Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 76/5645 ze dne 21. 8. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 52/3728 ze dne 12.9.2022

č. 67/5003 ze dne 9.5.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/550 ze dne 16.12.2021

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

č. 11/1164 ze dne 10.3.2023

76/5645 21. 8. 2023
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit „Způsob výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace pro rok 2023 dle Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb financovaného z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu“ dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

76/5645 21. 8. 2023
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 a stanovit závazné ukazatele pro čerpání dotace v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2023“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

b)   navýšit účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 a upravit závazné ukazatele pro čerpání dotace v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2023“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

c)    zvýšit závazný ukazatel „příspěvek na provoz“ příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí účelově určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 a upravit závazné ukazatele pro čerpání dotace v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2023“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

d)   zvýšit závazný ukazatel „příspěvek na provoz“ příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví účelově určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2023“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

e)    nenavýšit účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2023“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

76/5645 21. 8. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

o

145.047.000 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 4312 -

Odborné sociální poradenství

o

3.663.000 Kč

na § 4344 -

Sociální rehabilitace

o

1.094.000 Kč

na § 4350 -

Domovy pro seniory

o

41.424.000 Kč

na § 4351 -

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

o

20.494.000 Kč

na § 4354 -

Chráněné bydlení

o

2.522.000 Kč

na § 4355 -

Týdenní stacionáře

o

345.000 Kč

na § 4356 -

Denní stacionáře a centra denních služeb

o

8.634.000 Kč

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

o

47.090.975 Kč

na § 4358 -

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

o

1.885.000 Kč

na § 4359 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

o

2.027.000 Kč

na § 4371 -

Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

o

2.089.025 Kč

na § 4372 -

Krizová pomoc

o

274.000 Kč

na § 4373 -

Domy na půl cesty

o

1.000 Kč

na § 4374 -

Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

o

3.743.000 Kč

na § 4375 -

Nízkoprahová zařízení pro děti a  mládež

o

4.355.000 Kč

na § 4376 -

Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra

o

1.427.000 Kč

na § 4377 -

Sociálně terapeutické dílny

o

908.000 Kč

na § 4378 -

Terénní programy

o

3.071.000 Kč

Celkem

o

145.047.000 Kč

76/5645 21. 8. 2023
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit doporučení dle bodů 1. – 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Bc. Jiří Navrátil, MBA

Termín: 7. 9. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.