 organizaci Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČO 03103820, o částku 900.000 Kč, účelově určený na „pořízení automobilu“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2020

75/6703 25. 11. 2019
4. schvaluje

snížení závazného ukazatele „objem prostředků na platy v absolutní výši“ na rok 2019 o částku 640.000 Kč

75/6703 25. 11. 2019
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2115 -

Úspora energie a obnovitelné zdroje

pol.  5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

2.720 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 2115 -

Úspora energie a obnovitelné zdroje

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

900 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  5901 -

Nespecifikované rezervy

o

1.820 tis. Kč

Celkem

o

2.720 tis. Kč

Rada kraje

75/6704 25. 11. 2019
1. bere na vědomí

návrh města Nový Jičín na uzavření Memoranda o spolupráci při přípravě a realizaci stavby Okružní křižovatka na ul. Gen. Hlaďo v Novém Jičíně

75/6704 25. 11. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít s městem Nový Jičín, IČO 00298212, rámcovou smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

75/6704 25. 11. 2019
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1. a doporučení dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/381 ze dne 15. 6. 2017

75/6705 25. 11. 2019
1. bere na vědomí

informaci o stavu stavby „Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava v km 14,486 – 14,900“

75/6705 25. 11. 2019
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit informaci podle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 73/6596 ze dne 4.11.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/908 ze dne 17.2.2010

75/6706 25. 11. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout o uzavření budoucích smluv:

a)    k nabytí nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd
včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b) k převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 2
předloženého materiálu

75/6706 25. 11. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout o nabytí nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

75/6706 25. 11. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

předat nemovitosti k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, k vlastnímu hospodářskému využití, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

75/6706 25. 11. 2019
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout o převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II.
a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

75/6706 25. 11. 2019
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vyjmout předané nemovitosti z hospodaření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

75/6706 25. 11. 2019
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh k rozhodnutí dle bodů 1. až 5. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

75/6707 25. 11. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit dokument „Bílá kniha 2020 - seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje – aktualizace prosinec 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

75/6707 25. 11. 2019
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

75/6708 25. 11. 2019
1. rozhodla

zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

75/6708 25. 11. 2019
2. rozhodla

a)    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

b)   uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2211 ze dne 22.9.2016

č. 10/1067 ze dne 13.12.2018

75/6709 25. 11. 2019
1. bere na vědomí

návrh Dodatku č. 2 Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Moravskoslezským krajem, IČO 70890692, a Zlínským krajem, IČO 70891320, dle předloženého materiálu

75/6709 25. 11. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Moravskoslezským krajem, IČO 70890692, a Zlínským krajem, IČO 70891320, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

75/6709 25. 11. 2019
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit informaci dle bodu 1. a doporučení dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/131 ze dne 16.3.2017

č. 6/541 ze dne 14.12.2017

č. 6/542 ze den 14.12.2017

č. 10/1064 ze dne 13.12.2018

č. 12/1408 ze dne 13.6.2019

75/6710 25. 11. 2019
1. bere na vědomí

návrh Dodatku č. 3 Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Moravskoslezským krajem, IČO 70890692, a Olomouckým krajem, IČO 60609460, dle předloženého materiálu

75/6710 25. 11. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dodatek č. 3 Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Moravskoslezským krajem, IČO 70890692, a Olomouckým krajem, IČO 60609460, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

75/6710 25. 11. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

změnit usnesení č. 6/541 ze dne 14. 12. 2017 bod 3. tak, že se text „56 mil. Kč“ nahrazuje textem „72 mil. Kč“, dle předloženého materiál

75/6710 25. 11. 2019
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

zrušit usnesení č. 12/1408 ze dne 13. 6. 2019, dle předloženého materiál

75/6710 25. 11. 2019
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit informaci dle bodu 1. a doporučení dle bodů 2., 3. a 4. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

75/6711 25. 11. 2019
1. bere na vědomí

žádost státní příspěvkové organizace Centrum služeb pro silniční dopravu, IČO 70898219, o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na rok 2020, na realizaci Programu na podporu aktivit směřujících k prevenci dopravní nehodovosti dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

75/6711 25. 11. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2020 státní příspěvkové organizaci Centrum služeb pro silniční dopravu, IČO 70898219, na realizaci Programu na podporu aktivit směřujících k prevenci dopravní nehodovosti, ve výši 850.000 Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých a uhrazených od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

75/6711 25. 11. 2019
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/546 ze dne 14.12.2017

č. 8/824 ze dne 14.6.2018

75/6712 25. 11. 2019
1. bere na vědomí

návrh Ředitelství silnic a dálnic ČR na projednání smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci stavby "I/45 Krnov - západní obchvat“

75/6712 25. 11. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít smlouvu o spolupráci při přípravě a realizaci stavby "I/45 Krnov - západní obchvat“ s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, a Městem Krnov, IČO 00296139, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

75/6712 25. 11. 2019
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1. a doporučení dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/686 ze dne 14.3.2018

č. 10/1071 ze dne 13.12.2018

75/6713 25. 11. 2019
1. bere na vědomí

žádost města Bílovec o prodloužení časové použitelnosti dotace na rekonstrukci povrchu části komunikace na ulici Čs. armády v Bílovci a uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

75/6713 25. 11. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit časovou použitelnost účelové dotace poskytnuté městu Bílovec, IČO 00297755, na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 7/686 ze dne 14. 3. 2018 a 10/1071 ze dne 13. 12. 2018, na rekonstrukci povrchu části komunikace na ulici Čs. armády v Bílovci, z „od 1. 3. 2018 do 31. 12. 2019“ na „od 1. 3. 2018 do 30. 4. 2020“, dle předloženého materiálu

75/6713 25. 11. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 05084/2018/DSH ve znění dodatku č. 1, s městem Bílovec, IČO 00297755, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace a změna termínu pro předložení průběžného a závěrečného vyúčtování, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

75/6713 25. 11. 2019
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1. a návrh dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

75/6714 25. 11. 2019
1. bere na vědomí

petici obyvatel města Města Albrechtice, místní části Burkvíz s názvem „za provedení opravy silnice III/45811 Burkvíz“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

75/6714 25. 11. 2019
2. schvaluje

obsah odpovědi, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 12/1400 ze dne 13.6.2019

75/6715 25. 11. 2019
1. bere na vědomí

informaci o stavu jednání ve věci leteckého spojení Ostrava – Varšava a jeho financování, dle předloženého materiálu

75/6715 25. 11. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout nahradit bod 2. usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1400 ze dne 13. 6. 2019 následujícím textem „zajistit financování provozu leteckého spojení Ostrava – Varšava, po dobu 5 let od zahájení provozu leteckého spojení, v maximální výši 800.000 € ročně, dle předloženého materiálu“, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

75/6715 25. 11. 2019
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit informaci dle bodu 1. a doporučení dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

75/6716 25. 11. 2019
1. bere na vědomí

žádost města Vítkov o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na realizaci projektu „Rekonstrukce mostu ev. č. 4429-1 přes potok Čermná v obci Vítkov“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

75/6716 25. 11. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje městu Vítkov, IČO 00300870, v maximální výši 13.000.000 Kč, na realizaci projektu „Rekonstrukce mostu ev. č. 4429-1 přes potok Čermná v obci Vítkov“, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021, dle odůvodnění uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

75/6716 25. 11. 2019
3. rozhodla

navýšit akci rozpočtu „Podpora aktivit obcí“ o 13.000.000 Kč

75/6716 25. 11. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

13.000 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 2219 -

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

pol. 6341 -

Investiční transfery obcím

o

13.000 tis. Kč

75/6716 25. 11. 2019
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/36 ze dne 22.12.2016

č. 7/695 ze dne 14.3.2018

č. 7/694 ze dne 14.3.2018

75/6717 25. 11. 2019
1. bere na vědomí

informaci o konání 66. valné hromady společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. a její program, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

75/6717 25. 11. 2019
2. zmocňuje

náměstka hejtmana kraje Ing. Jakuba Unucku, MBA, jako zastupitelstvem kraje delegovaného zástupce kraje na valné hromadě společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., případně náměstka hejtmana kraje Ing. Jaroslava Kaniu, jako náhradníka, k jednání na 66. valné hromadě společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., konané dne 9. 12. 2019 a k hlasování v jednotlivých bodech programu valné hromady, dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje

75/6718 25. 11. 2019
1. bere na vědomí

žádost Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, IČO 75082616, o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

75/6718 25. 11. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko, IČO 75082616, ve výši 500 tis. Kč určenou na financování nezpůsobilých výdajů Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2021

75/6718 25. 11. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, IČO 75082616, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

75/6718 25. 11. 2019
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

75/6719 25. 11. 2019
1. rozhodla

vyčlenit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje roku 2019 ve výši 38.673 Kč s účelovým určením na akci „Opravy majetku realizované z pojistných náhrad v oblasti krizového řízení“

75/6719 25. 11. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6320 -

Pojištění funkčně nespecifikované

pol. 2322 -

Přijaté pojistné náhrady

o

38.673 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 5521 -

Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

pol. 5171 -

Opravy a udržování

o

38.673 Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

75/6720 25. 11. 2019
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol.  6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

21,78 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol. 5179 -

Ostatní nákupy jinde nezařazené

o

21,78 tis. Kč

75/6720 25. 11. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

67,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2212 -

Silnice

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

67,00 tis. Kč

75/6720 25. 11. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

investiční přijaté transfery

pol.  4216 -

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

58,77 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

58,77 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/852 ze dne 14.6.2018

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

75/6721 25. 11. 2019
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz z rozpočtu kraje“ na rok 2019 organizaci Fontána, příspěvková organizace, IČO 71197044, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03522/2014/SOC, o částku 3.000.000 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Chráněné bydlení Hynaisova" s časovou použitelností od 25. 11. 2019 do 31. 12. 2020

75/6721 25. 11. 2019
2. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019 organizaci Fontána, příspěvková organizace, IČO 71197044, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03522/2014/SOC, ve výši 13.000.000 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Chráněné bydlení Hynaisova" s časovou použitelností od 25. 11. 2019 do 31. 12. 2020

75/6721 25. 11. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

16.000 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4354 -

Chráněné bydlení

pol.  5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

3.000 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 4354 -

Chráněné bydlení

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

13.000 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

75/6722 25. 11. 2019
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

nedaňové příjmy

na § 2251 -

Letiště

pol. 2132 -

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí

o

8,22 tis. Kč

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 2119 -

Ostatní příjmy z vlastní činnosti

o

150,00 tis. Kč

Celkem

o

158,22 tis. Kč

a

snižují

kapitálové příjmy

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 3112 -

Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí

o

2.312,21 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové příjmy

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 3111 -

Příjmy z prodeje pozemků

o

3.164,52 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

694,09 tis. Kč

75/6722 25. 11. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

1 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5365 -

Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům

o

1 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 55/4902 ze dne 29.1.2019

č. 58/5216 ze dne 11.3.2019

č. 61/5448 ze dne 30.4.2019

č. 65/5890 ze dne 27.8.2019

č. 66/5968 ze dne 16.7.2019

č. 67/6061 ze dne 30.7.2019

č. 68/6173 ze dne 11.6.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

75/6723 25. 11. 2019
1. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizacím:

a.    Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 00602141, o částku 199.720,32 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Výměna střešní krytiny a oprava fasády“

b.    Střední odborná škola Bruntál, příspěvková organizace, IČO 13643479, o částku 50.587,50 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Úpravy vnitřních prostor“

75/6723 25. 11. 2019
2. schvaluje

snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019 příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

75/6723 25. 11. 2019
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018 u úspor uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení ve výši 600.000 Kč

75/6723 25. 11. 2019
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizacím:

a.    Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, IČO 00842745, o částku 300.000 Kč s účelovým určením na nákup nových šatních skříněk v rámci akce "Reprodukce majetku kraje v odvětví školství" s časovou použitelností od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019

b.    Dětský domov a Školní jídelna, Příbor, Masarykova 607, příspěvková organizace, IČO 47998296, o částku 300.000 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Oprava společných sprch 3. rodinné skupiny" s časovou použitelností od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019

75/6723 25. 11. 2019
5. rozhodla

snížit finanční prostředky na akci „Ostatní výdaje související s nakládáním s majetkem“ o částku 29,04 tis. Kč a o tuto částku navýšit akci „Generel rozvoje Letiště Leoše Janáčka Ostrava“

75/6723 25. 11. 2019
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol.  5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

199,72 tis. Kč

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol.  5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

50,58 tis. Kč

na § 3639-

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol.  5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

29,04 tis. Kč

Celkem

o

279,34 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

 456,42 tis. Kč

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

100,68 tis. Kč

na § 3141 -

Školní stravování

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1,31 tis. Kč

na § 3147 -

Domovy mládeže

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

133,51 tis. Kč

na § 5521 -

Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

88,33 tis. Kč

Celkem

o

780,25 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2251 -

Letiště

pol.  5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

29,04 tis. Kč

na § 3121 -

Gymnázia

pol.  5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

300,00 tis. Kč

na § 3133 -

Dětské domovy

pol.  5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

300,00 tis. Kč

na § 5521 -

Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

pol.  5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

88,33 tis. Kč

Celkem

o

717,37 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

342,22 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 58/5216 ze dne 11.3.2019

75/6724 25. 11. 2019
1. souhlasí

s rozšířením účelu použití finančních prostředků v rámci akce „Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně – dovybavení provozu“ financované z rozpočtu kraje dle předloženého materiálu

75/6724 25. 11. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 5521-

Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

31,37 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 5521 -

Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

pol.  5171 -

Opravy a udržování

o

31,37 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4554 ze dne 27.11.2018

č. 60/5362 ze dne 9.4.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1094 ze dne 13.12.2018

75/6725 25. 11. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí informaci o aktuálním stavu přípravy souhrnného projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – V. etapa“ dle předloženého materiálu

75/6725 25. 11. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout vyčlenit projekty dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, spolufinancovatelné z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, ze souhrnného projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – V. etapa“, jehož příprava byla schválena zastupitelstvem kraje usnesením č. 10/1094 ze dne 13. 12. 2018

75/6725 25. 11. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekty dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, předkládané do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2019 – 2023 v celkové výši 256.000 tis. Kč

75/6725 25. 11. 2019
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

75/6725 25. 11. 2019
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu v celkové maximální výši 580 tis. Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

75/6725 25. 11. 2019
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrhy dle bodů 1. – 5. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

75/6726 25. 11. 2019
1. bere na vědomí

a) úpravy rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 k 4. 11. 2019

b) plnění příjmů a čerpání výdajů k 31. 10. 2019

75/6726 25. 11. 2019
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje aktualizovanou informaci dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 17/1444 ze dne 18.7.2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/262 ze dne 15.6.2017

č. 4/286 ze dne 15.6.2017

č. 10/1085 ze dne 13.12.2018

č. 12/1456 ze dne 13.6.2019

75/6727 25. 11. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout přidělit finanční prostředky ve výši 135.000 tis. Kč, alokované v rozpočtu kraje na rok 2019 na akci „Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí – dofinancování provozu“, do Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje

75/6727 25. 11. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje            

na §  4350 -

Domov pro seniory

pol.  5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

36.900 tis. Kč

na §  4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol.  5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

98.100 tis. Kč

Celkem

o

135.000 tis. Kč

a

snižuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

135.000 tis. Kč

75/6727 25. 11. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje            

na §  6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.   6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

26.540 tis. Kč

a

snižuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

26.540 tis. Kč

75/6727 25. 11. 2019
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zaměnit zdroje krytí v oblasti aktiv Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA a Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje k datu 8. 2. 2020, s odůvodněním dle důvodové zprávy, a to tak, že:

a)     zdroje krytí v oblasti aktiv Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA budou navýšeny finančními prostředky převedenými z bankovního účtu Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje ve výši 100 mil. Kč a zároveň sníženy ve stejné výši o dluhopisy Oberbank Bond Garant, nakoupené z tohoto fondu

b)     zdroje krytí v oblasti aktiv Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje budou sníženy o 100 mil. Kč převodem finančních prostředků z bankovního účtu tohoto fondu a zároveň navýšeny ve stejné výši o dluhopisy Oberbank Bond Garant, nakoupené z  Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA

75/6727 25. 11. 2019
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit rozpočet Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje na rok 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

75/6727 25. 11. 2019
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout použít dle ustanovení článku 4 odst. 1 písm. a) Statutu Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje prostředky fondu v celkové výši 274.993 tis. Kč jako zdroj rozpočtu kraje na rok 2020 pro financování výdajů souvisejících s přípravou a realizací významných investičních projektů dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

75/6727 25. 11. 2019
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit rozpočet Zajišťovacího fondu na rok 2020 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

75/6727 25. 11. 2019
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout použít dle ustanovení článku 3 bodu 3 Statutu Zajišťovacího fondu finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč jako zdroj rozpočtu kraje na rok 2020 pro zajištění rozpočtového krytí položky Rezerva na krizová opatření

75/6727 25. 11. 2019
9. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 1., 4. až 8. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 49/4318 ze dne 23.10.2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

75/6728 25. 11. 2019
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 2111 -

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

o

5,68 tis. Kč

na § 2212 -

Silnice

pol. 2310 -

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku

o

123,00 tis. Kč

na § 2229 -

Ostatní záležitosti v silniční dopravě

pol. 2212 -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

o

652,69 tis. Kč

pol. 2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

7,50 tis. Kč

na § 2292 -

Dopravní obslužnost veřejnými službami

pol. 2212 -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

o

274,56 tis. Kč

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

pol. 2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

362,91 tis. Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 2212 -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

o

12,64 tis. Kč

pol. 2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

0,03 tis. Kč

na § 3421 -

Využití volného času dětí a mládeže

pol. 2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

1,53 tis. Kč

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

pol. 2212 -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

o

64,59 tis. Kč

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

pol. 2212 -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

o

196,06 tis. Kč

pol. 2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

5,02 tis. Kč

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

pol. 2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

11,46 tis. Kč

pol. 2329 -

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

o

27,83 tis. Kč

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol. 2111 -

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

o

0,03 tis. Kč

pol. 2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

11,23 tis. Kč

na § 6310 -

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

pol. 2141 -

Příjmy z úroků (část)

o

0,07 tis. Kč

na § 6320 -

Pojištění funkčně nespecifikované

pol. 2322 -

Přijaté pojistné náhrady

o

153,04 tis. Kč

na § 6402 -

Finanční vypořádání minulých let

pol. 2223 -

Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a  obcemi

o

313,29 tis. Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů

o

28,50 tis. Kč

Celkem

o

2.251,66 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

2.251,66 tis. Kč

75/6728 25. 11. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

o

120 Kč

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

517.570 Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

2.290 Kč

na § 3312 -

Hudební činnost

pol. 5212 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

o

70.000 Kč

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

pol. 5041 -

Odměny za užití duševního vlastnictví

o

18.973 Kč

pol. 5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

33.054 Kč

pol. 5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

1.473 Kč

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

7.000 Kč

na § 3329 -

Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví

pol. 5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

37.500 Kč

pol. 5179 -

Ostatní nákupy jinde nezařazené

o

100.000 Kč

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

pol. 5134 -

Prádlo, oděv a obuv

o

219.000 Kč

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

12.670 Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

590.360 Kč

na § 3421 -

Využití volného času dětí a mládeže

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

270 Kč

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5021 -

Ostatní osobní výdaje

o

744.130 Kč

na § 3900 -

Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

304.880 Kč

na § 4339 -

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

1.740 Kč

na § 4350 -

Domovy pro seniory

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

2.290 Kč

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

o

4.800 Kč

na § 4374 -

Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

2.830 Kč

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

53.600 Kč

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

9.000 Kč

pol. 5492 -

Dary obyvatelstvu

o

10.000 Kč

na § 5591 -

Mezinárodní spolupráce v oblasti požární ochrany a  integrovaném záchranném systému

pol. 5164 -

Nájemné

o

20.000 Kč

pol. 5175 -

Pohoštění

o

30.000 Kč

na § 6223 -

Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)

pol. 5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

68.000 Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5909 -

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

o

66.107 Kč

Celkem

o

2.927.657 Kč

a

snižují

kapitálové výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 6321 -

Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

72.000 Kč

na § 4350 -

Domovy pro seniory

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

23.150.000 Kč

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

6.990 Kč

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

pol. 6322 -

Investiční transfery spolkům

o

100.000 Kč

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol. 6111 -

Programové vybavení

o

700.000 Kč

pol. 6119 -

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku

o

460.000 Kč

pol. 6125 -

Výpočetní technika

o

2.000.000 Kč

Celkem

o

26.488.990 Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

29.416.647 Kč

75/6728 25. 11. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

daňové příjmy

pol. 1111 -

Daň z příjmů fyzických osob placená plátci

o

50.000 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

50.000 tis. Kč

75/6728 25. 11. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

720,00 tis. Kč

na § 2292 -

Dopravní obslužnost

pol. 5193 -

Výdaje na dopravní územní obslužnost

o

29.274,00 tis. Kč

na § 2293 -

Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu

pol. 5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

5.266,70 tis. Kč

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

2.247,30 tis. Kč

pol. 5192 -

Poskytnuté náhrady

o

42.000,00 tis. Kč

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5042 -

Odměny za užití počítačových programů

o

180,00 tis. Kč

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.564,00 tis. Kč

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

2.400,00 tis. Kč

na § 3533 -

Zdravotnická záchranná služba

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

20.120,00 tis. Kč

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

4.364,00 tis. Kč

na § 3636 -

Územní rozvoj

pol. 5164 -

Nájemné

o

22.000,00 tis. Kč

na § 3716 -

Monitoring ochrany ovzduší

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

500,00 tis. Kč

na § 3769 -

Ostatní správa v ochraně životního prostředí

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

2.000,00 tis. Kč

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

2.800,00 tis. Kč

na § 3792 -

Ekologická výchova a osvěta

pol. 5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

200,00 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje

na § 3326 -

Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí

pol. 6341 -

Investiční transfery obcím

o

700,00 tis. Kč

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

5.500,00 tis. Kč

na § 3636 -

Územní rozvoj

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

2.000,00 tis. Kč

na § 3713 -

Změny technologií vytápění

pol. 6371 -

Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám

o

3.000,00 tis. Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

303.164,00 tis. Kč

Celkem

o

450.000,00 tis. Kč

a

zvyšuje

financování

pol. 8118 -

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje

o

450.000,00 tis. Kč

75/6728 25. 11. 2019
5. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 2.228,14 tis. Kč na refundaci části výdajů vynaložených Moravskoslezským krajem na výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. Třídy

