Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 28. 2. 2017

Rada kraje

8/475 28. 2. 2017
1. schvaluje

program 8. schůze rady kraje konané dne 28. 2. 2017

Rada kraje

8/476 28. 2. 2017
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla a paní Jarmily Uvírové, o ověření zápisu ze 7. schůze rady kraje, konané dne 7. 2. 2017

8/476 28. 2. 2017
2. volí

ověřovatele zápisu z 8. schůze rady kraje, konané dne 28. 2. 2017:

-      Ing. Jaroslav Kania

-      Mgr. Stanislav Folwarczny

Rada kraje

v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Jablunkov č. p. 442, Jablunkov PSČ 739 91, IČ 27835545, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

k usnesení rady kraje

č. 46/3462 ze dne 24. 6. 2014

8/477 28. 2. 2017
1. schvaluje

návrh plnění ve prospěch členů představenstva dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Jablunkov č.p. 442, Jablunkov, PSČ 739 91, IČ 27835545, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

k usnesení rady kraje

č. 4/207 ze dne 22. 12. 2016

8/478 28. 2. 2017
1. schvaluje

návrh smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a představenstva dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

8/479 28. 2. 2017
1. bere na vědomí

dopis Výboru pro veřejný dohled nad auditem ze dne 20. 1. 2017 ve věci informování o povinnosti zřídit výbory pro audit dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

8/479 28. 2. 2017
2. schvaluje

obsah odpovědi na dopis uvedený v bodě 1. tohoto usnesení, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 3/146 ze dne 6. 12. 2016

č. 4/203 ze dne 22. 12. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/70 ze dne 22. 12. 2016

8/480 28. 2. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout podle § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o účasti Moravskoslezského kraje v obchodní společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a.s., IČ 25379631, a o úplatném nabytí 8 ks akcií na jméno této obchodní společnosti, o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000 Kč

8/480 28. 2. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít smlouvu o převodu akcií se společností Agentura pro regionální rozvoj, a. s., IČ 47673168, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

8/480 28. 2. 2017
3. navrhuje

zastupitelstvu kraje

delegovat jako zástupce Moravskoslezského kraje na valných hromadách obchodní společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a.s., IČ 25379631, prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., hejtmana kraje, a náhradníka Ing. Jaroslava Kaniu, náměstka hejtmana kraje, a to za podmínky nabytí akcií krajem dle bodu 1. tohoto usnesení

8/480 28. 2. 2017
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 6202 -

Nákup majetkových podílů

o

407,6 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 6201 -

Nákup akcií

o

407,6 tis. Kč

8/480 28. 2. 2017
5. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit návrh dle bodů 1. – 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 16. 3. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8379 ze dne 6. 9. 2016

8/481 28. 2. 2017
1. bere na vědomí

Plán souvislých oprav silnic II. a III. tříd v roce 2017 hrazených z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a Plán souvislých oprav silnic II. a III. tříd v roce 2017 hrazených z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

8/481 28. 2. 2017
2. souhlasí

s Plánem souvislých oprav silnic II. a III. tříd v roce 2017 hrazených z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu Plán souvislých oprav silnic II. a III. tříd v roce 2017 hrazených z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

8/481 28. 2. 2017
3. pověřuje

příspěvkovou organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, IČO 00095711, nabýt finanční prostředky z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury za účelem financování souvislých oprav silnic II. a III. třídy, dle předloženého materiálu

8/481 28. 2. 2017
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout podle § 36 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, převzít ručitelský závazek za Správu silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizaci, IČO 00095711 (příjemce dotace) za rok 2017 ve výši odpovídající výši povinného procentuálního podílu, avšak maximálně ve výši 40 mil. Kč, na zajištění spoluúčasti financování výstavby modernizace, oprav a údržby silnic II. a III. třídy náležících do vlastnictví kraje v rámci poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů v roce 2017, za podmínky, že rada kraje rozhodne uzavřít smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017, dle předloženého materiálu

8/481 28. 2. 2017
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1. a návrh dle bodu 4. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 16. 3. 2017

Rada kraje

8/482 28. 2. 2017
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Úpravy objektu na ulici Šunychelská včetně vybudování bydlení komunitního typu“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

8/482 28. 2. 2017
2. prohlašuje

že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Úpravy objektu na ulici Šunychelská včetně vybudování bydlení komunitního typu“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

8/482 28. 2. 2017
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Úpravy objektu na ulici Šunychelská včetně vybudování bydlení komunitního typu“, a to:

členové:

Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

náhradníci:

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

8/482 28. 2. 2017
4. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Úpravy objektu na ulici Šunychelská včetně vybudování bydlení komunitního typu“, a to:

členové:

Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový

Ing. Jaromír Kožusznik, odbor investiční a majetkový

Mgr. Daniel Rychlik, odbor sociálních věcí

Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

náhradníci:

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

Ing. Štěpán Hendrych, odbor investiční a majetkový

Mgr. Aleš Neuwirth, odbor sociálních věcí

Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje

8/483 28. 2. 2017
1. rozhodla

zahájit otevřené nadlimitní zadávací řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem "Silnice II/468 Třinec - ul. Nádražní a Těšínská k MUK I/11 vč. zárubních zdí“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu

8/483 28. 2. 2017
2. prohlašuje

že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Silnice II/468 Třinec - ul. Nádražní a Těšínská k MUK I/11 vč. zárubních zdí“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

8/483 28. 2. 2017
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Silnice II/468 Třinec - ul. Nádražní a Těšínská k MUK I/11 vč. zárubních zdí“, a to:

členové:

Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

náhradníci:

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

8/483 28. 2. 2017
4. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Silnice II/468 Třinec - ul. Nádražní a Těšínská k MUK I/11 vč. zárubních zdí“, a to:

členové:

Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový

Ing. Boris Drápela, odbor investiční a majetkový

Ing. Ivo Muras, odbor dopravy a silničního hospodářství

Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů

Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

MSc. Róbert Masarovič, člen zastupitelstva kraje

náhradníci:

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

Ing. Jiří Večeřa, odbor investiční a majetkový

Ing. Libor Částka, odbor dopravy a silničního hospodářství

Ing. Hana Kraussová, odbor evropských projektů

Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. Josef Alexander Matera, člen zastupitelstva kraje

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 4/211 ze dne 22. 12. 2016

č. 109/8455 ze dne 15. 9. 2016

8/484 28. 2. 2017
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Silnice II/464 v úseku hr. okresu Opava – Bílovec“ níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovým číslem:

3.       JANKOSTAV s.r.o.

Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava

IČO: 25855581

6.       VÁHOSTAV – SK, a.s

Priemyslná 6, 821 09 Bratislava

IČO: 31356648

7.       KARETA s.r.o.

Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

IČO: 62360213

8/484 28. 2. 2017
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Silnice II/464 v úseku hr. okresu Opava – Bílovec“, a to v pořadí:

11.     STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČO: 60838744

         

za cenu nejvýše přípustnou 17.479.411,59 Kč bez DPH

10.     COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČO: 26177005

za cenu nejvýše přípustnou 17.783.877,78 Kč bez DPH

8.       SWIETELSKY stavební s.r.o.

Pražská třída 495/58, 370 04 České Budějovice 3

IČO: 48035599

za cenu nejvýše přípustnou 17.787.699,61 Kč bez DPH

Rada kraje

8/485 28. 2. 2017
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k veřejné zakázce na služby s názvem „Zpracování projektové dokumentace, výkon IČ a autorský dozor "Pavilon L - stavební úpravy (Slezská nemocnice v Opavě, p.o.)"“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele a následným zasláním výzvy dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

8/485 28. 2. 2017
2. prohlašuje

že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Zpracování projektové dokumentace, výkon IČ a autorský dozor "Pavilon L - stavební úpravy (Slezská nemocnice v Opavě, p.o.)"“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

8/485 28. 2. 2017
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Zpracování projektové dokumentace, výkon IČ a autorský dozor "Pavilon L - stavební úpravy (Slezská nemocnice v Opavě, p.o.)"“, a to:

členové:

Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

náhradníci:

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

8/485 28. 2. 2017
4. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Zpracování projektové dokumentace, výkon IČ a autorský dozor "Pavilon L - stavební úpravy (Slezská nemocnice v Opavě, p.o.)"“, a to:

členové:

Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový

Ing. Petr Kocich, odbor investiční a majetkový

Ing. Vratislava Krnáčová, odbor zdravotnictví

Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

náhradníci:

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

Ing. Jaromír Kožusznik, odbor investiční a majetkový

Mgr. Marta Gužíková, odbor zdravotnictví

Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje

8/486 28. 2. 2017
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, s názvem „Evaluace projektu Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III“

8/486 28. 2. 2017
2. rozhodla

vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

7. EuroPartners Consulting, s.r.o.

se sídlem Praha 8, Bohnice, Poznaňská 451/20

IČ 25754190

za nejvýše přípustnou cenu 220.000 Kč bez DPH

Rada kraje

8/487 28. 2. 2017
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 27 zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem „Překladatelské a tlumočnické služby na rok 2017“

8/487 28. 2. 2017
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem

2.    PRESTO-PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM s.r.o.

       se sídlem: Na Příkopě 988/31, 110 00 Praha – Staré Město

       IČ 26473194

za položkové ceny v Kč uvedené ve smlouvě dodavatele; maximální výše plnění ze smlouvy bude činit 743.801,65 Kč bez DPH, tj. 900.000 Kč vč. DPH

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 7/427 ze dne 7. 2. 2017

8/488 28. 2. 2017
1. rozhodla

doplnit složení hodnotící komise jmenované usnesením rady kraje č. 7/427 ze dne 7.2.2017 v bodě 4. tak, že budou členové komise a náhradníci doplněni o tyto osoby:

člen:

Mgr. Richard Koliba, advokát

náhradník:

Mgr. Tomáš Jakubík, advokát

Rada kraje

8/489 28. 2. 2017
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Poskytování služeb technické podpory pro IBC - licence Oracle“

8/489 28. 2. 2017
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

1. Oracle Czech s.r.o.

se sídlem: U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČ: 61498483

za cenu nejvýše přípustnou 273.049,25 Kč bez DPH

Rada kraje

8/490 28. 2. 2017
1. rozhodla

zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu pod označením „Zajištění služby „unikátní článek““, poř. č. 33/2017 v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje

Rada kraje

8/491 28. 2. 2017
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, s názvem „Výkon inženýrské a investorské činnosti včetně výkonu TDS – Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa“

8/491 28. 2. 2017
2. rozhodla

vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

1. ENVIROAD s.r.o.

se sídlem Ruská 398/43, 703 00 Ostrava

IČ 25394436

za nejvýše přípustnou cenu 385.000 Kč bez DPH

Rada kraje

8/492 28. 2. 2017
1. rozhodla

poskytnout věcné dary cílové skupině v rámci projektu „Podporujeme hrdinství, které není vidět“, v letech 2017 – 2018, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 18/1880 ze dne 25. 2. 2016

8/493 28. 2. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí informaci o změnách projektu „i-AIR REGION“ předloženého do programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

8/493 28. 2. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 2. usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1880 ze dne 25. 2. 2016 původní profinancování a kofinancování v letech 2016 – 2019 na roky 2018 – 2021

8/493 28. 2. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 3. usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1880 ze dne 25. 2. 2016 z původní doby udržitelnosti v letech 2020 – 2026 na roky 2022 – 2027

8/493 28. 2. 2017
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dohodu o spolupráci na projektu „i-AIR REGION“ předkládaného do Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, se subjekty:

a.    Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava, Česká republika, IČ 00576310

b.    Województwo Śląskie, ul. Ligonia 43, 40-037 Katowice, Polská republika, IČ 276254650

c.    Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba, Česká republika, IČ 61989100

d.    Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, ul. Zamkowa 1, 41-803 Zabrze, Polská republika, IČ 000025945

e.    Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska, Hlavní třída 147/1a, 737 01 Český Těšín, Česká republika, IČ 68149468

f.     Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza“, Rynek 18, 43-400 Cieszyn, Polská republika, IČ 070940415

8/493 28. 2. 2017
5. rozhodla

předložit žádost o podporu projektu „i-AIR REGION“ předkládaný do Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, prioritní osy 4 Spolupráce institucí a komunit

8/493 28. 2. 2017
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrhy bodů 1. – 4. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 16. 3. 2017

Rada kraje

8/494 28. 2. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

prominout pohledávku Moravskoslezského kraje ve výši 227.249,00 Kč vůči organizaci Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, IČ 00845299, podle  § 36 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého materiálu

8/494 28. 2. 2017
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 16. 3. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 102/7901 ze dne 7.6.2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 20/2089 ze dne 23.6.2016

8/495 28. 2. 2017
1. rozhodla

předložit žádost o poskytnutí neinvestiční dotace Statutárnímu městu Ostrava, IČ 00845451, a Statutárnímu městu Opava, IČ 00300535, na realizaci aktivit projektu „RESOLVE-Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy“–„RESOLVE-Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu)“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

8/495 28. 2. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dohodu o spolupráci pro projekt „RESOLVE-Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy“–„RESOLVE-Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu)“ realizovaného v rámci nadnárodního programu INTERREG EUROPE financovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, se subjekty:

Statutární město Ostrava

se sídlem: Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

IČ: 00845451

 

Statutární město Opava

se sídlem: Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava

IČ: 00300535

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

8/495 28. 2. 2017
3. bere na vědomí

žádost Statutárního města Ostravy, IČ 00845451, o poskytnutí neinvestiční dotace na úhradu výdajů při realizaci aktivit projektu „RESOLVE-Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy“–„RESOLVE-Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu)“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

8/495 28. 2. 2017
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci Statutárnímu městu Ostrava, IČ 00845451, v maximální výši 301.000 Kč, na úhradu výdajů při realizaci aktivit projektu „RESOLVE-Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy“–„RESOLVE-Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu)“ s časovou použitelností od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2021, dle předloženého materiálu

8/495 28. 2. 2017
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít se Statutárním městem Ostrava, IČ 00845451, Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

8/495 28. 2. 2017
6. bere na vědomí

žádost Statutárního města Opavy, IČ 00300535, o poskytnutí neinvestiční dotace na úhradu výdajů při realizaci aktivit projektu „RESOLVE-Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy“–„RESOLVE-Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu)“, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

8/495 28. 2. 2017
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci Statutárnímu městu Opava, IČ 00300535, v maximální výši 301.000 Kč, na úhradu výdajů při realizaci aktivit projektu „RESOLVE-Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy“–„RESOLVE-Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu)“ s časovou použitelností od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2021, dle předloženého materiálu

8/495 28. 2. 2017
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít se Statutárním městem Opava, IČ 00300535, Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

8/495 28. 2. 2017
9. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout přijmout neinvestiční dotaci z rozpočtu Statutárního města Ostravy, IČ 00845451, v maximální výši 45.150 Kč, jako spoluúčast na realizaci aktivit projektu „RESOLVE-Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy“–„RESOLVE-Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu)“, dle předloženého materiálu

8/495 28. 2. 2017
10. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít se Statutárním městem Ostrava, IČ 00845451, Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Statutárního města Ostravy, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

8/495 28. 2. 2017
11. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout přijmout neinvestiční dotaci z rozpočtu Statutárního města Opavy, IČ 00300535, v maximální výši 45.150 Kč, jako spoluúčast na realizaci aktivit projektu „RESOLVE-Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy“–„RESOLVE-Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu)“, dle předloženého materiálu

8/495 28. 2. 2017
12. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít se Statutárním městem Opava, IČ 00300535, Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Statutárního města Opavy, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

8/495 28. 2. 2017
13. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 2) až 12) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 16. 3. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 75/6127 ze dne 18.8.2015

č. 3/119 ze dne 6.12.2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 16/1624 ze dne 25.9.2015

č. 2/69 ze dne 22.12.2016

č. 2/28 ze dne 22.12.2016

8/496 28. 2. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout ukončit přípravu projektů financovatelných z Integrovaného regionálního operačního programu:

a)    „Modernizace výuky jazyků v SŠ MSK (pro SVL)“

b)   „Podpora jazykového a digitálního vzdělávání“

c)    „Učebny CAD/CAM programování“

8/496 28. 2. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Podpora jazykového vzdělávání v SŠ MSK“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady projektu 25.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2017 – 2018

