Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 76/5540 ze dne 21. 8. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

76/5540 21. 8. 2023
1. bere na vědomí

a)     žádost Oblastního spolku Českého červeného kříže Opava o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)     žádost Oblastního spolku Českého červeného kříže Ostrava o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

76/5540 21. 8. 2023
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)     poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Opava, IČO 00426482, ve výši 165 tis. Kč na zajištění provozních výdajů, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, dle předloženého materiálu,

b)     poskytnout Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Ostrava, IČO 49593412, neinvestiční účelovou dotaci ve výši 265 tis. Kč a investiční účelovou dotaci ve výši 440 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zajištění provozních výdajů a materiálního vybavení, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, dle předloženého materiálu.

76/5540 21. 8. 2023
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)     uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace s Oblastním spolkem Českého červeného kříže Opava, IČO 00426482, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,

b)     uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s Oblastním spolkem Českého červeného kříže Ostrava, IČO 49593412, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

76/5540 21. 8. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 5279 -

Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené

o

 440 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 5279 -

Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené

o

 440 tis. Kč

76/5540 21. 8. 2023
5. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje žádosti dle bodu 1. a návrhy dle bodu 2. a 3. tohoto usnesení

Zodp.:          Jan Krkoška, MBA

Termín: 7. 9. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.