Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 76/5548 ze dne 21. 8. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

76/5548 21. 8. 2023
1. bere na vědomí

žádost Sdružení obcí Jablunkovska o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

76/5548 21. 8. 2023
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout Sdružení obcí Jablunkovska, IČO 65494636, investiční účelovou dotaci ve výši 142,39 tis. Kč a neinvestiční účelovou dotaci ve výši 155,11 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na úhradu uznatelných nákladů na pořízení vybavení hasičů Sdružení obcí Jablunkovska při protipovodňových zásazích, s termínem použití v období od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2023, dle předloženého materiálu

76/5548 21. 8. 2023
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít smlouvu o poskytnutí účelové dotace se Sdružením obcí Jablunkovska, IČO 65494636, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

76/5548 21. 8. 2023
4. rozhodla

zvýšit neinvestiční finanční prostředky ve výši 155,11 tis. Kč na akci „Ostatní individuální dotace v odvětví krizového řízení“ a zvýšit investiční finanční prostředky ve výši 142,39 tis. Kč na akci „Ostatní individuální dotace v odvětví krizového řízení“

76/5548 21. 8. 2023
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

o

297, 5 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 5512 -

Požární ochrana – dobrovolná část

o

155,11 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 5512 -

Požární ochrana – dobrovolná část

o

142,39 tis. Kč

76/5548 21. 8. 2023
6. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

Zodp.: Jan Krkoška, MBA

Termín: 7. 9. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.