Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 76/5553 ze dne 21. 8. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

76/5553 21. 8. 2023
1. bere na vědomí

žádost subjektu René Pajurek, IČO 44929501, o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „2. ročník Elektrotechnické výstavy Volty.cz“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

76/5553 21. 8. 2023
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu René Pajurek, IČO 44929501, na realizaci projektu „2. ročník Elektrotechnické výstavy Volty.cz“ v maximální výši 150 tis. Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých a uhrazených ode dne 1. 8. 2023 do dne 31. 10. 2023 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

76/5553 21. 8. 2023
3. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví chytrého regionu“ o částku 150 tis. Kč

76/5553 21. 8. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

150 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3636 -

Územní rozvoj

o

150 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.