8/496 28. 2. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

změnit název projektů financovatelných z Integrovaného regionálního operačního programu:

a)    „Modernizace IT vybavení škol zřizovaných Moravskoslezským krajem“ na „Podpora digitálního vzdělávání v SŠ MSK“

b)   „Učebny Automatizace/Mechatroniky a robotiky“ na „Výuka pro Průmysl 4.0“

8/496 28. 2. 2017
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekty předkládané do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Infrastruktura pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, do výzvy vyhlášené prostřednictvím Integrované územní investice ostravské aglomerace:

a)    „Podpora digitálního vzdělávání v SŠ MSK“ ve výši 25.000.000 Kč

b)   „Podpora jazykového vzdělávání v SŠ MSK“ ve výši 25.000.000 Kč

c)    „Výuka pro Průmysl 4.0“ ve výši 30.000.000 Kč

8/496 28. 2. 2017
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zajistit udržitelnost projektů předkládaných do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Infrastruktura pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, do výzvy vyhlášené prostřednictvím Integrované územní investice ostravské aglomerace v letech 2019 - 2023:

a)    „Podpora digitálního vzdělávání v SŠ MSK“ v maximální výši 700.000 Kč

b)   „Podpora jazykového vzdělávání v SŠ MSK“ v maximální výši 1.300.000 Kč

c)    „Výuka pro Průmysl 4.0“ v maximální výši 8.430.000 Kč

8/496 28. 2. 2017
6. rozhodla

předložit žádosti o podporu do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Infrastruktura pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, za podmínky schválení profinancování a kofinancování projektů v zastupitelstvu kraje:

a)    „Podpora digitálního vzdělávání v SŠ MSK“

b)   „Podpora jazykového vzdělávání v SŠ MSK“

c)    „Výuka pro Průmysl 4.0“

8/496 28. 2. 2017
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

400,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3121 -

Gymnázia

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

180,00 tis. Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

220,00 tis. Kč

Celkem

400,00 tis. Kč

8/496 28. 2. 2017
8. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1) až 5) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 16. 3. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1161 ze dne 5.3.2015

8/497 28. 2. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout schválit zahájení přípravy projektu „Podpora služeb sociální prevence 4“

8/497 28. 2. 2017
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) tohoto usnesení

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 16. 3. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22.12.2016

8/498 28. 2. 2017
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

přijaté sankční platby a vratky transferů

na § 6402 -

Finanční vypořádání minulých let

 

pol.  2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů

o

638,14 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

638,14 tis. Kč

8/498 28. 2. 2017
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

70,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol.  5179 -

Ostatní nákupy jinde nezařazené

o

70,00 tis. Kč

8/498 28. 2. 2017
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4339 -

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

55,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4339 -

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

pol.  5136 -

Knihy, učební pomůcky a tisk

o

5,00 tis. Kč

pol.  5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

50,00 tis. Kč

Celkem

55,00 tis. Kč

8/498 28. 2. 2017
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí

a politiky zaměstnanosti

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

235,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí
a politiky zaměstnanosti

pol.  5164 -

Nájemné

o

150,00 tis. Kč

pol.  5173 -

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

o

15,00 tis. Kč

pol.  5175 -

Pohoštění

o

70,00 tis. Kč

Celkem

235,00 tis. Kč

8/498 28. 2. 2017
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

58,12 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol.  5021 -

Ostatní osobní výdaje

o

15,12 tis. Kč

pol.  5164 -

Nájemné

o

15,00 tis. Kč

pol.  5167 -

Služby školení a vzdělávání

o

28,00 tis. Kč

Celkem

58,12 tis. Kč

8/498 28. 2. 2017
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

0,01 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol.  6119 -

Ostatní nákupy jinde nezařazené

o

0,01 tis. Kč

8/498 28. 2. 2017
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

27,02 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

pol.  5175 -

Pohoštění

o

27,02 tis. Kč

8/498 28. 2. 2017
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

500,04 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol.  5021 -

Ostatní osobní výdaje

o

372,00 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

93,00 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

33,48 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

1,56 tis. Kč

Celkem

500,04 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 112/8696 ze dne 18. 10. 2016

8/499 28. 2. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, č. smlouvy 03632/2015/EP k projektu „Smart akcelerátor RIS 3 strategie“ realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s organizací Agentura pro regionální rozvoj a.s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168

8/499 28. 2. 2017
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 16. 3. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 16/1633 ze dne 25. 9. 2015

č. 21/2245 ze dne 22. 9. 2016

8/500 28. 2. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

nahradit text bodu 16) usnesení č. 16/1633 ze dne 25. 9. 2015 textem tohoto znění:

„rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt „Podpora rozvoje rodičovských kompetencí“ předkládaného do Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj s chudobou v letech 2017 – 2021 v celkové výši 11.200.000 Kč“

8/500 28. 2. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 3) usnesení zastupitelstva kraje č. 21/2245 ze dne 22. 9. 2016 termín realizace projektu “Interdisciplinární spolupráce v soudním regionu Nový Jičín“ z let 2017 – 2019 na 2017 – 2020

8/500 28. 2. 2017
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit doporučení dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 16. 3. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

8/501 28. 2. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Jednotný evidenční systém sbírek a publikační portál“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady projektu 11.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2017 - 2020

8/501 28. 2. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Jednotný informační sociální systém pro příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady projektu 11.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2017 - 2020

8/501 28. 2. 2017
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

 

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

980,00 tis. Kč

 

a

 

zvyšují

běžné výdaje

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

pol.  5168 -

Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

o

490,00 tis. Kč

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

pol.  5168 -

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi

o

490,00 tis. Kč

Celkem

980,00 tis. Kč

8/501 28. 2. 2017
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1) – 2) navrhovaného usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 16. 3. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

8/502 28. 2. 2017
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

140 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5179 -

Ostatní nákupy jinde nezařazené

o

140 tis. Kč

8/502 28. 2. 2017
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

10 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5163 -

Služby peněžních ústavů

o

10 tis. Kč

8/502 28. 2. 2017
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 20,8 tis. Kč

8/502 28. 2. 2017
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6402 -

Finanční vypořádání minulých let

pol. 2223 -

Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi

o

20,8 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

20,8 tis. Kč

8/502 28. 2. 2017
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

Pol. 5169 -

Nájemné

o

4 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5154 -

Elektrická energie

o

4 tis. Kč

8/502 28. 2. 2017
6. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 253,52 tis. Kč

8/502 28. 2. 2017
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6402 -

Finanční vypořádání minulých let

pol. 2223 -

Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a  obcemi

o

253,52 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

253,52 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 86/6932 ze dne 17.12.2015

č. 110/8476 ze dne 22.9.2016

č. 101/7759 ze dne 24.5.2016

č. 100/7643 ze dne 3.5.2016

č. 98/7576 ze dne 21.4.2016

č. 107/8303 ze dne 23.8.2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1762 ze dne 17.12.2015

8/503 28. 2. 2017
1. bere na vědomí

žádosti o změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla

a)     v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ vyhlášeného dne 18. 12. 2015,

b)     v rámci individuálních dotací na výměnu zdrojů vytápění žadatelům, kteří podali žádosti do dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ vyhlášeného dne 18. 12. 2015 a jejichž žádosti nemohly být z důvodu vyčerpání finančních prostředků v tomto dotačním programu uspokojeny,

vše dle příloh č. 11 až 20 předloženého materiálu

8/503 28. 2. 2017
2. rozhodla

schválit změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a uzavřít s žadateli příslušné smlouvy o poskytnutí dotace a dohody o narovnání ke smlouvám o poskytnutí dotace, vše dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

8/503 28. 2. 2017
3. bere na vědomí

žádost o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ vyhlášeného dne 18. 12. 2015 dle přílohy č. 21 předloženého materiálu

8/503 28. 2. 2017
4. rozhodla

schválit prodloužení realizace výměny zdroje tepla a uzavřít s žadatelem příslušnou dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace, vše dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

8/503 28. 2. 2017
5. rozhodla

uzavřít s žadateli

a)     Dita Götzingerová, pořadové číslo žádosti 3143, dohodu o narovnání dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

b)     Vojtěch Korytář, pořadové číslo žádosti 2176, dohodu o narovnání dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

8/503 28. 2. 2017
6. bere na vědomí

žádost pana Rostislava Kostelňáka, ********** o převedení individuální dotace na výměnu zdroje vytápění dle přílohy č. 22 předloženého materiálu

8/503 28. 2. 2017
7. rozhodla

zrušit v příloze č. 1 usnesení č. 110/8476 ze dne 22. 9. 2016 poskytnutí individuální dotace na výměnu zdroje vytápění a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace žadatelce Jaroslavě Kostelňákové, pořadové číslo žádosti 4616, z důvodů uvedených v předloženém materiálu

8/503 28. 2. 2017
8. rozhodla

neposkytnout dotaci z rozpočtu kraje na výměnu zdroje vytápění žadatelce Jaroslavě Kostelňákové, pořadové číslo žádosti 4616, z důvodů uvedených v předloženém materiálu

8/503 28. 2. 2017
9. rozhodla

poskytnout dotaci z rozpočtu kraje na výměnu zdrojů vytápění ve výši 127.500,-- Kč panu Rostislavu Kostelňákovi, ********** a uzavřít s ním smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

8/503 28. 2. 2017
10. rozhodla

zrušit v příloze č. 1 usnesení č. 110/8476 ze dne 22. 9. 2016 poskytnutí individuální dotace na výměnu zdroje vytápění a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace žadatelům uvedeným v příloze č. 23 předloženého materiálu

8/503 28. 2. 2017
11. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout dotaci z rozpočtu kraje na výměnu zdrojů vytápění žadatelům, kteří podali žádost do dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ vyhlášeného dne 18. 12. 2015 a jejichž žádost nemohla být z důvodu vyčerpání finančních prostředků v tomto dotačním programu uspokojena, dle přílohy č. 23 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

8/503 28. 2. 2017
12. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu návrh dle bodu 11) tohoto usnesení

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 16. 3. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8420 ze dne 6. 9. 2016

8/504 28. 2. 2017
1. schvaluje

aktualizaci podmínek dotačního programu „Program podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tis. obyvatel (RRC/10/2016)“, včetně jeho příloh, vyhlášeném usnesením rady kraje č. 108/8420 ze dne 6. 9. 2016, s účinností od 1. 3. 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

8/505 28. 2. 2017
1. rozhodla

poskytnout věcný dar pro velvyslance Státu Palestina, pana J.E. p. Khaled M.Q. Alattrashe, který navštíví dne 3. 3. 2017 stánek Moravskoslezského kraje na veletrhu Motocykl 2017 na základě pozvání náměstka hejtmana kraje, pana Jana Krkošky, a to křišťálovou mísu Voluta zn. Caesar Crystal Bohemia v hodnotě 2.579,90 Kč, dle předloženého materiálu

8/505 28. 2. 2017
2. rozhodla

poskytnout věcný dar pro ministryni cestovního ruchu Státu Palestina, paní Rule Ma´yah která navštíví dne 3. 3. 2017 stánek Moravskoslezského kraje na veletrhu Motocykl 2017 na základě pozvání náměstka hejtmana kraje, pana Jana Krkošky, a to křišťálovou vázu Romatic zn. Caesar Crystal Bohemia v hodnotě 3 037,90 Kč, dle předloženého materiálu

8/505 28. 2. 2017
3. rozhodla

poskytnout věcný dar řediteli společnosti INCHEBA EXPO PRAHA spol. s.r.o. Ing. Drahomíru Medvědovi za úspěšnou realizaci partnerství Moravskoslezského kraje na veletrhu Holiday World Praha, který navštíví dne 3. 3. 2017 stánek Moravskoslezského kraje na veletrhu Motocykl 2017 na základě pozvání náměstka hejtmana kraje, pana Jana Krkošky, a to křišťálovou mísu Bowl Romantic v hodnotě 2435,25 Kč, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 69/5700 ze dne 9.6.2015

č. 85/6819 ze dne 8.12.2015

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 15/1525 ze dne 25.6.2015

č. 17/1761 ze dne 17.12.2015

8/506 28. 2. 2017
1. bere na vědomí

a)    žádost společnosti ATEKO, s.r.o., IČ 47974745, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   žádost společnosti LabControl s.r.o., IČ 27850544, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

c)    žádost společnosti ING corporation, spol. s r.o., IČ 14613794, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

d)   žádost společnosti EKOM CZ a.s., IČ 26462061, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

8/506 28. 2. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

a)    rozhodnout uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02246/2015/RRC se společností ATEKO, s.r.o. IČ 47974745, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

b)   rozhodnout uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00347/2016/RRC se společností LabControl s.r.o., IČ 27850544, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

c)    rozhodnout uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00324/2016/RRC se společností ING corporation, spol. s r.o., IČ 14613794, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

d)   rozhodnout uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00348/2016/RRC se společností EKOM CZ a.s., IČ 26462061, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

8/506 28. 2. 2017
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 16. 3. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 90/7152 ze dne 9.2.2016

č. 102/7907 ze dne 7.6.2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 18/1887 ze dne 25.2.2016

č. 20/2102 ze dne 23.6.2016

8/507 28. 2. 2017
1. bere na vědomí

žádost příjemců o uzavření dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu

8/507 28. 2. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

a)    rozhodnout uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01558/2016/RRC s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava, IČ 61989100, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

b)   rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01212/2016/RRC s Ostravskou univerzitou, IČ 61988987, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

c)    rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01209/2016/RRC se Slezskou univerzitou v Opavě, IČ 47813059, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

8/507 28. 2. 2017
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 16. 3. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

8/508 28. 2. 2017
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí dotace subjektu Slezské zemské dráhy, o.p.s., IČ 26819856, ve výši 680.000 Kč na projekt „Provoz parních vlaků Slezských zemských drah“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

8/508 28. 2. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci subjektu Slezské zemské dráhy, o.p.s., IČ 26819856, maximálně ve výši 680.000 Kč, na projekt „Provoz parních vlaků Slezských zemských drah“, s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, a uzavřít se subjektem Slezské zemské dráhy, o.p.s., smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

8/508 28. 2. 2017
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 16. 3. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

8/509 28. 2. 2017
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí dotace subjektu Mikroregion Hvozdnice, IČ 71194410, ve výši 300.000 Kč na provozování páteční a víkendové vlakové dopravy na železniční trati č. 314 Opava – Jakartovice – Svobodné Heřmanice v období od 2. 6. 2017 – 1. 10. 2017, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

8/509 28. 2. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci subjektu Mikroregion Hvozdnice, IČ 71194410, maximálně ve výši 300.000 Kč na zajištění páteční a víkendové vlakové dopravy na železniční trati č. 314 Opava – Jakartovice – Svobodné Heřmanice v období od 2. 6. 2017 do 1. 10. 2017, s časovou použitelností od 1. 5. 2017 do 15. 11. 2017, a uzavřít se subjektem Mikroregion Hvozdnice, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

8/509 28. 2. 2017
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

zodp.: Jan Krkoška

termín: 16. 3. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

8/510 28. 2. 2017
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí dotace subjektu NÁRODOPISNÁ SKUPINA HRČAVA, z. s., IČ 05300037, ve výši 60.000 Kč na projekt „V. Hrčavské ostatky“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

8/510 28. 2. 2017
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci subjektu NÁRODOPISNÁ SKUPINA HRČAVA, z. s., IČ 05300037, maximálně ve výši 60.000 Kč na projekt „V. Hrčavské ostatky“, s časovou použitelností od 1. 2. 2017 do 31. 3. 2017, a uzavřít se subjektem NÁRODOPISNÁ SKUPINA HRČAVA, z. s., smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

8/511 28. 2. 2017
1. bere na vědomí

žádost subjektu Kováři Moravskoslezského kraje, z. s., IČ 01881841, o  poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 200.000 Kč na projekt Kovářské sonáty 2017 dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

8/511 28. 2. 2017
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 50.000 Kč subjektu Kováři Moravskoslezského kraje, z. s., IČ 01881841, na projekt Kovářské sonáty 2017, s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 30. 9. 2017, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu, a uzavřít se subjektem Kováři Moravskoslezského kraje, z. s., smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

8/512 28. 2. 2017
1. bere na vědomí

žádost subjektu OUTDOOR FILMS s.r.o., IČ 28614593, o  poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 200.000 Kč na projekt 15. ročník Mezinárodního festivalu outdoorových filmů 2017 dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

8/512 28. 2. 2017
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 100.000 Kč subjektu OUTDOOR FILMS s.r.o., IČ 28614593, na projekt 15. ročník Mezinárodního festivalu outdoorových filmů 2017, s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu, a uzavřít se subjektem OUTDOOR FILMS s.r.o. smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

8/513 28. 2. 2017
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

490 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje            

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

600 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

o

680 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

110 tis. Kč

pol. 5329 -

Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

o

300 tis. Kč

Celkem

o

1.090 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 90/7176 ze dne 9. 2. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 18/1891 ze dne 25. 2. 2016

8/514 28. 2. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout odvolat Mgr. Davida Karčmáře jako zástupce Moravskoslezského kraje z Řídícího výboru zájmového sdružení právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, se sídlem J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, IČ 02057531

8/514 28. 2. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout delegovat Ing. Petru Solanskou, nar. ********** jako zástupce Moravskoslezského kraje v Řídícím výboru zájmového sdružení právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, se sídlem J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, IČ 02057531

