Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 76/5665 ze dne 21. 8. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

76/5665 21. 8. 2023
1. bere na vědomí

žádost spolku NÁRODOPISNÁ SKUPINA HRČAVA, z. s. ze dne 3. 8. 2023 ve věci poskytnutí dotace na projekt Organizace semináře "Návrat vlka do České republiky – hrozba nebo příležitost?", dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

76/5665 21. 8. 2023
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku NÁRODOPISNÁ SKUPINA HRČAVA, z. s., IČO 05300037, na realizaci projektu Organizace semináře "Návrat vlka do České republiky – hrozba nebo příležitost?" ve výši 197.000 Kč, s časovou použitelností ode dne 1. 9. 2023 do dne 30. 9. 2023 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

76/5665 21. 8. 2023
3. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Propagace v oblasti životního prostředí“ o 197.000 Kč

76/5665 21. 8. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

197,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3741 -

Ochrana druhů a stanovišť

o

197,00 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.