Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 76/5646 ze dne 21. 8. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 66/4926 ze dne 24.4.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

76/5646 21. 8. 2023
1. rozhodla

snížit akci rozpočtu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji“ o částku 3.725.800 Kč, snížit akci rozpočtu „Program na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji“ o částku 1.171.000 Kč a zvýšit akci rozpočtu „Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje“ na rok 2023 o částku 4.896.800 Kč

76/5646 21. 8. 2023
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

schválit způsob výpočtu výše dotace v rámci dotačního programu „Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2023“ dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

76/5646 21. 8. 2023
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2023“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

b)   neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2023“ žadateli uvedenému v příloze č. 4 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu

76/5646 21. 8. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

o

84.896 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 4312 -

Odborné sociální poradenství

o

2.762 tis. Kč

na § 4344 -

Sociální rehabilitace

o

1.844 tis. Kč

na § 4350 -

Domovy pro seniory

o

16.666 tis. Kč

na § 4351 -

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

o

12.463 tis. Kč

na § 4352 -

Tísňová péče

o

266 tis. Kč

na § 4354 -

Chráněné bydlení

o

2.488 tis. Kč

na § 4355 -

Týdenní stacionáře

o

462 tis. Kč

na § 4356 -

Denní stacionáře a centra denních služeb

o

3.426 tis. Kč

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

o

17.552 tis. Kč

na § 4359 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

o

2.375 tis. Kč

na § 4371 -

Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

o

2.298 tis. Kč

na § 4372 -

Krizová pomoc

o

929 tis. Kč

na § 4373 -

Domy na půl cesty

o

611 tis. Kč

na § 4374 -

Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

o

7.937 tis. Kč

na § 4375 -

Nízkoprahová zařízení pro děti a  mládež

o

2.483 tis. Kč

na § 4376 -

Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra

o

4.671 tis. Kč

na § 4377 -

Sociálně terapeutické dílny

o

640 tis. Kč

na § 4378 -

Terénní programy

o

4.006 tis. Kč

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

o

1.017 tis. Kč

Celkem

o

84.896 tis. Kč

76/5646 21. 8. 2023
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit doporučení dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Bc. Jiří Navrátil, MBA

Termín: 7. 9. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.