8/514 28. 2. 2017
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 16. 3. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1746 ze dne 17. 12. 2015

č. 18/1888 ze dne 25. 2. 2016

8/515 28. 2. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí informaci o aktuálním stavu projektu „Cooperation in vocational education for European labour market“ předkládaného do programu Erasmus+ dle předloženého materiálu

8/515 28. 2. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zmocnit koordinátora projektu, Region Grand Est, k podání žádosti o poskytnutí grantu v programu Erasmus+, a pokud dojde k jeho získání, k zastupování v rámci realizace projektu „Cooperation in vocational education for European labour market“, dle vzoru v příloze č. 1 a v příloze č. 2 předloženého materiálu

8/515 28. 2. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

zrušit bod 4. usnesení zastupitelstva kraje č. 13/1160 ze dne 5. 3. 2015, ve znění bodu 1. usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1888 ze dne 25. 2. 2016

8/515 28. 2. 2017
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Cooperation in vocational education for European labour market“ předkládaný do programu Erasmus+, KA 2, v letech 2017 – 2019 ve výši 1.487.130 Kč

8/515 28. 2. 2017
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. – 4. tohoto usnesení

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 16. 3. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 19/1989 ze dne 21.4.2016

8/516 28. 2. 2017
1. rozhodla

přijmout dotaci v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve výši 2.331.323,75 Kč na financování projektu „Speciální výcvik jednotek hasičů pro připravenost zdolávání mimořádných událostí v oblasti chemie“, registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002956 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1/033/0002956, které je přílohou č. 1 tohoto materiálu

8/516 28. 2. 2017
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol.  4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery
ze státního rozpočtu

o

699,41 tis. Kč

 

a

zvyšují

běžné výdaje

 

na §5511 -

Požární ochrana  - profesionální část

 

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

699,41 tis. Kč

 

Rada kraje

8/517 28. 2. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 9) usnesení č. 20/2086 ze dne 23. 6. 2016 výši zajištění udržitelnosti projektu „Elektronizace procesů jako podpora sdílení dat a komunikace ve zdravotnictví a zároveň zvýšení bezpečí a kvality poskytované péče“ z „5.000.000 Kč“ na „18.000.000 Kč““

8/517 28. 2. 2017
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 16. 3. 2016

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 92/7254  ze dne 25. 2. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2241  ze dne 22. 9. 2016

8/518 28. 2. 2017
1. bere na vědomí

žádost Fakultní nemocnice Ostrava, IČ 00763989, o změnu smlouvy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

8/518 28. 2. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 06506/2016/EP s Fakultní nemocnicí Ostrava, IČ 00843989, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

8/518 28. 2. 2017
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 16. 3. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22.12.2016

8/519 28. 2. 2017
1. bere na vědomí

žádost obce Bocanovice, IČ 00535931, o poskytnutí investiční dotace na spolufinancování projektu „Stavební úpravy a přístavba MŠ Bocanovice“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

8/519 28. 2. 2017
2. doporučuje

 

zastupitelstvu kraje

rozhodnout neposkytnout investiční dotaci obci Bocanovice, IČ 00535931, ve výši 5.000.000 Kč na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Stavební úpravy a přístavba MŠ Bocanovice“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

8/519 28. 2. 2017
3. bere na vědomí

 

žádost obce Dolní Lomná, IČ 00535966, o poskytnutí investiční dotace na spolufinancování projektu „Dolní Lomná – bezbariérová trasa pro pěší“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

8/519 28. 2. 2017
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout neposkytnout investiční dotaci obcí Dolní Lomná, IČ 00535966, ve výši 3.000.000 Kč na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Dolní Lomná – bezbariérová trasa pro pěší“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

 

8/519 28. 2. 2017
5. ukládá

 

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2., a 4. tohoto usnesení

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 16. 3. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 20/2096 ze dne 23. 6. 2016

8/520 28. 2. 2017
1. bere na vědomí

žádosti města Bruntál, IČ 00295892, dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu

8/520 28. 2. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout navýšit investiční dotaci městu Bruntál, IČ 00295892, o částku 3.500 tis. Kč, na celkovou výši 10.000 tis. Kč, na úhradu uznatelných nákladů, souvisejících s realizací projektu Rozvoj průmyslové zóny Bruntál – Sever a prodloužit časovou použitelnost do 31. 12. 2018

8/520 28. 2. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03337/2016/RRC s městem Bruntál, IČ 00295892, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

8/520 28. 2. 2017
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje            

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

3.500 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 6341 -

Investiční transfery obcím

o

3.500 tis. Kč

8/520 28. 2. 2017
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. a 3. tohoto usnesení

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 16. 3. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 69/5702 ze dne 9. 6. 2015

č. 85/6818 ze dne 8. 12. 2015

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1766 ze dne 17. 12. 2015

č. 19/1983 ze dne 21. 4. 2016

8/521 28. 2. 2017
1. bere na vědomí

a)    žádost svazku obcí Mikroregion Opavsko severozápad, IČ 75077841, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   žádost obce Těrlicko, IČ 00297666, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

c)    žádost obce Bělá IČ 00534650, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

d)   žádost obce Čavisov, IČ 00535141, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

e)    žádost obce Jeseník nad Odrou, IČ 00297976, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

8/521 28. 2. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

a)    rozhodnout povolit výjimku z podmínek dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2015“, o jehož vyhlášení rozhodla rada kraje svým usnesením č. 69/5702 ze dne 9. 6. 2015, příjemci dotace svazku obcí Mikroregion Opavsko severozápad, IČ 75077841, dle předloženého materiálu

b)   rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00319/2016/RRC se svazkem obcí Mikroregion Opavsko severozápad, IČ 75077841, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

8/521 28. 2. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

a)    rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00553/2016/RRC s obcí Těrlicko, IČ 00297666, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

b)   rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00452/2016/RRC s obcí Bělá, IČ 00534650, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

c)    rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00313/2016/RRC s obcí Čavisov, IČ 00535141, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

d)   rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00227/2016/RRC s obcí Jeseník nad Odrou, IČ 00297976, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

8/521 28. 2. 2017
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02489/2016/RRC s obcí Svatoňovice, IČ 00849979, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

8/521 28. 2. 2017
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 2. – 4. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 16. 3. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 73/4433 ze dne 19. 1. 2011

č. 83/6601 ze dne 10. 11. 2015

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

8/522 28. 2. 2017
1. bere na vědomí

žádost Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., IČ 00576310, o poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 2.000.000 Kč, na projekt „Kontinuální financování činnosti Moravskoslezského paktu zaměstnanosti v roce 2017“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

8/522 28. 2. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., IČ 00576310, ve výši 2.000.000 Kč na projekt „Kontinuální financování činnosti Moravskoslezského paktu zaměstnanosti v roce 2017“, určenou na úhradu uznatelných nákladů vzniklých od 1. 1. 2017 do 15. 1. 2018

8/522 28. 2. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít se Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., IČ 00576310, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

8/522 28. 2. 2017
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 2) a 3) zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 16. 3. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 85/6832 ze dne 8. 12. 2015

č. 108/8427 ze dne 6. 9. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1768 ze dne 17. 12. 2015

č. 21/2256 ze dne 22. 9. 2016

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

8/523 28. 2. 2017
1. bere na vědomí

a)     žádost společnosti VÍTKOVICE GEARWORKS a.s., IČ 25877933, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)     žádost společnosti mcePharma s.r.o., IČ 27815773, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

8/523 28. 2. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zvýšit investiční část dotace z 234,5 tis. Kč na 480,9 tis. Kč a snížit neinvestiční část dotace ze 735,1 tis. Kč na 518,7 tis. Kč poskytnuté společnosti mcePharma s.r.o. uvedené pod pořadovým číslem 2 v příloze č. 1 usnesení zastupitelstva kraje č. 21/2256 ze dne 22. 9. 2016 týkající se projektu Aplikovaný výzkum a vývoj multikomponentních a multifunkčních excipientů, pro použití ve výrobě pevných lékových forem

8/523 28. 2. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

a)    rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00333/2016/RRC se společností VÍTKOVICE GEARWORKS a.s., IČ 25877933, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

b)   rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 06396/2016/RRC se společností mcePharma s.r.o., IČ 27815773, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

8/523 28. 2. 2017
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3636 -

Územní rozvoj

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

246,4 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3636 -

Územní rozvoj

pol. 6313 -

Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

246,4 tis. Kč

8/523 28. 2. 2017
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 16. 3. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22.12.2016

8/524 28. 2. 2017
1. bere na vědomí

žádost spolku Balónek z.s., IČ 05374146, o poskytnutí neinvestiční dotace na spolufinancování projektu „Startup spolku Balónek“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

8/524 28. 2. 2017
2. rozhodla

neposkytnout neinvestiční dotaci spolku Balónek z.s., IČ 05374146, ve výši 190.000 Kč na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Startup spolku Balónek“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

8/524 28. 2. 2017
3. bere na vědomí

žádost spolku 4MSRegion, z.s., IČ 05042445, o poskytnutí neinvestiční dotace na spolufinancování projektu „Diskusní fórum Brexit a inovace 21. 3. 2017“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

8/524 28. 2. 2017
4. rozhodla

neposkytnout neinvestiční dotaci spolku 4MSRegion, z.s., IČ 05042445, ve výši 30.000 Kč, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Diskusní fórum Brexit a inovace 21. 3. 2017“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 92/7254 ze dne 25. 2. 2016

č. 108/8408 ze dne 6. 9. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

č. 21/2241 ze dne 22. 9. 2016

8/525 28. 2. 2017
1. schvaluje

podmínky dotačního „Programu na podporu přípravy projektových záměrů strategických intervencí RIS3 Moravskoslezského kraje – 2. výzva“, včetně příloh, realizovaného v rámci projektu „Smart akcelerátor RIS3 strategie“ spolufinancovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

8/525 28. 2. 2017
2. vyhlašuje

„Program na podporu přípravy projektových záměrů strategických intervencí RIS3 Moravskoslezského kraje – 2. výzva“ ke dni 1. 3. 2017 s termínem podávání žádostí od 31. 3. 2017 do 21. 4. 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

8/526 28. 2. 2017
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí dotace subjektu PUSTEVNY, s.r.o., IČ 27775658, ve výši 20.000 Kč na projekt „Pohár Beskydské magistrály – Pustevny 2017“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

8/526 28. 2. 2017
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci subjektu PUSTEVNY, s.r.o., IČ 27775658, maximálně ve výši 20.000 Kč, na projekt „Pohár Beskydské magistrály – Pustevny 2017“, s časovou použitelností od 1. 2. 2017 do 31. 3. 2017, a uzavřít se subjektem PUSTEVNY, s.r.o. smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

8/527 28. 2. 2017
1. bere na vědomí

žádost subjektu Asociace turistických informačních center České republiky, IČ 62930460, o poskytnutí neinvestiční dotace v max. výši 40.000 Kč na akci „Seminář k marketingu prostřednictvím spolupráce s travel bloggery a influencery“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

8/527 28. 2. 2017
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci subjektu Asociace turistických informačních center České republiky, IČ 62930460, maximálně ve výši 40.000 Kč, na akci „Seminář k marketingu prostřednictvím spolupráce s travel bloggery a influencery“, s časovou použitelností od 1. 3. 2017 do 28. 3. 2017, a uzavřít se subjektem Asociace turistických informačních center České republiky smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

8/527 28. 2. 2017
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

40 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

40 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

8/528 28. 2. 2017
1. bere na vědomí

žádost spolku Jagello 2000 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze dne 20. 12. 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

8/528 28. 2. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku Jagello 2000, IČ 70640866, na výdaje související s organizací a zabezpečením akce a na úhradu uznatelných nákladů spojených s realizací bezpečnostních opatření akce „Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky 2017“ ve výši 1.900 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2017 do 30. 11. 2017, dle předloženého materiálu

8/528 28. 2. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se spolkem Jagello 2000, IČ 70640866, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

8/528 28. 2. 2017
4. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 16. 3. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

8/529 28. 2. 2017
1. bere na vědomí

a)    žádostí obcí o poskytnutí investiční účelové dotace na pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   žádostí obcí o poskytnutí investiční účelové dotace na rekonstrukci požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

8/529 28. 2. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové investiční dotace

a)    v celkové výši 6.750 tis. Kč z rozpočtu kraje na pořízení dopravního automobilu pro jednotky požární ochrany sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje pro období od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2018 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b)   v celkové výši 4.699,1 tis. Kč z rozpočtu kraje na rekonstrukci požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje pro období od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2018 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

8/529 28. 2. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít smlouvy o poskytnutí účelových investičních dotací s obcemi

a)    uvedenými v příloze č. 3 předloženého materiálu dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

b)   uvedenými v příloze č. 4 předloženého materiálu dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

8/529 28. 2. 2017
4. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 16. 3. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 111/8559 ze dne 4. 10. 2016

č. 112/8636 ze dne 18. 10. 2016

č. 112/8634 ze dne 18. 10. 2016

č. 101/7694 ze dne 24. 5. 2016

8/530 28. 2. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout darovat

a)    6 ks radlic na odklízení sněhu RSS 29

b)   1 ks plynového chromatografu Griffin 460 s příslušenstvím

c)    1 ks detektoru plynů – mobilního hmotnostního spektrometru s iontovou pastí M908

d)   1 ks kombinovaného spektrometru – mobilního ručního spektrometru pro detekci nebezpečných látek Gemini s příslušenstvím

e)    14 ks figurín s příslušenstvím pro nácvik kardiopulmonální resuscitace

f)     1 ks technického automobilu Mercedes Benz Sprinter 519 CDI MIX 4x4

České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30, Ostrava – Zábřeh, IČ 70884561, dle předloženého materiálu

8/530 28. 2. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít smlouvu na darování

a)    6 ks radlic na odklízení sněhu RSS 29

b)   1 ks plynového chromatografu Griffin 460 s příslušenstvím

c)    1 ks detektoru plynů – mobilního hmotnostního spektrometru s iontovou pastí M908

d)   1 ks kombinovaného spektrometru – mobilního ručního spektrometru pro detekci nebezpečných látek Gemini s příslušenstvím

e)    14 ks figurín s příslušenstvím pro nácvik kardiopulmonální resuscitace

f)     1 ks technického automobilu Mercedes Benz Sprinter 519 CDI MIX 4x4

České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30, Ostrava – Zábřeh, IČ 70884561, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

8/530 28. 2. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout darovat

a)    1 interaktivní set

b)   2 TV sety

České republice - Ministerstvu obrany, Tychonova 221/1, 160 00, Praha 6, IČ 60162694, dle předloženého materiálu

8/530 28. 2. 2017
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít smlouvu na darování

a)    1 interaktivní set

b)   2 TV sety

České republice - Ministerstvu obrany, Tychonova 221/1, 160 00, Praha 6, IČ 60162694, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

8/530 28. 2. 2017
5. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 1. až 4. tohoto usnesení

Zodp.:          prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 16. 3. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 6/351 ze dne 24. 1. 2017

8/531 28. 2. 2017
1. souhlasí

s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 31. 1. 2017 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

8/531 28. 2. 2017
2. vyřazuje

a.    usnesení č. 102/7831 bod 1. ze dne 7. 6. 2016

b.    usnesení č. 102/7831 bod 2. ze dne 7. 6. 2016

z další kontroly plnění usnesení rady kraje

Rada kraje

8/532 28. 2. 2017
1. schvaluje

výroční zprávu o činnosti Moravskoslezského kraje a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

8/533 28. 2. 2017
1. rozhodla

uzavřít smlouvu na přípravu a realizaci kurzu zaměřeného na vzdělávání příslušníků v oblasti posuzování staveb metodami požárního inženýrství při plnění úkolů HZS ČR včetně jejich praktické aplikace v rámci projektu „Zvyšování připravenosti obyvatel a příslušníků HZS na mimořádné události“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002973, se společností Česká asociace hasičských důstojníků, o. s., se sídlem Výškovická 40, 700 30, Ostrava – Zábřeh, IČ 65469062, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

8/533 28. 2. 2017
2. rozhodla

uzavřít smlouvu na přípravu a realizaci kurzu zaměřeného na posuzování rizik v území v rámci projektu „Zvyšování připravenosti obyvatel a příslušníků HZS na mimořádné události“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002973, se společností Česká asociace hasičských důstojníků, o. s., se sídlem Výškovická 40, 700 30, Ostrava – Zábřeh, IČ 65469062, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

