Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 76/5592 ze dne 21. 8. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 38/2585 ze dne 28. 2. 2022

č. 57/4115 ze dne 28. 11. 2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15. 12. 2022

č. 14/1727 ze dne 12. 12. 2019

č. 11/1139 ze dne 10. 3. 2023

76/5592 21. 8. 2023
1. bere na vědomí

žádost Osoblažské úzkorozchodné dráhy o. p. s., IČO 02558521, o poskytnutí dotace v celkové výši 3.991.596 Kč na projekt „Pokračování projektových záměrů na Osoblažské úzkorozchodné dráze“

76/5592 21. 8. 2023
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Osoblažské úzkorozchodné dráze o. p. s., IČO 02558521, v maximální výši 3.991.596 Kč, z toho investiční část ve výši 1.000.000 Kč a neinvestiční část ve výši 2.991.596 Kč, na projekt „Pokračování projektových záměrů na Osoblažské úzkorozchodné dráze“, s časovou použitelností od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2024, a uzavřít s touto společností smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

76/5592 21. 8. 2023
3. rozhodla

navýšit objem finančních prostředků alokovaných na akci rozpočtu kraje „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ o 3.991.596 Kč

76/5592 21. 8. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

3.991.596 Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 2143 -

Cestovní ruchu

o

2.991.596 Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 2143 -

Cestovní ruchu

o

1.000.000 Kč

76/5592 21. 8. 2023
5. bere na vědomí

žádost obce Prostřední Bečva, IČO 00304221, o poskytnutí individuální dotace na projekt „Revitalizace Pusteven 2023“ ve výši 500.000 Kč dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

76/5592 21. 8. 2023
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Prostřední Bečva, IČO 00304221, na projekt „Revitalizace Pusteven 2023“ ve výši 500.000 Kč, z toho investiční část ve výši 440.000 Kč a neinvestiční část ve výši 60.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2024 a uzavřít s touto obcí smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

76/5592 21. 8. 2023
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5            

na § 2143 -

Cestovní ruch

o

440 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 2143 -

Cestovní ruch

o

440 tis. Kč

76/5592 21. 8. 2023
8. bere na vědomí

žádost Ski klubu RD Rýmařov, z.s., IČO 27003272, o poskytnutí individuální dotace na projekt „Údržba LBT Rýmařov“ ve výši 282.200 Kč dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

76/5592 21. 8. 2023
9. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Ski klubu RD Rýmařov, z.s., IČO 27003272, na projekt „Údržba LBT Rýmařov“ ve výši 282.200 Kč, s časovou použitelností od 15. 8. 2023 do 30. 4. 2025 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

76/5592 21. 8. 2023
10. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout dofinancovat realizaci projektu „Údržba LBT Rýmařov“ z rozpočtu kraje na rok 2025 ve výši 70.550 Kč

76/5592 21. 8. 2023
11. bere na vědomí

žádost města Vítkov, IČO 00300870, o změnu projektu „Vítkovskem na kole hravě“ dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

76/5592 21. 8. 2023
12. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 03128/2023/RRC s městem Vítkov, IČO 00300870, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

76/5592 21. 8. 2023
13. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit žádosti dle bodů 1, 5, 8 a 11 a návrhy dle bodů 2, 6, 9, 10 a 12 tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška, MBA

Termín: 7. 9. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.