Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 76/5605 ze dne 21. 8. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 52/4744 ze dne 11.12.2018

č. 38/2599 ze dne 28.2.2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1116 ze dne 13.12.2018

č. 7/656 ze dne 16.3.2022

76/5605 21. 8. 2023
1. bere na vědomí

žádost Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, z.s., IČO 07864507, se sídlem Varenská 1414/1, Moravská Ostrava a Přívoz, 702 00 o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 2.000.000 Kč na období od 1.9.2023 do 30.4.2024, kdy bude celá částka vrácena zpět na účet Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

76/5605 21. 8. 2023
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout Moravskoslezskému paktu zaměstnanosti, z.s., IČO 07864507, návratnou finanční výpomoc z rozpočtu kraje ve výši 2.000.000 Kč na předfinancování aktivit projektu „TRAUTOM – Kompetence pro 21. století“ se splatností nejpozději do 30.4.2024, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

76/5605 21. 8. 2023
3. rozhodla

navýšit objem finančních prostředků alokovaných na akci rozpočtu kraje „Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje“ o 2.000.000 Kč

76/5605 21. 8. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

 Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

2.000.000 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

2.000.000 Kč

76/5605 21. 8. 2023
5. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit žádost dle bodu 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Ing. Šárka Šimoňáková

Termín: 7. 9. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.