8/533 28. 2. 2017
3. rozhodla

uzavřít smlouvu na přípravu a realizaci tří typů kurzů pro odborníky zabývající se ochranou obyvatelstva a krizovým řízením a lektory realizující preventivně výchovnou činnost v rámci projektu „Zvyšování připravenosti obyvatel a příslušníků HZS na mimořádné události“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002973, se společností Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, se sídlem Římská 2135/45, 121 07 Praha 2, IČ 00442739, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

Rada kraje

8/534 28. 2. 2017
1. bere na vědomí

přehled o usneseních vlády České republiky č. 1104 - 1147/V ze dne 14. 12. 2016 a č. 1148 - 1181 ze dne 19. 12. 2016 a č. 1 - 23/D ze dne 9. 1. 2017, č. 24 - 50 ze dne 16. 1. 2017 a č. 52 - 83 ze dne 25. 1. 2017 dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 18/1086 ze dne 10. 6. 2009

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

8/535 28. 2. 2017
1. rozhodla

poskytnout věcný dar, a to křišťálovou mísu Romantic zn. Caesar Crystal Bohemia v hodnotě 2.436,- Kč pro velvyslankyni Čínské lidové republiky, J. E. paní MA Keqing, která navštíví náš region dne 2. 3. 2017 a bude přijata hejtmanem kraje dle přiloženého materiálu

8/535 28. 2. 2017
2. rozhodla

poskytnout věcné dary pro doprovod velvyslankyně Čínské lidové republiky, a to křišťálové sklo v hodnotě 270,- Kč pro kulturní atašé z velvyslanectví a umělecké sklo ve výši 480,- Kč pro obchodního radu velvyslanectví, kteří přijedou společně s velvyslankyní dne 2. 3. 2017 dle přiloženého materiálu

8/535 28. 2. 2017
3. rozhodla

poskytnout věcné dary pro zástupce delegace z Čínské lidové republiky (provincie ShanXi), kteří přijedou na oficiální návštěvu dne 20. 3. 2017 dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

8/536 28. 2. 2017
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol.  5229 - 

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

1.210 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol.  5179 - 

Ostatní nákupy jinde nezařazené

o

1.210 tis. Kč

8/536 28. 2. 2017
2. rozhodla

o výjimce z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory akce „Optimalizace a řízení zdravotnických zařízení“ ve výši 585,64 tis. Kč

8/536 28. 2. 2017
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

pol.  5166 - 

Konzultační, poradenské a právní služby

o

585,64 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

pol.  5179 - 

Ostatní nákupy jinde nezařazené

o

585,64 tis. Kč

8/536 28. 2. 2017
4. rozhodla

uzavřít se společností POLAR televize Ostrava, s.r.o., se sídlem Boleslavova 710/19, 702 18 Ostrava-Mariánské Hory, IČ 25859838, dodatek č. 1 ke Smlouvě na nákup vysílacího času, dodání programů a poskytnutí licence, evid. číslo 0039/2017/KH uzavřené dne 16. 1. 2017, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

8/536 28. 2. 2017
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

pol.  5041 - 

Odměny za užití duševního vlastnictví

o

100 tis. Kč

pol.  5169 - 

Nákup ostatních služeb

o

50 tis. Kč

Celkem

o

150 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

pol.  5139 - 

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

150 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 4/245 ze dne 22. 12. 2016

č. 4/194 ze dne 22. 12. 2016

č. 7/436 ze dne 7. 2. 2017

č. 5/309 ze dne 10. 1. 2017

8/537 28. 2. 2017
1. bere na vědomí

informaci o peticích adresovaných orgánům kraje za období od 20. 12. 2016 do 21. 2. 2017 vč. jejich vyřízení, dle předloženého materiálu

8/537 28. 2. 2017
2. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 16. 3. 2017

Rada kraje

8/538 28. 2. 2017
1. souhlasí

s návrhem na uzavření Dohody o spolupráci mezi Opolským vojvodstvím a Moravskoslezským krajem uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu

8/538 28. 2. 2017
2. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh na uzavření Dohody o spolupráci dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 16. 3. 2017

8/538 28. 2. 2017
3. souhlasí

s návrhem na uzavření Memoranda o porozumění s Sharjah Investment and Development Authority (Shurooq) uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu

8/538 28. 2. 2017
4. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh na uzavření Memoranda o porozumění dle bodu 3. tohoto usnesení

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 16. 3. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22.12.2016

8/539 28. 2. 2017
1. rozhodla

vyslat Jana Krkošku, náměstka hejtmana kraje, na zahraniční pracovní cestu do Slovenské republiky (Těrchová) ve dnech 9. -10. 3. 2017 v rámci jednání mezi Moravskoslezským krajem a Žilinským samosprávným krajem na téma cestovní ruch za podmínek uvedených v předloženém materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

8/540 28. 2. 2017
1. bere na vědomí

žádost Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC, z.s. o poskytnutí dotace ze dne
6. 2. 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

8/540 28. 2. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC z.s., IČ 02307651, na úhradu uznatelných nákladů na provozní činnost příjemce v roce 2017 a uznatelných nákladů členů klastru v celkové výši 3.000 tis. Kč, z toho: investiční dotaci ve výši 1.500 tis. Kč a neinvestiční dotaci ve výši 1.500 tis. Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

8/540 28. 2. 2017
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

pol.  6322 -

 Investiční transfery spolkům

o

 1.300 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

pol.  5222 -

 Neinvestiční transfery spolkům

o

 1.300 tis. Kč

8/540 28. 2. 2017
4. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 16. 3. 2017

Rada kraje

8/541 28. 2. 2017
1. schvaluje

návrh programu 3. zasedání zastupitelstva kraje, které se bude konat dne 16. 3. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

8/542 28. 2. 2017
1. bere na vědomí

žádostí obcí o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

8/542 28. 2. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové neinvestiční dotace ve výši 2.200.000,- Kč z rozpočtu kraje na zabezpečení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje pro období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

8/542 28. 2. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít smlouvy o poskytnutí účelových neinvestičních dotaci s obcemi uvedenými v příloze č. 2 předloženého materiálu dle návrhu uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu

8/542 28. 2. 2017
4. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 16. 3. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

8/543 28. 2. 2017
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje:

a)    statutárního města Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   SH ČMS - Krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

c)    Horské služby ČR, o.p.s., dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

d)   Oblastního spolku Českého červeného kříže Ostrava, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

8/543 28. 2. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje:

a)    statutárnímu městu Ostrava, IČ 00845451, ve výši 2.573 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s poskytováním služeb elektronických komunikací pro integrovaný záchranný systém a krizové řízení, s termínem použití v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, dle předloženého materiálu

b)   SH ČMS - Krajskému sdružení hasičů Moravskoslezského kraje, IČ 71173846, ve výši 1.900 tis. Kč na financování nákladů činností realizovaných Krajským sdružením hasičů Moravskoslezského kraje, s termínem použití v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, dle předloženého materiálu

c)    Horské službě ČR, o.p.s., IČ 27467759, ve výši 300 tis. Kč na nákup záchranného, zdravotnického, horolezeckého materiálu, svozové a kancelářské techniky, s termínem použití v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, dle předloženého materiálu

8/543 28. 2. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít smlouvy o poskytnutí účelových dotací s:

a)    statutárním městem Ostrava, IČ 00845451, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)   SH ČMS - Krajským sdružením hasičů Moravskoslezského kraje, IČ 71173846, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    Horskou službou ČR, o.p.s., IČ 27467759, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

8/543 28. 2. 2017
4. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Ostrava, IČ 49593412, ve výši 150 tis. Kč na vzdělávání a materiální vybavení Humanitární jednotky Českého červeného kříže Ostrava, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, dle předloženého materiálu

8/543 28. 2. 2017
5. rozhodla

uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace s Oblastním spolkem Českého červeného kříže Ostrava, IČ 49593412, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

8/543 28. 2. 2017
6. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 16. 3. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

8/544 28. 2. 2017
1. stanoví

účel u části schváleného závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017, a to na „krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku“, příspěvkovým organizacím kraje v odvětví kultury v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

8/544 28. 2. 2017
2. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 organizaci Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČ 00305847, o částku 409.835,-- Kč s účelovým určením na „Udržitelnost projektu Archeopark Chotěbuz – II. část“

8/544 28. 2. 2017
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 organizaci Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČ 00305847, o částku 409.835,-- Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

8/545 28. 2. 2017
1. bere na vědomí

žádosti profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace na spolufinancování provozních nákladů dle přílohy č. 3 – 8 předloženého materiálu

8/545 28. 2. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 profesionálním divadlům a profesionálnímu symfonickému orchestru v Moravskoslezském kraji na spolufinancování provozních nákladů s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

8/545 28. 2. 2017
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3311 -

Divadelní činnost

pol.  5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

2.969 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3311 -

Divadelní činnost

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

742 tis. Kč

na § 3312 -

Hudební činnost

pol.  5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

2.227 tis. Kč

Celkem

o

2.969 tis. Kč

8/545 28. 2. 2017
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

Termín: 16. 3. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje                       

č. 2/28         ze dne 22. 12. 2016

8/546 28. 2. 2017
1. bere na vědomí

žádost organizace Základní umělecká škola, Ostrava - Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvková organizace, IČ 64628221, o finanční podporu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

8/546 28. 2. 2017
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Základní umělecká škola, Ostrava - Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvková organizace, IČ 64628221, o částku 50.000,-- Kč s účelovým určením na cestovné, dopravu a ubytování spojené s realizací projektu „Otevřená Evropa, otevřená planeta“, s časovou použitelností od 6. 2. 2017 do 31. 5. 2017

8/546 28. 2. 2017
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižuje

běžné výdaje

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

pol. 5229 –

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

50 tis. Kč

a

zvyšuje

běžné výdaje            

na § 3312 -

Hudební činnost

pol.  5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

50 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 25/2512 ze dne 5. 9. 2012

8/547 28. 2. 2017
1. bere na vědomí

informaci o pokynech pro úpravu návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje podle výsledků projednání ve smyslu § 38 odst. 2 stavebního zákona

8/547 28. 2. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

výběr jižní varianty koridoru DZ23j silnice I/11 v úseku Opava‑Komárov – Opava vymezené v návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

8/547 28. 2. 2017
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit informaci dle bodu 1. tohoto usnesení a doporučení dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

Termín: 16. 3. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje              

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

8/548 28. 2. 2017
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu kraje na rok 2017 dle příloh č. 1-2 předloženého materiálu

8/548 28. 2. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje organizaci Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace, IČ 00100528, ve výši 411.000,-- Kč, maximálně však ve výši 80 % celkových uznatelných nákladů na projekt „Prezentace souboru baletu a opery NDM v Praze" s časovou použitelností od 1. 2. 2017 do 31. 12. 2017 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

8/548 28. 2. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku Cirkus trochu jinak, z. s., IČ 22878670, ve výši 400.000,-- Kč na projekt „CIRKULUM - mezinárodní festival nového cirkusu a pouličního divadla v Ostravě 2017“ s časovou použitelností od 1. 3. 2017 do 31. 8. 2017 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

8/548 28. 2. 2017
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodu 2. a 3. tohoto usnesení

Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

8/548 28. 2. 2017
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

811 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3311 -

Divadelní činnost

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

400 tis. Kč

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

411 tis. Kč

Celkem

o

811 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8389 ze dne 6. 9. 2016

k usnesením zastupitelstva kraje

č. 24/2033    ze dne 26. 6. 2008

č.  2/28        ze dne 22. 12. 2016

8/549 28. 2. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 v rámci dotačního programu „Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2017“ žadatelům dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 v rámci dotačního programu „Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2017“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. VI dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 v rámci programu „Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2017“ žadatelům dle přílohy č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu

8/549 28. 2. 2017
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým

a podobným organizacím

o

10.000 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

o

195,4 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

68 tis. Kč

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

5.601,1 tis. Kč

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

3.279,4 tis. Kč

pol. 5493 -

Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

o

856,1 tis. Kč

Celkem

o

10.000 tis. Kč

8/549 28. 2. 2017
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit doporučení dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.:          Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

Termín: 16. 3. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje              

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

8/550 28. 2. 2017
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu kraje na rok 2017 dle příloh č. 2-6 předloženého materiálu

8/550 28. 2. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Štítina,
IČ 00300764, ve výši 56.000,-- Kč na projekt „Štivadlo – krajská postupová přehlídka venkovských divadelních ochotnických souborů 2017“ s časovou použitelností
od 1. 3. 2017 do 31. 8. 2017 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

8/550 28. 2. 2017
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

Termín: 16. 3. 2017

8/550 28. 2. 2017
4. rozhodla

poskytnout dotace z rozpočtu kraje na rok 2017 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle příloh č. 8-11 předloženého materiálu

8/550 28. 2. 2017
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol. 5229 –

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

199 tis. Kč

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

pol. 5229 –

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

565 tis. Kč

Celkem

o

764 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3311 -

Divadelní činnost

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

56 tis. Kč

na § 3312 -

Hudební činnost

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

310 tis. Kč

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

o

199 tis. Kč

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

199 tis. Kč

Celkem

o

764 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

8/551 28. 2. 2017
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu kraje na rok 2017 na kulturní akce krajského a nadregionálního významu dle příloh č. 2 – 21 předloženého materiálu

8/551 28. 2. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu kraje na rok 2017 na kulturní akce krajského a nadregionálního významu uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 22 předloženého materiálu

8/551 28. 2. 2017
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

pol.  5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

11.600 tis. Kč

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

pol.  5901 -

Nespecifikované rezervy

o

1.000 tis. Kč

Celkem

o

12.600 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3311 -

Divadelní činnost

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

600 tis. Kč

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

500 tis. Kč

pol.  5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

500 tis. Kč

na § 3312 -

Hudební činnost

pol.  5212 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

o

550 tis. Kč

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

2.700 tis. Kč

pol.  5221 -

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

o

1.750 tis. Kč

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

3.200 tis. Kč

pol.  5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

300 tis. Kč

na § 3313

Filmová tvorba, distribuce, kina, shromažďování audiovizuálních archiválií

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

300 tis. Kč

na § 3319

Ostatní záležitosti kultury

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

500 tis. Kč

pol.  5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

500 tis. Kč

pol.  5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

1.200 tis. Kč

Celkem

o

12.600 tis. Kč

8/551 28. 2. 2017
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. tohoto usnesení ke schválení

Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

Termín: 16. 3. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8387  ze dne 6. 9. 2016

k usnesením zastupitelstva kraje

č. 2/28         ze dne 22. 12. 2016

č. 24/2033    ze dne 26. 6. 2008

8/552 28. 2. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2017“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2017“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle č. VI dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2017“ žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu

8/552 28. 2. 2017
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým

a podobným organizacím

o

10.000,0 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

pol. 5212 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

o

527,0 tis. Kč

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

o

900,0 tis. Kč

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

o

45 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

4.051,9 tis. Kč

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

600,0 tis. Kč

pol. 5229

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

223,0 tis. Kč

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

3.437,8 tis. Kč

pol. 5329 -

Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

o

91,3 tis. Kč

pol. 5493 -

Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

o

124,0 tis. Kč

Celkem

o

10.000,0 tis. Kč

8/552 28. 2. 2017
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit doporučení dle bodu 1.tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

Termín: 16. 3. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 18/1874    ze dne 25. 2. 2016

8/553 28. 2. 2017
1. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu a penále subjektu město Studénka, IČ 00298441, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

8/553 28. 2. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 75 % ze stanoveného odvodu 300.000,-- Kč za porušení rozpočtové kázně, tj. ve výši     225.000,-- Kč u dotace poskytnuté z rozpočtu kraje na rok 2016 městu Studénka, IČ 00298441, se sídlem nám. Republiky 762, 742 13 Studénka, účelově určené k úhradě uznatelných nákladů spojených s obnovou kulturní památky, a to se sanací krovu a stropu budovy č. p. 154 v části od věžičky směrem k budově č. p. 177, na ulici 2. května, ve Studénce v rámci projektu „Obnova starého zámku ve Studénce – III. etapa“

8/553 28. 2. 2017
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6402 -

Finanční vypořádání minulých let

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů

o

52,76 tis. Kč

a

snižují

běžné výdaje

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

172,24 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

225,00 tis. Kč

8/553 28. 2. 2017
4. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016:

a)    u úspory v rámci akce „Podpora individuálních akcí na obnovu kulturních památek a památek místního významu“ ve výši 172.240,-- Kč

b)   u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 52.760,-- Kč

8/553 28. 2. 2017
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit doporučení dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.:          Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

Termín: 16. 3. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/145 ze dne 28. 4. 2005

8/554 28. 2. 2017
1. bere na vědomí

že Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava se sídlem Mojmírovců 5, Ostrava – Mariánské Hory bude realizovat stavby:

a)    Silnice I/57 Krnov, severovýchodní obchvat

b)   Silnice I/58 Příbor - Skotnice

c)    Silnice I/58 Mošnov - obchvat

d)   Silnice I/35 Lešná – Palačov

8/554 28. 2. 2017
2. souhlasí

s realizací stavebních úprav silnic II. a III. třídy v souvislosti s realizací staveb uvedených v bodě 1. tohoto usnesení

