Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 75/5457 ze dne 7. 8. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 54/3820 ze dne 10.10.2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 9/889 ze dne 15.9.2022

č. 10/971 ze dne 15.12.2022

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

75/5457 7. 8. 2023
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci státní finanční podpory v rámci programu Národního plánu obnovy ve výši 4.518.260 Kč pro organizaci Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00373231, v rámci akce rozpočtu „Digitalizace kulturního dědictví Moravskoslezského kraje – Galerie výtvarného umění v Ostravě“, na realizaci projektu dle podmínek uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

75/5457 7. 8. 2023
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2023 organizaci Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00373231, o částku 95.260 Kč účelově určenou na profinancování projektu „Digitalizace kulturního dědictví Moravskoslezského kraje – Galerie výtvarného umění v Ostravě“, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, dle podmínek uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

75/5457 7. 8. 2023
3. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2023 organizaci Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00373231, ve výši 4.423.000 Kč, účelově určeného na profinancování projektu „Digitalizace kulturního dědictví Moravskoslezského kraje – Galerie výtvarného umění v Ostravě“, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, dle podmínek uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

75/5457 7. 8. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

přijaté neinvestiční transfery

pol. 4116 –

Ostatní neinvestiční přijaté transfery

ze státního rozpočtu

o

      95,26 tis. Kč

a

zvyšují

přijaté investiční transfery

pol. 4216 -

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

   

  4.423,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5 

na § 3326 -

Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí

o

95,26 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3326 -

Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí

o

4.423,00 tis. Kč

75/5457 7. 8. 2023
5. schvaluje

snížení závazného ukazatele „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2023 organizaci Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00373231, o částku 21.000 Kč, s účelovým určením na kofinancování projektu „Digitalizace kulturního dědictví Moravskoslezského kraje - Galerie výtvarného umění v Ostravě“, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

75/5457 7. 8. 2023
6. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2023 organizaci Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00373231, o částku 21.000 Kč, s účelovým určením na kofinancování projektu „Digitalizace kulturního dědictví Moravskoslezského kraje - Galerie výtvarného umění v Ostravě“, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

75/5457 7. 8. 2023
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje – třída 6 

na § 3326 -

Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí

o

21 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5 

na § 3326 -

Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí

o

21 tis. Kč

75/5457 7. 8. 2023
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižuje

financování

pol.  8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

5.000 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje – třída 6 

na § 3326 -

Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí

o

5.000 tis. Kč

75/5457 7. 8. 2023
9. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout nahradit text bodu 2. usnesení č. 10/971 ze dne 15. 12. 2022 textem tohoto znění:

„rozhodlo

kofinancovat projekt „Digitalizace kulturního dědictví Moravskoslezského kraje – Galerie výtvarného umění v Ostravě“, v rámci Národního plánu obnovy – iniciativa Digitalizace kulturního a kreativního sektoru, v roce 2023, ve výši 1.050.000 Kč dle předloženého materiálu“

75/5457 7. 8. 2023
10. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zrušit bod 3. usnesení zastupitelstva kraje č. 10/971 ze dne 15. 12. 2022, týkajícího se poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 5.000.000 Kč z rozpočtu kraje v letech 2023 - 2024 organizaci Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00373231, pro zajištění předfinancování projektu „Digitalizace kulturního dědictví Moravskoslezského kraje – Galerie výtvarného umění v Ostravě“

75/5457 7. 8. 2023
11. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 9. a 10. tohoto usnesení

Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

Termín: 7. 9. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.