Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 75/5458 ze dne 7. 8. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

75/5458 7. 8. 2023
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 dle přílohy č. 3. – 7. předloženého materiálu

75/5458 7. 8. 2023
2. rozhodla

poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 11. – 15. předloženého materiálu

75/5458 7. 8. 2023
3. rozhodla

a)    navýšit akci rozpočtu „Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury“ o částku 30.000 Kč

b)   navýšit akci rozpočtu „Prezentace kraje v oblasti kultury a zahraniční spolupráce“ o částku 165.000 Kč

c)    navýšit akci rozpočtu „Podpora kulturně kreativního odvětví, včetně audiovizí“ o částku 195.000 Kč

75/5458 7. 8. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

o

30 tis. Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

360 tis. Kč

Celkem

o

390 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5 

na § 3312 -

Hudební činnost

o

110 tis. Kč

na § 3313 -

Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií

o

195 tis. Kč

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

o

85 tis. Kč

Celkem

o

390 tis. Kč

75/5458 7. 8. 2023
5. rozhodla

a)    snížit akci rozpočtu „Podpora marketingu v oblasti kultury, památkové péče a muzejnictví v Moravskoslezském kraji“ o částku 77.600 Kč

b)   snížit akci rozpočtu „Kulturní akce krajského a nadregionálního významu“ o částku 112.400 Kč

c)    navýšit akci rozpočtu „Prezentace kraje v oblasti kultury a zahraniční spolupráce“ o částku 190.000 Kč

75/5458 7. 8. 2023
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3312 -

Hudební činnost

o

112,4 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5 

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

o

112,4 tis. Kč

75/5458 7. 8. 2023
7. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 dle přílohy č. 8. – 10. předloženého materiálu

75/5458 7. 8. 2023
8. rozhodla

neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a dle odůvodnění předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.