Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 76/5625 ze dne 21. 8. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 74/5408 ze dne 17.7.2023

76/5625 21. 8. 2023
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

pozemek parc. č. 1006/8 trvalý travní porost

v k. ú. a obci Harty,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

z vlastnictví **********za kupní cenu 6.680.000 Kč a za podmínky úhrady poplatku spojeného se vkladem práv do katastru nemovitostí

76/5625 21. 8. 2023
2. rozhodla

rozšířit předmět nájmu dle Smlouvy o nájmu Letiště Ostrava – Mošnov ev. č. 0671/2004/POR ze dne 28. 6. 2004, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi krajem a společností Letiště Ostrava, a.s., IČO 26827719, o nemovitou věc specifikovanou v bodě 1. tohoto usnesení, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí

76/5625 21. 8. 2023
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)     prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 00095711, a to:

pozemek parc. č. 1362/2 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci, zejména komunikace na tomto pozemku umístěné,

vše v k. ú. a obci Mošnov,

do vlastnictví společnosti OAMP Infrastructure A-D s.r.o., 28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 19250746, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 360.135 Kč bez DPH a úhrady poplatku spojeného se vkladem práv do katastru nemovitostí

b)     vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím

76/5625 21. 8. 2023
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout nabýt darem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Ostravy, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451, a to:

pozemek parc. č. 822/24 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 822/61 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 822/62 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 822/63 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 822/64 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1522 ostatní plocha,

vše v k. ú. a obci Mošnov,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

do vlastnictví kraje, za podmínky úhrady poplatku spojeného se vkladem práv do katastru nemovitostí

76/5625 21. 8. 2023
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dodatek č. 3 ke Smlouvě o koupi pozemků ev. č. 03137/2019/IM ze dne 20. 12. 2019, uzavřené mezi krajem a společností OAMP Hall B s.r.o., 28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 08698325, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

76/5625 21. 8. 2023
6. rozhodla

a)     snížit akci rozpočtu kraje „Vypořádání pozemků pod stavbami silnic II. a III. třídy“ o částku 4.000 tis. Kč

b)     navýšit akci rozpočtu kraje „Nákup pozemků a ostatních nemovitostí“ o částku 6.680 tis. Kč

76/5625 21. 8. 2023
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

2.680 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 2212 -

Silnice

o

4.000 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

6.680 tis. Kč

76/5625 21. 8. 2023
8. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

přeložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí bod 1. a body 3. až 5. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 7. 9. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.