75/6728 25. 11. 2019
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

investiční přijaté transfery

pol. 4211 -

Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

o

2.228,14 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 6409

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

2.228,14 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 95/7499 ze dne 5.4.2016

č. 63/5673 ze dne 28.5.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 19/2006 ze dne 21.4.2016

č. 20/2092 ze dne 23.6.2016

č. 12/1423 ze dne 13.6.2019

75/6729 25. 11. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 3) usnesení zastupitelstva č. 19/2006 ze dne 21. 4. 2016 dobu profinancování a kofinancování projektu „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska“ z „2016 – 2019“ na „2016 – 2020“ dle předloženého materiálu

75/6729 25. 11. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 4) usnesení zastupitelstva č. 19/2006 ze dne 21. 4. 2016 dobu udržitelnosti projektu „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska“ z „2020 – 2024“ na „2021 – 2025“ dle předloženého materiálu

75/6729 25. 11. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 1) usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1423 ze dne 13. 6. 2019 výši profinancování a kofinancování projektu „Památník J. A. Komenského ve Fulneku - živé muzeum“ z „44.000.000 Kč“ na „47.000.000 Kč“ dle předloženého materiálu

75/6729 25. 11. 2019
4. doporučuje

zastupitelstvu

rozhodnout změnit v bodě 3) usnesení zastupitelstva kraje č. 20/2092 ze dne 23. 6. 2016 dobu profinancování a kofinancování projektu „Zámek Nová Horka – muzeum pro veřejnost“ z „2016 – 2019“ na „2016 – 2021“ dle předloženého materiálu

75/6729 25. 11. 2019
5. doporučuje

zastupitelstvu

rozhodnout změnit v bodě 4) usnesení zastupitelstva kraje č. 20/2092 ze dne 23. 6. 2016 dobu udržitelnosti projektu "Zámek Nová Horka – muzeum pro veřejnost“ z „2020 – 2024“ na „2021 – 2025“ dle předloženého materiálu

75/6729 25. 11. 2019
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1. až 5. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 58/5197 ze dne 11.3.2019

č. 27/2441 ze dne 12.12.2017

75/6730 25. 11. 2019
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 01277/2019/IM ze dne 23. 4. 2019 na realizaci stavby „Památník J. A. Komenského ve Fulneku - živé muzeum“ se zhotovitelem stavby, kterým je společnost TVARSTAV-REAL, s.r.o., se sídlem Císařská 68, Loučka, 741 01 Nový Jičín, IČO 26815648, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

75/6730 25. 11. 2019
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 k příkazní smlouvě evid. č. 00351/2018/KŘ ze dne 23. 1. 2018 na výkon inženýrské činnosti pro stavbu „Památník J. A. Komenského ve Fulneku - živé muzeum" s příkazníkem, kterým je Ing. Miroslav Geryk, se sídlem Dvořákův okruh 2149/13, 794 01 Krnov, IČO 63015820, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Rada kraje

75/6731 25. 11. 2019
1. rozhodla

zřídit věcné břemeno – služebnost k částem pozemků parc. č. 1123/1, parc. č. 1129/8, parc. č. 1129/20 a parc. č. 1129/25, vše ostatní plocha v k. ú. a obci Sedlnice, ve vlastnictví kraje, ve prospěch každého vlastníka dešťové kanalizace, nyní ve vlastnictví společnosti OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o., 28. října 3346/91, 702 00 Ostrava, IČO 28938186, spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat, udržovat, vyměnit a odstraňovat dešťovou kanalizaci na části služebných pozemků, a v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti s umisťováním, provozováním, opravami, údržbou, výměnou a odstraňováním dešťové kanalizace , na dobu neurčitou, v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 2165-263/2019 potvrzeného katastrálním pracovištěm v Novém Jičíně dne 1. 11. 2019, za jednorázovou úplatu ve výši 10.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

75/6731 25. 11. 2019
2. rozhodla

zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 822/24 ostatní plocha v k. ú. a obci Mošnov, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451, ve prospěch kraje, spočívající v právu zřízení, vedení, provozování a údržby splaškové kanalizace DN 300 na části služebného pozemku, na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1368-127/2019 potvrzeného katastrálním pracovištěm v Novém Jičíně dne 2. 7. 2019, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

75/6731 25. 11. 2019
3. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Napojení Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov – TRASA 1“ a „Napojení Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov – TRASA 2“ na pozemku parc. č. 1866/19 ostatní plocha v k. ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov, dle předloženého materiálu

75/6731 25. 11. 2019
4. rozhodla

a)           zřídit věcné břemeno – služebnost k části pozemku parc. č. 1866/19 ostatní plocha v k. ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov, ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČO 00844641, ve prospěch každého vlastníka komunikační sítě, nyní ve vlastnictví společnosti ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, IČO 61459445, spočívající v právu zřídit, provozovat, udržovat, opravovat a upravovat na části služebného pozemku vedení komunikační sítě, a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřizováním, provozováním, údržbou, opravami a úpravami vedení komunikační sítě, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresech situace stavby, které budou po provedení této stavby nahrazeny geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni stanovenou znaleckým posudkem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 3.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku o ocenění práva odpovídajícího věcnému břemeni bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanovené příslušným zákonem v platném znění; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

b)           uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle bodu 4. písm. a) tohoto usnesení

75/6731 25. 11. 2019
5. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Krnov DTS BR_2126 Jiráskova reko. NNk“ na části pozemku parc. č. 2603 zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Krnov–Horní Předměstí, obec Krnov, dle předloženého materiálu

75/6731 25. 11. 2019
6. rozhodla

a)     zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 2603 zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov, ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace, Jiráskova 841/1a, 794 01 Krnov, IČO 00601292, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, Děčín IV-Podmokly, IČO 24729035, spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat, udržovat a odstraňovat na části služebného pozemku zemní kabelové vedení NN 0,4 kV a hlavní domovní kabelovou skříň v rámci stavby „Krnov DTS Br_2126 Jiráskova reko. NNK“, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni stanovenou znaleckým posudkem dle zák. č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 10.000 Kč, a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku o ocenění práva odpovídajícího věcnému břemeni bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanovené příslušným zákonem v platném znění; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

b)     uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 6. písm. a) tohoto usnesení

75/6731 25. 11. 2019
7. rozhodla

a)     zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 6/5 ostatní plocha, k. ú. Opava-Město, obec Opava, ve vlastnictví statutárního města Opava, Horní náměstí 382/69, Opava, IČO 00300535, ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 1 zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Opava-Město, obec Opava, nyní ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, Komenského 397/5, 746 01 Opava, IČO 47813113, spočívající v právu zřídit a provozovat v dotčené části předmětného pozemku podzemní vedení přípojky dešťové kanalizace v rámci stavby „Sportovní areál na ul. Komenského, Opava“ a po nezbytnou dobu a v nezbytném rozsahu na předmětný pozemek vstupovat, příp. vjíždět za účelem prohlídky přípojky a zajištění jejího provozu, údržby, opravy a modernizace, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; kraj jako oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

b)     uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 7. písm. a) tohoto usnesení

75/6731 25. 11. 2019
8. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Krnov NO DTS BR_2125 rekonstrukce NNk“ na pozemcích parc. č. 2631 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 2633 ostatní plocha, v k. ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov, dle předloženého materiálu

75/6731 25. 11. 2019
9. rozhodla

a)     zřídit věcné břemeno k částem pozemků parc. č. 2631 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 2633 ostatní plocha, v k. ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov, ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace, Jiráskova 841/1a, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČO 00601292, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, IČO 24729035, spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat, udržovat a odstraňovat na části služebných pozemků kabelové vedení NN včetně hlavní pojistkové skříně v rámci stavby „Krnov NO DTS BR_2125 rekonstrukce NNk“, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni stanovenou znaleckým posudkem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 10.000 Kč, a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku o ocenění práva odpovídajícího věcnému břemeni bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanovené příslušným zákonem v platném znění; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

b)     uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 9. písm. a) tohoto usnesení

75/6731 25. 11. 2019
10. rozhodla

a)     zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 642/1 ostatní plocha v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřen do správy městského obvodu Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava, IČO 00845451, ve prospěch kraje, spočívající v právu umístit, udržovat a provozovat zemní kabelovou přípojku NN na části služebného pozemku v rámci stavby „Rekonstrukce trafostanice OS-9511, OS-9512 – NN rozvody, realizace kabelových přípojek NN“, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 10. písm. a) tohoto usnesení

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

75/6732 25. 11. 2019
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru ev. č. 00619/2016/IM se společností HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s., se sídlem 28. října 1495, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 45193584, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 65/5864 ze dne 25.6.2019

75/6733 25. 11. 2019
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. 02757/2019/KŘ ze dne 24. 07. 2019 na realizaci stavby „Sanace svahu“, pro organizaci Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace, se zhotovitelem stavby, kterým je společnost COLAS CZ, a.s., se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČO 26177005, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 73/6605 ze dne 4.11.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

75/6734 25. 11. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit v souladu s § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozpočet Moravskoslezského kraje na rok 2020, závazné ukazatele pro příspěvkové organizace s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 a rozhodnout poskytnout návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím dle návrhů uvedených v přílohách č. 3 až 8 předloženého materiálu

75/6734 25. 11. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

stanovit v souladu s § 12 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jako závazné ukazatele, jimiž se má v roce 2020 povinně řídit Rada Moravskoslezského kraje při hospodaření podle rozpočtu, rozpočet příjmů ve výši 10.195.395 tis. Kč a rozpočet výdajů ve výši 10.787.896 tis. Kč včetně všech jejich změn realizovaných v průběhu roku 2020

75/6734 25. 11. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

svěřit radě kraje v souladu § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v roce 2020

a)    provádění rozpočtových opatření v plném rozsahu, včetně rozpočtových opatření, kterými se zvýší financování a výdaje rozpočtu na rok 2020 o akce realizované z přebytku hospodaření roku 2019

b)   schvalování a provádění úprav závazných ukazatelů příspěvkovým organizacím kraje

75/6734 25. 11. 2019
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vyhradit si v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pravomoc rozhodovat o zahájení nových akcí hrazených z rozpočtu kraje, pokud tyto akce vyvolají závazky přesahující rozpočtový rok 2020

75/6734 25. 11. 2019
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit závazky Moravskoslezského kraje vyvolané rozpočtem na rok 2020 pro rok 2021 a další léta dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

75/6734 25. 11. 2019
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit Střednědobý výhled rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2021 – 2023 dle návrhu uvedeného v přílohách č. 12 a č. 13 předloženého materiálu

75/6734 25. 11. 2019
7. bere na vědomí

usnesení výborů zastupitelstva kraje a komisí rady kraje k návrhu rozpočtu kraje na rok 2020 dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

75/6734 25. 11. 2019
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vyhradit si podle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pravomoc rozhodovat o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu kraje nad 200 tis. Kč u jednoho žadatele v kalendářním roce

75/6734 25. 11. 2019
9. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 1. až 6. a 8. tohoto usnesení a informaci dle bodu 7. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 73/6604 ze dne 4. 11. 2019

75/6735 25. 11. 2019
1. rozhodla

zřídit věcné břemeno – služebnost k celému pozemku parc. č. 558/32 ostatní plocha v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín, ve prospěch kraje, spočívající v právu umístění, provozování, údržby, rekonstrukce a odstraňování kolektoru na služebném pozemku a v právu vstupu a vjezdu na služebný pozemek v souvislosti s umístěním, provozováním, údržbou, rekonstrukcí a odstraňováním kolektoru, na dobu neurčitou, bezúplatně

75/6735 25. 11. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)     prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, a to:

pozemek parc. č. 558/32 ostatní plocha,

v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

do vlastnictví paní **********za kupní cenu ve výši 105.050 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši a za podmínky zřízení věcného břemene dle bodu 1. návrhu usnesení; kupující dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

b)     vyjmout z předmětu nájmu dle Smlouvy o nájmu podniku ev. č. 02262/2011/ZDR ze dne 26. 9. 2011, ve znění pozdějších dodatků, pozemek specifikovaný v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví kupujícím vkladem práv do katastru nemovitostí

75/6735 25. 11. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)     prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

část pozemku parc. č. 633/28 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 1772-266/2019 ze dne 16. 10. 2019 a nově označenou jako pozemek parc. č. 633/33 ostatní plocha o výměře 30 m2,

část pozemku parc. č. 643/21 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 1772-266/2019 ze dne 16. 10. 2019 a nově označenou jako pozemek parc. č. 643/27 ostatní plocha o výměře 31 m2,

vše v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

do vlastnictví společnosti Nemocnice Nový Jičín a.s., Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín, IČO 25886207, za cenu 20.050 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; kupující dále uhradí poplatek spojený se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     vyjmout z předmětu nájmu dle Smlouvy o nájmu podniku ev. č. 02262/2011/ZDR ze dne 26. 9. 2011, ve znění pozdějších dodatků, nemovité věci specifikované v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím vkladem práv do katastru nemovitostí

75/6735 25. 11. 2019
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

75/6736 25. 11. 2019
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 30 ke Smlouvě o nájmu podniku Letiště Ostrava – Mošnov ev. č. 0671/2004/POR ze dne 28. 6. 2004, s nájemcem Letiště Ostrava, a.s., se sídlem Mošnov č.p. 401, 742 51 Mošnov, IČO 26827719, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

75/6736 25. 11. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout předat k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 00095711, nemovitý majetek, a to:

pozemek parc. č. 2326 ostatní plocha včetně všech součástí a příslušenství tohoto pozemku, v k. ú. Košatka nad Odrou, obec Stará Ves nad Ondřejnicí,

a

pozemek parc. č. 867/1 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 867/3 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 867/4 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 867/5 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 867/6 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 867/7 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1362/2 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1362/3 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1362/4 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1368/1 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1368/2 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1368/3 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1368/4 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2093/62 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2093/67 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2093/68 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2093/69 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2093/73 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2093/92 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství těchto pozemků,

vše v k. ú. a obci Mošnov,

a

pozemek parc. č. 1121/4 trvalý travní porost,

pozemek parc. č. 1121/5 trvalý travní porost,

pozemek parc. č. 1121/6 trvalý travní porost,

pozemek parc. č. 1121/7 trvalý travní porost,

pozemek parc. č. 1121/10 trvalý travní porost,

pozemek parc. č. 1121/12 trvalý travní porost,

pozemek parc. č. 1121/20 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1121/21 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1121/22 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1121/26 trvalý travní porost,

pozemek parc. č. 1121/28 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1121/30 trvalý travní porost,

pozemek parc. č. 1121/31 trvalý travní porost,

pozemek parc. č. 1121/32 trvalý travní porost,

pozemek parc. č. 1122/20 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1122/47 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1122/50 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1123/2 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1557/2 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1557/3 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1557/7 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1557/12 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1558/1 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1558/2 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1558/7 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1558/12 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství těchto pozemků,

vše v k. ú. a obci Sedlnice

75/6736 25. 11. 2019
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3427 ze dne 29.5.2018

č. 66/5960 ze dne 16.7.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1094 ze dne 13.12.2018

75/6737 25. 11. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Rekonstrukce budovy krajského úřadu – fotovoltaika budovy G“, financovatelného z evropských finančních zdrojů, připravovaného k předložení do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 s předpokládanými náklady projektu 2.500 tis. Kč

75/6737 25. 11. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce budovy krajského úřadu – fotovoltaika budovy G“, předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2020 – 2021 v celkové výši 2.500 tis. Kč dle předloženého materiálu

75/6737 25. 11. 2019
3. bere na vědomí

změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010980, ze dne 9. 4. 2018, vydaného Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí k projektu „Energetické úspory historické budovy SŠ průmyslové a umělecké v Opavě“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006399 na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) č. 115D316010980, ze dne 25. 10. 2019, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

75/6737 25. 11. 2019
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 72/6527 ze dne 21.10.2019

75/6738 25. 11. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout 

a)    darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to:

pozemek parc. č. 1461 ostatní plocha,

část pozemku parc. č. 742 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 639-111/2018 ze dne 5. 11. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 742/2 ostatní plocha, o výměře 1173 m2,

pozemní komunikaci č. III/45731 umístěnou na pozemku parc. č. 1461 ostatní plocha a na části pozemku parc. č. 742 ostatní plocha, oddělené dle geometrického plánu č. 639-111/2018 ze dne 5. 11. 2018 a nově označené jako pozemek parc. č. 742/2 ostatní plocha o výměře 1173 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obec Osoblaha

do vlastnictví obce Osoblaha, Na Náměstí 106, 793 99 Osoblaha, IČO 00296279, za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí

75/6738 25. 11. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    nabýt darem do vlastnictví kraje část pozemku parc. č. 665 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 639-111/2018 ze dne 5. 11. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 665/2 ostatní plocha, o výměře 58 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. a obec Osoblaha

z vlastnictví obce Osoblaha, Na Náměstí 106, 793 99 Osoblaha, IČO 00296279; kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

75/6738 25. 11. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)     uznat formou souhlasného prohlášení vlastnické právo k nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to k:

části pozemku parc. č. 1130/2 ostatní plocha, oddělené dle geometrického plánu č. 1920-312/2018 ze dne 3. 10. 2018 a nově označené jako pozemek parc. č. 1130/9 ostatní plocha, o výměře 71 m2,

v k. ú. a obci Malenovice,

do společného jmění manželů **********,

za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví nabyvateli vkladem práva do katastru nemovitostí

75/6738 25. 11. 2019
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodů 1. - 3. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 56/4967 ze dne 12.2.2019

75/6739 25. 11. 2019
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 00777/2019/IM ze dne 8. 4. 2019 na realizaci stavby „Energetické úspory ve Střední škole v Bohumíně“ se zhotovitelem, kterým je společnost

BDSTAV MORAVA s.r.o.,

se sídlem: Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice,

IČO: 26807947,

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 67/6064 ze dne 30. 7. 2019

č. 71/6462 ze dne 7. 10. 2019

č. 72/6524 ze dne 21. 10. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 12/1503 ze dne 13. 6. 2019

75/6740 25. 11. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, U Bažantnice 1794/1, Karviná, IČO 00847925, a to:

pozemek parc. č. 3435/267 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 3435/268 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č. p. 1794, část obce Nové Město, občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 3435/269 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Karviná-město, obec Karviná,

pozemek parc. č. 4/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č. p. 23, část obce Ráj, občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 4/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če, zemědělská stavba,

pozemek parc. č. 5 zahrada,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Ráj, obec Karviná,

pozemek parc. č. st. 620 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č. p. 207, část obce Řeka, občanská vybavenost,

pozemek parc. č. st. 719/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če, technická vybavenost,

pozemek parc. č. st. 719/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če, technická vybavenost,

pozemek parc. č. 293/2 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 358/4 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 359/2 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1286/5 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obci Řeka

do vlastnictví statutárního města Karviná, Fryštátská 72/1, Karviná, IČO 00297534, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, U Bažantnice 1794/1, Karviná, IČO 00847925, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným

75/6740 25. 11. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    darovat movité věci specifikované v příloze č. 2 předloženého materiálu, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, U Bažantnice 1794/1, Karviná, IČO 00847925, do vlastnictví statutárního města Karviná, Fryštátská 72/1, Karviná, IČO 00297534

b)   vyjmout movité věci specifikované v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, U Bažantnice 1794/1, Karviná, IČO 00847925, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným

75/6740 25. 11. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace, Školní 416, Jablunkov, IČO 00100340, a to:

část pozemku parc. č. 406 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 2318-35/2019 ze dne 27. 6. 2019 a nově označenou jako pozemek parc. č. 406/2 ostatní plocha o výměře 403 m2,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. a obci Jablunkov,

do vlastnictví Společenství vlastníků pro dům č. p. 536 v Jablunkově, Školní 536, Jablunkov, IČO 28632419,