8/554 28. 2. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout, že po dokončení staveb uvedených v bodě 1. tohoto usnesení bude provedeno majetkové vypořádání dle předloženého materiálu

8/554 28. 2. 2017
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout o bezúplatném nabytí staveb v normových parametrech, jejich stavebních částí (objektů) a pozemků pod nimi, prostých práv třetích osob, které se stanou budoucí součástí silniční sítě II. a III. tříd ve vlastnictví kraje podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

8/554 28. 2. 2017
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vyzvat Město Krnov a Ředitelství silnic a dálnic ČR k aktivní spolupráci na budoucím uspořádání sítě pozemních komunikací v souvislosti s realizací stavby „Silnice I/57 Krnov, severovýchodní obchvat“

8/554 28. 2. 2017
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit informaci dle bodu 1. a doporučení dle bodu 2. – 5. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 16. 3. 2017

Rada kraje

8/555 28. 2. 2017
1. bere na vědomí

dopis správce konkurzní podstaty subjektu Zemědělské družstvo Fryčovice, 739 45  Fryčovice, IČ 00145505, kterým upozorňuje na vynětí aktiva „Most – zemědělský nadjezd C-212, ev.č. 56-061 nad rychlostní komunikací R56 v km 47,790“ z konkursní podstaty a také na jeho možný negativní vliv na provoz na dálnici D56

8/555 28. 2. 2017
2. schvaluje

schvaluje obsah odpovědi na dopis dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 6/360 ze dne 24. 1. 2017

8/556 28. 2. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout o uzavření budoucích smluv:

a)    k nabytí nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd
včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   k převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

8/556 28. 2. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout o nabytí nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

8/556 28. 2. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

předat nemovitosti k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, k vlastnímu hospodářskému využití, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

8/556 28. 2. 2017
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout o převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II.
a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

8/556 28. 2. 2017
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vyjmout předané nemovitosti z hospodaření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

8/556 28. 2. 2017
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh k rozhodnutí dle bodů 1. až 5. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 16. 3. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 18/1835 ze dne 25. 2. 2016

8/557 28. 2. 2017
1. bere na vědomí

informaci o stavu přípravy a realizace významných pozemních komunikacích v Moravskoslezském kraji dle předloženého materiálu

8/557 28. 2. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

podpořit záměr přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji dle předloženého materiálu

8/557 28. 2. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

uložit náměstkovi hejtmana provádět všechny relevantní aktivity vedoucí k urychlení přípravy a realizace těchto staveb a předložit informaci o plnění tohoto úkolu zastupitelstvu kraje

8/557 28. 2. 2017
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit informaci dle bodu 1. a doporučení dle bodu 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 16. 3. 2017

Rada kraje

8/558 28. 2. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit dokument „Bílá kniha - seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje – aktualizace prosinec 2016“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

8/558 28. 2. 2017
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 16. 3. 2017

Rada kraje

k usnesením rady kraje

č. 30/183 ze dne 13. 9. 2016

č. 14/382 ze dne 6. 2. 2003

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/382 ze dne 6. 2. 2003

8/559 28. 2. 2017
1. bere na vědomí

informaci o postupu zavádění integrovaného dopravního systému v Moravskoslezském kraji

8/559 28. 2. 2017
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje informaci o postupu zavádění integrovaného dopravního systému v Moravskoslezském kraji

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 16. 3. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 72/5943 ze dne 14. 7. 2015

8/560 28. 2. 2017
1. rozhodla

na základě Rámcové smlouvy o spolupráci při realizaci některých činností regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje, ev. č. 02179/2015/RRC, uzavřené s Agenturou pro regionální rozvoj, a.s., IČO 47673168, objednat realizaci činností souvisejících se soutěží o nejlepší chytrá řešení za cenu nejvýše přípustnou 1.069.761 Kč včetně DPH, dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/381 ze dne 20. 6. 2013

8/561 28. 2. 2017
1. bere na vědomí

informaci o postupu zajištění organizace a financování mezikrajské veřejné linkové osobní dopravy s ohledem na přípravu výběrových řízení na provozovatele veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou, dle předloženého materiálu

8/561 28. 2. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Smlouvu o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Moravskoslezským krajem, IČ 70890692, a Olomouckým krajem, IČ 60609460, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

8/561 28. 2. 2017
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit informaci dle bodu 1. a doporučení dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 16. 3. 2017

Rada kraje

8/562 28. 2. 2017
1. bere na vědomí

Plán strojních a stavebních investic v roce 2017 Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a Plán oprav a stavebních investic SSMSK nad 500 tis. Kč vč. DPH v roce 2017 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

8/562 28. 2. 2017
2. souhlasí

s realizací oprav a stavebních investic na nemovitém majetku Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, nad 500 tis. Kč vč. DPH v roce 2017 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu:

a)    Rekonstrukce šaten administrativní budovy střediska Frýdek-Místek

b)   Zateplení hlavní budovy cestmistrovství Albrechtice

c)    Oprava střechy objektu skladu MTZ střediska Opava

8/562 28. 2. 2017
3. souhlasí

s předložením žádosti o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí na pořízení 2 ks osobních automobilů na pohon CNG

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/381 ze dne 20. 6. 2013

8/563 28. 2. 2017
1. bere na vědomí

informaci o postupu přípravy výběrových řízení na autobusové dopravce, dle předloženého materiálu

8/563 28. 2. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout o závazku kraje v minimální výši 766.976.184 Kč k zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Karvinsko, a to na období 10 let od data zahájení poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou v dané oblasti, dle předloženého materiálu

8/563 28. 2. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout o závazku kraje v minimální výši 1.051.495.848 Kč k zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Orlovsko, a to na období 10 let od data zahájení poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou v dané oblasti, dle předloženého materiálu

8/563 28. 2. 2017
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout o závazku kraje v minimální výši 335.673.000 Kč k zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Frýdlantsko, a to na období 10 let od data zahájení poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou v dané oblasti, dle předloženého materiálu

8/563 28. 2. 2017
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout o závazku kraje v minimální výši 1.825.200.000 Kč k zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Novojičínsko východ, a to na období 10 let od data zahájení poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou v dané oblasti, dle předloženého materiálu

8/563 28. 2. 2017
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout o závazku kraje v minimální výši 1.357.200.000 Kč k zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Novojičínsko západ, a to na období 10 let od data zahájení poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou v dané oblasti, dle předloženého materiálu

8/563 28. 2. 2017
7. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit informaci dle bodu 1. tohoto usnesení a doporučení dle bodů 2. až 6. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 16. 3. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 4/227 z 22. 12. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

8/564 28. 2. 2017
1. rozhodla

poskytnout finanční prostředky jednotlivým dopravcům na financování závazků veřejné služby v linkové osobní dopravě na období roku 2017, dle důvodové zprávy předloženého materiálu a přílohy č. 1 tohoto usnesení

8/564 28. 2. 2017
2. rozhodla

uzavřít dodatky ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti kraje dle předloženého materiálu s dopravci:

a)    ARRIVA MORAVA a.s., IČ 25827405, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b)   TQM – holding s.r.o., IČ 49606395, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    ČSAD Frýdek-Místek a.s., IČ 45192073, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

d)   ČSAD Karviná a.s., IČ 45192090, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

e)    ČSAD Havířov a.s., IČ 45192081, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

f)     Osoblažská dopravní společnost, s.r.o., IČ 48392219, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

g)   Ján Kypús – BUS s.r.o., IČ 26804573, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

h)   ČSAD Vsetín a.s., IČ 45192120, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 71/5867 ze dne 25. 6. 2015

8/565 28. 2. 2017
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 4 ke Smlouvě o provozování regionální dráhy Sedlnice – Mošnov, Ostrava Airport, ev. č. 00530/2014/KŘ, ze dne 4. 4. 2014, s organizací Správa železniční dopravní cesta, státní organizace, IČO 70994234, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

8/566 28. 2. 2017
1. rozhodla

zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje
na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

8/566 28. 2. 2017
2. rozhodla

a)    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

b)   uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení
se subjekty uvedenými v přílohách č. 1č. 2 tohoto usnesení

8/566 28. 2. 2017
3. souhlasí

se zřízením věcného břemene k nemovitostem ve vlastnictví jiných subjektů uvedených v přílohách č. 3č. 4 tohoto usnesení

8/566 28. 2. 2017
4. souhlasí

a)    s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjektem uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení

b)   s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 3 a č. 4 tohoto usnesení

Rada kraje

8/567 28. 2. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)     nabýt darem do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

část pozemku parc. č. 1866/1 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 3149-14/2017 ze dne 3. 2. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1866/20 ostatní plocha o výměře 1000 m2, včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci, vše v k. ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov, z vlastnictví města Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov, IČ 00296139; kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

b)     předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČ 00844641, a to ke dni jeho nabytí krajem vkladem práv do katastru nemovitostí

8/567 28. 2. 2017
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Ing. Jaroslav Kania

Termín: 16. 3. 2017

 

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 111/8564 ze dne 4. 10. 2016

8/568 28. 2. 2017
1. rozhodla

uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o dílo ev. č. 05638/2016/IM ze dne 5. 10. 2016 na realizaci stavby „Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, rekonstrukce sociálních zařízení v budově E“ se společností Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225, Staré Město, 739 61 Třinec, IČO 28618891, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

8/568 28. 2. 2017
2. rozhodla

snížit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 181,66 tis. Kč s účelovým určením na akci „Rekonstrukce obvodového pláště objektu“ realizovanou pro organizaci Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace, IČ 60802669

8/568 28. 2. 2017
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Rekonstrukce obvodového pláště objektu“ organizace Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace, IČ 60802669, ve výši 181,66 tis. Kč

8/568 28. 2. 2017
4. rozhodla

zvýšit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 181,66 tis. Kč s účelovým určením na akci „Rekonstrukce sociálních zařízení v budově E“ realizovanou pro organizaci Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00577243

8/568 28. 2. 2017
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

181,66 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

181,66 tis. Kč

Rada kraje

8/569 28. 2. 2017
1. rozhodla

a)     vyjmout z předmětu nájmu Smlouvy o nájmu podniku ev. č. 02262/2011/ZDR ze dne 26. 9. 2011, uzavřené mezi krajem a společností Nemocnice Nový Jičín a.s., se sídlem Purkyňova 2138/16, Nový Jičín, IČ 25886207, movité věci specifikované v příloze č. 8 předloženého materiálu

b)     uzavřít Dodatek č. 7 ke Smlouvě o nájmu podniku ev. č. 02262/2011/ZDR ze dne 26. 9. 2011, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

8/569 28. 2. 2017
2. rozhodla

předat movité věci specifikované v příloze č. 8 předloženého materiálu k hospodaření organizaci Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Lískovecká 2089, Frýdek-Místek, IČ 00844691, a to ke dni účinnosti Dodatku č. 7 ke Smlouvě o nájmu podniku ev. č. 02262/2011/ZDR

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 69/5737 ze dne 9. 6. 2015

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 12/1073 ze dne 11. 12. 2014

č. 3/221 ze dne 21. 3. 2013

č. 4/356 ze dne 20. 6. 2013

č. 9/810 ze dne 24. 4. 2014

8/570 28. 2. 2017
1. rozhodla

změnit v bodě 2 písm. b) usnesení rady kraje č. 6/361 ze dne 15. 1. 2013 změněného usnesením rady kraje č. 69/5737 ze dne 9. 6. 2015 text: „postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. b) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a prodej realizovat výběrem nejvhodnějšího zájemce obálkovou metodou; ve výběrovém řízení bude stanovena minimální kupní cena ve výši 490.000,- Kč a jediným kritériem výběru bude výše nabídkové kupní ceny“

na text: „postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a prodej realizovat přímým prodejem bez výběrového řízení“

8/570 28. 2. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)     prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Domov Vítkov, příspěvková organizace, Lidická 611, 749 01 Vítkov, IČ 71196951, a to:

pozemek parc. č. 345/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 318 obč. vybavenost,

pozemek parc. č. 345/4 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 346/1 zahrada,

vše v k. ú. a obci Vítkov,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

do vlastnictví společnosti 3B INVEST a.s., Třanovského 764, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 27771261, za kupní cenu 500.000,- Kč; kupující uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

b)     vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Domov Vítkov, příspěvková organizace, Lidická 611, 749 01 Vítkov, IČ 71196951, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím vkladem práv do katastru nemovitostí

8/570 28. 2. 2017
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 16. 3. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 4/231 ze dne 22. 12. 2016

8/571 28. 2. 2017
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

investiční přijaté transfery

pol.  4216 -

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

8.732,41 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 4350 -

Domovy pro seniory

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

8.732,41 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8433 ze dne 6. 9. 2016

č. 2/26 ze dne 22. 11. 2016

č. 102/7792 ze dne 7. 6. 2016

8/572 28. 2. 2017
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 3 k pojistné smlouvě č. 706-58950-19 o pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů ze dne 21. 6. 2016 (ev. č. 02694/2016/IM), se společností Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Praha 1, IČ 45272956, dle předloženého materiálu

Rada kraje

8/573 28. 2. 2017
1.

předat organizaci Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 13644301, k hospodaření movitý majetek v celkové hodnotě 242.775,61 Kč, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 75/6141 ze dne 18. 8. 2015

č. 78/6379 ze dne 25. 9. 2015

8/574 28. 2. 2017
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 03478/2015/IM, uzavřené dne 14. 12. 2015 mezi krajem, jako půjčitelem, a Českou republikou - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 2995/40, Ostrava - Zábřeh, IČ 70884561, jako vypůjčitelem, dle přílohy č. 2, přílohy č. 3 a přílohy č. 4 předloženého materiálu

Rada kraje

8/575 28. 2. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „NKP Zámek Bruntál – Revitalizace zámeckého parku“ předkládaného do Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 25.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2017 – 2021 dle předloženého materiálu

8/575 28. 2. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „NKP Zámek Bruntál – Revitalizace zámeckého parku“ v roce 2017

8/575 28. 2. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „NKP Zámek Bruntál – Revitalizace zámeckého parku“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví v letech 2017 – 2021 ve výši 25.000.000 Kč

8/575 28. 2. 2017
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zajistit udržitelnost projektu „NKP Zámek Bruntál – Revitalizace zámeckého parku“, předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví v letech 2021 - 2026 v maximální výši 2.000.000 Kč

8/575 28. 2. 2017
5. rozhodla

předložit žádost o poskytnutí dotace k projektu „NKP Zámek Bruntál – Revitalizace zámeckého parku“ do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví v roce 2017 za podmínky schválení profinancování a kofinancování projektu zastupitelstvem kraje a za podmínky splnění parametrů příslušných metodických pokynů, které jsou součástí zveřejněné výzvy pro předkládání projektů

8/575 28. 2. 2017
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

 

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

500,00 tis. Kč

 

a

 

zvyšují

běžné výdaje

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol.  5011 -

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

28,00 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

7,00 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

2,52 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

0,12 tis. Kč

pol.  5166 - 

Konzultační, poradenské a právní služby

o

312,36 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

150,00 tis. Kč

Celkem

500,00 tis. Kč

8/575 28. 2. 2017
7. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1) až 4) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 16. 3. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 84/6618 ze dne 24. 11. 2015

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 24/2122/II ze dne 26. 6. 2008

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

8/576 28. 2. 2017
1. rozhodla

předložit žádost o dotaci ze státního rozpočtu v rámci vyhlášené výzvy v Programu 013 310 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 - 2020, vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí na realizaci akce „Revitalizace budovy Domova Příbor“ dle předloženého materiálu

8/576 28. 2. 2017
2. rozhodla

předložit žádost o dotaci ze státního rozpočtu v rámci vyhlášené výzvy v Programu 013 310 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 - 2020, vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí na realizaci akce „Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D“ dle předloženého materiálu

8/576 28. 2. 2017
3. rozhodla

předložit žádost o dotaci ze státního rozpočtu v rámci vyhlášené výzvy v Programu 013 310 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 - 2020, vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí na realizaci akce „Úpravy objektu na ul. Šunychelská včetně vybudování bydlení komunitního typu“ dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

8/577 28. 2. 2017
1. bere na vědomí

úpravy rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 k 7. 2. 2017 dle předloženého materiálu

8/577 28. 2. 2017
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 16. 3. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje                 

