Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 75/5506 ze dne 7. 8. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 66/4932 ze dne 24.4.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

75/5506 7. 8. 2023
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu na:

a)    dotační program "Podpora romských žáků a studentů středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol v roce 2023" ve výši 171.250 Kč

b)   individuální projekty Operačního programu Jan Amos Komenský, priorita 2 – Vzdělávání ve výši 25.729.137 Kč

dle předloženého materiálu

75/5506 7. 8. 2023
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na dotační program "Podpora romských žáků a studentů středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol v roce 2023" v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutích o poskytnutí dotací

75/5506 7. 8. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

171.250 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

o

171.250 Kč

75/5506 7. 8. 2023
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na realizaci individuálních projektů Operačního programu Jan Amos Komenský, priorita 2 – Vzdělávání v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutích o poskytnutí dotací

75/5506 7. 8. 2023
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

25.729.151 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

o

2.720.495 Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

o

2.358.201 Kč

na § 3127 -

Střední školy

o

18.668.479 Kč

na § 3231 -

Základní umělecké školy

o

1.981.976 Kč

Celkem

25.729.151 Kč

75/5506 7. 8. 2023
6. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

75/5506 7. 8. 2023
7. schvaluje

závazný ukazatel investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic organizacím kraje v odvětví školství dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

75/5506 7. 8. 2023
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

  o

1.013.580 Kč

snižují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

  o

50.000 Kč

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3121 -

Gymnázia

  o

10.185 Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

  o

3.395 Kč

Celkem

13.580 Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3231 -

Základní umělecké školy

o

1.050.000 Kč

75/5506 7. 8. 2023
9. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství s účelovým určením na podporu modernizace a rozvoje ICT a implementace standardu konektivity, infrastruktury a kyberbezpečnosti v rámci akce "Modernizace ICT, implementace standardu konektivity a metodická podpora v oblasti ICT - příspěvkové organizace MSK" dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

 

75/5506 7. 8. 2023
10. schvaluje

závazný ukazatel investiční příspěvek do fondu investic příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství s účelovým určením na podporu modernizace a rozvoje ICT a implementace standardu konektivity, infrastruktury a kyberbezpečnosti v rámci akce "Modernizace ICT, implementace standardu konektivity a metodická podpora v oblasti ICT - příspěvkové organizace MSK" dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

75/5506 7. 8. 2023
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

o

860.000 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3112 -

Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

o

40.000 Kč

na § 3121 -

Gymnázia

o

500.000 Kč

na § 3231 -

Základní umělecké školy

o

180.000 Kč

Celkem

720.000 Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3112 -

Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

o

80.000 Kč

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

o

60.000 Kč

Celkem

140.000 Kč

75/5506 7. 8. 2023
12. souhlasí

s použitím části rezervního fondu k posílení fondu investic organizací

a)    Odborné učiliště a praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 00601594, ve výši 136 tis. Kč na spolufinancování investiční akce Rekonstrukce hygienických zařízení DM, dle předloženého materiálu

b)   Základní umělecká škola Pavla Josefa Vejvanovského, Hlučín, příspěvková organizace, IČO 00849910, ve výši 125 tis. Kč na pořízení hudebních nástrojů

c)    Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 0060152, ve výši 236 tis. Kč na náklady související s opravami dvou bytů v budově Matiční 180/4

75/5506 7. 8. 2023
13. rozhodla

předat organizaci Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00842761, k hospodaření movitý majetek v hodnotě 312.153,38 Kč, uvedený v příloze č. 8 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.