Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 76/5561 ze dne 21. 8. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

76/5561 21. 8. 2023
1. bere na vědomí

žádost společnosti VIA PRO MOTION s.r.o. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zajištění veletrhu RAIL BUSINESS DAYS 2024, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

76/5561 21. 8. 2023
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2023 společnosti VIA PRO MOTION s.r.o., IČO 03542491, v maximální výši 2.000.000 Kč, na zajištění veletrhu RAIL BUSINESS DAYS 2024, s časovou použitelností od 01.01.2024 do 31.07.2024, dle předloženého materiálu a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

76/5561 21. 8. 2023
3. rozhodla

snížit akci rozpočtu kraje „Provozování železniční dráhy“ ve výši 1.300 tis. Kč

76/5561 21. 8. 2023
4. rozhodla

zvýšit akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví dopravy“ ve výši 1.300 tis. Kč

76/5561 21. 8. 2023
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 2241 -

Železniční dráhy

o

1.300 tis. Kč

 

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5         

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

o

1.300 tis. Kč

76/5561 21. 8. 2023
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Radek Podstawka

Termín: 07.09.2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.