Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 76/5666 ze dne 21. 8. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 65/4857 ze dne 3.4.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

76/5666 21. 8. 2023
1. bere na vědomí

a)    seznam žadatelů navržených pro poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“ pro roky
2023-2024 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   seznam žadatelů, kterým se nenavrhuje poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“ pro roky 2023-2024 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

76/5666 21. 8. 2023
2. rozhodla

navýšit peněžní prostředky v rozpočtu kraje vyčleněné na poskytování dotací v rámci dotačního programu „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“ pro roky 2023-2024 o částku 419.400 Kč

76/5666 21. 8. 2023
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“ pro roky 2023-2024 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b)   neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“ pro roky 2023-2024 žadatelům dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu

76/5666 21. 8. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

a § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

419,40 tis. Kč

                                                                               

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3792 -

Ekologická výchova a osvěta

o

289,40 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3792 -

Ekologická výchova a osvěta

o

130,00 tis. Kč

76/5666 21. 8. 2023
5. ukládá

člence rady kraje

předložit zastupitelstvu kraje doporučení dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: MUDr. Zdeňka Němečková Crkvenjaš, MBA

Termín: 7. 9. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.