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 167.500 Kč bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za podmínky zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 4. tohoto usnesení

b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace, Školní 416, Jablunkov, IČO 00100340, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím

75/6740 25. 11. 2019
4. rozhodla

zřídit bezúplatně věcné břemeno – služebnost k části nově vzniklého pozemku parc. č. 406/2 ostatní plocha, ve prospěch nově vzniklého pozemku parc. č. 406/1 ostatní plocha, oba v k. ú. a obci Jablunkov (dle geometrického plánu č. 2318-35/2019 ze dne 27. 6. 2019), nyní ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace, Školní 416, Jablunkov, IČO 00100340, spočívající v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zajištěním přístupu a příjezdu na pozemek parc. č. 406/1 v k. ú. a obci Jablunkov, na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č. 2318-35/2019 ze dne 27. 6. 2019

75/6740 25. 11. 2019
5. bere na vědomí

žádosti společnosti PrimMat - Soukromá střední škola podnikatelská, s.r.o., Československé armády 482, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 25376357, o prodej pozemku parc. č. 1184/5 ostatní plocha, v k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

75/6740 25. 11. 2019
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, a to:

pozemek parc. č. 1184/5 ostatní plocha,

v k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci

do vlastnictví společnosti PrimMat - Soukromá střední škola podnikatelská, s.r.o., Československé armády 482, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 25376357, za těchto podmínek:

za podmínky úhrady kupní ceny 134.780 Kč bez DPH, kdy kupní cena bude kupujícím uhrazena ve splátkách, a to takto:

první splátku ve výši 13.478 Kč uhradí kupující nejpozději do 31.1.2020,

doplatek kupní ceny pak bude kupující hradit v pravidelných ročních splátkách ve výši 13.478 Kč vždy nejpozději k 31.12. daného kalendářního roku; první splátka doplatku kupní ceny bude uhrazena nejpozději k 31.12.2020 a poslední splátka bude uhrazena nejpozději do 31.12.2028;

za podmínky, že kupující (a zástavce) za účelem zajištění pohledávky, kterou bude mít prodávající za kupujícím z titulu nezaplacené kupní ceny ve výši 134.780 Kč zřídí k předmětu koupě zástavní právo jako právo věcné a kraj jako prodávající (a zástavní věřitel) předmět koupě do zástavy přijme;

kupující uhradí poplatek spojený se vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí

75/6740 25. 11. 2019
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření Obchodní akademie a Vyšší odborné školy sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, Karasova 1140/16, Mariánské Hory, Ostrava, IČO 00602086, a to:

část pozemku parc. č. 193/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 2385-321/2019 a nově označenou jako pozemek parc. č. 193/19 ostatní plocha, o výměře 1096 m2,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava

do vlastnictví Statutárního města Ostrava, Městského obvodu Mariánské hory a Hulváky, Přemyslovců 63, Ostrava, IČO 00845451, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 7 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, Karasova 1140/16, Mariánské Hory, Ostrava, IČO 00602086, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví obdarovaným vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

75/6740 25. 11. 2019
8. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodů 1. až 3. a 6. až 7. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 58/5198 ze dne 11.3.2019

75/6741 25. 11. 2019
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo evid. č. 01275/2019/IM ze dne 24. 4. 2019 na realizaci stavby „Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava“ se zhotovitelem stavby, kterým je společnost MH - STAVBY, s.r.o., se sídlem V Poli 904/16, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 27776506, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 61/5422 ze dne 30.4.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

75/6742 25. 11. 2019
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 02213/2019/IM ze dne 24. 6. 2018 na realizaci stavby „Energetické úspory v Dětském domově v Lichnově“ se zhotovitelem, kterým je společnost AF Stav Krnov s.r.o., se sídlem Čsl. armády 835/36, 794 01 Krnov, IČO 05091632, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

75/6742 25. 11. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

 

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

215,08 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje

na § 3133 -

Dětské domovy

pol. 6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

0,75 tis. Kč

Celkem

o

215,83 tis. Kč

a

 

zvyšují

běžné výdaje

na § 3133 -

Dětské domovy

pol. 5171 -

Opravy a udržování

o

36,00 tis. Kč

 

a

 

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3133 -

Dětské domovy

 

 

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

179,83 tis. Kč

Celkem

o

215,83 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/47 ze dne 22.12.2016

75/6743 25. 11. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 k darovací smlouvě ev. č. 00113/2017/IM ze dne 26. 1. 2017 uzavřené mezi Moravskoslezským krajem a Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, Výškovická 40, Ostrava, dle předloženého materiálu

75/6743 25. 11. 2019
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 55/4902 ze dne 29.1.2019

75/6744 25. 11. 2019
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících v rámci akce „Přístavba Domu umění – galerie 21. století“, se společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, zastoupenou na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO 27935311, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 70/6390 ze dne 24.9.2019

č. 73/6608 ze dne 4.11.2019

75/6745 25. 11. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)  prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to:

část pozemku parc. č. 6334/35 ostatní plocha, v rozsahu dle zákresu ve snímku katastrální mapy, který bude po dokončení stavby vysokotlakého plynovodu v rámci stavby „Plynovod ZP TČA - TKV" nahrazen geometrickým plánem vyhotoveným na základě zaměření skutečného provedení stavby,

část pozemku parc. č. 6346/1 ostatní plocha, v rozsahu dle zákresu ve snímku katastrální mapy, který bude po dokončení stavby vysokotlakého plynovodu v rámci stavby „Plynovod ZP TČA - TKV" nahrazen geometrickým plánem vyhotoveným na základě zaměření skutečného provedení stavby,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Karviná-Doly, obec Karviná,

do vlastnictví společnosti Veolia Energie ČR, a. s., 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 45193410,

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 200 Kč za 1 m2 navýšené o DPH v zákonné výši a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)  vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí

c)  uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě dle bodu 1. písm. a) tohoto usnesení

75/6745 25. 11. 2019
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 60/5344 ze dne 9.4.2019

75/6746 25. 11. 2019
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru evid. č. 01992/2019/IM ze dne 3. 6. 2019 týkající se stavby „Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova“ pro organizaci Domov Duha, příspěvková organizace, Nový Jičín se zhotovitelem, kterým je společnost

MR Design CZ s. r. o.
se sídlem: nábřeží Svazu protifašistických bojovníků 457/30, Poruba, 708 00 Ostrava
IČO: 25388606
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

75/6747 25. 11. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/474 Orlová, OK u nemocnice“ financovatelného z Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020 s předpokládanými náklady 26.000.000 Kč

75/6747 25. 11. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce a modernizace silnice II/474 Orlová, OK u nemocnice“ předkládaný do Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T v letech 2018 – 2023 ve výši 26.000.000 Kč dle předloženého materiálu

75/6747 25. 11. 2019
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 58/5216 ze dne 11.3.2019

č. 71/6466 ze dne 7.10.2019

75/6748 25. 11. 2019
1. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00602060, o částku 606.346,50 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Oprava atletické dráhy“

75/6748 25. 11. 2019
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018 u úspory v rámci akce „Oprava atletické dráhy“ organizace Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, ve výši 606.340 Kč

75/6748 25. 11. 2019
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace, IČO 63024616, o částku 500.000 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Odstranění havárie kanalizace" s časovou použitelností od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2020

75/6748 25. 11. 2019
4. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019 organizaci Mateřská škola Klíček, Karviná-Hranice, Einsteinova 2849, příspěvková organizace, IČO 60337346, ve výši 1.000.000 Kč, s účelovým určením na realizaci akce "Dětské hřiště na školní zahradě" s časovou použitelností od 1. 11. 2019 do 30. 6. 2020.

75/6748 25. 11. 2019
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3121 -

Gymnázia

pol.  5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

606,34 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

893,66 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol.  5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

500,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3112 -

Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.000,00 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 23/2046 ze dne 24. 10. 2017

č. 72/6525 ze dne 21. 10. 2019

75/6749 25. 11. 2019
1. bere na vědomí

žádost o prodej pozemků specifikovaných v bodě 2. návrhu usnesení, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

75/6749 25. 11. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

část pozemku parc. č. 1356/1 trvalý travní porost oddělenou geometrickým plánem č. 1352-56/2019 ze dne 25. 3. 2019 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1356/27 trvalý travní porost o výměře 12.148 m2,

část pozemku parc. č. 1356/22 trvalý travní porost oddělenou geometrickým plánem č. 1352-56/2019 ze dne 25. 3. 2019 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1356/29 trvalý travní porost o výměře 17.768 m2,

část pozemku parc. č. 1362/1 orná půda oddělenou geometrickým plánem č. 1352-56/2019 ze dne 25. 3. 2019 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1362/7 orná půda o výměře 73.712 m2,

část pozemku parc. č. 1366/12 orná půda oddělenou geometrickým plánem č. 1352-56/2019 ze dne 25. 3. 2019 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1366/29 orná půda o výměře 756 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obci Mošnov,

do vlastnictví společnosti PST-Invest Mošnov IV., spol. s r.o., Nádražní 969/112, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 08698325, za kupní cenu ve výši 36.534.400 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši, za podmínek dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

75/6749 25. 11. 2019
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 58/5215 ze dne 11.3.2019

75/6750 25. 11. 2019
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 08433/2018/IM ze dne 10. 12. 2018 na realizaci stavby „Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská“, se zhotovitelem stavby, kterým je společnost IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., se sídlem Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, IČO 25869523, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

75/6750 25. 11. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

 

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

 

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

2.000 tis. Kč

 

a

 

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 2212 -

Silnice

 

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

2.000 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 74/6646 ze dne 18.11.2019

75/6751 25. 11. 2019
1. rozhodla

schválit závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019 organizaci Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, IČO 00845299, ve výši 7.500.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Dokončení stavby "Energetické úspory ve SŠ technické v Opavě"" s časovou použitelností od 25. 11. 2019 do 31. 12. 2020

75/6751 25. 11. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

5.320 tis. Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

2.180 tis. Kč

Celkem

o

7.500 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

7.500 tis. Kč

75/6751 25. 11. 2019
3. rozhodla

uzavřít dohodu o převedení práv a povinností ze smlouvy na zhotovení energetického posudku a projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru č. 03271/2016/IM ze dne 19.07.2016 pro stavbu „Zateplení objektu tělocvičny a spojovacího krčku Střední školy technické, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace“ se subjekty:

Střední škola technická, Opava,

Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace,

IČO 00845299

a

CHVÁLEK ATELIER s.r.o., se sídlem Kafkova 1064/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO 05725674

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

75/6751 25. 11. 2019
4. rozhodla

uzavřít dohodu o převedení práv a povinností z příkazní smlouvy na výkon inženýrské činnosti č.   04083/2018/IM ze dne 21.05.2018 při realizaci stavby „Energetické úspory ve SŠ technické v Opavě“ se subjekty:

Střední škola technická, Opava,

Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace,

IČO 00845299

a

Ing. Miroslav Geryk se sídlem: Dvořákův okruh 2149/13, 794 01 Krnov

IČO 63015820

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 54/4829 ze dne 8. 1. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

75/6752 25. 11. 2019
1. bere na vědomí

žádosti příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví o poskytnutí finančních prostředků, účelově určených na úhradu provozních nákladů spojených s vyplácením stipendií pro studenty lékařských fakult a studenty nelékařských zdravotnických oborů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

75/6752 25. 11. 2019
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 s účelovým určením na úhradu provozních nákladů spojených s vyplácením stipendií pro studenty lékařských fakult a studenty nelékařských zdravotnických oborů příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví, v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

75/6752 25. 11. 2019
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 s účelovým určením na úhradu ztráty z činnosti lékařské pohotovostní služby příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví, v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení

Rada kraje

75/6753 25. 11. 2019
1. stanoví

s účinností od 1. 12. 2019 včetně

plat Ing. Tomáši Stejskalovi, MBA, řediteli Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 00534188, dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu

Rada kraje

75/6754 25. 11. 2019
1. schvaluje

podmínky Dotačního programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

75/6754 25. 11. 2019
2. rozhodla

vyhlásit Dotační program na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2020, dle předloženého materiálu

75/6754 25. 11. 2019
3. schvaluje

podmínky Dotačního programu na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2020, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

75/6754 25. 11. 2019
4. rozhodla

vyhlásit Dotační program na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2020, dle předloženého materiálu

75/6754 25. 11. 2019
5. schvaluje

podmínky Dotačního programu na podporu hospicové péče na rok 2020, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

75/6754 25. 11. 2019
6. rozhodla

vyhlásit Dotační program na podporu hospicové péče na rok 2020, dle předloženého materiálu

75/6754 25. 11. 2019
7. zřizuje

monitorovací pracovní skupinu pro dotační programy v oblasti zdravotnictví na rok 2020 ve složení dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Rada kraje

75/6755 25. 11. 2019
1. rozhodla

předat organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 48804525, k hospodaření movitý majetek v celkové hodnotě 2.359,50 Kč včetně DPH, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu, a to ke dni přijetí tohoto usnesení

Rada kraje

75/6756 25. 11. 2019
1. souhlasí

s předložením žádosti o podporu projektu „Beskydské centrum duševního zdraví“ organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, do výzvy č. 75 „Deinstitucionalizace psychiatrické péče II“ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, specifického cíle 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví 

75/6756 25. 11. 2019
2. souhlasí

s provedením stavebních úprav na nemovitém majetku Moravskoslezského kraje předaném k hospodaření organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, spočívajících v realizaci stavebních úprav budovy č. p. 249, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 482/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek“, dle předloženého materiálu

75/6756 25. 11. 2019
3. souhlasí

s vyhlášením podlimitní veřejné zakázky na akci „Stavební úpravy budovy L pro zřízení CDZ“, organizací Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, dle předloženého materiálu

75/6756 25. 11. 2019
4. doporučuje

řediteli Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 3. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

členy hodnotící komise:

MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje

Mgr. Lukáše Chaláse, vedoucího oddělení zdravotní správy

a náhradníky hodnotící komise:

Ing. Kamilu Onysko, pověřenou vedením oddělení řízení organizací a zdravotní péče

Ing. Danielu Bräuerovou, oddělení řízení organizací a zdravotní péče

Rada kraje

75/6757 25. 11. 2019
1. souhlasí

s vyhlášením nadlimitních veřejných zakázek na akci „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Frýdek-Místek, p. o. – 2. část“ organizací Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, dle předloženého materiálu

75/6757 25. 11. 2019
2. doporučuje

řediteli organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, jmenovat pro veřejné zakázky vypsané v rámci akce „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Frýdek-Místek, p. o. – 2. část“ jako zástupce zřizovatele

členy hodnotící komise:

MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje

Ing. Pavla Rydrycha, vedoucího odboru zdravotnictví

náhradníky hodnotící komise:

Ing. Danielu Bräuerovou, oddělení řízení organizací a zdravotní správy

Ing. Petra Sztefka, oddělení řízení organizací a zdravotní správy

75/6757 25. 11. 2019
3. ukládá

řediteli organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, předložit odboru zdravotnictví k vyjádření kompletní zadávací dokumentaci k veřejným zakázkám vypsaným v rámci akce s názvem „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Frýdek-Místek, p. o. – 2. část“ ještě před vyhlášením předmětných zakázek

Zodp.: Ing. Tomáš Stejskal, MBA

Termín: bez termínu (před vyhlášením veřejných zakázek)

Rada kraje

75/6758 25. 11. 2019
1. souhlasí

s užíváním služebního vozidla k soukromým účelům zaměstnancem organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, Ing. Ivem Žolnerčíkem, ředitelem nemocnice, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

75/6758 25. 11. 2019
2. souhlasí

s užíváním služebního vozidla k soukromým účelům zaměstnancem organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, Ing. et Ing., Bc. Jiřím Matějem, MBAce, ekonomickým náměstkem nemocnice, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 40/3586 ze dne 12. 6. 2018

č. 42/3757 ze dne 17. 7. 2018

č. 57/5110 ze dne 26. 2. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

75/6759 25. 11. 2019
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČO 00844641, o částku ve výši 859.104 Kč, s účelovým určením na realizaci projektu „Podpora provozu dětské skupiny „Sdružeňáček“ Zařízení péče o děti předškolního věku při SZZ Krnov, p. o.“, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/1.2/073/0008883

75/6759 25. 11. 2019
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, o částku ve výši 916.377,60 Kč, s účelovým určením na realizaci projektu „Podpora provozu dětské skupiny Zařízení péče o děti ve Slezské nemocnici v Opavě“, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/1.2/073/0008890

75/6759 25. 11. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

1.775,48 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.775,48 tis. Kč

75/6759 25. 11. 2019
4. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, o částku 550.600 Kč na celkovou výši 4.631.000 Kč, s účelovým určením na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním lékařů, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rezidenční místa

75/6759 25. 11. 2019
5. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03547/2014/ZDR, o částku 260.000 Kč na celkovou výši 3.820.000 Kč, s účelovým určením na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním lékařů, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rezidenční místa

75/6759 25. 11. 2019
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

810,60 tis. Kč

a

snižují

běžné výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

810,60 tis. Kč

75/6759 25. 11. 2019
7. bere na vědomí

žádost Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, o poskytnutí finančního příspěvku na vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

75/6759 25. 11. 2019
8. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, o částku 260.000 Kč s účelovým určením na vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků v rámci akce „Stabilizace zdravotnického personálu a vzdělávání – příspěvkové organizace MSK“, s časovou použitelností od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2020

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

75/6760 25. 11. 2019
1. bere na vědomí

žádost společnosti AKADEMIA CZ, s.r.o., IČO 28648714, o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

75/6760 25. 11. 2019
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 společnosti AKADEMIA CZ, s.r.o., IČO 28648714, ve výši 50 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „Paliativní péče a léčba bolesti v podmínkách Moravskoslezského kraje“, s časovou použitelností od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2019, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

75/6760 25. 11. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

35 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

35 tis. Kč

Rada kraje

75/6761 25. 11. 2019
1. souhlasí

a.    s návrhem dodatku č. 24 ke zřizovací listině organizace Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČO 00844896, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu

b.    s návrhem dodatku č. 27 ke zřizovací listině organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČO 00844853, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu

c.    s návrhem dodatku č. 30 ke zřizovací listině organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 47813750, uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu

75/6761 25. 11. 2019
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje ke schválení

Zodp.: MUDr. Martin Gebauer

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

75/6762 25. 11. 2019
1. bere na vědomí

žádost Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČO 00534242, o poskytnutí finančních prostředků, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

75/6762 25. 11. 2019
2. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019 organizaci Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČO 00534242, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03566/2014/ZDR, ve výši 1.000 tis. Kč na zakoupení přístrojového vybavení v rámci akce „Pořízení zdravotnických přístrojů“, s časovou použitelností od 1. 10. 2019 do 30. 6. 2020, dle předloženého materiálu

75/6762 25. 11. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

1.000 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.000 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

75/6763 25. 11. 2019
1. bere na vědomí

žádost Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, o poskytnutí finančních prostředků, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

75/6763 25. 11. 2019
2. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, ve výši 305.646 Kč na zakoupení oftalmologické jednotky v rámci akce „Pořízení zdravotnických přístrojů“, s časovou použitelností od 1. 10. 2019 do 30. 6. 2020

75/6763 25. 11. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

305,70 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

305,70 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/860 ze dne 14. 6. 2018

75/6764 25. 11. 2019
1. bere na vědomí

žádost obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., IČO 27835545, o posunutí termínu splatnosti poskytnuté návratné finanční výpomoci, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

75/6764 25. 11. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

změnit v usnesení č. 8/860 ze dne 14. 6. 2018 v bodě 1. text „se splatností 31. 5. 2020“ na text „se splatností 30. 9. 2020“, dle předloženého materiálu

75/6764 25. 11. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. 07239/2018/ZDR ze dne 4. 9. 2018 s obchodní společností Sanatorium Jablunkov, a.s., IČO 27835545, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

75/6764 25. 11. 2019
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje doporučení dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: MUDr. Martin Gebauer

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/68 ze dne 22. 12. 2016

č. 8/865 ze dne 14. 6. 2018

75/6765 25. 11. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Žít normálně“ financovatelného z Operačního programu Zaměstnanost s předpokládanými náklady 12.700.000 Kč

75/6765 25. 11. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Žít normálně“, předkládaný do Operačního programu Zaměstnanost, Prioritní osy 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou, v letech 2020 – 2022 ve výši 12.700.000 Kč dle předloženého materiálu

75/6765 25. 11. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 5) usnesení č. 8/865 ze dne 14. 6. 2018 dobu financování projektu „Podpora komunitní práce v MSK II“ z „2019 – 2021“ na „2019 – 2022“ dle předloženého materiálu

75/6765 25. 11. 2019
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zrušit bod 6) usnesení č. 8/865 ze dne 14. 6. 2018 o změně termínu realizace projektu „Optimalizace odborného sociálního poradenství a poskytování dluhového poradenství v MSK“ dle předloženého materiálu

75/6765 25. 11. 2019
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 2) usnesení č. 2/68 ze dne 22. 12. 2016 dobu financování projektu „Optimalizace odborného sociálního poradenství a poskytování dluhového poradenství v MSK“ z „2017 – 2020“ na „2019 – 2022“ dle předloženého materiálu