č. 17/1323    ze dne 4. 6. 2013

k usnesení zastupitelstva kraje         

č. 17/1789    ze dne 17. 12. 2015

č. 20/2116    ze dne 23. 6. 2016

8/578 28. 2. 2017
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o nájmu nemovitých věcí, a to:

pozemku parc. č. 3621/16 ostatní plocha,

pozemku prac. č. 3746/4 ostatní plocha,

pozemku parc. č. 3746/7 ostatní plocha,

všechny v k. ú. Svinov, obec Ostrava,

mezi statutárním města Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČ 00845451, jako pronajímatelem a krajem, jako nájemcem, na dobu určitou od 1. 3. 2017 do dne, který předchází dni právních účinků vkladu vlastnického práva ve prospěch nájemce jako vlastníka předmětu nájmu, nejpozději však do 31. 12. 2021, dle předloženého materiálu

8/578 28. 2. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout 

a)  nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. 3621/16 ostatní plocha,

pozemek prac. č. 3746/4 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 3746/7 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství, vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava,

z vlastnictví statutárního města Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČ 00845451; kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)  uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě darovací dle bodu 2 písm. a) tohoto usnesení

c)  předat nemovité věci specifikované v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava-Přívoz, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

8/578 28. 2. 2017
3. bere na vědomí

informaci společnosti SkyPower s.r.o., Areál Tatry 1445/2, Kopřivnice, IČ 28451503, o odmítnutí koupě nemovitých věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, Husova 1302/11, Kopřivnice, IČ 00601624, a to:

pozemek parc. č. 2418 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - budova č. p. 1005, část obce Kopřivnice, občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 2421 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - budova bez čp/če, občanská vybavenost,

část pozemku parc. č. 2423/5 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 3547-49/2013 ze dne 11. 5. 2013 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2423/28 ostatní plocha o výměře 931 m2,

pozemek parc. č. 2423/10 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obci Kopřivnice

8/578 28. 2. 2017
4. rozhodla

při prodeji nemovitostí specifikovaných v bodě 3 tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. c) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a prodej realizovat formou dobrovolné veřejné dražby

8/578 28. 2. 2017
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, Husova 1302/11, Kopřivnice, IČ 00601624, a to:

pozemek parc. č. 2418 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - budova č. p. 1005, část obce Kopřivnice, občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 2421 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - budova bez čp/če, občanská vybavenost,

část pozemku parc. č. 2423/5 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 3547-49/2013 ze dne 11. 5. 2013 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2423/28 ostatní plocha o výměře 931 m2,

pozemek parc. č. 2423/10 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obci Kopřivnice,

formou dobrovolné veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky nejnižšího podání ve výši 3.600.000,- Kč, prostřednictvím společnosti NAXOS a.s., Holečkova č. p. 103,

č. or. 31, Praha 5, IČ 26445867

b)    vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 5 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, Husova 1302/11, Kopřivnice, IČ 00601624, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví vydražitelem

8/578 28. 2. 2017
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodů 2., 3. a 5. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 16. 3. 2017 

  

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

8/579 28. 2. 2017
1. bere na vědomí

předběžnou informaci o hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2016 dle předloženého materiálu

8/579 28. 2. 2017
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje informace dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 16. 3. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 56/4466    ze dne 25. 11. 2014

č. 66/5361    ze dne 21. 4. 2015

č. 2/25         ze dne 22. 11. 2016

č. 72/5955    ze dne 14. 7. 2015

8/580 28. 2. 2017
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 06242/2016/IM ze dne 28. 11. 2016 uzavřené mezi krajem a společností Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, IČ 04084063, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

8/580 28. 2. 2017
2. rozhodla

změnit v bodě 2. usnesení rady kraje č. 2/25 ze dne 22. 11. 2016 text

„k části pozemku parc. č. 1546/2 zahrada, části pozemku parc. č. 1544/1 orná půda a části pozemku parc. č. 1544/4 trvalý travní porost, vše v k. ú. Třinec, obec Třinec“

na text

„k části pozemku parc. č. 1546/2 ostatní plocha a  části pozemku parc. č. 1544/6 ostatní plocha, vše v k. ú. Třinec, obec Třinec“

8/580 28. 2. 2017
3. rozhodla

změnit v bodě 2. usnesení rady kraje č. 72/5955 ze dne 14. 7. 2015 text

„na pozemku parc. č. 1653/1 orná půda v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava“

na text

„na pozemcích parc. č. 1653/33 ostatní plocha, parc. č. 1653/32 ostatní plocha a parc. č. 1653/34 ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava“

Rada kraje

k usnesení rady kraje                           

č. 6/366       ze dne 24. 1. 2017

8/581 28. 2. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)     prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to:

pozemek parc. č. 650/3 ostatní plocha a

pozemek parc. č. 650/4 ostatní plocha,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

oba v k. ú. Mirotínek, obec Tvrdkov,

do společného jmění manželů **********

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 12.060,-Kč navýšené o DPH v zákonné výši, bude-li převod nemovitých věcí či jejich částí ke dni uskutečnění zdanitelného plnění podléhat DPH, a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     vyjmout nemovité věci uvedené v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícími vkladem práva do katastru nemovitostí

8/581 28. 2. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)     prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to:

část pozemku parc. č. 2931/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 2742-68/2016 ze dne 4. 8. 2016 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2931/11 ostatní plocha, o výměře 38 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. a obci Brušperk,

do vlastnictví **********za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 11.400,-Kč navýšené o DPH v zákonné výši, bude-li převod nemovité věci či její části ke dni uskutečnění zdanitelného plnění podléhat DPH, a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     vyjmout nemovitou věc uvedenou v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí

8/581 28. 2. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)     prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to:

část pozemku parc. č. 1891 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 1357-75/2016 ze dne 3. 6. 2016 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1891/2 ostatní plocha, o výměře 45 m2 a

část pozemku parc. č. 1916/2 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 1357-75/2016 ze dne 3. 6. 2016 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1916/4 ostatní plocha, o výměře 43 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Milíkov u Jablunkova, obec Milíkov,

do vlastnictví **********za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 17.600,-Kč a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, bude-li ke dni uskutečnění zdanitelného plnění převod nemovitých věcí či jejich částí podléhat DPH, bude cena navýšena o DPH v zákonné výši

b)     vyjmout nemovité věci uvedené v bodě 3 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupující vkladem práva do katastru nemovitostí

8/581 28. 2. 2017
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)     prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to:

část pozemku parc. č. 3279/171 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 3133-57/2016 ze dne 31. 8. 2016 a nově označenou jako pozemek parc. č. 3279/269 ostatní plocha, o výměře 1825 m2 a

část pozemku parc. č. 3281/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 3133-57/2016 ze dne 31. 8. 2016 a nově označenou jako pozemek parc. č. 3281/18 ostatní plocha, o výměře 417 m2

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

oba v k. ú. a obci Příbor,

do vlastnictví společnosti SVARMETAL s. r. o., se sídlem Frýdecká 819/44, Vratimov, IČ 26850036,

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 385.970,-Kč navýšené o DPH v zákonné výši, bude-li převod nemovitých věcí či jejich částí ke dni uskutečnění zdanitelného plnění podléhat DPH, a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     vyjmout nemovité věci uvedené v bodě 4 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupující vkladem práva do katastru nemovitostí

8/581 28. 2. 2017
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)     darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to:

pozemek parc. č. 3166/11 ostatní plocha a

pozemek parc. č. 3697/2 ostatní plocha,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

oba v k. ú. a obci Klimkovice,

do vlastnictví města Klimkovice, Lidická 1, Klimkovice, IČ 00298051,

za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     vyjmout nemovité věci uvedené v bodě 5 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí

8/581 28. 2. 2017
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)     darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to:

pozemek parc. č. 969/2 ostatní plocha a

pozemek parc. č. 969/3 ostatní plocha,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

oba v k. ú. Vysoká ve Slezsku, obec Vysoká,

do vlastnictví obce Vysoká, Vysoká 90, Vysoká, IČ 00296465,

za podmínky zřízení zákazu zcizení předmětných pozemků jako práva věcného ve smyslu ustanovení § 1761 občanského zákoníku, spočívající v zákazu obdarovaného bez předchozího písemného souhlasu dárce převést vlastnické právo k předmětným pozemkům na jiný subjekt, na dobu určitou 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k předmětným pozemkům do katastru nemovitostí, a dále za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     vyjmout nemovité věci uvedené v bodě 6 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí

8/581 28. 2. 2017
7. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodu 1. až 6. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 16. 3. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 6/370 ze dne 24. 1. 2017

8/582 28. 2. 2017
1. rozhodla

odstoupit od uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S14_12_8120049840“ se společností ČEZ Distribuce, a.s. 

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4913    ze dne 17. 2. 2015

č. 75/6121    ze dne 18. 8. 2015

č. 77/6278    ze dne 10. 9. 2015

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1165    ze dne 5. 3. 2015

8/583 28. 2. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí informaci o aktuálním stavu přípravy projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – IV. Etapa“ dle předloženého materiálu

8/583 28. 2. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit vyčlenění projektu „Energetické úspory v Obchodní akademii a SOŠ logistické v Opavě“, spolufinancovatelného z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, předpokládanou dobou realizace v letech 2017 - 2020, ze souhrnného projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – IV. Etapa“, jehož příprava byla schválena zastupitelstvem kraje usnesením č. 13/1165 ze dne 5. 3. 2015

8/583 28. 2. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Energetické úspory v Obchodní akademii a SOŠ logistické v Opavě“ předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2016 – 2020 ve výši 41.800.000 Kč

8/583 28. 2. 2017
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Energetické úspory v Obchodní akademii a SOŠ logistické v Opavě“ v roce 2017

8/583 28. 2. 2017
5. rozhodla

předložit žádost o poskytnutí dotace k projektu „Energetické úspory v Obchodní akademii a SOŠ logistické v Opavě“ do Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, za podmínky schválení profinancování a kofinancování projektu zastupitelstvem kraje

8/583 28. 2. 2017
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit vyčlenění projektu „Energetické úspory v Gymnáziu Petra Bezruče ve Frýdku-Místku“, spolufinancovatelného z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, předpokládanou dobou realizace v letech 2017 - 2020, ze souhrnného projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – IV. Etapa“, jehož příprava byla schválena zastupitelstvem kraje usnesením č. 13/1165 ze dne 5. 3. 2015

8/583 28. 2. 2017
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Energetické úspory v Gymnáziu Petra Bezruče ve Frýdku-Místku“ předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2016 – 2020 ve výši 15.100.000 Kč

8/583 28. 2. 2017
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Energetické úspory v Gymnáziu Petra Bezruče ve Frýdku-Místku“ v roce 2017

8/583 28. 2. 2017
9. rozhodla

předložit žádost o poskytnutí dotace k projektu „Energetické úspory v Gymnáziu Petra Bezruče ve Frýdku-Místku“ do Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, za podmínky schválení profinancování a kofinancování projektu zastupitelstvem kraje

8/583 28. 2. 2017
10. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit vyčlenění projektu „Energetické úspory v MŠ pro zrakově postižené v Havířově“, spolufinancovatelného z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, předpokládanou dobou realizace v letech 2017 - 2020, ze souhrnného projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – IV. Etapa“, jehož příprava byla schválena zastupitelstvem kraje usnesením č. 13/1165 ze dne 5. 3. 2015

8/583 28. 2. 2017
11. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Energetické úspory v MŠ pro zrakově postižené v Havířově“ předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2016 – 2020 ve výši 7.500.000 Kč

8/583 28. 2. 2017
12. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Energetické úspory v MŠ pro zrakově postižené  

8/583 28. 2. 2017
13. rozhodla

předložit žádost o poskytnutí dotace k projektu „Energetické úspory v MŠ pro zrakově postižené v Havířově“ do Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, za podmínky schválení profinancování a kofinancování projektu zastupitelstvem kraje

8/583 28. 2. 2017
14. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit vyčlenění projektu „Energetické úspory v MŠ Klíček v Karviné“, spolufinancovatelného z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, předpokládanou dobou realizace v letech 2017 - 2020, ze souhrnného projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – IV. Etapa“, jehož příprava byla schválena zastupitelstvem kraje usnesením č. 13/1165 ze dne 5. 3. 2015

8/583 28. 2. 2017
15. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Energetické úspory v MŠ Klíček v Karviné“ předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2016 – 2020 ve výši 7.400.000 Kč

8/583 28. 2. 2017
16. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Energetické úspory v MŠ Klíček v Karviné“ v roce 2017

8/583 28. 2. 2017
17. rozhodla

předložit žádost o poskytnutí dotace k projektu „Energetické úspory v MŠ Klíček v Karviné“ do Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, za podmínky schválení profinancování a kofinancování projektu zastupitelstvem kraje

8/583 28. 2. 2017
18. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1. – 4., 6. – 8., 10. – 12., 14. až 16. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 16. 3. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/48 ze dne 22. 12. 2016

8/584 28. 2. 2017
1. rozhodla

a)    o záměru pronajmout nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

-        přípojku vody o celkové délce 184,24 m, vybudovanou v rámci stavby „SO 071 –

Zásobení vodou pro JV roh PZ Nošovice“, nacházející se na pozemcích parc. č. 412/3 ostatní plocha, parc. č. 412/4 ostatní plocha, parc. č. 412/16 ostatní plocha, parc. č. 412/17 ostatní plocha, parc. č. 412/21 ostatní plocha a parc. č. 472/4 orná půda, v k. ú. a obci Nižní Lhoty

-        středotlakou přípojku plynu o celkové délce 4,59 m, vybudovanou v rámci stavby „SO 072.1 – Přípojka STL pro JV roh – U PRS“, nacházející se na pozemcích parc.

č. 412/4 ostatní plocha a parc. č. 412/7 ostatní plocha, v k. ú. a obci Nižní Lhoty

-        kanalizační přípojku o celkové délce 28,91 m, vybudovanou v rámci stavby „SO 073 – Odvod splaškových vod z JV rohu PZ Nošovice“, nacházející se na pozemcích parc. č. 568/7 ostatní plocha a parc. č. 568/10 ostatní plocha, v k. ú. a obci Nošovice

vše včetně všech součástí a příslušenství, dle předloženého materiálu

a)    o záměru pronajmout nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava - Přívoz, IČ 00095711, a to:

-        část pozemku parc. č. 412/4 ostatní plocha o výměře 901 m2

-        část pozemku parc. č. 412/5 ostatní plocha o výměře 106 m2

oba v k. ú. a obci Nižní Lhoty

-        část pozemku parc. č. 568/10 ostatní plocha o výměře 328 m2

-        část pozemku parc. č. 568/7 ostatní plocha o výměře 768 m2

oba v k. ú. a obci Nošovice

vše včetně všech součástí a příslušenství, dle předloženého materiálu

Rada kraje

8/585 28. 2. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)     koupit z vlastnictví **********, nemovité věci, a to:

bytovou jednotku č. 466/18 byt v bytovém domě č.p. 466, část obce Pod Cvilínem, který stojí na pozemku parc. č. 1108,

včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 450/10000 na společných částech bytového domu č.p. 466

a včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 450/10000 na pozemku parc. č. 1108 zastavěná plocha a nádvoří,

vše v k. ú. Opavské Předměstí, obec Krnov,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

do vlastnictví kraje za kupní cenu 1.450.000,- Kč, za podmínky výmazu zástavního práva a zákazu zcizení k předmětným nemovitým věcem z katastru nemovitostí; kraj jako kupující uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

b)     předat nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Harmonie, příspěvková organizace, Chářovská 785/85, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, IČ 00846384, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí

8/585 28. 2. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)     koupit z vlastnictví **********, nemovité věci, a to:

bytovou jednotku č. 488/4 byt v bytovém domě č.p. 488, část obce Pod Cvilínem, který stojí na pozemku parc. č. 1132,

včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 449/5000 na společných částech bytového domu č.p. 488

a včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 449/5000 na pozemku parc. č. 1132 zastavěná plocha a nádvoří,

vše v k. ú. Opavské Předměstí, obec Krnov,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

do vlastnictví kraje za kupní cenu 1.150.000,- Kč, za podmínky výmazu zástavního práva k předmětným nemovitým věcem z katastru nemovitostí; kraj jako kupující uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

b)     předat nemovité věci specifikované v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Harmonie, příspěvková organizace, Chářovská 785/85, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, IČ 00846384, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí

8/585 28. 2. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)     koupit z podílového vlastnictví

**********, podíl ve výši 1/6,**********, podíl ve výši ½,

**********, podíl ve výši 1/6**********, podíl ve výši 1/6,

nemovité věci, a to:

bytovou jednotku č. 445/4 byt v bytovém domě č.p. 445, část obce Pod Cvilínem, který stojí na pozemku parc. č. 1085,

včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 601/10000 na společných částech bytového domu č.p. 445

a včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 601/10000 na pozemku parc. č. 1085 zastavěná plocha a nádvoří,

vše v k. ú. Opavské Předměstí, obec Krnov,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

do vlastnictví kraje za kupní cenu 1.050.000,- Kč; kraj jako kupující uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

b)     předat nemovité věci specifikované v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Harmonie, příspěvková organizace, Chářovská 785/85, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, IČ 00846384, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí

