Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 76/5559 ze dne 21. 8. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

76/5559 21. 8. 2023
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 dle přílohy č. 3–6 předloženého materiálu

76/5559 21. 8. 2023
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 12–15 předloženého materiálu

76/5559 21. 8. 2023
3. bere na vědomí

žádost subjektu Městské kulturní středisko Havířov, IČO 00317985, o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 ve výši 2.000.000 Kč na realizaci projektu „Havířovské slavnosti 2023“, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

76/5559 21. 8. 2023
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2023 subjektu Městské kulturní středisko Havířov, IČO 00317985, na realizaci projektu „Havířovské slavnosti 2023“ ve zkrácené výši 1.500.000 Kč, maximálně však ve výši 80 % uznatelných nákladů projektu s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 30. 11. 2023, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

76/5559 21. 8. 2023
5. rozhodla

a)    navýšit akci rozpočtu „Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury“ o částku 198.000 Kč

b)   navýšit akci rozpočtu „Prezentace kraje v oblasti kultury a zahraniční spolupráce“ o částku 400.000 Kč

c)    navýšit akci rozpočtu „Podpora kulturně kreativního odvětví, včetně audiovizí“ o částku 585.000 Kč

76/5559 21. 8. 2023
6. rozhodla

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

o

585 tis. Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

598 tis. Kč

Celkem

o

1.183 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5 

na § 3313 -

Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií

o

585 tis. Kč

na § 3317 -

Výstavní činnosti v kultuře

o

198 tis. Kč

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

o

400 tis. kč

Celkem

o

1.183 tis. Kč

76/5559 21. 8. 2023
7. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 dle přílohy č. 8–11 předloženého materiálu

76/5559 21. 8. 2023
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje

neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a dle odůvodnění předloženého materiálu

76/5559 21. 8. 2023
9. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1., 2., 3., 4., 7. a 8. tohoto usnesení

Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

Termín: 7. 9. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.