75/6765 25. 11. 2019
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1. – 5. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

75/6766 25. 11. 2019
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21“ pro rok 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

75/6766 25. 11. 2019
2. rozhodla

vyhlásit dotační program „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21“ pro rok 2020 dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8410 ze dne 6.9.2016

č. 45/3990 ze dne 28. 8. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2247 ze dne 22.9.2016

č. 9/991 ze dne 13. 9. 2018

75/6767 25. 11. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 8) usnesení č. 21/2247 ze dne 22. 9. 2016 dobu financování projektu „EVL Šilheřovice, tvorba biotopu páchníka hnědého“ z „2016 – 2020“ na „2016 – 2023“ dle předloženého materiálu

75/6767 25. 11. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 9) usnesení č. 21/2247 ze dne 22. 9. 2016 zajištění udržitelnosti projektu „EVL Šilheřovice, tvorba biotopu páchníka hnědého“, předkládaného do Operačního programu Životní prostředí, z let „2020 – 2030“ na léta „2023 – 2033“ dle předloženého materiálu

75/6767 25. 11. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 4) usnesení č. 9/991 ze dne 13. 9. 2018 výši výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu Revitalizace EVL Děhylovský potok – Štěpán z „předpokládané výše 113.740 Kč“ na „maximální výši 950.000 Kč“

75/6767 25. 11. 2019
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1. až 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 55/4952 ze dne 29.1.2019

č. 59/5317 ze dne 26.3.2019

75/6768 25. 11. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

neprominout smluvní pokutu obchodní společnosti INTERIÉRY HULIÁK s.r.o., IČO 03442322, v celkové výši 286.521,38 Kč, uloženou dle Smlouvy o dílo ze dne 17. 5. 2018, ev. č. 05061/2018/ŠMS, dle předloženého materiálu

75/6768 25. 11. 2019
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

75/6769 25. 11. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

neprominout smluvní pokutu obchodní společnosti INTERIÉRY HULIÁK s.r.o., IČO 03442322, v celkové výši 516.442,57 Kč, uloženou dle Smlouvy o dílo ze dne 17. 5. 2018, ev. č. 05062/2018/ŠMS, dle předloženého materiálu

75/6769 25. 11. 2019
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 3. tohoto usnesení

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

75/6770 25. 11. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ze dne 14. 11. 2019 od Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, IČO 75082616, na spolufinancování závazků dle Usnesení Vlády č. 463 ze dne 1. 7. 2019, spočívajících v úrocích a souvisejících nákladech z neoprávněného postupu správce daně v daňových řízeních a úrocích z prodlení a souvisejících nákladech u sporů z veřejnoprávních smluv vzniklých u projektů z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

75/6770 25. 11. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v celkové maximální výši 56.199.240 Kč Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko, IČO 75082616, na spolufinancování závazků, spočívajících v úrocích a souvisejících nákladech z neoprávněného postupu správce daně a úrocích z prodlení a souvisejících nákladech u sporů z veřejnoprávních smluv vzniklých u projektů z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko maximálně však ve výši 50 % celkových nákladů na tyto závazky s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 30. 11. 2021 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

75/6770 25. 11. 2019
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4583 ze dne 27.11.2018

75/6771 25. 11. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí informace o stavu přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje spolufinancovaných z evropských zdrojů a předkládaných do výzev operačních programů v programovém období 2014 – 2020 dle předloženého materiálu

75/6771 25. 11. 2019
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

75/6772 25. 11. 2019
1. rozhodla

o uzavření smluv o výpůjčce, jejichž předmětem jsou speciální pomůcky pro cílovou skupinu projektu „Podporujeme hrdinství, které není vidět II“, dle vzoru uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu, se subjekty uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu

75/6772 25. 11. 2019
2. svěřuje

hejtmanovi kraje podle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavírání smluv o výpůjčce, jejichž předmětem jsou speciální pomůcky pro cílovou skupinu projektu „Podporujeme hrdinství, které není vidět II“, dle vzoru uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu se subjekty uvedenými v příloze č. 3 předloženého materiálu, včetně případných dodatků k těmto smlouvám a k smlouvám o výpůjčce uzavřeným dle bodu 1. tohoto usnesení

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3469 ze dne 29.5.2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/866 ze dne 14.6.2018

75/6773 25. 11. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 06277/2018/EP uzavřené dne 12. 7. 2018 s Dolní oblast VÍTKOVICE, z. s. k projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507

75/6773 25. 11. 2019
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 54/4833 ze dne 8.1.2019

č. 56/5007 ze dne 12.2.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

75/6774 25. 11. 2019
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4329 -

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

196,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4329 -

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

pol.  5173 -

Cestovné

o

196,00 tis. Kč

75/6774 25. 11. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4319 -

Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

80,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4319 -

Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

pol.  5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

80,00 tis. Kč

75/6774 25. 11. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

 

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

38,00 tis. Kč

 

a

 

zvyšují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

 

pol.  5179 -

Ostatní nákupy jinde nezařazené

o

38,00 tis. Kč

75/6774 25. 11. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4359 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

 

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

113,40 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4359 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

pol.  5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

113,40 tis. Kč

75/6774 25. 11. 2019
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol.  4116  -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

379,78 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

379,78 tis. Kč

75/6774 25. 11. 2019
6. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace, IČ 00846279, o částku 500.000 Kč s účelovým určením na výdaje spojené s realizací projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK“, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507 s časovou použitelností od 2. 7. 2018 – 31. 8. 2021

75/6774 25. 11. 2019
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se:

snižují

běžné výdaje                                                             

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

267,21 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol.  5011 -

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

50,00 tis. Kč

pol.  5021 - 

Ostatní osobní výdaje

o

200,00 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

12,50 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

4,50 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

0,21 tis. Kč

Celkem

o

267,21 tis. Kč

75/6774 25. 11. 2019
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4339 -

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

40,32 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4339 -

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

pol.  5021 - 

Ostatní osobní výdaje

o

30,00 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

7,50 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

2,70 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

0,12 tis. Kč

Celkem

o

40,32 tis. Kč

75/6774 25. 11. 2019
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

 

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

40,32 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

pol.  5011 -

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

30,00 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

7,50 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

2,70 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

0,12 tis. Kč

Celkem

o

40,32 tis. Kč

75/6774 25. 11. 2019
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3741 -

Ochrana druhů a stanovišť

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

900,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3741 -

Ochrana druhů a stanovišť

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

900,00 tis. Kč

75/6774 25. 11. 2019
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se:

snižují

běžné výdaje                                                             

na § 4329 -

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

10,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje

na § 4329 -

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

pol.  5179 - 

Ostatní nákupy jinde nezařazené

o

10,00 tis. Kč

75/6774 25. 11. 2019
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

 

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6402 -

Finanční vypořádání minulých let

pol.  2223 -

Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi

o

350,59 tis. Kč

pol.  2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů

o

22,70 tis. Kč

Celkem

o

373,29 tis. Kč

a

 

zvyšují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

18,70 tis. Kč

a

 

zvyšují

běžné výdaje

na § 6402 -

Finanční vypořádání minulých let

pol.  5364 -

Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně

o

354,59 tis. Kč

75/6774 25. 11. 2019
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

 

snižují

neinvestiční přijaté transfery

pol.  4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery
ze státního rozpočtu

o

1.701,80 tis. Kč

a

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

6.193,52 tis. Kč

a

 

zvyšují

běžné výdaje

na § 6402 -

Finanční vypořádání minulých let

pol.  5364 -

Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích

o

4.491,72 tis. Kč

75/6774 25. 11. 2019
14. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

20,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol.  5173 -

Cestovné

o

20,00 tis. Kč

75/6774 25. 11. 2019
15. rozhodla

zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2019 o 2.624.220 Kč z 349.395.327 Kč na 352.019.547 Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8407 ze dne 6.9.2016

č. 51/4608 ze dne 27.11.2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2237 ze dne 22.9.2016

č. 10/1119 ze dne 13.12.2018

75/6775 25. 11. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 4. usnesení č. 10/1119 ze dne 13. 12. 2018 dobu financování projektu „Modernizace výuky přírodovědných předmětů I“ z „2016 – 2019“ na „2016 – 2020“ dle předloženého materiálu

75/6775 25. 11. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 9. usnesení č. 21/2237 ze dne 22. 9. 2016 dobu zajištění udržitelnosti v letech z „2019 – 2023“ na „2021 – 2025“, dle předloženého materiálu

75/6775 25. 11. 2019
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrhy dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 16/1634 ze dne 25.9.2015

75/6776 25. 11. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektů

a)     „Supporting attractiveness of health and social care professions in regions“ s předpokládanými náklady 450.000 EUR

b)     „Sharing of pedagogical practice in nursery schools“ s předpokládanými náklady 405.000 EUR

financovatelných z programu ERASMUS+ dle předloženého materiálu

75/6776 25. 11. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 2. usnesení č. 16/1634 ze dne 25. 9. 2015 dobu financování projektu „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje“ z „2016 – 2019“ na „2015 – 2022“ dle předloženého materiálu

75/6776 25. 11. 2019
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 20/1842 ze dne 12.9.2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 5/471 ze dne 14.9.2017

75/6777 25. 11. 2019
1. bere na vědomí

návrh textu Memoranda o spolupráci mezi Moravskoslezským a Zlínským krajem a obcemi Prostřední Bečva a Trojanovice, dle přílohy č. 1 přiloženého materiálu

75/6777 25. 11. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Memorandum o spolupráci se Zlínským krajem a obcemi Prostřední Bečva a Trojanovice, dle přílohy č. 1 přiloženého materiálu

75/6777 25. 11. 2019
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4613 ze dne 27. 11. 2018

č. 52/4744 ze dne 11. 12. 2018

č. 68/6214 ze dne 27. 8. 2019

č. 72/6538 ze dne 21. 10. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1116 ze dne 13. 12. 2018

č. 13/1591 ze dne 12. 9. 2019

75/6778 25. 11. 2019
1. bere na vědomí

informaci o výsledcích zasedání Výkonné rady a Shromáždění členů Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, z.s., IČO 07864507, se sídlem Výstavní 2224/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava dle přílohy č. 1 - 3 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 6/387 ze dne 24. 1. 2017

č. 59/5303 ze dne 26. 3. 2019

č. 67/6801 ze dne 30. 7. 2019

č. 70/6410 ze dne 24. 9. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1120 ze dne 13. 12. 2018

75/6779 25. 11. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    poskytnout úvěr v max. výši 80 % předpokládaných uznatelných nákladů žadateli dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí úvěru dle přílohy č. 4 předloženého materiálu v souladu s podmínkami Programu JESSICA II, platnými od 24. 9. 2019 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

b)   neposkytnout úvěr žadateli dle přílohy č. 2 předloženého materiálu v souladu s podmínkami Programu JESSICA II, platnými od 30. 7. 2019 do 23. 9. 2019 dle přílohy č. 7, s odůvodněním dle předloženého materiálu

75/6779 25. 11. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit rozpočet Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA na rok 2020 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

75/6779 25. 11. 2019
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 58/5230 ze dne 11.3.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/319 ze dne 15.6.2017

č. 17/1762 ze dne 17.12.2015

č. 11/1341 ze dne 13.3.2019

75/6780 25. 11. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit bod 1. svého usnesení č. 17/1762 ze dne 17. 12. 2015 ve znění usnesení č. 4/319 ze dne 15. 6. 2017 a usnesení č. 11/1341 ze dne 13. 3. 2019 takto:

„1. rozhodlo

o závazku kraje na období 2016–2022 na příspěvek kraje všem konečným uživatelům v dotačních programech zaměřených na výměnu zdrojů tepla na území Moravskoslezského kraje financovaných z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020, a to ve výši:

a)  5 % celkových způsobilých výdajů dílčího projektu v dotačních programech realizovaných v rámci 1. výzvy Ministerstva životního prostředí krajům

b)  7.500 Kč v dotačních programech realizovaných v rámci 2. výzvy Ministerstva životního prostředí krajům

c)  7.500 Kč v dotačních programech realizovaných v rámci 3. výzvy Ministerstva životního prostředí krajům a podprogramu Nová zelená úsporám - Adaptační
a mitigační opatření

tj. maximálně 143 mil. Kč“

75/6780 25. 11. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít s obcemi uvedenými v příloze č. 3 předloženého materiálu dodatek ke smlouvám o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

75/6780 25. 11. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit bod 3. svého usnesení č. 11/1341 ze dne 13. 3. 2019 takto:

„3. schvaluje

předfinancování příspěvků obcí dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, se kterými budou uzavřeny smlouvy o spolupráci při realizaci projektu (grantového schématu) „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“, registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638, dle bodu 2. tohoto usnesení a podprogramu Nová zelená úsporám - Adaptační a mitigační opatření“

75/6780 25. 11. 2019
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 1. až 3. tohoto usnesení

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 85/6829 ze dne 8.12.2015

č. 25/2257 ze dne 21.11.2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1767 ze dne 17.12.2015

č. 6/599 ze dne 14.12.2017

75/6781 25. 11. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit přípravu a předložení projektu „Podpora činnosti sekretariátu Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje III“ v rámci Operačního programu Technická pomoc 2014-2020

75/6781 25. 11. 2019
2. doporučuje

rozhodnout profinancovat projekt „Podpora činnosti sekretariátu Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje III“ v letech 2020 – 2021 v celkové maximální výši 13.430.300 Kč

75/6781 25. 11. 2019
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh bodů 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 16/1383 ze dne 27.6.2017

č. 60/5388 ze dne 9.4.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1762 ze dne 17.12.2015

č. 4/319 ze dne 15.6.2017

č. 11/1341 ze dne 13.3.2019

75/6782 25. 11. 2019
1. rozhodla

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy
č. 5 předloženého materiálu

75/6782 25. 11. 2019
2. rozhodla

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019, žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu za podmínky uvolnění finančních prostředků v rámci dotačního programu dle důvodové zprávy

75/6782 25. 11. 2019
3. rozhodla

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019, žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu za podmínky uvolnění finančních prostředků v rámci dotačního programu dle důvodové zprávy

75/6782 25. 11. 2019
4. rozhodla

neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019 žadatelům uvedeným v příloze č. 6 předloženého materiálu s odůvodněním dle této přílohy

75/6782 25. 11. 2019
5. rozhodla

zrušit poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“, vyhlášeného dne 10. 4. 2019 a neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019 žadatelům uvedeným v příloze č. 7 předloženého materiálu s odůvodněním dle této přílohy

75/6782 25. 11. 2019
6. bere na vědomí

žádosti o změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změnu výše dotace v rámci dotačních programů „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva a 3. výzva“ vyhlášených dne 29. 6. 2017
a 10. 4. 2019, vše dle příloh č. 8 a 9 předloženého materiálu

75/6782 25. 11. 2019
7. rozhodla

schválit změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změny výše dotace a uzavřít s žadateli uvedenými v příloze č. 10 dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace nebo smlouvy o poskytnutí dotace dle příloh č. 11 až 14 předloženého materiálu

75/6782 25. 11. 2019
8. bere na vědomí

žádosti o udělení výjimky při dokládání fotodokumentace likvidace původního kotle v rámci závěrečného vyúčtování dotace poskytnuté z dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva a 3. výzva“ vyhlášených dne 29. 6. 2017
a 10. 4. 2019, vše dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

75/6782 25. 11. 2019
9. rozhodla

uzavřít s žadateli uvedenými v příloze č. 16 dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace dle příloh č. 17 a 18 předloženého materiálu

75/6782 25. 11. 2019
10. bere na vědomí

informaci o odstoupení žadatele od realizace dílčího projektu v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“, vyhlášeného dne
10. 4. 2019 dle přílohy č. 19 předloženého materiálu

75/6782 25. 11. 2019
11. bere na vědomí

návrh žadatele na zrušení uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ vyhlášeného dne 29. 6. 2017, uvedený v příloze
č. 24 předloženého materiálu

75/6782 25. 11. 2019
12. souhlasí

se zrušením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ vyhlášeného dne 29. 6. 2017, uzavřené s žadatelem dle přílohy č. 23 předloženého materiálu

75/6782 25. 11. 2019
13. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019, žadatelům uvedeným v příloze č. 20 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 22 předloženého materiálu

75/6782 25. 11. 2019
14. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019, žadatelům uvedeným v příloze č. 21 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 22 předloženého materiálu za podmínky uvolnění finančních prostředků v rámci dotačního programu dle důvodové zprávy

75/6782 25. 11. 2019
15. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 13. a 14. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

75/6783 25. 11. 2019
1. schvaluje

podmínky dotačního programu s názvem Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

75/6783 25. 11. 2019
2. rozhodla

vyhlásit dotační program Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2020 dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

75/6784 25. 11. 2019
1. schvaluje

podmínky dotačního programu s názvem Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

75/6784 25. 11. 2019
2. rozhodla

vyhlásit dotační program Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2020 dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 64/5789 ze dne 11. 6. 2019

75/6785 25. 11. 2019
1. rozhodla

uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o zajištění gastrofestivalu „Jak šmakuje Moravskoslezsko“ ev. č. 02199/2019/KŘ s Agenturou Orange s.r.o., IČO 26856425, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/5124 ze dne 26.2.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2019

75/6786 25. 11. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

75/6786 25. 11. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

3.297,1 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 6341 -

Investiční transfery obcím

o

2.097,1 tis. Kč

pol. 6349 -

Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

o

1.200,0 tis. Kč

75/6786 25. 11. 2019
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit doporučení dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1724 ze dne 29.8.2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 24/2162 ze dne 6.6.2012

č. 14/1241 ze dne 7.5.2015

č. 5/470 ze dne 14.9.2017

75/6787 25. 11. 2019
1. bere na vědomí

návrh Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2019–2027

75/6787 25. 11. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit Strategii rozvoje Moravskoslezského kraje 2019–2027 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

75/6787 25. 11. 2019
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č.12/1453 ze dne 13.6.2019

75/6788 25. 11. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

nahradit přílohu č. 1 usnesení č. 12/1453 ze dne 13. 6. 2019 přílohou č. 1 předloženého materiálu

75/6788 25. 11. 2019
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit doporučení dle bodu č. 1 tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

75/6789 25. 11. 2019
1. bere na vědomí

žádost společnosti STEELTEC CZ, s.r.o., IČO 19010567, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

75/6789 25. 11. 2019
2. rozhodla

poskytnout investiční dotaci společnosti STEELTEC CZ, s.r.o., IČO 19010567, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Řízení logistiky k zásobování materiálem a polotovary pracoviště sociálního podniku ERGON“, ve výši 200.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

75/6789 25. 11. 2019
3. rozhodla

navýšit akci „Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje“ o částku 200.000 Kč

75/6789 25. 11. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

200 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 6313 -

Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

200 tis. Kč

75/6789 25. 11. 2019
5. bere na vědomí

žádost společnosti Moravio s.r.o., IČO 29265266, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

75/6789 25. 11. 2019
6. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci společnosti Moravio s.r.o., IČO 29265266, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Konference Barcamp Ostrava 2019“, ve výši 50.000 Kč, maximálně však ve výši 25 % celkových uznatelných nákladů, s časovou použitelností od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

75/6789 25. 11. 2019
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5175 -

Pohoštění

o

50 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

50 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

75/6790 25. 11. 2019
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

1.163,69 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5011 -

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

1.044,22 tis. Kč

pol. 5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

88,19 tis. Kč

pol. 5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

31,28 tis. Kč

Celkem

o

1.163,69 tis. Kč

75/6790 25. 11. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3713 -

Změny technologií vytápění

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

2.125,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3713 -

Změny technologií vytápění

pol. 5011 -

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

1.500,00 tis. Kč

pol. 5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

375,00 tis. Kč

pol. 5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

135,00 tis. Kč

pol. 5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

15,00 tis. Kč

Pol. 5424 -      

Náhrady mezd v době nemoci

o

100,00 tis. Kč

Celkem

o

2.125,00 tis. Kč

75/6790 25. 11. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6402 -

Finanční vypořádání minulých let

pol. 5364 -

Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně

o

2.631 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3713 -

Změny technologií vytápění

pol. 5904 -

Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli

o

2.631 Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3497 ze dne 29. 5. 2018

č. 46/4107 ze dne 11. 9. 2018

č. 68/6225 ze dne 27. 8. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/886 ze dne 14. 6. 2018

č. 9/1008 ze dne 13. 9. 2018

č. 13/1576 ze dne 12. 9. 2019

75/6791 25. 11. 2019
1. bere na vědomí

a)    žádost Pavlíny Kavkové ze dne 21. 8. 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   žádost XEVOS Solutions s.r.o. ze dne 1. 10. 2019 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    žádost Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava ze dne 1. 11. 2019 dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

d)   žádost El-Stylo s.r.o. ze dne 4. 11. 2019 dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

e)    žádost ULLMANNA s.r.o. ze dne 5. 11. 2019 dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

f)     žádost MIRdesign, s.r.o. ze dne 12. 11. 2019 dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

g)   žádost FTR STUDIO s.r.o. ze dne 14. 11. 2019 dle přílohy č. 17 předloženého materiálu

