Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 77/5707 ze dne 4. 9. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 61/4490 ze dne 6.2.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

77/5707 4. 9. 2023
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu na:

a)    projekt „Síť školních podnikatelských inkubátorů“ (reg. č. CZ.11.3.119/0.0/0.0/18_031/0002222), OP INTERREG V-A Česká republika - Polsko ve výši 17.937,70 Kč (743,84 EUR)

b)   dotační program „Podpora rozvoje dvojjazyčného vzdělávání na středních školách v ČR na rok 2023“ ve výši 144.000 Kč

dle předloženého materiálu

77/5707 4. 9. 2023
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČO 00601322, o částku 17.937,70 Kč (743,84 EUR) s účelovým určením na realizaci individuálního projektu Operačního programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko na projekt „Síť školních podnikatelských inkubátorů“ (reg. č. CZ.11.3.119/0.0/0.0/18_031/0002222) s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

77/5707 4. 9. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

17.938 Kč

 

 

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3122 -

Střední odborné školy

o

17.938 Kč

77/5707 4. 9. 2023
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00842753, s účelovým určením na dotační program „Podpora rozvoje dvojjazyčného vzdělávání na středních školách v ČR na rok 2023“ o částku 144.000 Kč, s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

77/5707 4. 9. 2023
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

144.000 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3121 -

Gymnázia

o

144.000 Kč

77/5707 4. 9. 2023
6. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství s účelovým určením na podporu výuky anglického jazyka zapojením rodilých mluvčích ve školním roce 2023/2024 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností od 1. 9. 2023 do 31. 7. 2024 

77/5707 4. 9. 2023
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

o

8.838.000 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3121 -

Gymnázia

o

2.844.000 Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

o

2.682.000 Kč

na § 3127 -

Střední školy

o

3.312.000 Kč

Celkem

8.838.000 Kč

77/5707 4. 9. 2023
8. souhlasí

s použitím části rezervního fondu k posílení fondu investic organizace Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČO 00602094, ve výši 494 tis. Kč na realizaci akce „Havárie odpadní kanalizace WC a řad tělocvična“, dle předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.