8/585 28. 2. 2017
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. až 3. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 16. 3. 2017

8/585 28. 2. 2017
5. rozhodla

vyčlenit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 3.659,9 tis. Kč s účelovým určením na akci „Nákupy bytů pro chráněné bydlení v Krnově“

8/585 28. 2. 2017
6. rozhodla

snížit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 3.513 tis. Kč s účelovým určením na akci spolufinancovanou z evropských finančních zdrojů „Nákupy bytů pro chráněné bydlení“

8/585 28. 2. 2017
7. rozhodla

snížit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 6.900 Kč s účelovým určením na akci „Ostatní výdaje související s nakládáním s majetkem“

8/585 28. 2. 2017
8. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 140 tis. Kč

8/585 28. 2. 2017
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

pol. 2212 -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

o

20 tis. Kč

na § 6402 -

Finanční vypořádání minulých let

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů

o

120 tis. Kč

Celkem

o

140 tis. Kč

a

snižují

běžné výdaje            

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

6,9 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 4354 -

Chráněné bydlení

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

               146,9 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 102/7899 ze dne 7. 6. 2016

č. 108/8445 ze dne 6. 9. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2233 ze dne 22. 9. 2016

č. 20/2083 ze dne 23. 6. 2016

8/586 28. 2. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout dofinancovat projekt „Silnice II/647 Ostrava, ul. Plzeňská Od vodárny po křižovatku se sil. I/11 včetně mostů“ v případě, že nebude poskytnuta dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, nebo bude dotace poskytnuta nižší, než je její očekávaná výše z rozpočtu kraje na rok 2018 dle předloženého materiálu

8/586 28. 2. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout dofinancovat projekt „Silnice 2017 – Frýdek-Místek“ v případě, že nebude poskytnuta dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, nebo bude dotace poskytnuta nižší, než je její očekávaná výše z rozpočtu kraje na rok 2018 dle předloženého materiálu

8/586 28. 2. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout dofinancovat projekt „Silnice II/468 Třinec – ul. Nádražní a Těšínská k MUK I/11 vč. zárubních zdí“ v případě, že nebude poskytnuta dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, nebo bude dotace poskytnuta nižší, než je její očekávaná výše z rozpočtu kraje na rok 2018 dle předloženého materiálu

8/586 28. 2. 2017
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout dofinancovat projekt „Rekonstrukce MÚK Bazaly – I. etapa“ v případě, že nebude poskytnuta dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, nebo bude dotace poskytnuta nižší, než je její očekávaná výše z rozpočtu kraje na rok 2018 dle předloženého materiálu

8/586 28. 2. 2017
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout dofinancovat projekt „Okružní křižovatky silnic II/475 a II/474, Horní Suchá“ v případě, že nebude poskytnuta dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, nebo bude dotace poskytnuta nižší, než je její očekávaná výše z rozpočtu kraje na rok 2018 dle předloženého materiálu

8/586 28. 2. 2017
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 2. usnesení číslo 21/2233 ze dne 22. 9. 2016 profinancování a kofinancování projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/442 v úseku Jakubčovice nad Odrou - hr. okresu Opava“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T z 51.000.000 Kč na 90.000.000 Kč

8/586 28. 2. 2017
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 23. usnesení číslo 21/2233 ze dne 22. 9. 2016 profinancování a kofinancování projektu „Silnice II/477 Frýdek-Místek - Baška - Frýdlant (+ III/48425) I. etapa“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T z 89.000.000 Kč na 118.500.000 Kč

8/586 28. 2. 2017
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 26. usnesení číslo 21/2233 ze dne 22. 9. 2016 profinancování a kofinancování projektu „Silnice II/477 Frýdek-Místek - Baška - Frýdlant (+ III/48425) II. etapa“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T z 59.000.000 Kč na 98.500.000 Kč

8/586 28. 2. 2017
9. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 16. usnesení číslo 20/2083 ze dne 23. 6. 2016 profinancování a kofinancování projektu „Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T z 203.500.000 Kč na 214.000.000 Kč

8/586 28. 2. 2017
10. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 8. usnesení číslo 21/2233 ze dne 22. 9. 2016 profinancování a kofinancování projektu „Přeložka sil. II/461 (Jižní obchvat - dokončení)“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T z 54.000.000 Kč na 60.000.000 Kč

8/586 28. 2. 2017
11. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 32. usnesení číslo 20/2083 ze dne 23. 6. 2016 profinancování a kofinancování projektu „Silnice 2017 – Frýdek-Místek“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T z 80.800.000 Kč na 96.000.000 Kč

8/586 28. 2. 2017
12. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 29. usnesení číslo 20/2083 ze dne 23. 6. 2016 profinancování a kofinancování projektu „Silnice II/468 Třinec - ul. Nádražní a Těšínská k MUK I/11, vč. zárubních zdí“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T z 124.000.000 Kč na 136.000.000 Kč

8/586 28. 2. 2017
13. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1. až 12. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 16. 3. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 112/8703 ze dne 18. 10. 2016

8/587 28. 2. 2017
1. rozhodla

a)    zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 5263/10 ostatní plocha, v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek, IČ 00296643, ve prospěch každého vlastníka částí pozemků parc. č. 5260/27, parc. č. 5260/28, parc. č. 5264/2 a parc. č. 5264/4, vše ostatní plocha, v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, jejichž součástí se stane budova dílen vybudována v rámci stavby “Vybudování dílen pro praktické vyučování SOŠ Frýdek-Místek p.o. Lokalita Lískovecká“, nyní ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Lískovická 2089, Frýdek-Místek, IČ 00844691, spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat na části služebného pozemku:

i.      kanalizační přípojku včetně připojovací šachty,

ii.     NTL plynovod,

iii.    vodovodní řád,

iv.    komunikaci a zpevněné plochy,

a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním těchto inženýrských sítí, komunikace a zpevněné plochy, na dobu neurčitou, v rozsahu dle zákresu ve snímku katastrální mapy, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, vše za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč, navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí

b)   uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 1 písm. a) tohoto usnesení

8/587 28. 2. 2017
2. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Edrovice – J. Fučíka, p.č. 310-315, Město Rýmařov, NNk“ na části pozemku parc. č. 45/1, ostatní plocha, v k. ú. Janovice u Rýmařova, obec Rýmařov, dle předloženého materiálu

8/587 28. 2. 2017
3. rozhodla

a)    zřídit věcné břemeno – služebnost k části pozemku parc. č. 45/1, ostatní plocha, v k. ú. Janovice u Rýmařova, obec Rýmařov, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Dětský domov Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace, Rýmařovská 34/1, Janovice, Rýmařov, IČ 63024594, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, spočívající v právu zřídit, umístit a provozovat na části služebného pozemku podzemní kabelové vedení včetně pojistkové skříně a vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti s umístěním, zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním podzemního kabelového vedení včetně pojistkové skříně, v rámci stavby „Edrovice – J. Fučíka, p.č. 310-315, Město Rýmařov, NNk“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle situačního snímku, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni stanovenou znaleckým posudkem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 10.000 Kč a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku o ocenění práva odpovídajícího věcnému břemeni bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanoveného příslušným zákonem v platném znění; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady na geometrické zaměření rozsahu věcného břemene a náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí

b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 3 písm. a) tohoto usnesení

8/587 28. 2. 2017
4. rozhodla

a)   zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 831, ostatní plocha, v k. ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ 00845451, správa nemovitosti Městský obvod Poruba, se sídlem Klimkovická 55/28, Poruba, Ostrava, ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 829, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova čp. 1107, občanská vybavenost, v k. ú. Poruba, obec Ostrava, v současné době ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, se sídlem Příčná 1108/1, Poruba, Ostrava, IČ 00575933, spočívající v právu zřídit a provozovat na části služebného pozemku dešťovou kanalizaci a umožnit vstup a vjezd na služebný pozemek v souvislosti s provozem, opravami, údržbou nebo odstraněním dešťové kanalizace v rozsahu dle situačního snímku, který bude po provedení stavby „Rekonstrukce anglických dvorků objektu Příčná 1107“ nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000 Kč a navýšenou o DPH v zákonné výši; úplatu za zřízení věcného břemene, náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí a náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradí Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČ 00575933 jako stavebník

b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle bodu 4 písm. a) tohoto usnesení mezi krajem (budoucí oprávněný), statutárním městem Ostrava, městským obvodem Poruba, IČ 00845451 (budoucí povinný) a organizací Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČ 00575933 (stavebník)

8/587 28. 2. 2017
5. souhlasí

s umístěním a realizací staveb přípojek a přeložek inženýrských sítí na pozemcích parc. č. 822/4, parc. č. 822/5, parc. č. 822/7, parc. č. 822/25, parc. č. 822/27, parc. č. 822/101 a parc. č. 822/173, vše ostatní plocha v k. ú. a obci Mošnov, v rámci stavby „Opravárenské centrum letadel 2 v Mošnově“, dle předloženého materiálu

8/587 28. 2. 2017
6. rozhodla

a)   zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 822/173 ostatní plocha v k. ú. a obci Mošnov, ve vlastnictví kraje, ve prospěch společnosti JOB AIR Technic a.s., Gen. Fajtla 370, 742 51 Mošnov, IČ 27768872, spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat v části služebného pozemku vodovodní přípojku v rámci stavby „Opravárenské centrum letadel 2 v Mošnově“, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene

b)   zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě k částem pozemků parc. č. 822/4, parc. č. 822/25, parc. č. 822/27 a parc. č. 822/173, vše ostatní plocha v k. ú. a obci Mošnov, ve vlastnictví kraje, ve prospěch společnosti JOB AIR Technic a.s., Gen. Fajtla 370, 742 51 Mošnov, IČ 27768872, spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat v částech služebných pozemků přípojku splaškové kanalizace v rámci stavby „Opravárenské centrum letadel 2 v Mošnově“, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene

c)    zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě k částem pozemků parc. č. 822/25, parc. č. 822/27, parc. č. 822/101 a parc. č. 822/173, vše ostatní plocha v k. ú. a obci Mošnov, ve vlastnictví kraje, ve prospěch společnosti JOB AIR Technic a.s., Gen. Fajtla 370, 742 51 Mošnov, IČ 27768872, spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat v částech služebných pozemků přípojku dešťové kanalizace včetně retenční nádrže v rámci stavby „Opravárenské centrum letadel 2 v Mošnově“, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene

d)   zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 822/7 ostatní plocha v k. ú. a obci Mošnov, ve vlastnictví kraje, ve prospěch společnosti JOB AIR Technic a.s., Gen. Fajtla 370, 742 51 Mošnov, IČ 27768872, spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat v části služebného pozemku přípojku dešťové kanalizace v rámci stavby „Opravárenské centrum letadel 2 v Mošnově“, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene

e)   zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 822/173 ostatní plocha v k. ú. a obci Mošnov, ve vlastnictví kraje, ve prospěch společnosti JOB AIR Technic a.s., Gen. Fajtla 370, 742 51 Mošnov, IČ 27768872, spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat v části služebného pozemku přípojku STL plynu v rámci stavby „Opravárenské centrum letadel 2 v Mošnově“, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene

f)    zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě k částem pozemků parc. č. 822/5 a parc. č. 822/173, vše ostatní plocha v k. ú. a obci Mošnov, ve vlastnictví kraje, ve prospěch společnosti JOB AIR Technic a.s., Gen. Fajtla 370, 742 51 Mošnov, IČ 27768872, spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat v částech služebných pozemků přípojku VN v rámci stavby „Opravárenské centrum letadel 2 v Mošnově“, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene

g)   zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě k částem pozemků parc. č. 822/5, parc. č. 822/25, parc. č. 822/27, parc. č. 822/101 a parc. č. 822/173, vše ostatní plocha v k. ú. a obci Mošnov, ve vlastnictví kraje, ve prospěch společnosti JOB AIR Technic a.s., Gen. Fajtla 370, 742 51 Mošnov, IČ 27768872, spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat v částech služebných pozemků přípojku slaboproudu v rámci stavby „Opravárenské centrum letadel 2 v Mošnově“, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene

h)   zřídit věcná břemena uvedená v bodu 6 písm. a) až g) tohoto usnesení za jednorázovou úplatu za zřízení věcných břemen, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcným břemenům stanovenou znaleckým posudkem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 10.000,- Kč, a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku o ocenění práva odpovídajícího věcným břemenům bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcných břemen, včetně šíře ochranného pásma stanoveného příslušným zákonem v platném znění; oprávněný z věcných břemen dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

i)     uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen – služebností dle bodu 6. písm. a) až h) tohoto usnesení

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

8/588 28. 2. 2017
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

40 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2212 -

Silnice

pol. 5171 -

Opravy a udržování

o

40 tis. Kč

Rada kraje

8/589 28. 2. 2017
1. souhlasí

s investičním záměrem Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ 48804525, čerpání dotace Ministerstva zdravotnictví pro zdravotnické záchranné služby na připravenost na řešení mimořádných událostí a krizových situací, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/4568 ze dne 11. 12. 2014

8/590 28. 2. 2017
1. souhlasí

s užíváním služebního vozidla k soukromým účelům zaměstnancem organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 48804525, Bc. Jiřím Flašarem, náměstkem ředitele pro nelékařskou zdravotnickou péči a Mgr. Petrem Jaššo, MBA, vedoucím týmu pro specializované činnosti Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, dle přílohy č. 2 a 3 předloženého materiálu

8/590 28. 2. 2017
2. souhlasí

s užíváním služebního vozidla k soukromým účelům zaměstnancem organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, Ing. et Ing., Bc. Jiřím Matějem, MBAce, ředitelem Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, a Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

8/590 28. 2. 2017
3. souhlasí

s užíváním služebního vozidla k soukromým účelům zaměstnankyní organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, Ing. Barbarou Gilovou, ekonomickou náměstkyní Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, a Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 15/464/1 ze dne 27. 3. 2003

8/591 28. 2. 2017
1. souhlasí

s převzetím dluhu pana **********, vůči organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853, ve výši 167.316 Kč, vzniklého neplněním dohody o zvyšování kvalifikace, přejímatelem dluhu organizací Bohumínská městská nemocnice, a.s., se sídlem Slezská 207, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín, IČ 26834022, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

8/592 28. 2. 2017
1. bere na vědomí

žádost Dětského centra Domeček, příspěvková organizace, IČ 70631956, ze dne 27. 1. 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

8/592 28. 2. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 Dětskému centru Domeček, příspěvková organizace, Jedličkova 1025/5, 700 44 Ostrava – Zábřeh, IČ 70631956, v maximální výši 3 mil. Kč na spolufinancování nákladů souvisejících s umísťováním dětí s trvalým pobytem mimo území Statutárního města Ostravy do lůžkové péče v Dětském centru Domeček, příspěvková organizace, v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, dle předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

8/592 28. 2. 2017
3. bere na vědomí

informaci o stavu sítě protialkoholních záchytných stanic na území Moravskoslezského kraje ke dni 31. 12. 2016, dle předloženého materiálu

8/592 28. 2. 2017
4. bere na vědomí

žádost Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00635162, ze dne 8. 2. 2017, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

8/592 28. 2. 2017
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 00635162, ve výši 5.000 tis. Kč za účelem spolufinancování provozu protialkoholní záchytné stanice v roce 2017 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

8/592 28. 2. 2017
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 3. tohoto usnesení na vědomí a doporučení dle bodů 2. a 5. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: MUDr. Martin Gebauer

Termín: 16. 3. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 4/246 ze dne 22. 12. 2016

8/593 28. 2. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 v rámci dotačního programu „Program na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2017“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

8/593 28. 2. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 v rámci dotačního programu „Program na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2017“ žadatelům dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

8/593 28. 2. 2017
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3549 -

Ostatní speciální zdravotnická péče

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

2 655,8 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3549 -

Ostatní speciální zdravotnická péče

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

o

950,0 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

778,0 tis. Kč

pol. 5223

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

927,8 tis. Kč

8/593 28. 2. 2017
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit doporučení dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: MUDr. Martin Gebauer

Termín: 16. 3. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

8/594 28. 2. 2017
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotnictví ve výši 7.226.231 Kč na realizaci akce „Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj – rekonstrukce centrální sterilizace“ pro příspěvkovou organizaci v odvětví zdravotnictví

8/594 28. 2. 2017
2. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2017 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, ve výši 7.226.231 Kč, účelově určený na akci „Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj – rekonstrukce centrální sterilizace“, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace id. č. 235D214003208

