Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 75/5498 ze dne 7. 8. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

75/5498 7. 8. 2023
1. bere na vědomí

žádost organizace Domov pod Bílou horou, příspěvková organizace, IČO 17331633, se sídlem Záhumenní 562/16, 742 21 Kopřivnice, o poskytnutí finančních prostředků do fondu investic na realizaci akce „Tvorba přístupného a responzivního webu organizace“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

75/5498 7. 8. 2023
2. schvaluje

závazný ukazatel “investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2023 organizaci Domov pod Bílou horou, příspěvková organizace, IČO 17331633, ve výši 72 tis. Kč, s účelovým určením na akci "Tvorba přístupného a responzivního webu organizace" s časovou použitelností od 1. 4. 2023 do 31. 12. 2023

75/5498 7. 8. 2023
3. bere na vědomí

žádost organizace Domov NaNovo, příspěvková organizace, IČO 48804860, se sídlem Poštovní 912, Butovice, 742 13 Studénka, o poskytnutí finančních prostředků do fondu investic na realizaci akce Demolice objektu v rámci akce "Rekonstrukce a výstavba objektů ve Skotnici“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

75/5498 7. 8. 2023
4. schvaluje

závazný ukazatel “investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2023 organizaci Domov NaNovo, příspěvková organizace, IČO 48804860, ve výši 275 tis. Kč, s účelovým určením na demolici objektu v rámci projektu "Rekonstrukce a výstavba objektů ve Skotnici“ s časovou použitelností do 31. 12. 2023

75/5498 7. 8. 2023
5. bere na vědomí

žádost organizace Domov NaNovo, příspěvková organizace, IČO 48804860, se sídlem Poštovní 912, Butovice, 742 13 Studénka, o poskytnutí finančních prostředků do fondu investic na pořízení automobilu s bezbariérovou úpravou, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

75/5498 7. 8. 2023
6. schvaluje

závazný ukazatel “investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2023 organizaci Domov NaNovo, příspěvková organizace, IČO 48804860, ve výši 960 tis. Kč, s účelovým určením na pořízení automobilu s bezbariérovou úpravou s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 8. 2023

75/5498 7. 8. 2023
7. rozhodla

a)    snížit akci „Příspěvek na provoz v odvětví sociálních věcí – příspěvkové organizace kraje“ o 347 tis. Kč

b)   navýšit akci „Pořizování movitého majetku - příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí“ o 72 tis. Kč

c)    navýšit finanční prostředky na projekt "Rekonstrukce a výstavba objektů ve Skotnici“ ve výši 275 tis. Kč

75/5498 7. 8. 2023
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

o

347 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

o

 

72 tis. Kč

na § 4354 -

Chráněné bydlení

o

275 tis. Kč

Celkem

o

347 tis. Kč

75/5498 7. 8. 2023
9. bere na vědomí

žádost organizace Domov Duha, příspěvková organizace, IČO 48804886, se sídlem Hřbitovní 1128/41, 741 01 Nový Jičín, o udělení souhlasu zřizovatele s realizací investiční akce „Zhotovení elektrické požární signalizace na budově Hřbitovní“, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

75/5498 7. 8. 2023
10. souhlasí

s provedením stavebních úprav ve výši nad 500 tis. Kč (bez DPH) v rámci akce „Zhotovení elektrické požární signalizace na budově Hřbitovní“, na nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to v budově č. p. 1128, způsob využití občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 433, v k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, předané k hospodaření organizaci Domov Duha, příspěvková organizace, IČO 48804886, dle předloženého materiálu

75/5498 7. 8. 2023
11. bere na vědomí

žádost organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, IČO 00847372, se sídlem Slezská 164, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín, o udělení souhlasu zřizovatele s realizací investiční akce „Rekonstrukce kotelny v objektech Šunychelská“, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

75/5498 7. 8. 2023
12. souhlasí

s provedením stavebních úprav ve výši nad 500 tis. Kč (bez DPH) v rámci akce „Rekonstrukce kotelny v objektech Šunychelská“, na nemovitých věcech ve vlastnictví kraje, a to v budově č. p. 1201, způsob využití zastavěná plocha a nádvoří, která je součástí pozemku parc. č. 1537/7, v k. ú. Nový Bohumín, předané k hospodaření organizaci Domov Jistoty, příspěvková organizace, IČO 00847372, dle předloženého materiálu

75/5498 7. 8. 2023
13. bere na vědomí

žádost organizace Fontána, příspěvková organizace, IČO 71197044, se sídlem Celní 409/3, 748 01 Hlučín, o udělení souhlasu zřizovatele se zpracováním projektové dokumentace v rámci akce „Chráněné bydlení na ulici Karasova v Ostravě“, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

75/5498 7. 8. 2023
14. souhlasí

se zpracováním projektové dokumentace a zajištěním související inženýrské činnosti ve výši nad 500 tis. Kč (bez DPH) v rámci akce „Chráněné bydlení na ulici Karasova v Ostravě“ vztahující se k nemovité věci kraje, a to k pozemku parc. č. 186/16, druh zahrada, v k. ú. Mariánské Hory, předané k hospodaření organizaci Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace, IČO 64628205, dle předloženého materiálu

75/5498 7. 8. 2023
15. bere na vědomí

žádost organizace Domov Letokruhy, příspěvková organizace, IČO 71197010, se sídlem Dukelská 650, 747 87 Budišov nad Budišovkou, o udělení souhlasu zřizovatele s realizací akce „Stavební úpravy a přístavba zahradního altánu“, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

75/5498 7. 8. 2023
16. souhlasí

s provedením stavebních úprav ve výši nad 500 tis. Kč (bez DPH) v rámci akce „Stavební úpravy a přístavba zahradního altánu“, na nemovitých věcech kraje, a to na parc. č. st. 926 bez čp/če, druh jiná stavba, v k. ú. Budišov nad Budišovkou a parc. č. 275/1, druh ostatní plocha, v k. ú. Budišov nad Budišovkou, předaných k hospodaření organizace Domov Letokruhy, příspěvková organizace, IČO 71197010, dle předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.