Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 76/5596 ze dne 21. 8. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4596 ze dne 20.2.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

76/5596 21. 8. 2023
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2023 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

76/5596 21. 8. 2023
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2023 náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu, postupem dle čl. VI. a XI. podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

76/5596 21. 8. 2023
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout neposkytnout účelové investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2023 neúspěšným žadatelům, uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu

76/5596 21. 8. 2023
4. rozhodla

snížit objem finančních prostředků alokovaných na dotačních programech

a.    Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje o 29.320 Kč

b.    Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji o 9.170 Kč

c.    Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách o 5.750 Kč

a o tyto finanční prostředky navýšit objem finančních prostředků na dotačním programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2023“

76/5596 21. 8. 2023
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3636 -

Územní rozvoj

o

14,92 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3636 -

Územní rozvoj

o

14,92 tis. Kč

76/5596 21. 8. 2023
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout dofinancovat výplatu druhých splátek dotací v rámci dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2023“ z rozpočtu kraje na rok 2025 ve výši 3.771.060 Kč

76/5596 21. 8. 2023
7. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 1., 2., 3. a 6. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Šárka Šimoňáková

Termín: 7. 9. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.