75/6791 25. 11. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00356/2019/RRC ze dne 13. 2. 2019 s Pavlínou Kavkovou, IČO 06498353, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b)   uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06580/2019/RRC ze dne 17. 10. 2019 s XEVOS Solutions s.r.o., IČO 27831345, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

c)    uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06592/2018/RRC ze dne 23. 7. 2018 s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, IČO 61989100, přílohy č. 9 předloženého materiálu

d)   uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje s El-Stylo s.r.o., IČO 07313926, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

e)    uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje s El-Stylo s.r.o., IČO 07313926, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

f)     uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 07357/2019/RRC s ULLMANNA s.r.o., IČO 06904866, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

g)   uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje s MIRdesign, s.r.o., IČO 08169501, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

h)   uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje s FTR STUDIO s.r.o., IČO 08169331, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

75/6791 25. 11. 2019
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

č. 8/874 ze dne 14. 6. 2018

75/6792 25. 11. 2019
1. bere na vědomí

anonymní dopis občanů města Havířova ze dne 10. 9. 2019

75/6792 25. 11. 2019
2. bere na vědomí

informaci o provedení závěrečné kontroly projektu „Veřejné parkoviště pro CENTRUM REPREZENTACE a talentované mládeže stolního tenisu“, na který byla poskytnuta dotace z rozpočtu kraje ve výši 4.000.000 Kč, Sportovnímu klubu stolního tenisu Baník Havířov, z.s., IČO 18055991

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 55/4930 ze dne 29. 1. 2019

75/6793 25. 11. 2019
1. rozhodla

uzavřít se subjektem Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, IČO 00000582, smlouvu o výpůjčce majetku v rámci projektu „Jesenická magistrála“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

75/6794 25. 11. 2019
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2020“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

75/6794 25. 11. 2019
2. rozhodla

vyhlásit dotační program „Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2020“ ke dni 28. 11. 2019 dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/6234 ze dne 27.8.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

75/6795 25. 11. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci dotačního programu „Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji 2019 - 2021“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

75/6795 25. 11. 2019
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit doporučení dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp. Jan Krkoška

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/5565 ze dne 14. 5. 2019

č. 64/5850 ze dne 11. 6. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 11/946 ze dne 21. 4. 2010

č. 4/303 ze dne 15. 6. 2017

č. 6/598 ze dne 14. 12. 2017

č. 7/754 ze dne 14. 3. 2018

č. 11/1340 ze dne 13. 3. 2019

75/6796 25. 11. 2019
1. bere na vědomí

informaci o výsledku jednání valné hromady společnosti Evropské seskupení pro územní spolupráci TRITIA, se sídlem Zamkowa 3A, 43-400 Cieszyn, Poland, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

75/6796 25. 11. 2019
2. bere na vědomí

informaci o výsledku jednání valné hromady společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., IČO 25379631, se sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

75/6797 25. 11. 2019
1. bere na vědomí

žádost subjektu Sportovní klub ve Vrbně pod Pradědem, z.s., IČO 47656409, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 744.750 Kč na projekt „Lyžařské běžecké trasy v okolí Vrbna pod Pradědem“

75/6797 25. 11. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje v letech 2020 až 2022 v celkové výši 744.750 Kč subjektu Sportovní klub ve Vrbně pod Pradědem, z.s., IČO 47656409, na projekt „Lyžařské běžecké trasy v okolí Vrbna pod Pradědem“, s časovou použitelností od 18. 11. 2019 do 10. 4. 2022, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

75/6797 25. 11. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout dofinancovat realizaci projektu „Lyžařské běžecké trasy v okolí Vrbna pod Pradědem“ v rámci akce „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ z rozpočtu kraje na rok 2021 ve výši 249 tis. Kč a na rok 2022 ve výši 125 tis. Kč

75/6797 25. 11. 2019
4. bere na vědomí

žádost subjektu KČT, odbor Beskydy, IČO 02773562, o poskytnutí investiční dotace v celkové výši 150.000 Kč na projekt „Instalace tepelného čerpadla a elektropřípojky v turistické chatě Prašivá“

75/6797 25. 11. 2019
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout investiční dotaci v celkové výši 150.000 Kč subjektu KČT, odbor Beskydy, IČO 02773562, na projekt „Instalace tepelného čerpadla a elektropřípojky v turistické chatě Prašivá“, s časovou použitelností od 1. 7. 2019 do 31. 3. 2020, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

75/6797 25. 11. 2019
6. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ o částku 150.000 Kč

75/6797 25. 11. 2019
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

150 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 6322 -

Investiční transfery spolkům

o

150 tis. Kč

75/6797 25. 11. 2019
8. bere na vědomí

žádost subjektu Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., IČO 75125285, o poskytnutí dotace v celkové výši 15.000.000 Kč na projekt „Podpora turistických areálů spadajících pod Dolní oblast VÍTKOVICE v roce 2020“

75/6797 25. 11. 2019
9. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2020 v celkové výši 15.000.000 Kč, z toho investiční dotaci maximálně ve výši 6.500.000 Kč, neinvestiční dotaci maximálně ve výši 8.500.000 Kč, subjektu Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., IČO 75125285, na projekt „Podpora turistických areálů spadajících pod Dolní oblast VÍTKOVICE v roce 2020“, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 30. 11. 2020 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

75/6797 25. 11. 2019
10. bere na vědomí

žádost subjektu Tréninkové centrum Praděd, zapsaný spolek, IČO 66145481, o poskytnutí investiční dotace v celkové výši 550.000 Kč na projekt „Dovybavení TC Praděd o pracovní a záchranný sněžný skútr“

75/6797 25. 11. 2019
11. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout investiční dotaci v celkové výši 550.000 Kč subjektu Tréninkové centrum Praděd, zapsaný spolek, IČO 66145481, na projekt „Dovybavení TC Praděd o pracovní a záchranný sněžný skútr“, s časovou použitelností od 15. 12. 2019 do 30. 6. 2020 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

75/6797 25. 11. 2019
12. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ o částku 550.000 Kč

75/6797 25. 11. 2019
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

550 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 6322 -

Investiční transfery spolkům

o

550 tis. Kč

75/6797 25. 11. 2019
14. bere na vědomí

žádost subjektu Žermanický park z.s., IČO 07406801, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 200.000 Kč na projekt „Vybudování Labyrintu Chartres“

75/6797 25. 11. 2019
15. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci v celkové výši 200.000 Kč subjektu Žermanický park z.s., IČO 07406801, na projekt „Vybudování Labyrintu Chartres“, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 10. 2020, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

75/6797 25. 11. 2019
16. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ o částku 200.000 Kč

75/6797 25. 11. 2019
17. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

200 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

200 tis. Kč

75/6797 25. 11. 2019
18. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu doporučení dle bodů 2., 3., 5., 9. a 11. tohoto usnesení

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/6131 ze dne 27.8.2019

75/6798 25. 11. 2019
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění realizace veletrhů č. 05331/2019/KŘ se společností MOTÝL MÉDIA s.r.o., IČO 26867583, jehož předmětem je změna koncepce prezentace na veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2020 v Brně, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

75/6799 25. 11. 2019
1. schvaluje

podmínky dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

75/6799 25. 11. 2019
2. rozhodla

vyhlásit dotační program Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020 ke dni 27. 11. 2019 dle předloženého materiálu

Rada kraje

75/6800 25. 11. 2019
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2020“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

75/6800 25. 11. 2019
2. rozhodla

vyhlásit dotační program „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2020“ dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4599 ze dne 27. 11. 2018

č. 57/5140 ze dne 26. 2. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 11/1326 ze dne 13. 3. 2019

75/6801 25. 11. 2019
1. bere na vědomí

žádosti příjemců

a)    obce Staré Těchanovice, IČO 00635529, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   obce Jezdkovice, IČO 00849952, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    obce Velká Štáhle, IČO 00576018, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

d)   obce Leskovec nad Moravicí, IČO 00296155, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

e)    mikroregionu Hvozdnice, IČO 71194410, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

f)     obce Stěbořice, IČO 00300691, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

g)   obce Staré Heřminovy, IČO 00576077, dle přílohy č. 19 předloženého materiálu

75/6801 25. 11. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít

a)    Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01457/2019/RRC s obcí Staré Těchanovice, IČO 00635529, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b)   Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01627/2019/RRC s obcí Jezdkovice, IČO 00849952, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

c)    Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02159/2019/RRC s obcí Velká Štáhle, IČO 00576018, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

d)   Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02201/2019/RRC s obcí Leskovec nad Moravicí, IČO 00296155, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

e)    Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01459/2019/RRC s mikroregionem Hvozdnice, IČO 71194410, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

f)     Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01622/2019/RRC s obcí Stěbořice, IČO 00300691, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

g)   Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06317/2019/RRC s obcí Staré Heřminovy, IČO 00576077, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu

75/6801 25. 11. 2019
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 69/5702 ze dne 9. 6. 2015

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1766 ze dne 17. 12. 2015

č. 21/2242 ze dne 22. 9. 2016

č. 3/169 ze dne 16. 3. 2017

č. 4/295 ze dne 15. 6. 2017

č. 5/454 ze dne 14. 9. 2017

č. 9/995 ze dne 13. 9. 2018

75/6802 25. 11. 2019
1. bere na vědomí

žádosti příjemců

a)    obec Roudno, IČO 00296295, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   obec Horní Lomná, IČO 00535974, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    obec Hnojník, IČO 00296678, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

d)   obec Velké Heraltice, IČO 00300837, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

e)    obec Janovice, IČO 00493619, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

f)     obec Těrlicko, IČO 00297666, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

g)   město Jablunkov, IČO 00296759, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu

h)   obec Hrádek, IČO 00535958, dle přílohy č. 28 předloženého materiálu

i)     obec Bělá, IČO 00534650, dle přílohy č. 32 předloženého materiálu

j)     obec Mosty u Jablunkova, IČO 00296953, dle přílohy č. 36 předloženého materiálu

k)    obec Píšť, IČO 00300560, dle přílohy č. 40 předloženého materiálu

l)     obec Bocanovice, IČO 00535931, dle přílohy č. 43 předloženého materiálu

m)  obec Staré Heřminovy, IČO 00576077, dle přílohy č. 46 předloženého materiálu

75/6802 25. 11. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2015

75/6802 25. 11. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00262/2016/RRC s obcí Roudno, IČO 00296295, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b)   uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00435/2016/RRC s obcí Horní Lomná, IČO 00535974, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

c)    uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00368/2016/RRC s obcí Hnojník, IČO 00296678, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

d)   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00195/2016/RRC s obcí Velké Heraltice, IČO 00300837, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

e)    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00316/2016/RRC s obcí Janovice, IČO 00493619, dle přílohy č. 17 předloženého materiálu

f)     uzavřít Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00553/2016/RRC s obcí Těrlicko, IČO 00297666, dle přílohy č. 23 předloženého materiálu

g)   uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00314/2016/RRC s městem Jablunkov, IČO 00296759, dle přílohy č. 27 předloženého materiálu

h)   uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00305/2016/RRC s obcí Hrádek, IČO 00535958, dle přílohy č. 31 předloženého materiálu

i)     uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00452/2016/RRC s obcí Bělá, IČO 00534650, dle přílohy č. 35 předloženého materiálu

j)     uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00364/2016/RRC s obcí Mosty u Jablunkova, IČO 00296953, dle přílohy č. 39 předloženého materiálu

k)    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00224/2016/RRC s obcí Píšť, IČO 00300560, dle přílohy č. 42 předloženého materiálu

l)     uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00207/2016/RRC s obcí Bocanovice, IČO 00535931, dle přílohy č. 45 předloženého materiálu

m)  uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00657/2016/RRC s obcí Staré Heřminovy, IČO 00576077, dle přílohy č. 48 předloženého materiálu

75/6802 25. 11. 2019
4. ukládá

náměstkovi hejtmana

předložit návrh dle bodu 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

75/6803 25. 11. 2019
1. bere na vědomí

žádost spolku Víno a umění, IČO 22760997, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 99.000 Kč na projekt „Sametové vzpomínky“

75/6803 25. 11. 2019
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci v celkové výši 99.000 Kč spolku Víno a umění, IČO 22760997, na projekt „Sametové vzpomínky“, s časovou použitelností od 22. 11. 2019 do 31. 12. 2019, a uzavřít s tímto spolkem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

75/6803 25. 11. 2019
3. rozhodla

navýšit akci „Ostatní individuální dotace v odvětví kultury“ o částku 99.000 Kč

75/6803 25. 11. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6409 -

  Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

99 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

99 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

75/6804 25. 11. 2019
1. bere na vědomí

žádost města Kopřivnice, IČO 00298077, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

75/6804 25. 11. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout investiční dotaci městu Kopřivnice, IČO 00298077, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Řešení území po přestěhování Slovenské strely (u Technického muzea) – projektová příprava“, ve výši 500.000 Kč, maximálně však ve výši 71,42 % celkových uznatelných nákladů, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

75/6804 25. 11. 2019
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. a 2. tohoto usnesení

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

75/6805 25. 11. 2019
1. bere na vědomí

žádost Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava ze dne 14. 11. 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

75/6805 25. 11. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, IČO 61989100, na přípravu a pilotní ověření konceptu Digitálního inovačního hubu v Moravskoslezském kraji ve výši 1.000.000 Kč, maximálně však ve výši 80,00 % celkových uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 12. 2019 do 31. 12. 2020 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

75/6805 25. 11. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2141 -

Vnitřní obchod

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

40,6 tis. Kč

pol. 5175 -

Pohoštění

o

300,0 tis. Kč

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

100,0 tis. Kč

pol. 5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

202,5 tis. Kč

pol. 5164 -

Nájemné

o

194,9 tis. Kč

pol. 5173 -

Cestovné

o

16,0 tis. Kč

pol. 5175 -

Pohoštění

o

95,5 tis. Kč

Celkem

o

949,5 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5332 -

Neinvestiční transfery vysokým školám

o

949,5 tis. Kč

75/6805 25. 11. 2019
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

75/6806 25. 11. 2019
1. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Služby pro informační systém Beskydská a Jesenická magistrála“ o částku 242.000 Kč

75/6806 25. 11. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

242,0 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5168 -

Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

o

242,0 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 33/2959 ze dne 12. 3. 2018

č. 58/5228 ze dne 11. 3. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/669 ze dne 14. 3. 2018

č. 11/1342 ze dne 13. 3. 2019

75/6807 25. 11. 2019
1. bere na vědomí

informaci o konání Výročního politického dialogu Platformy pro uhelné regiony v transformaci v německém Görlitzu dne 25. 11. 2019, v rámci něhož bude podepsána  Görlitzká deklarace ve znění dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

75/6807 25. 11. 2019
2. zmocňuje

Mgr. Zdeňka Karáska, Zmocněnce pro Program RE:START a Uhelnou platformu, k podpisu Görlitzké deklarace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

75/6807 25. 11. 2019
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

informovat zastupitelstvo kraje o připojení Moravskoslezského kraje ke Görlitzké deklaraci

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4615 ze dne 27. 11. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1118 ze dne 13. 12. 2018

75/6808 25. 11. 2019
1. bere na vědomí

informaci o realizaci Programu RE:START v Moravskoslezském kraji a činnosti Uhelné komise dle přiloženého materiálu

75/6808 25. 11. 2019
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

informovat zastupitelstvo kraje o zprávě o realizaci Programu RE:START v Moravskoslezském kraji a činnosti Uhelné komise

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 15/1277 ze dne 12. 6. 2017

č. 33/2994 ze dne 12. 3. 2018

č. 58/5231 ze dne 11. 3. 2019

č. 63/5709 ze dne 28. 5. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/303 ze dne 15. 6. 2017

č. 7/754 ze dne 14. 3. 2018

č. 11/1340 ze dne 13. 3. 2019

č. 12/1441 ze dne 13. 6. 2019

75/6809 25. 11. 2019
1. bere na vědomí

aktualizovaný podrobný Popis činností (služeb) společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., IČO 25379631 v závazku veřejné služby pro rok 2020, který bude součástí dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

75/6809 25. 11. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu se společností Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., IČO 25379631, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

75/6809 25. 11. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit změnu stanov společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., IČO 25379631 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

75/6809 25. 11. 2019
4. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Spolufinancování provozu Moravskoslezského inovačního centra Ostrava, a.s.“ o částku 1.500.000 Kč

75/6809 25. 11. 2019
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

          1.500 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

1.500 tis. Kč

75/6809 25. 11. 2019
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrhy dle bodu 2 a 3 zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

75/6810 25. 11. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí informaci o přípravě Memoranda o spolupráci na realizaci rozvoje konceptu propojení ekonomiky, kultury a kreativních profesí

75/6810 25. 11. 2019
2. bere na vědomí

žádost spolku Moravskoslezská kreativní akademie, z.s., IČO 07159889, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

75/6810 25. 11. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje subjektu Moravskoslezská kreativní akademie, z.s., IČO 07159889, na realizaci projektu Kreativní laboratoř v maximální výši 1.650.000 Kč, z toho neinvestiční část dotace ve výši 1.050.000 Kč a investiční část dotace ve výši 600.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

75/6810 25. 11. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 6341 -

Investiční transfery obcím

o

1.650 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

1.050 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 6322 -

Investiční transfery spolkům

o

600 tis. Kč

75/6810 25. 11. 2019
5. ukládá

náměstkovi hejtmana

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. až 3. tohoto usnesení

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

75/6811 25. 11. 2019
1. bere na vědomí

žádost subjektu Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, IČO 00000582, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 394.200 Kč na projekt „Úprava lyžařských běžeckých tras vedoucí ve vrcholové části Národní přírodní rezervace Praděd“

75/6811 25. 11. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje v letech 2020 až 2022 v celkové výši 394.200 Kč subjektu Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, IČO 00000582, na projekt „Úprava lyžařských běžeckých tras vedoucí ve vrcholové části Národní přírodní rezervace Praděd“, s časovou použitelností od 18. 11. 2019 do 30. 4. 2022, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

75/6811 25. 11. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout dofinancovat realizaci projektu „Úprava lyžařských běžeckých tras vedoucí ve vrcholové části Národní přírodní rezervace Praděd“ v rámci akce „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ z rozpočtu kraje na rok 2021 ve výši 132.000 Kč a na rok 2022 ve výši 66.000 Kč

75/6811 25. 11. 2019
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu doporučení dle bodů 2 a 3 tohoto usnesení

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

75/6812 25. 11. 2019
1. bere na vědomí

žádost subjektu Nadace na pomoc zvířatům ze dne 5. 11. 2019 ve věci poskytnutí dotace na projekt Rekonstrukce a pořízení nového vybavení, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

75/6812 25. 11. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 subjektu Nadace na pomoc zvířatům, IČO 25817981, na projekt Rekonstrukce a pořízení nového vybavení ve výši 205.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2020 do dne 1. 6. 2020 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

75/6812 25. 11. 2019
3. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Propagace v oblasti životního prostředí“ o částku 200 tis. Kč

75/6812 25. 11. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 1070 -

Rybářství

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

5,00 tis. Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  5901 -

Nespecifikované rezervy

o

200,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3741 -

Ochrana druhů a stanovišť

pol.  5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

205,00 tis. Kč

75/6812 25. 11. 2019
5. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: Jarmila Uvírová

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 46/4109 ze dne 11. 9. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku“ pro roky 2018 - 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

75/6813 25. 11. 2019
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3900 -

Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

pol.  5321 -

Neinvestiční transfery obcím

 o

336,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3900 -

Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

 o

336,00 tis. Kč

75/6813 25. 11. 2019
2. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje doporučení dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: Jarmila Uvírová

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 46/4108 ze dne 11.9.2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

75/6814 25. 11. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ pro roky 2018-2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

75/6814 25. 11. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3900 -

Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

254,2 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3900 -

Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

pol.  5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

254,2 tis. Kč

75/6814 25. 11. 2019
3. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje doporučení dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: Jarmila Uvírová

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

75/6815 25. 11. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout o přídělu z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 do Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje ve výši 10.523.830 Kč

75/6815 25. 11. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit rozpočet Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje na rok 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

75/6815 25. 11. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout použít dle ustanovení článku 4 bodu 2 písm. b) statutu Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje finanční prostředky ve výši 3.500 tis. Kč jako zdroj rozpočtu kraje na rok 2020 pro financování akce „Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku“

75/6815 25. 11. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 3769 -

Ostatní správa v ochraně životního prostředí

pol. 2212 -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

o

162,50 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezerva kapitálových výdajů

o

81,25 tis. Kč

a

snižují

běžné výdaje

na § 3769 -

Ostatní správa v ochraně životního prostředí

pol. 5909 -

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

o

10.442,58 tis. Kč

a

snižuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

10.523,83 tis. Kč

75/6815 25. 11. 2019
5. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 1. – 3. tohoto usnesení

Zodp.: Jarmila Uvírová

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 25/1121 ze dne 30. 9. 2004

75/6816 25. 11. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit 15. aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

75/6816 25. 11. 2019
2. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: Jarmila Uvírová

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

75/6817 25. 11. 2019
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

75/6817 25. 11. 2019
2. rozhodla

vyhlásit dotační program „Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2020 dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

