Půjčka – zaměstnanci LEPO
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 76/5633 ze dne 21. 8. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 72/5337 ze dne 26.6.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

76/5633 21. 8. 2023
1. bere na vědomí

informace o nezbytnosti nastavit pravidla týkající se vybraných akcí reprodukce majetku kraje zejména neočekávaných havárií dle předloženého materiálu

76/5633 21. 8. 2023
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit následující pravidla pro akce reprodukce majetku kraje na rok 2024 a další léta:

a.    v období přípravy rozpočtu na následující rok budou předloženy ke schválení závazky na financování vybraných akcí reprodukce majetku kraje, které jsou v požadavcích zařazeny do kategorie havárie, stav hrozící havárií nebo špatný stavebně technický stav, tak aby mohly být zahájeny úkony související s realizací veřejných zakázek

b.    v návrhu rozpočtu Moravskoslezského kraje na daný rok budou vyčleněny finanční prostředky v minimální výši 50 mil. Kč na neočekávané havárie a úhradu víceprací vzniklých v průběhu roku

c.    v rámci přípravy rozpočtu kraje, při zapojení přebytku hospodaření kraje a při rozdělení významné úspory rozpočtu bude upřednostněno financování akcí reprodukce majetku kraje, které jsou zařazeny do kategorie havárie, stav hrozící havárií nebo špatný stavebně technický stav

76/5633 21. 8. 2023
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit závazky na financování vybraných akcí reprodukce majetku kraje na rok 2024 a další léta dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

76/5633 21. 8. 2023
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit změnu financování akcí reprodukce majetku kraje na rok 2023, změnu závazků Moravskoslezského kraje v dalších letech dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

76/5633 21. 8. 2023
5. schvaluje

snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2023 organizacím:

a.    Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace, IČO 61989274, o částku 5.453.160 Kč, s účelovým určením na realizaci akce " Výměna oken v budově A" s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

b.    Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČO 61989011, o částku 5.621.915 Kč, s účelovým určením na realizaci akce "Rekonstrukce elektroinstalace" s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

za podmínky schválení změn financování akcí reprodukce majetku kraje na rok 2023 zastupitelstvem kraje na jeho zasedání dne 7. 9. 2023 dle bodu 3. tohoto usnesení

76/5633 21. 8. 2023
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3121 -

Gymnázia

o

5.621,91 tis. Kč

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

o

5.453,16 tis. Kč

Celkem

11.075,07 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

11.075,07 tis. Kč

76/5633 21. 8. 2023
7. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje informaci a doporučení dle bodů 1. až 4. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 7. 9. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.