Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 76/5656 ze dne 21. 8. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4649 ze dne 20. 2. 2023

76/5656 21. 8. 2023
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout návratné finanční výpomoci organizacím dle přílohy č. 1 předloženého materiálu v max. výši 5.000 tis. Kč k zajištění profinancování projektů předložených v rámci výzvy č. 7 Operačního programu Spravedlivá transformace, s jednorázovou splatností ihned po obdržení dotace, nejpozději do 31. 12. 2024, a za podmínky doručení Rozhodnutí o poskytnutí dotace na uvedené projekty

76/5656 21. 8. 2023
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižuje

financování

pol. 8124 -

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

 

o

5.242.925 Kč

a

snižují

nedaňové příjmy

pol. 2451 -

Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací

 

o

  5.242.925 Kč

a

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

  o

5.000.000 Kč

a

snižuje

financování

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

491.927 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

o

3.999.682 Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

o

508.391 Kč

76/5656 21. 8. 2023
3. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Návratná finanční výpomoc příspěvkovým organizacím v odvětví školství“ o částku 4.508.073 Kč

76/5656 21. 8. 2023
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

Termín: 7. 9. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.