75/6818 25. 11. 2019
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 327.793 Kč, účelově určené na úhradu škod způsobených vybraným zvláště chráněným živočichem

75/6818 25. 11. 2019
2. rozhodla

navýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje účelově určené na akci „Dotace ze Všeobecné pokladní správy v odvětví životního prostředí“ o částku 327.793 Kč

75/6818 25. 11. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

přijaté transfery

pol.  4111 -

Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

 o

327.793 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3741 -

Ochrana druhů a stanovišť

pol.  5811 -

Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu

 o

327.793 Kč

75/6818 25. 11. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3742 -

Chráněné části přírody

pol. 5139 -

Nákup materiálu

o

72,00 tis. Kč

pol. 5192 -

Poskytnuté náhrady

o

40,00 tis. Kč

Celkem

o

112,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3742 -

Chráněné část přírody

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

 o

112,00 tis. Kč

Celkem

o

112,00 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

75/6819 25. 11. 2019
1. bere na vědomí

žádost obce Neplachovice ze dne 4. 11. 2019 ve věci poskytnutí dotace na realizaci projektu „Stavební úpravy zámku v Neplachovicích – úprava areálové dešťové kanalizace“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

75/6819 25. 11. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje obci Neplachovice, IČO 00561193, na realizaci projektu „Stavební úpravy zámku v Neplachovicích – úprava areálové dešťové kanalizace“ ve výši 180.000 Kč, a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2019 do dne 31. 1. 2020 a uhrazených do dne 1. 3. 2020 včetně a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

75/6819 25. 11. 2019
3. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví životního prostředí“ o 180.000 Kč

75/6819 25. 11. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  5901 -

Nespecifikované rezervy

o

180 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 2399 -

Ostatní záležitosti vodního hospodářství

pol.  6341 -

Investiční transfery obcím

o

180 tis. Kč

75/6819 25. 11. 2019
5. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit žádost dle bodu 1 a návrh dle bodu 2 tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jarmila Uvírová

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

75/6820 25. 11. 2019
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Podpora odpadového hospodářství“ pro rok 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

75/6820 25. 11. 2019
2. rozhodla

vyhlásit dotační program „Podpora odpadového hospodářství“ pro rok 2020 dle předloženého materiálu

Rada kraje

75/6821 25. 11. 2019
1. rozhodla

poskytnout věcný dar – dárkové karty k nákupu ve Foru Nová Karolina v hodnotě 2.000 Kč ředitelům škol a školských zařízení, kteří ukončí své působení ve funkcích ředitelů v roce 2019 a v lednu 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

75/6822 25. 11. 2019
1. stanoví

odměny ředitelům příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 49/3691 ze dne 5.8.2014

75/6823 25. 11. 2019
1. bere na vědomí

informaci o počtu žáků ve třídě označené jako 1. A prvního ročníku oboru
79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace, ve školním roce 2019/2020

75/6823 25. 11. 2019
2. rozhodla

nepovolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu označenou jako 1. A ve školním roce 2019/2020 v oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace

Rada kraje

75/6824 25. 11. 2019
1. bere na vědomí

výsledky inspekční činnosti České školní inspekce v příspěvkových organizacích kraje uvedené v přílohách č. 1 a 2 předloženého materiálu

75/6824 25. 11. 2019
2. rozhodla

o přijetí opatření zřizovatele ve škole na základě výsledků inspekční činnosti České školní inspekce uvedených v přílohách č. 1 a 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 63/3778 ze dne 22. 9. 2010

75/6825 25. 11. 2019
1. rozhodla

a)    předat organizaci Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00845213, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu

b)   předat organizaci Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 00848077, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu

c)    předat organizaci Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 13644301, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu

d)   předat organizaci Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, IČO 18054455, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu

e)    předat organizaci Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace, IČO 68321261, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 6 předloženého materiálu

f)     předat organizaci Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace, IČO 00846279, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 7 předloženého materiálu

Rada kraje

75/6826 25. 11. 2019
1. souhlasí

s uvedením investičních záměrů Základní školy a Mateřské školy Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace, do Strategického rámce Místního akčního plánu ORP Kopřivnice II, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 69/6354 ze dne 10.9.2019

75/6827 25. 11. 2019
1. souhlasí

se zápisem změny v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u organizace Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 60/5341 ze dne 9. 4. 2019

č. 61/5424 ze dne 30. 4. 2019

75/6828 25. 11. 2019
1. rozhodla

a)     předat organizaci Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace, IČO 13643479, k hospodaření movitý majetek pořízený z projektu „Budova dílen pro obor Opravář zemědělských strojů ve Střední odborné škole Bruntál“ uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

b)     předat organizaci Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813083, k hospodaření movitý majetek pořízený z projektu „Energetické úspory v Obchodní akademii a SOŠ logistické v Opavě“ uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu

c)     předat organizaci Základní umělecká škola, Ostrava - Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvková organizace, IČO 64628221, k hospodaření movitý majetek pořízený z projektu „Energetické úspory v ZUŠ v Ostravě-Porubě“ uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu

d)     předat organizaci Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00845329, k hospodaření movitý majetek pořízený z projektu „Energetické úspory ve SŠ teleinformatiky v Ostravě“ uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu

75/6828 25. 11. 2019
2. ukládá

ředitelům příspěvkových organizací zajistit plnění povinností ve vztahu k předávanému majetku v rámci dotčených projektů a dále v souladu s Rozhodnutími o poskytnutí dotace vydanými poskytovateli dotací

Rada kraje

75/6829 25. 11. 2019
1. souhlasí

ve smyslu ustanovení § 147 odst. 1 písm. q) a § 149 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s žádostí o změnu zápisu v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení organizace AHOL - Střední odborná škola, s.r.o., uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

75/6830 25. 11. 2019
1. souhlasí

ve smyslu ustanovení § 147 odst. 1 písm. q) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s žádostí o zápis vyšší odborné školy s názvem Avionic - Vyšší odborná škola letecká s.r.o., do rejstříku škol a školských zařízení, uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 63/5744 ze dne 28.5.2019

75/6831 25. 11. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít Smlouvu o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020 v Karlovarském kraji s Karlovarským krajem, IČO 70891168, v maximální výši 324.000 Kč včetně DPH, dle předloženého materiálu

75/6831 25. 11. 2019
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

75/6832 25. 11. 2019
1. bere na vědomí

petici zaměstnanců Školního statku, Opava, příspěvkové organizace, za nevyhlašování konkursu na funkci ředitele zřizovatelem v roce 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

75/6832 25. 11. 2019
2. schvaluje

obsah odpovědi dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

75/6833 25. 11. 2019
1. souhlasí

ve smyslu ustanovení § 147 odst. 1 písm. q) a § 149 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s žádostí o změnu zápisu v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení organizace AHOL - Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství, uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

75/6834 25. 11. 2019
1. souhlasí

ve smyslu ustanovení § 147 odst. 1 písm. q) a § 149 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s žádostí o změnu zápisu v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení organizace Střední odborná škola Třineckých železáren, uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

75/6835 25. 11. 2019
1. souhlasí

ve smyslu ustanovení § 147 odst. 1 písm. q) a § 149 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s žádostí o změnu zápisu v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení organizace Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o., uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

75/6836 25. 11. 2019
1. souhlasí

ve smyslu ustanovení § 147 odst. 1 písm. q) a § 149 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s body 3) až 10) v žádosti o změnu zápisu v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení organizace Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o., uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu

75/6836 25. 11. 2019
2. nesouhlasí

ve smyslu ustanovení § 147 odst. 1 písm. q) a § 149 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s body 1) a 2) v žádosti o změnu zápisu v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení organizace Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o., uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

75/6837 25. 11. 2019
1. nesouhlasí

ve smyslu ustanovení § 147 odst. 1 písm. q) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s žádostí o zápis střední školy s názvem Moravskoslezský Euroinstitut, odborné učiliště a praktická škola do rejstříku škol a školských zařízení, uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

75/6838 25. 11. 2019
1. nesouhlasí

ve smyslu ustanovení § 147 odst. 1 písm. q) a § 149 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s žádostí o změnu zápisu v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení organizace Vyšší odborná škola Mediální tvorby, uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

75/6839 25. 11. 2019
1. souhlasí

ve smyslu ustanovení § 147 odst. 1 písm. q) a § 149 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s žádostí o změnu zápisu v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení organizace AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická s.r.o., uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

75/6840 25. 11. 2019
1. souhlasí

ve smyslu ustanovení § 147 odst. 1 písm. q) a § 149 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s žádostí o změnu zápisu v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení organizace AHOL - Vyšší odborná škola, uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

75/6841 25. 11. 2019
1. nesouhlasí

ve smyslu ustanovení § 147 odst. 1 písm. q) a § 149 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s žádostí o změnu zápisu v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení organizace Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky PRIGO, s.r.o., uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

75/6842 25. 11. 2019
1. nesouhlasí

ve smyslu ustanovení § 147 odst. 1 písm. q) a § 149 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s body 1) – 2) žádosti o změnu zápisu v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení organizace Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky PRIGO, s.r.o., uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu

75/6842 25. 11. 2019
2. souhlasí

ve smyslu ustanovení § 147 odst. 1 písm. q) a § 149 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s body 3) – 7) žádosti o změnu zápisu v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení organizace Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky PRIGO, s.r.o., uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/777 ze dne 14.3.2018

75/6843 25. 11. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 50% ze stanoveného odvodu 136.554 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Western Arts Club z.s., Opavská 236/9, Janovice, 793 42 Rýmařov, IČO 26679353, na projekt „18. ročník Mistrovství světa ve vrhu nožem a sekerou“, tj. v celkové výši 68.277 Kč

75/6843 25. 11. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Western Arts Club z.s., Opavská 236/9, Janovice, 793 42 Rýmařov, IČO 26679353, na projekt „18. ročník Mistrovství světa ve vrhu nožem a sekerou“

75/6843 25. 11. 2019
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. a 2. tohoto usnesení

Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

75/6844 25. 11. 2019
1. nesouhlasí

ve smyslu ustanovení § 147 odst. 1 písm. q) a § 149 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s žádostí o změnu zápisu v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení organizace AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola a Základní umělecká škola, s.r.o., uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 12/1426 ze dne 13. 6. 2019

č. 13/1563 ze dne 12. 9. 2019

75/6845 25. 11. 2019
1. souhlasí

a)     s dodatkem č. 8 ke zřizovací listině organizace Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace, IČO 69610126, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu

b)     s dodatkem č. 15 ke zřizovací listině organizace Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, IČO 00601624, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu

c)     s dodatkem č. 9 ke zřizovací listině organizace Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace, IČO 64628159, uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu

d)     s dodatkem č. 12 ke zřizovací listině organizace Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace, IČO 47813211, uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu

e)     s dodatkem č. 10 ke zřizovací listině organizace Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace, IČO 61989266, uvedeným v příloze č. 5 předloženého materiálu

f)      s dodatkem č. 8 ke zřizovací listině organizace Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace, IČO 71172050, uvedeným v příloze č. 6 předloženého materiálu

g)     s dodatkem č. 12 ke zřizovací listině organizace Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace, IČO 61989274, uvedeným v příloze č. 7 předloženého materiálu

h)     s dodatkem č. 11 ke zřizovací listině organizace Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace, IČO 47813466, uvedeným v příloze č. 8 předloženého materiálu

i)      s dodatkem č. 14 ke zřizovací listině organizace Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00842753, uvedeným v příloze č. 9 předloženého materiálu

75/6845 25. 11. 2019
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje dodatky dle bodu 1. tohoto usnesení ke schválení

Zodp: Mgr. Stanislav Folwarczny

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

75/6846 25. 11. 2019
1. bere na vědomí

informaci o zániku práva k vymáhání pohledávky organizace Základní škola, Dětský domov, Školní jídelna a Školní družina, Vrbno p. Pradědem, nám. Sv. Michala 17, příspěvkové organizace, IČO 00852619, vůči dlužníkovi **********, bytem **********, ve výši 50.410 Kč

75/6846 25. 11. 2019
2. bere na vědomí

informaci o zániku práva k vymáhání pohledávek organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvkové organizace, IČO 68334222, vůči dlužníkům:

a)    **********, naposledy bytem **********, ve výši 20.238 Kč

b)   **********, naposledy bytem **********, ve výši 58.690 Kč

c)    **********, naposledy bytem **********, ve výši 56.743 Kč

Rada kraje

75/6847 25. 11. 2019
1. souhlasí

s realizací projektu „EduBox pro odborné vzdělávání a trénink“ u organizace Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČO 00601322, a způsobem zajištění jeho financování dle předloženého materiálu

75/6847 25. 11. 2019
2. souhlasí

s uzavřením smlouvy o partnerství v projektu „EduBox pro odborné vzdělávání a trénink“ mezi organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČO 00601322, jako partnerem projektu a organizací Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s. IČO 07864507, jako předkladatelem projektu

75/6847 25. 11. 2019
3. souhlasí

s realizací projektu „Spoločná inovácia vzdelávania pre rozvoj ľudských zdrojou v oblasti počítačových sietí a informačních technológií“ (kód ŽoNFP NFP304010U882) u organizace Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00845329, a způsobem zajištění jeho financování dle předloženého materiálu

75/6847 25. 11. 2019
4. souhlasí

s uzavřením smlouvy o partnerství v projektu „Spoločná inovácia vzdelávania pre rozvoj ľudských zdrojou v oblasti počítačových sietí a informačních technológií“ (kód ŽoNFP NFP304010U882) mezi organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00845329, jako partnerem projektu a organizací Stredná priemyselná škola informačných technológií, Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika, IČO 51906201, jako předkladatelem projektu

75/6847 25. 11. 2019
5. souhlasí

s uzavřením smlouvy o partnerství v projektu „Robotika… a robot ti tyká…“ (kód ŽoNFP NFP304010U542) mezi organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČO 00842702, jako partnerem projektu a organizací Gymnázium Antona Bernoláka, Námestovo, Slovensko, IČO 00160717, jako předkladatelem projektu

75/6847 25. 11. 2019
6. souhlasí

s uzavřením smlouvy o partnerství v projektu „Robotika… a robot ti tyká…“ (kód ŽoNFP NFP304010U542) mezi organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00845329, jako partnerem projektu a organizací Gymnázium Antona Bernoláka, Námestovo, Slovensko, IČO 00160717, jako předkladatelem projektu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 23/2068 ze dne 24.10.2017

č. 64/5842 ze dne 11.6.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

75/6848 25. 11. 2019
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu na individuální projekty Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ve výši 19.766.379 Kč dle předloženého materiálu

75/6848 25. 11. 2019
2. schvaluje


změnu závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na realizaci individuálních projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání organizacím v odvětví školství dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutích o poskytnutí dotací

75/6848 25. 11. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

19.766.391 Kč

a

snižují

běžné výdaje

na § 3231 -

Základní umělecké školy

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

347.509 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.915.543 Kč

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

9.002.794 Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

7.529.870 Kč

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.665.693 Kč

Celkem

20.113.900 Kč

75/6848 25. 11. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

nedaňové příjmy

na § 6402 -

Finanční vypořádání minulých let

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů

o

23.633 Kč

a

snižují

běžné výdaje

na § 6402 -

Finanční vypořádání minulých let

pol. 5364 -

Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně

o

23.633 Kč

a

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů

o

63.905 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5364 -

Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně

o

63.905 Kč

75/6848 25. 11. 2019
5. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace, IČO 00100340, o částku 237.500 Kč s účelovým určením na řešení dopadů institucionální a oborové optimalizace sítě škol a školských zařízení včetně udržení dostupnosti vzdělávání a zajištění nových kapacit s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

75/6848 25. 11. 2019
6. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na realizaci jazykových pobytů žáků středních škol ve školním roce 2019/2020 příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství:

a)    Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČO 00602086, o částku 221.650 Kč, s časovou použitelností od 1. 11. 2019 do 28. 2. 2020

b)   Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813083, o částku 221.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2019

75/6848 25. 11. 2019
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

680.150 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

442.650 Kč

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

237.500 Kč

Celkem

 680.150 Kč

75/6848 25. 11. 2019
8. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 k Memorandu o spolupráci mezi Moravskoslezským krajem a The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation, o.p.s., se sídlem Poděbradská 540/26, Praha 9 – Vysočany, IČ 29143462, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu

75/6848 25. 11. 2019
9. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství s účelovým určením na financování výdajů spojených se zapojením do programu DofE dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020

75/6848 25. 11. 2019
10. rozhodla

snížit akci rozpočtu kraje „Podpora odborného vzdělávání v Moravskoslezském kraji -příspěvkové organizace MSK“ o částku 247.000 Kč a současně navýšit akci „Podpora odborného vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ o částku 247.000 Kč

75/6848 25. 11. 2019
11. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 00602141, o částku 247.000 Kč s účelovým určením na výdaje spojené s estetizací vstupních prostor v rámci akce "Podpora odborného vzdělávání v Moravskoslezském kraji" s časovou použitelností od 1. 8. 2019 do 31. 3. 2020

75/6848 25. 11. 2019
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

547.000 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

180.000 Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

337.000 Kč

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

15.000 Kč

na § 3133 -

Dětské domovy

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

15.000 Kč

Celkem

547.000 Kč

75/6848 25. 11. 2019
13. rozhodla

snížit akci rozpočtu kraje „Modernizace ICT a metodická podpora v oblasti ICT„ o částku 3.169.000 Kč a současně vyčlenit na akci „Modernizace ICT a metodická podpora v oblasti ICT - příspěvkové organizace MSK“ částku 3.669.000 Kč

75/6848 25. 11. 2019
14. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na podporu modernizace a rozvoje ICT v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení s časovou použitelností od 1. 8. 2019 do 31. 3. 2020

75/6848 25. 11. 2019
15. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

3.169.000 Kč

a

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

500.000 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3112 -

Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

10.000 Kč

na § 3113 -

Základní školy

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

110.000 Kč

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

510.000 Kč

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

600.000 Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.000.000 Kč

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

900.000 Kč

na § 3124 -

Střední školy a  konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

110.000 Kč

na § 3146 -

Zařízení výchovného poradenství

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

229.000 Kč

na § 3231 -

Základní umělecké školy

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

200.000 Kč

Celkem

3.669.000 Kč

75/6848 25. 11. 2019
16. rozhodla

snížit akci rozpočtu kraje „Podpora talentů“ o částku 454.000 Kč a současně navýšit akci „Podpora talentů – příspěvkové organizace MSK“ o částku 875.330 Kč

75/6848 25. 11. 2019
17. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na zlepšení podmínek práce s talenty v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 tohoto usnesení s časovou použitelností od 1. 9. 2019 do 31. 3. 2020

75/6848 25. 11. 2019
18. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

454.000 Kč

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

22.070 Kč

Celkem

476.070 Kč

a

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

421.330 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

662.700 Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

204.800 Kč

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

22.600 Kč

na § 3126 -

Konzervatoře

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

7.300 Kč

Celkem

897.400 Kč

75/6848 25. 11. 2019
19. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018 u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 215.360 Kč a současně navýšit akce:

a)    „Reprodukce majetku kraje v odvětví školství“ o částku 85.860 Kč

b)   „Zajištění objektové bezpečnosti škol a školských zařízení“ o částku 129.500 Kč

75/6848 25. 11. 2019
20. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství dle přílohy č. 5 tohoto usnesení

75/6848 25. 11. 2019
21. schvaluje

snížení závazného ukazatele investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci kraje v odvětví školství dle přílohy č. 5 tohoto usnesení

75/6848 25. 11. 2019
22. schvaluje

závazný ukazatele investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci kraje v odvětví školství dle přílohy č. 5 tohoto usnesení

75/6848 25. 11. 2019
23. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

daňové příjmy

pol. 1361 -

Správní poplatky

o

25.000 Kč

a

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

pol. 2212 -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

o

18.000 Kč

na § 6402 -

Finanční vypořádání minulých let

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů

o

141.560 Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů

o

30.800 Kč

Celkem

o

190.360 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

105.213 Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

110.147 Kč

75/6848 25. 11. 2019
24. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

83.000 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

38.000 Kč

pol. 5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

45.000 Kč

Celkem

83.000 Kč

75/6848 25. 11. 2019
25. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

nedaňové příjmy 

pol. 2451 -

Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací

o

1.666.000 Kč

a

snižují

kapitálové výdaje

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 6451 -

Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.666.000 Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 11/1322 ze dne 13.3.2019

75/6849 25. 11. 2019
1. bere na vědomí

žádost Městského fotbalového klubu Karviná, z.s., IČ 26618320, se sídlem Sportovní 898/4, 735 06 Karviná - Nové Město, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

75/6849 25. 11. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01419/2019/ŠMS, uzavřené s příjemcem Městským fotbalovým klubem Karviná, z.s., IČ  26618320, se sídlem Sportovní 898/4, 735 06 Karviná - Nové Město, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

75/6849 25. 11. 2019
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

75/6850 25. 11. 2019
1. schvaluje

podmínky včetně příloh dotačního programu Podpora technických a přírodovědných aktivit v oblasti volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením v roce 2020 dle příloh č. 1 – 10 předloženého materiálu

