Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 76/5654 ze dne 21. 8. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

76/5654 21. 8. 2023
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (tzv. přímé výdaje na vzdělávání) pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem a obcemi na rok 2023 ve výši 665.106 Kč dle předloženého materiálu

76/5654 21. 8. 2023
2. rozhodla

změnit poskytnuté neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem  v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení a příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2023 s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

76/5654 21. 8. 2023
3. schvaluje

snížení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2023 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

76/5654 21. 8. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

665.106 Kč

a

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3111 -

Mateřské školy

o

706.792 Kč

na § 3113 -

Základní školy

o

2.327.108 Kč

na § 3117 -

První stupeň základních škol

o

196.029 Kč

na § 3121 -

Gymnázia

o

147.022 Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

o

366.555 Kč

Celkem

o

3.743.506 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

o

4.408.612 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.