75/6850 25. 11. 2019
2. vyhlašuje

dotační program Podpora technických a přírodovědných aktivit v oblasti volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením v roce 2020 s účinností ke dni 26. 11. 2019 dle předloženého materiálu

75/6850 25. 11. 2019
3. zřizuje

monitorovací pracovní skupinu pro hodnocení podaných žádostí o dotaci ve složení dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

Rada kraje

75/6851 25. 11. 2019
1. rozhodla

změnit poskytnuté neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2019 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

75/6851 25. 11. 2019
2. schvaluje

změnu závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2019 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

75/6851 25. 11. 2019
3. rozhodla

změnit poskytnuté neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2019 v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

75/6851 25. 11. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.284.018 Kč

 

na § 3117 -

První stupeň základních škol

 

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

163.903 Kč

 

na § 3143 -

Školní družiny a kluby

 

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

34.260 Kč

 

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

 

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

8.655.543 Kč

 

Celkem

10.137.724 Kč

 

a

zvyšují

běžné výdaje

 

na § 3111 -

Mateřské školy

 

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

807.586 Kč

 

na § 3112 -

Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

 

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

169.000 Kč

 

na § 3113 -

Základní školy

 

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

4.575 Kč

 

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

144.953 Kč

 

na § 3121 -

Gymnázia

 

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

798.865 Kč

 

na § 3122 -

Střední odborné školy

 

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

3.777.867 Kč

 

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

 

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

3.346.098 Kč

 

na § 3124 -

Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

830.060 Kč

 

na § 3126 -

Konzervatoře

 

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

5.940 Kč

 

na § 3133 -

Dětské domovy

 

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

15.500 Kč

 

na § 3146 -

Zařízení výchovného poradenství

 

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

217.280 Kč

 

na § 3233 -

Střediska volného času

 

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

20.000 Kč

 

Celkem

10.137.724 Kč

 

Rada kraje

75/6852 25. 11. 2019
1. bere na vědomí

informaci o výši prostředků ze státního rozpočtu rozepsaných a poskytnutých dle § 161 a přidělených dle § 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů jednotlivým školám a školským zařízením v roce 2019 prostřednictvím rozpočtu Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v přílohách č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu

75/6852 25. 11. 2019
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

č. 11/1258 ze dne 13.3.2019

č. 13/1629 ze dne 12.9.2019

75/6853 25. 11. 2019
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

75/6853 25. 11. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemci Mensa České republiky, IČO 45248591, ve výši 49.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Talent gymnázií 2019“ s časovou použitelností od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2019

75/6853 25. 11. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5331 - 

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

49 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

     

           49 tis. Kč

75/6853 25. 11. 2019
4. rozhodla

snížit akci rozpočtu kraje „Podpora soutěží a přehlídek – příspěvkové organizace MSK“ ve výši 49 tis. Kč a o tyto prostředky navýšit akci „Podpora soutěží a přehlídek“

75/6853 25. 11. 2019
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít smlouvu s příjemcem finančních prostředků Mensa České republiky, IČO 45248591, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

75/6853 25. 11. 2019
6. bere na vědomí

žádost o schválení a uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 08229/2018/ŠMS o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Basketpoint Frýdek-Místek – sportovní hala pro děti a mládež“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

75/6853 25. 11. 2019
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě č. 08229/2018/ŠMS o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje příjemci Basketpoint Frýdek – Místek z.s., IČ 06140971, na projekt „Basketpoint Frýdek-Místek – sportovní hala pro děti a mládež“ dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

75/6853 25. 11. 2019
8. bere na vědomí

žádost o schválení a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 01353/2019/ŠMS o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Organizace Ústředního kola 53. ročníku Biologické olympiády“ dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

75/6853 25. 11. 2019
9. doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě č. 01353/2019/ŠMS o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje příjemci Ostravská univerzita, IČ 61988987, na projekt „Organizace Ústředního kola 53. ročníku Biologické olympiády“ dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

75/6853 25. 11. 2019
10. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2., 5., 7. a 9. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

75/6854 25. 11. 2019
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje žadatele Okresní hospodářská komora Opava, IČO 47673320, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

75/6854 25. 11. 2019
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje příjemci Okresní hospodářská komora Opava, IČO 47673320, ve výši 50 tis. Kč na úhradu nákladů akce „Veletrh povolání Opava 2019 – Moravskoslezský veletrh středních škol“ s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

75/6854 25. 11. 2019
3. rozhodla

uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemcem Okresní hospodářská komora Opava, IČO 47673320, uvedenou v příloze č. 2 předloženého materiálu

75/6854 25. 11. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

 

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

50.000 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

50.000 Kč

Rada kraje

75/6855 25. 11. 2019
1. souhlasí

se zápisem změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u tří organizací zřizovaných krajem, a to Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, a Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, dle předloženého materiálu

Rada kraje

75/6856 25. 11. 2019
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15 a 17 předloženého materiálu

75/6856 25. 11. 2019
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemcům:

a.    Event media s.r.o., IČO 24269573, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Night Run a Avon Běh Ostrava 2020“; s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 30. 4. 2020

b.    Leemon Media, s.r.o., IČO 24705438, ve výši 140.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „VÁNOČNÍ EVENT PRO DĚTI Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ“; s časovou použitelností od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2019, s odůvodněním v důvodové zprávě předloženého materiálu 

75/6856 25. 11. 2019
3. rozhodla

uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na rok 2019 s příjemci:

a.    Event media s.r.o., IČO 24269573, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b.    Leemon Media, s.r.o., IČO 24705438, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

75/6856 25. 11. 2019
4. rozhodla

poskytnout investiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemcům:

a.    Junák - český skaut, středisko P. Bezruče Frýdek-Místek, z. s., IČO 61963836, ve výši 65.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Zázemí skautské klubovny ve Sviadnově“; s časovou použitelností od 1. 11. 2019 do 3. 5. 2020

b.    Římskokatolická farnost Trnávka, IČO 60336366, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Adaptace fary v Trnávce na skautskou klubovnu“; s časovou použitelností od 1. 11. 2019 do 30. 6. 2020

75/6856 25. 11. 2019
5. rozhodla

uzavřít smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu kraje na rok 2019 s příjemci:

a.    Junák - český skaut, středisko P. Bezruče Frýdek-Místek, z. s., IČO 61963836, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

b.    Římskokatolická farnost Trnávka, IČO 60336366, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

75/6856 25. 11. 2019
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemci Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „5. ročník mezinárodní vědecké konference o evropské integraci - ICEI 2020 – technické zázemí“; s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020

75/6856 25. 11. 2019
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu kraje na rok 2019 s příjemcem Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

75/6856 25. 11. 2019
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

pol. 5901 - 

Nespecifikované rezervy

o

100 tis. Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

405 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3421 -

Využití volného času dětí a mládeže

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

    

         190 tis. Kč

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5332 -

Neinvestiční transfery vysokým školám

o

          50 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3421 -

Využití volného času dětí a mládeže

pol. 6322 -

Investiční transfery spolkům

o

65 tis. Kč

pol. 6323 -

Investiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

200 tis. Kč

75/6856 25. 11. 2019
9. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Významné akce kraje - využití volného času dětí a mládeže“

o 455 tis. Kč a akci „Ostatní individuální dotace v odvětví školství“ o 50 tis. Kč

75/6856 25. 11. 2019
10. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemci obec Stonava, IČO 00297658, ve výši 7.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Rekonstrukce ZŠ a MŠ Stonava“; s časovou použitelností od 1. 9. 2019 do 31. 10. 2020

75/6856 25. 11. 2019
11. doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu kraje na rok 2019 s příjemcem obec Stonava, IČO 00297658, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

75/6856 25. 11. 2019
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 - 

Rezervy kapitálových výdajů

o

7.000 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 6341 -

Investiční transfery obcím

o

      7.000 tis. Kč

75/6856 25. 11. 2019
13. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví školství“ o 7 mil. Kč

75/6856 25. 11. 2019
14. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout neposkytnout dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 žadatelům:

a.    Středisko volného času Budišov nad Budišovkou příspěvková organizace, IČO 72553669, ve výši 150.000 Kč, na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „CESTA VZŮRU“; s odůvodněním v důvodové zprávě předloženého materiálu

b.    Spolek - sport, zábava pro děti a dospělé - KDYŽ NEMŮŽEŠ TAK PŘIDEJ VÍC, IČO 06459200, ve výši 1.400.000 Kč, na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „CHCEME ZNÁT A ZAŽÍT VÍC“; s odůvodněním v důvodové zprávě předloženého materiálu

75/6856 25. 11. 2019
15. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2020 příjemcům:

a.    Klub přátel školy, Havířov-Prostřední Suchá, z.s., IČO 48805416, ve výši 600.000 Kč, na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „MISS RENETA 2020“, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 10. 2020

b.    Nadační fond Sborového studia Karviná, IČO 05733260, ve výši 1.000.000 Kč, na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Koncertní sbor Permoník potřetí reprezentuje Moravskoslezský kraj na New York International Music Festival v Carnegie Hall“; s časovou použitelností od 15. 11. 2019 do 1. 5. 2020

75/6856 25. 11. 2019
16. doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu kraje na rok 2020 s příjemci:

a.    Klub přátel školy, Havířov-Prostřední Suchá, z.s., IČO 48805416, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

b.    Nadační fond Sborového studia Karviná, IČO 05733260, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

75/6856 25. 11. 2019
17. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00602051, s účelovým určením na výrobu plastik o částku 37.600 Kč

75/6856 25. 11. 2019
18. rozhodla

snížit akci rozpočtu kraje „Ocenění nejúspěšnějších žáků a školních týmů středních škol v Moravskoslezském kraji“ o částku 37.600 Kč a o tyto finanční prostředky navýšit akci „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví školství – příspěvkové organizace kraje“

75/6856 25. 11. 2019
19. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5494 - 

Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru

o

37,6 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3122-

Střední odborné školy

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

        37,6 tis. Kč

75/6856 25. 11. 2019
20. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 6., 7., 10., 11., 14. – 16. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

75/6857 25. 11. 2019
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5, 7, 9 a 11

75/6857 25. 11. 2019
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemcům:

a)    BO OSTRAVA z.s., IČO 08277044, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Zabezpečení celoroční činnosti univerzitního hokejového týmu BO Ostrava“ s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

b)   K+K LABYRINT OSTRAVA z.s., IČO 22751335, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Výjezd reprezentace na mistrovství světa 2019“ s časovou použitelností od 1.11.2019 do 31.12.2019, s odůvodněním, dle důvodové zprávy

c)    Radka Tihelková narozena **********, bydliště **********, ve výši 30.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „USDDN WORLD FINAL 2019“; s časovou použitelností od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019

d)   Regionální centrum EIA s.r.o., IČO 47150661, ve výši 20.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „(NEJEN) běžecký workshop s Milošem a Danou Škorpilovými“ s časovou použitelností od 1.12.2019 do 31.1.2020

e)    Sportovní události v Ostravě z.s., IČO 01939998, ve výši 49.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Ostravské derby 2019“ s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

f)     Tomáš Dámek narozen **********, bydliště **********, ve výši 30.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Mistrovství světa ve střelbě Sydney-paratrap“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

75/6857 25. 11. 2019
3. rozhodla

uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

a)    BO OSTRAVA z.s., IČO 08277044, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)   K+K LABYRINT OSTRAVA z.s., IČO 22751335, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    Radka Tihelková narozena **********, bydliště **********, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

d)   Regionální centrum EIA s.r.o., IČO 47150661, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

e)    Sportovní události v Ostravě z.s., IČO 01939998, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

f)     Tomáš Dámek narozen **********, bydliště **********, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

75/6857 25. 11. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

249 tis. Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

20 tis. Kč

Celkem

o

269 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

50 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

299 tis. Kč

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

20 tis. Kč

Celkem

o

319 tis. Kč

75/6857 25. 11. 2019
5. rozhodla

navýšit finanční prostředky na akci rozpočtu kraje „Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje“ o 319 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

13/1609 z 12. 9. 2019

75/6858 25. 11. 2019
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků České unie sportu, z.s., dle přílohy č. 1 a 3 předloženého materiálu

75/6858 25. 11. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí seznam subjektů navržených k podpoře dle podmínek programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji - SPORT MSK 2020 – TJ/SK vyhlášeného Českou unií sportu, z.s., IČO 00469548 včetně výše příspěvku dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

75/6858 25. 11. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2020 příjemci Česká unie sportu, z.s., IČO 00469548, ve výši 34.916.300 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora sportu v Moravskoslezském kraji 2020 – pro tělovýchovné, tělocvičné jednoty, sportovní kluby a sportovní příspěvkové organizace měst a obcí (TJ/SK) a činnosti a rozvoje Servisních center sportu (SCS) působících v rámci České unie sportu (ČUS) na území Moravskoslezského kraje (MSK); s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 a uzavřít s tímto příjemcem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

75/6858 25. 11. 2019
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

75/6859 25. 11. 2019
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 a 32 předloženého materiálu a žádost o dodatek dle přílohy č. 29

75/6859 25. 11. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout investiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemcům:

a)   Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov, z.s., IČO 18055991, ve výši 12.500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „2. etapa CENTRUM REPREZENTACE stolního tenisu a talentované mládeže“; s časovou použitelností od 1. 7. 2019 do 31. 8. 2020

b)   Tělovýchovná jednota Ostrava, IČO 00561916, ve výši 500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Přestavba antukového povrchu na multifunkční hřiště s osvětlením“; s časovou použitelností od 1. 9. 2019 do 30. 4. 2020

75/6859 25. 11. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezerva kapitálových výdajů

o

13.000 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

pol. 6322 -

Investiční transfery spolkům

o

13.000 tis. Kč

75/6859 25. 11. 2019
4. rozhodla

navýšit finanční prostředky na akci rozpočtu kraje „ Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje“ o 13.000 tis. Kč

75/6859 25. 11. 2019
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemcům:

a)   VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČO 25911368, ve výši 3.500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Rekonstrukce fotbalového areálu Bazaly - interiéry, vybavení pro hřiště a strojní vybavení pro údržbu sportovišť“, s časovou použitelností od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2020

b)   SC Squash Třinec z.s., IČO 26631377, ve výši 150.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Trojhalí Satellite 2019“; s časovou použitelností od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019

c)    HANDBALL MARKETING s.r.o., IČO 29446252, ve výši 450.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Reprezentace HCB Karviná v Evropském poháru“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

d)   Beskydský golfový klub z. s., IČO 63699419, ve výši 42.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Účast družstva žen v Poháru mistrů - EUROPEAN LADIES'' CLUB TROPHY“; s časovou použitelností od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019

e)   Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČO 00534544, ve výši 400.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Český běh žen 2020“; s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

75/6859 25. 11. 2019
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezerva kapitálových výdajů

o

3.822,00 tis. Kč

a

snižují

běžné výdaje

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

pol. 5901

Nespecifikované rezervy

o

400,00 tis. Kč

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

pol. 5493 -

Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

o

135,04 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

3.787,00 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

570,04 tis. Kč

Celkem

o

4.357,04 tis. Kč

75/6859 25. 11. 2019
7. rozhodla

navýšit finanční prostředky na akci rozpočtu kraje „ Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje“ o 4.222 tis. Kč

75/6859 25. 11. 2019
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2020 příjemcům:

a)   Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČO 00534544, ve výši 600.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Čokoládová tretra 2020“; s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

a)   Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČO 00534544, ve výši 5.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Zlatá tretra Ostrava IAAF World Challenge 2020“; s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

b)   Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČO 70926379, ve výši 360.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Zajištění účasti reprezentace MS kraje na Hrách IX. ZODM 2020“; s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020

c)    Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČO 70926379, ve výši 500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Provoz servisního centra sportu MS KO ČUS“; s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

d)   Český florbal, IČO 61387991, ve výši 1.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Pohár mistrů ve florbale 2020“; s časovou použitelností od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2020

e)   CENTRUM INDIVIDUÁLNÍCH SPORTŮ OSTRAVA, IČO 26996448, ve výši 3.500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Výběr a podpora talentovaných sportovců CISO“; s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

f)    Seven Days Agency, s.r.o., IČO 24314781, ve výši 900.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „City Cross Sprint 2020“; s časovou použitelností od 1. 12. 2019 do 31. 3. 2020

75/6859 25. 11. 2019
9. doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

a)   Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov, z.s., IČO 18055991, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

a)   Tělovýchovná jednota Ostrava, IČO 00561916, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b)   VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČO 25911368, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

c)    SC Squash Třinec z.s., IČO 26631377, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

d)   HANDBALL MARKETING s.r.o., IČO 29446252, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

e)   Beskydský golfový klub z. s., IČO 63699419, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

f)    Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČO 00534544, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

g)   Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČO 00534544, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

h)   Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČO 00534544, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

i)     Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČO 70926379, dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

j)    Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČO 70926379, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu

k)   Český florbal, IČO 61387991, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu

l)     CENTRUM INDIVIDUÁLNÍCH SPORTŮ OSTRAVA, IČO 26996448, dle přílohy č. 26 předloženého materiálu

m)  Seven Days Agency, s.r.o., IČO 24314781, dle přílohy č. 28 předloženého

75/6859 25. 11. 2019
10. doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje evidenční číslo 07206/2019/ŠMS s příjemcem finančních prostředků TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek, IČ 00560901, dle přílohy č. 31 předloženého materiálu

75/6859 25. 11. 2019
11. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemci Jezdecký klub Baník Ostrava, IČO 60783419, ve výši 600.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Rekonstrukce kolbiště v Jezdeckém klubu Baník Ostrava“; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

75/6859 25. 11. 2019
12. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 2., 5., 8., 9., 10. a 11. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 12/935 ze dne 25.4.2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

75/6860 25. 11. 2019
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na individuální projekty Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ve výši 13.355.103 Kč dle předloženého materiálu

75/6860 25. 11. 2019
2. schvaluje


zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na realizaci individuálních projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání organizacím v odvětví školství dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutích o poskytnutí dotací

75/6860 25. 11. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

13.355.112 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3113 -

Základní školy

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

724.765 Kč

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

581.513 Kč

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

2.935.778 Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

9.113.056 Kč

Celkem

13.355.112 Kč

75/6860 25. 11. 2019
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství s účelovým určením na financování stipendii ve školním roce 2019/2020 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020

75/6860 25. 11. 2019
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

8.153.398 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

8.153.398 Kč

75/6860 25. 11. 2019
6. rozhodla

poskytnout oceněným žákům Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu poukázky na nákup zboží pro volný čas a sport v hodnotě 500 Kč; celkem bude předáno maximálně 70 dárkových poukázek, tj. v maximální celkové výši 35.000 Kč, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 5/497 ze dne 14. 9. 2017

75/6861 25. 11. 2019
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí účelových neinvestičních dotací na provoz Senior Pointů na rok 2020 dle příloh 1 - 7 předloženého materiálu

75/6861 25. 11. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 žadatelům uvedeným v příloze č. 8 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 9 a přílohy č. 10 předloženého materiálu

75/6861 25. 11. 2019
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje žádosti dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: Jiří Navrátil, MBA

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

75/6862 25. 11. 2019
1. souhlasí

s návrhem dodatku č. 21 ke zřizovací listině organizace Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, Rybářská 545/27, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 00016772, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu

75/6862 25. 11. 2019
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. tohoto usnesení ke schválení

Zodp.: Jiří Navrátil, MBA

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 112/8680 ze dne 18.10.2016

č. 16/1407 ze dne 27.6.2017

č. 31/2742 ze dne 6.2.2018

č. 45/4047 ze dne 28.8.2018

75/6863 25. 11. 2019
1. rozhodla

a)    nabýt dotaci z rozpočtu města Bohumín do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 630.000 Kč určenou na tvorbu Fondu sociálních služeb v roce 2019 na základě smlouvy o poskytnutí dotace č. 06129/2016/SOC ze dne 7. 12. 2016

b)   přidělit finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 630.000 Kč do Fondu sociálních služeb

75/6863 25. 11. 2019
2. rozhodla

a)    nabýt dotaci z rozpočtu města Český Těšín do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 990.000 Kč určenou na tvorbu Fondu sociálních služeb v roce 2019 na základě smlouvy o poskytnutí dotace č. 06130/2016/SOC ze dne 15. 11. 2016

b)   přidělit finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 990.000 Kč do Fondu sociálních služeb

75/6863 25. 11. 2019
3. rozhodla

a)    nabýt dotaci z rozpočtu města Frenštát pod Radhoštěm do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 114.000 Kč určenou na tvorbu Fondu sociálních služeb v roce 2019 na základě smlouvy o poskytnutí dotace č. 06138/2016/SOC ze dne 15. 11. 2016

b)   přidělit finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 114.000 Kč do Fondu sociálních služeb

75/6863 25. 11. 2019
4. rozhodla

a)    nabýt dotaci z rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 1.081.000 Kč určenou na tvorbu Fondu sociálních služeb v roce 2019 na základě smlouvy o poskytnutí dotace č. 06143/2016/SOC ze dne 15. 11. 2016

b)   přidělit finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 1.081.000 Kč do Fondu sociálních služeb

75/6863 25. 11. 2019
5. rozhodla

a)    nabýt dotaci z rozpočtu statutárního města Havířov do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 1.922.000 Kč určenou na tvorbu Fondu sociálních služeb v roce 2019 na základě smlouvy o poskytnutí dotace č. 06144/2016/SOC ze dne 15. 11. 2016

b)   přidělit finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 1.922.000 Kč do Fondu sociálních služeb

75/6863 25. 11. 2019
6. rozhodla

a)    nabýt dotaci z rozpočtu města Jablunkov do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 96.000 Kč určenou na tvorbu Fondu sociálních služeb v roce 2019 na základě smlouvy o poskytnutí dotace č. 06145/2016/SOC ze dne 15. 11. 2016

b)   přidělit finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 96.000 Kč do Fondu sociálních služeb

75/6863 25. 11. 2019
7. rozhodla

a)    nabýt dotaci z rozpočtu statutárního města Karviná do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 2.196.000 Kč určenou na tvorbu Fondu sociálních služeb v roce 2019 na základě smlouvy o poskytnutí dotace č. 06146/2016/SOC ze dne 15. 11. 2016

b)   přidělit finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 2.196.000 Kč do Fondu sociálních služeb

75/6863 25. 11. 2019
8. rozhodla

a)    nabýt dotaci z rozpočtu města Kopřivnice do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 754.000 Kč určenou na tvorbu Fondu sociálních služeb v roce 2019 na základě smlouvy o poskytnutí dotace č. 06150/2016/SOC ze dne 15. 11. 2016

b)   přidělit finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 754.000 Kč do Fondu sociálních služeb

75/6863 25. 11. 2019
9. rozhodla

a)    nabýt dotaci z rozpočtu města Krnov do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 327.000 Kč určenou na tvorbu Fondu sociálních služeb v roce 2019 na základě smlouvy o poskytnutí dotace č. 06158/2016/SOC ze dne 15. 11. 2016

b)   přidělit finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 327.000 Kč do Fondu sociálních služeb

75/6863 25. 11. 2019
10. rozhodla

a)    nabýt dotaci z rozpočtu města Nový Jičín do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 822.000 Kč určenou na tvorbu Fondu sociálních služeb v roce 2019 na základě smlouvy o poskytnutí dotace č. 06170/2016/SOC ze dne 15. 11. 2016

b)   přidělit finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 822.000 Kč do Fondu sociálních služeb

75/6863 25. 11. 2019
11. rozhodla

a)    nabýt dotaci z rozpočtu města Odry do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 59.000 Kč určenou na tvorbu Fondu sociálních služeb v roce 2019 na základě smlouvy o poskytnutí dotace č. 06171/2016/SOC ze dne 15. 11. 2016

b)   přidělit finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 59.000 Kč do Fondu sociálních služeb

75/6863 25. 11. 2019
12. rozhodla

a)    nabýt dotaci z rozpočtu statutárního města Opava do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 2.224.000 Kč určenou na tvorbu Fondu sociálních služeb v roce 2019 na základě smlouvy o poskytnutí dotace č. 06172/2016/SOC ze dne 15. 11. 2016

b)   přidělit finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 2.224.000 Kč do Fondu sociálních služeb

75/6863 25. 11. 2019
13. rozhodla

a)    nabýt dotaci z rozpočtu města Orlová do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 953.000 Kč určenou na tvorbu Fondu sociálních služeb v roce 2019 na základě smlouvy o poskytnutí dotace č. 06173/2016/SOC ze dne 15. 11. 2016

b)   přidělit finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 953.000 Kč do Fondu sociálních služeb

75/6863 25. 11. 2019
14. rozhodla

a)    nabýt dotaci z rozpočtu statutárního města Ostrava do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 5.277.000 Kč určenou na tvorbu Fondu sociálních služeb v roce 2019 na základě smlouvy o poskytnutí dotace č.06174/2016/SOC ze dne 15. 11. 2016

b)   přidělit finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 5.277.000 Kč do Fondu sociálních služeb

75/6863 25. 11. 2019
15. rozhodla

a)    nabýt dotaci z rozpočtu města Rýmařov do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 624.000 Kč určenou na tvorbu Fondu sociálních služeb v roce 2019 na základě smlouvy o poskytnutí dotace č. 06175/2016/SOC ze dne 15. 11. 2016

b)   přidělit finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 624.000 Kč do Fondu sociálních služeb

75/6863 25. 11. 2019
16. rozhodla

a)    nabýt dotaci z rozpočtu statutárního města Třinec do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 688.000 Kč určenou na tvorbu Fondu sociálních služeb v roce 2019 na základě smlouvy o poskytnutí dotace č. 06177/2016/SOC ze dne 15. 11. 2016

b)   přidělit finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 688.000 Kč do Fondu sociálních služeb

75/6863 25. 11. 2019
17. rozhodla

a)    nabýt dotaci z rozpočtu města Vítkov do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 100.000 Kč určenou na tvorbu Fondu sociálních služeb v roce 2019 na základě smlouvy o poskytnutí dotace č. 06178/2016/SOC ze dne 18. 11. 2016

b)   přidělit finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 100.000 Kč do Fondu sociálních služeb

75/6863 25. 11. 2019
18. rozhodla

a)    nabýt dotaci z rozpočtu města Kopřivnice do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 210.000 Kč určenou na tvorbu Fondu sociálních služeb v roce 2019 na základě smlouvy o poskytnutí dotace č. 01632/2018/SOC ze dne 2. 3. 2018

b)   přidělit finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 210.000 Kč do Fondu sociálních služeb

75/6863 25. 11. 2019
19. rozhodla

a)    nabýt dotaci z rozpočtu statutárního města Ostrava do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 4.435.000 Kč určenou na tvorbu Fondu sociálních služeb v roce 2019 na základě smlouvy o poskytnutí dotace č. 01636/2018/SOC ze dne 2. 3. 2018

b)   přidělit finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 4.435.000 Kč do Fondu sociálních služeb

75/6863 25. 11. 2019
20. rozhodla

a)    nabýt dotaci z rozpočtu statutárního města Ostrava – městského obvodu Poruba do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 1.502.000 Kč určenou na tvorbu Fondu sociálních služeb v roce 2019 na základě smlouvy o poskytnutí dotace č. 01635/2018/SOC ze dne 19. 3. 2018

b)   přidělit finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 1.502.000 Kč do Fondu sociálních služeb

Rada kraje

75/6864 25. 11. 2019
1. bere na vědomí

žádost organizace Nový domov, příspěvková organizace, IČO 00847330, o udělení souhlasu s vyřazením nedobytné pohledávky z účetnictví dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

75/6864 25. 11. 2019
2. souhlasí

s upuštěním od vymáhání pohledávky organizace Nový domov, příspěvková organizace, IČO 00847330, ve výši 64.534 Kč, dle předloženého materiálu

75/6864 25. 11. 2019
3. souhlasí

s jednorázovým odepsáním pohledávky dle bodu 2. tohoto usnesení do nákladů organizace Nový domov, příspěvková organizace, IČO 00847330

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 24/2122/II ze dne 26.6.2008

75/6865 25. 11. 2019
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

75/6865 25. 11. 2019
2. rozhodla

vyhlásit dotační program „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020“, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

75/6866 25. 11. 2019
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 358.722 Kč pro organizaci Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, IČO 68177992, na financování nezbytných výdajů spojených s činností zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

75/6866 25. 11. 2019
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“, organizaci Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, IČO 68177992, o částku 358.722 Kč, účelově určený na financování nezbytných výdajů spojených s činností zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace číslo MPSV-2019/193950-231/12

75/6866 25. 11. 2019
3. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 148.500 Kč pro organizaci Dětský domov Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace, IČO 63024594, na financování nezbytných výdajů spojených s činností zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

75/6866 25. 11. 2019
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“, organizaci Dětský domov Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace, IČO 63024594, o částku 148.500 Kč, účelově určený na financování nezbytných výdajů spojených s činností zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace číslo MPSV-2019/193950-231/13

75/6866 25. 11. 2019
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

507.222 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4324 -

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

507.222 Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 32/2933 ze dne 27.2.2018

č. 51/4661 ze dne 27.11.2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/214 ze dne 16.3.2017

75/6867 25. 11. 2019
1. rozhodla

schválit změny nákladových rozpočtů a oprávněných provozních nákladů pro výpočet vyrovnávací platby u sociálních služeb uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s poskytovateli těchto sociálních služeb dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora služeb sociální prevence“ na roky 2017 - 2019, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 19/1959 ze dne 21. 4. 2016

č. 10/1167 ze dne 13. 12. 2018

75/6868 25. 11. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout přidělit finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 do Fondu sociálních služeb ve výši 19.000 tis. Kč

75/6868 25. 11. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout stanovit limit Fondu sociálních služeb na rok 2020 ve výši 484.070 tis. Kč a schválit rozpočet Fondu sociálních služeb na rok 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

75/6868 25. 11. 2019
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Jiří Navrátil, MBA

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

75/6869 25. 11. 2019
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové investiční dotace obecně prospěšné společnosti Vzájemné soužití o.p.s., IČO 65497996, na projekt „Pozemek pro rozvoj sociálních služeb na Liščině“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

75/6869 25. 11. 2019
2. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora integrace etnických menšin“ o částku 100.000 Kč

75/6869 25. 11. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje obecně prospěšné společnosti Vzájemné soužití o.p.s., IČO 65497996, ve výši 300.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Pozemek pro rozvoj sociálních služeb na Liščině“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2020 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

75/6869 25. 11. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4342 -

Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

200 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

100 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 4342 -

Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům

pol. 6321 -

Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

300 tis. Kč

75/6869 25. 11. 2019
5. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ústavu Anděl Strážný, z.ú., IČO 02771527, na projekt „Základna pro sociálního pracovníka pro klienty z Moravskoslezského kraje“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

75/6869 25. 11. 2019
6. rozhodla

neposkytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje ústavu Anděl Strážný, z.ú., IČO 02771527, ve výši 25.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Základna pro sociálního pracovníka pro klienty z Moravskoslezského kraje“ s odůvodněním v důvodové zprávě předloženého materiálu

75/6869 25. 11. 2019
7. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1. a návrh dle bodu 3. tohoto usnesení

Zodp.: Jiří Navrátil, MBA

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/6286 ze dne 27.8.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 19/1959 ze dne 21.4.2016

75/6870 25. 11. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout použít dle ustanovení článku 4 odstavce 1 bodu e) Statutu Fondu sociálních služeb finanční prostředky ve výši 143.754 tis. Kč pro financování „Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2020“

75/6870 25. 11. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    poskytnout návratné finanční výpomoci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci „Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2020“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 15. 6. 2020, a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b)   neposkytnout návratné finanční výpomoci v rámci „Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2020“ žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu

75/6870 25. 11. 2019
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit doporučení dle bodu 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Jiří Navrátil, MBA

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

č. 11/1361 ze dne 13.3.2019

č. 13/1636 ze dne 12.9.2019

75/6871 25. 11. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout upravit výše účelových dotací u sociálních služeb organizace Slezská diakonie, IČO 65468562, a upravit závazné ukazatele pro čerpání dotace v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s tímto žadatelem dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

75/6871 25. 11. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

nevyhovět žádosti organizace Charita Český Těšín, IČO 60337842, o převod dotace mezi jednotlivými sociálními službami a úpravu závazných ukazatelů pro čerpání dotace v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle důvodové zprávy předloženého materiálu

75/6871 25. 11. 2019
3. rozhodla

schválit úpravu závazných ukazatelů pro čerpání dotace sociálních služeb uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s poskytovateli těchto sociálních služeb dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

75/6871 25. 11. 2019
4. rozhodla

schválit úpravu závazných ukazatelů pro čerpání dotace v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

75/6871 25. 11. 2019
5. rozhodla

schválit změnu maximální výše osobních nákladů uznatelných pro vyrovnávací platbu stanovenou Programem na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019 financovaným z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu u sociálních služeb dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

75/6871 25. 11. 2019
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4312 -

Odborné sociální poradenství

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

120 tis. Kč

na § 4344 -

Sociální rehabilitace

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

600 tis. Kč

na § 4351-

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

140 tis. Kč

na § 4371 -

Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

950 tis. Kč

Celkem

o

1.810 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4350 -

Domovy pro seniory

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

440 tis. Kč

na § 4356 -

Denní stacionáře a centra denních služeb

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

300 tis. Kč

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

830 tis. Kč

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

240 tis. Kč

Celkem

o

1.810 tis. Kč

75/6871 25. 11. 2019
7. ukládá

náměstkovi hejtmana

předložit doporučení dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp. Jiří Navrátil, MBA

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

75/6872 25. 11. 2019
1. bere na vědomí

informaci o aktuální situaci v Dětském domově Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace, IČO 63024594, se sídlem Rýmařovská 1, 793 42 Rýmařov-Janovice,
dle důvodové zprávy předloženého materiálu

75/6872 25. 11. 2019
2. souhlasí

se snížením kapacity a následným ukončením části činnosti příspěvkové organizace uvedené v bodě 1. tohoto usnesení, spočívající v poskytování služeb dětského domova pro děti do 3 let věku, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

75/6872 25. 11. 2019
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

připravit návrh změny zřizovací listiny Dětského domova Janovice u Rýmařova, příspěvkové organizace, IČO 63024594, se sídlem Rýmařovská 1, 793 42 Rýmařov-Janovice

Zodp.: Jiří Navrátil, MBA

Termín: 31. 3. 2020

Rada kraje

75/6873 25. 11. 2019
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci organizaci Pečovatelská služba Hrabyně, příspěvková organizace, IČO 71190261, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

75/6873 25. 11. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout použít dle ustanovení článku 4 odstavce 1 bodu e) Statutu Fondu sociálních služeb finanční prostředky ve výši 700.000 Kč pro financování individuální návratné finanční výpomoci organizaci Pečovatelská služba Hrabyně, příspěvková organizace, IČO 71190261, z Fondu sociálních služeb v roce 2020

75/6873 25. 11. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout návratnou finanční výpomoc z rozpočtu kraje na rok 2020 organizaci Pečovatelská služba Hrabyně, příspěvková organizace, IČO 71190261, ve výši 700.000 Kč na úhradu mezd a odvodů sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců sociální služby pečovatelská služba, reg. č. 4126010, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 15. 6. 2020 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

75/6873 25. 11. 2019
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1. a návrh dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: Jiří Navrátil, MBA

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 70/6430 ze dne 24. 9. 2019

č. 68/6284 ze dne 27. 8. 2019

č. 8/630 ze dne 28. 2. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1637 ze dne 12. 9. 2019

č. 16/1603 ze dne 25. 9. 2015

č. 19/1960 ze dne 21. 4. 2016

75/6874 25. 11. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout schválit vstup sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

75/6874 25. 11. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu sociální služby dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu

 

75/6874 25. 11. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu sociální služby zařazené do Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 4 předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty Dodatek ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 5 předloženého materiálu

75/6874 25. 11. 2019
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout schválit výstup sociálních služeb z Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 6 předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty Dohodu o ukončení Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 7 předloženého materiálu

 

75/6874 25. 11. 2019
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout schválit výstup sociálních služeb z Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 8 předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty Dodatek ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 5 předloženého materiálu

75/6874 25. 11. 2019
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout schválit Dodatek č. 12 ke Krajské síti sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

75/6874 25. 11. 2019
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout neschválit vstup sociální služby do Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

75/6874 25. 11. 2019
8. rozhodla

o rozšíření kapacit do Krajské optimální sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji u sociálních služeb uvedených v příloze č. 12 a uzavřít s těmito subjekty Dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 13 předloženého materiálu

75/6874 25. 11. 2019
9. rozhodla

schválit vstup sociální služby odborné sociální poradenství, ID 8258265, poskytované organizací Bílý kruh bezpečí, z. s., IČO 47607483, do Krajské optimální sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle předloženého materiálu

75/6874 25. 11. 2019
10. rozhodla

schválit Aktualizaci č. 37 Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

 

75/6874 25. 11. 2019
11. rozhodla

neschválit žádosti o změny parametrů v Krajské síti sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 16 a důvodové zprávy předloženého materiálu

 

75/6874 25. 11. 2019
12. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrhy dle bodů 1. – 7. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Jiří Navrátil, MBA

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 22/1988 ze dne 10.10.2017

č. 27/2500 ze dne 12.12.2017

č. 52/4773 ze dne 11.12.2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 5/497 ze dne 14.9.2017

75/6875 25. 11. 2019
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce movitého majetku se subjektem Společně, o.p.s., IČO 26976307, v rámci projektu „Zdravé stárnutí v Moravskoslezském kraji“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, za podmínky, že zastupitelstvo kraje dne 12. 12. 2019 rozhodne poskytnout tomuto subjektu individuální dotaci účelově určenou na zajištění provozu kontaktních míst pro seniory

75/6875 25. 11. 2019
2. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce movitého majetku se subjektem Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace, IČO 71196943, v rámci projektu „Zdravé stárnutí v Moravskoslezském kraji“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, za podmínky, že zastupitelstvo kraje dne 12. 12. 2019 rozhodne poskytnout tomuto subjektu individuální dotaci účelově určenou na zajištění provozu kontaktních míst pro seniory

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 12/1509 ze dne 13.6.2019

75/6876 25. 11. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí žádost Slezské diakonie, IČO 65468562, se sídlem Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, o změnu projektu „Nová okna – světlo do sociálních služeb“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

75/6876 25. 11. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít se subjektem Slezská diakonie, IČO 65468562, se sídlem Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02796/2019/SOC, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

75/6876 25. 11. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí žádost organizace MENS SANA, z.ú., IČO 65469003, o prodloužení termínu realizace do 30. 6. 2020 u projektů s názvem „Podpora systematického vzdělávání a rozvoje týmů pracovníků sociální služby Sociální rehabilitace“ a „Podpora systematického vzdělávání a rozvoje týmů pracovníků sociální služby Podpora samostatného bydlení“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

75/6876 25. 11. 2019
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout nevyhovět žádosti organizace MENS SANA, z.ú., IČO 65469003, o prodloužení termínu realizace do 30. 6. 2020 u projektu s názvem „Podpora systematického vzdělávání a rozvoje týmů pracovníků sociální služby Sociální rehabilitace“ a neuzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 02577/2019/SOC s organizací MENS SANA, z.ú.

75/6876 25. 11. 2019
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout nevyhovět žádosti organizace MENS SANA, z.ú., IČO 65469003, o prodloužení termínu realizace do 30. 6. 2020 u projektu s názvem „Podpora systematického vzdělávání a rozvoje týmů pracovníků sociální služby Podpora samostatného bydlení“ a neuzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 02579/2019/SOC s organizací MENS SANA, z.ú.

75/6876 25. 11. 2019
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol. 6323 -

Investiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

470 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 4351 -

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

pol. 6323 -

Investiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

300 tis. Kč

na § 4356 -

Denní stacionáře a centra denních služeb

pol. 6323 -

Investiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

30 tis. Kč

na § 4359 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

pol. 6323 -

Investiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

110 tis. Kč

na § 4371 -

Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

pol. 6323 -

Investiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

30 tis. Kč

Celkem

o

470 tis. Kč

75/6876 25. 11. 2019
7. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit doporučení dle bodů 1. – 5. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Jiří Navrátil, MBA

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

75/6877 25. 11. 2019
1. bere na vědomí

návrh na opětovné zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let dle předloženého materiálu

75/6877 25. 11. 2019
2. bere na vědomí

návrh na zvolení nových přísedících Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let dle předloženého materiálu

75/6877 25. 11. 2019
3. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit návrh dle bodu 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

75/6878 25. 11. 2019
1. rozhodla

o přebytečnosti části movitého majetku Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

75/6878 25. 11. 2019
2. svěřuje

Základní umělecké škole, Ostrava – Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvková organizace, IČ 64628221, k hospodaření přebytečný movitý majetek dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 70/6435 ze dne 24.9.2019

75/6879 25. 11. 2019
1. rozhodla

uzavřít prováděcí smlouvu v souladu s Rámcovou dohodou na pořizování produktů Microsoft, ev. č.: 08289/2018/INF, a to formou minitendru realizovaného Ministerstvem vnitra České republiky v souladu s § 135 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

75/6880 25. 11. 2019
1. bere na vědomí

informaci o projednaných škodních událostech za uplynulé období říjen až listopad 2019

75/6880 25. 11. 2019
2. rozhodla

o úlevě povinnosti náhrady škody, s náhradou spoluúčasti, ve věci škodní události pod evid. číslem 4/2019 dle předloženého materiálu

Rada kraje

75/6881 25. 11. 2019
1. stanoví

s účinností od 1. 1. 2020

počet zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2020 na 703 zaměstnanců

75/6881 25. 11. 2019
2. stanoví

s účinností od 1. 1. 2020

objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2020 ve výši 342.227 tis. Kč

75/6881 25. 11. 2019
3. schvaluje

rozpočet Sociálního fondu zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu na rok 2020 dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

75/6881 25. 11. 2019
4. mění

Statut sociálního fondu zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu schválený radou kraje usnesením č. 26/2412  ze dne 5. 12. 2017 s účinností ode dne 1. 1. 2020, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.