8/594 28. 2. 2017
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

investiční přijaté transfery

pol. 4216 -

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

7.226.231 Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 6356 -

Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

7.226.231 Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 112/8665 ze dne 18. 10. 2016

č. 7/412 ze dne 29. 1. 2013

č. 57/4533 ze dne 11. 12. 2014

8/595 28. 2. 2017
1. bere na vědomí

vzdání se Mgr. Zuzany Neuvaldové funkce zástupkyně ředitele organizace Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 147/29, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 68177992, pro pracoviště v Opavě, v rozsahu práv a povinností dle ustanovení § 42a, odst. 3 a 4, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, k datu 28. 2. 2017

8/595 28. 2. 2017
2. určuje

jako zástupkyni ředitele organizace Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 147/29, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 68177992, pro pracoviště v Opavě, Mgr. Janu Sedlářovou, v rozsahu práv a povinností dle ustanovení § 42a, odst. 3 a 4, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, k datu 1. 3. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 30/2297 ze dne 3. 12. 2013

8/596 28. 2. 2017
1. souhlasí

s vyhlášením veřejných zakázek na akci s názvem „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Frýdek-Místek, p. o.“ organizací Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534188, dle předloženého materiálu

8/596 28. 2. 2017
2. doporučuje

řediteli organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534188, jmenovat pro veřejné zakázky v rámci akce „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Frýdek-Místek, p. o.“ jako zástupce zřizovatele

členy hodnotící komise:

MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje

Bc. Vratislavu Krnáčovou, vedoucí odboru zdravotnictví

náhradníky hodnotící komise:

Ing. Danielu Bräuerovou, odbor zdravotnictví

Ing. Petra Sztefka, odbor zdravotnictví

8/596 28. 2. 2017
3. ukládá

řediteli organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534188, předložit odboru zdravotnictví k vyjádření kompletní zadávací dokumentaci k veřejným zakázkám na akci s názvem „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Frýdek-Místek, p. o.“ ještě před vyhlášením předmětných zakázek

Zodp.: Ing. Tomáš Stejskal

Termín: před vyhlášením veřejných zakázek

8/596 28. 2. 2017
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout návratnou finanční výpomoc pro zajištění předfinancování 1. etapy akce „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Frýdek-Místek, p. o.“ ve výši 22.185 tis. Kč s jednorázovou splatností po obdržení dotace z rozpočtu poskytovatele dotace, dle předloženého materiálu

8/596 28. 2. 2017
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit doporučení dle bodu 4. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: MUDr. Martin Gebauer

Termín: 16. 3. 2017

Rada kraje

8/597 28. 2. 2017
1. souhlasí

s provedením stavebních úprav na nemovitém majetku Moravskoslezského kraje předaném k hospodaření organizaci Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČ 00534242, na budově bez čp/če, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc. č. 562/9, zastavěná plocha a nádvoří, a vybudováním přístavby na pozemku parc. č. 566/1 ostatní plocha, vše v k. ú. Dolní Líštná, obec Třinec, při realizaci akce „Přístavba mrazicího boxu“, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2206 ze dne 22. 9. 2016

8/598 28. 2. 2017
1. bere na vědomí

žádost obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., IČ 26865858, o změnu účelu poskytnuté dotace – projekt „Rekonstrukce kotelny a oprava komunikací v areálu Bílovecké nemocnice a.s.“, dle předloženého materiálu

8/598 28. 2. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v usnesení č. 21/2206 bod 1. ze dne 22. 9. 2016 text „z toho maximálně 2.910.000 Kč na neinvestiční náklady a maximálně 5.500.000 Kč na investiční náklady, z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016, na zajištění realizace projektu Rekonstrukce kotelny a oprava komunikací v areálu Bílovecké nemocnice a.s.,“ na text „účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů projektu Rekonstrukce kotelny a další investiční akce v Bílovecké nemocnici a.s.“, dle předloženého materiálu

8/598 28. 2. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 05728/2016/ZDR ze dne 21. 10. 2016 s obchodní společností Bílovecká nemocnice, a.s., IČ 26865858, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

8/598 28. 2. 2017
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

2.910 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 6313 -

Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

2.910 tis. Kč

8/598 28. 2. 2017
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje doporučení dle bodů 1. - 3. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: MUDr. Martin Gebauer

Termín: 16. 3. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 7/446 ze dne 7. 2. 2017

8/599 28. 2. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu obchodní společnost Nemocnice Nový Jičín, a.s., Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín, IČ 25886207, v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle bodu 2. tohoto usnesení

8/599 28. 2. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s obchodní společností Nemocnice Nový Jičín, a.s., Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín, IČ 25886207, dle předloženého materiálu

8/599 28. 2. 2017
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrhy dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: MUDr. Martin Gebauer

Termín: 16. 3. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

8/600 28. 2. 2017
1. bere na vědomí

žádost Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČ 00534242, o poskytnutí finančních prostředků na realizaci odborného semináře „Kapitoly pro chirurgy III.“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

8/600 28. 2. 2017
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017, organizaci Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČ 00534242, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03566/2014/ZDR, o 30.000 Kč, účelově určený na realizaci odborného semináře „Kapitoly pro chirurgy III.“; s časovou použitelností od 1. 2. 2017 do 30. 6. 2017

8/600 28. 2. 2017
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

30 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

30 tis. Kč

8/600 28. 2. 2017
4. bere na vědomí

žádosti Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, o poskytnutí finančních prostředků, dle přílohy č. 2 a 3 předloženého materiálu

8/600 28. 2. 2017
5. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Optimalizace a řízení zdravotnických zařízení“ ve výši 450 tis. Kč

8/600 28. 2. 2017
6. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017, organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, o 200.000 Kč, účelově určený na akci „Oprava elektroinstalace nemocnice Orlová“; s časovou použitelností od 1. 3. 2017 do 31. 12. 2017

8/600 28. 2. 2017
7. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017, organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, o 250.000 Kč, účelově určený na akci „Stavební úpravy oddělení DIOP v nemocnici Orlová“, s časovou použitelností od 1. 3. 2017 do 31. 12. 2017

8/600 28. 2. 2017
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

450 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

450 tis. Kč

8/600 28. 2. 2017
9. bere na vědomí

žádosti Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, o poskytnutí finančních prostředků, dle přílohy č. 4 a 5 předloženého materiálu

8/600 28. 2. 2017
10. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2017, organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, ve výši 5.700.000 Kč, účelově určený na pořízení přístrojového vybavení pro oční ambulance v nemocnicích Karviná a Orlová v rámci akce „Pořízení zdravotnických přístrojů“; s časovou použitelností od 1. 3. 2017 do 31. 12. 2017

8/600 28. 2. 2017
11. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2017, organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, ve výši 6.610.000 Kč, účelově určený na pořízení přístrojového vybavení pro oddělení následné intenzivní péče v nemocnici Orlová v rámci akce „Pořízení zdravotnických přístrojů“; s časovou použitelností od 1. 3. 2017 do 31. 12. 2017

8/600 28. 2. 2017
12. souhlasí

s vyhlášením nadlimitní veřejné zakázky na dodávky na akci „Pořízení přístrojového vybavení pro oddělení NIP a DIOP v nemocnici Orlová“ Nemocnicí s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853

8/600 28. 2. 2017
13. doporučuje

řediteli Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853, jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 12. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

členy hodnotící komise:

MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje

Bc. Vratislavu Krnáčovou, vedoucí odboru zdravotnictví

náhradníky komise:

Ing. Jaroslava Plačka, odbor zdravotnictví

Ing. Lenku Holkovou, odbor zdravotnictví

8/600 28. 2. 2017
14. ukládá

řediteli Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853, předložit odboru zdravotnictví k vyjádření kompletní zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na akci „Pořízení přístrojového vybavení pro oddělení NIP a DIOP v nemocnici Orlová“ ještě před vyhlášením veřejné zakázky

Zodp.: Ing. et Ing., Bc. Jiří Matěj, MBAce, ředitel

Termín: bez termínu (před vyhlášením veřejné zakázky)

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 99/7596 ze dne 28. 4. 2016

8/601 28. 2. 2017
1. bere na vědomí

výpověď Smlouvy o zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství ze dne 28. 4. 2016, podanou Městskou nemocnicí Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

8/601 28. 2. 2017
2. ukládá

odboru zdravotnictví

zajistit v návaznosti na podanou výpověď smlouvy realizaci veřejné zakázky na zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území města Ostravy

Zodp.: Bc. Vratislava Krnáčová

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

8/602 28. 2. 2017
1. rozhodla

přijmout peněžitý dar v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ve výši 10.000,-- Kč od právnické osoby ASEKOL a.s., IČ 27373231, na účely charitativní nebo ekologické, dle předloženého materiálu

8/602 28. 2. 2017
2. rozhodla

poskytnout peněžitý dar ve výši 10.000,-- Kč právnické osobě Charita Opava, IČ 43964591, na charitativní účel, dle předloženého materiálu

8/602 28. 2. 2017
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 3729

Ostatní nakládání s odpady

pol.  2321 -

Přijaté neinvestiční dary

o

10 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3729 -

Ostatní nakládání s odpady

pol.  5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským organizacím

o

10 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 103/8006 ze dne 23. 6. 2016

8/603 28. 2. 2017
1. bere na vědomí

Zprávu o uplatňování Územní energetické koncepce Moravskoslezského kraje dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu

8/603 28. 2. 2017
2. rozhodla

zpracovat novou Územní energetickou koncepci Moravskoslezského kraje a přitom využít možnosti čerpání státních dotací

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

8/604 28. 2. 2017
1. bere na vědomí

žádost pobočného spolku Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký spolek Frýdek-Místek, ze dne 16. 1. 2017 ve věci poskytnutí dotace na chovatelskou přehlídku trofejí pro oblast chovu jelení zvěře Beskydy v roce 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

8/604 28. 2. 2017
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký spolek Frýdek-Místek, IČ 67777139, na chovatelskou přehlídku trofejí pro oblast chovu jelení zvěře Beskydy v roce 2017 v maximální výši 25.000,-- Kč s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2017 do dne 31. 5. 2017 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

8/604 28. 2. 2017
3. bere na vědomí

žádost pobočného spolku Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký spolek Bruntál, ze dne 23. 1. 2017 ve věci poskytnutí dotace na chovatelskou přehlídku trofejí pro oblast chovu jelení zvěře Jeseníky – Východ a dančí zvěře Osoblažsko v roce 2017, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

8/604 28. 2. 2017
4. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký spolek Bruntál, IČ 67777066, na chovatelskou přehlídku trofejí pro oblast chovu jelení zvěře Jeseníky – Východ a dančí zvěře Osoblažsko v roce 2017 v maximální výši 25.000,-- Kč s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2017 do dne 30. 4. 2017 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

8/604 28. 2. 2017
5. bere na vědomí

žádost Nadace na pomoc zvířatům ze dne 27. 1. 2017 ve věci poskytnutí dotace na činnost této nadace v roce 2017, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

8/604 28. 2. 2017
6. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Nadaci na pomoc zvířatům, IČ 25817981, na činnost Nadace na pomoc zvířatům v roce 2017 ve výši 200.000,‑‑ Kč s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2017 do dne 31. 12. 2017 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

8/604 28. 2. 2017
7. bere na vědomí

žádost obchodní společnosti Regionální centrum EIA s.r.o. ze dne 19. 1. 2017, včetně jejího doplnění ze dne 7. 2. 2017, ve věci poskytnutí dotace na Mezinárodní konferenci EIA/SEA 2017 dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

8/604 28. 2. 2017
8. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci obchodní společnosti Regionálnímu centru EIA s.r.o., IČ 47150661, na Mezinárodní konferenci EIA/SEA 2017 ve výši 50.000,-- Kč s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2017 do dne 30. 6. 2017 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

8/604 28. 2. 2017
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3799 -

Ostatní ekologické záležitosti

pol.  5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

100,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 1070 -

Rybářství

 

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

50,00 tis. Kč

na § 3799 -

Ostatní ekologické záležitosti

 

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

50,00 tis. Kč

Celkem

o

100,00 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

8/605 28. 2. 2017
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 41.231,-- Kč, účelově určené na úhradu škod způsobených vybraným zvláště chráněným živočichem

8/605 28. 2. 2017
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

přijaté transfery

pol.  4111 -

Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

o

41,24 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3741 -

Ochrana druhů a stanovišť

pol.  5192 -

Poskytnuté náhrady

o

41,24 tis. Kč

Rada kraje

8/606 28. 2. 2017
1. bere na vědomí

žádost Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě ze dne 3. 1. 2017 ve věci poskytnutí dotace na provoz tří automatizovaných monitorovacích stanic sledujících kvalitu ovzduší a semimobilní měřicí techniky na území města Ostravy, Opavy a Českého Těšína v roce 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

8/606 28. 2. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Zdravotnímu ústavu se sídlem v Ostravě, IČ 71009396, na provoz tří automatizovaných monitorovacích stanic sledujících kvalitu ovzduší a semimobilní měřicí techniky na území města Ostravy, Opavy a Českého Těšína v roce 2017 ve výši 900.000,-- Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2017 do dne 31. 12. 2017 a uhrazených do dne 10. 1. 2018 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

8/606 28. 2. 2017
3. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1 a návrh dle bodu 2 tohoto usnesení

Zodp.: Jarmila Uvírová

Termín: 16. 3. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 110/8518 ze dne 22. 9. 2016

8/607 28. 2. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Příspěvky na ozdravné pobyty“ pro roky 2016/2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

8/607 28. 2. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout použít finanční prostředky z Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje v maximální výši 1.452.000,-- Kč v souladu s čl. 4 body 2 a 3 statutu tohoto fondu dle předloženého materiálu

8/607 28. 2. 2017
3. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit doporučení dle bodů 1 a 2 tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Jarmila Uvírová

Termín: 16. 3. 2017

8/607 28. 2. 2017
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol.  8115 -

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

1.452 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3900 -

Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

pol.  5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

1.452 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 4/270 ze dne 22. 12. 2016

8/608 28. 2. 2017
1. rozhodla

navýšit částku peněžních prostředků v rozpočtu kraje vyčleněnou na poskytování dotací v rámci dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2017/2018 na 18.072.400,-- Kč

8/608 28. 2. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2017/2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

8/608 28. 2. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2017/2018 náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. VI odst. 13 podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

8/608 28. 2. 2017
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2017/2018 žadatelům dle přílohy č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu

8/608 28. 2. 2017
5. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit doporučení dle bodů 2 až 4 tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Jarmila Uvírová

Termín: 16. 3. 2017

Rada kraje

8/609 28. 2. 2017
1. bere na vědomí

žádost Českého hydrometeorologického ústavu ze dne 18. 1. 2017 ve věci poskytnutí dotace na měření znečištění ovzduší pěti vzorkovači na dvou vybraných lokalitách, v obci Vražné a na lokalitě Bílý Kříž, v roce 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

8/609 28. 2. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje příspěvkové organizaci Český hydrometeorologický ústav, IČ 00020699, na měření znečištění ovzduší pěti vzorkovači na dvou vybraných lokalitách, v obci Vražné a na lokalitě Bílý Kříž, v roce 2017 ve výši 1.000.000,-- Kč, a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2017 do dne 31. 12. 2017 a uhrazených do dne 10. 1. 2018 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

8/609 28. 2. 2017
3. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1 a návrh dle bodu 2 tohoto usnesení

Zodp.: Jarmila Uvírová

Termín: 16. 3. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 4/269 ze dne 22. 12. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

8/610 28. 2. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 v rámci dotačního programu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje“ pro rok 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

8/610 28. 2. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 v rámci dotačního programu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje“ pro rok 2017 náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. VII odst. 13 a 14 podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

8/610 28. 2. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje“ pro rok 2017 žadatelům dle přílohy č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu

8/610 28. 2. 2017
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3792 -

Ekologická výchova a osvěta

pol.  5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

1.921,80 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3792 -

Ekologická výchova a osvěta

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

612,50 tis. Kč

pol.  5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

931,70 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3792 -

Ekologická výchova a osvěta

pol.  6322 -

Investiční transfery spolkům

o

47,60 tis. Kč

pol.  6341 -

Investiční transfery obcím

o

330,00 tis. Kč

Celkem

o

1.921,80 tis. Kč

8/610 28. 2. 2017
5. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit doporučení dle bodů 1 až 3 tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Jarmila Uvírová

Termín: 16. 3. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 15/1553 ze dne 25. 6. 2015

č. 18/1892 ze dne 25. 2. 2016

č. 20/2116 ze dne 23. 6. 2016

č. 21/2282 ze dne 22. 9. 2016

8/611 28. 2. 2017
1. souhlasí

se změnou názvu organizace Střední škola elektrostavební a dřevozpracující,
Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 13644301, na nový název Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, s účinností od 1. 9. 2017

8/611 28. 2. 2017
2. souhlasí

a)     s dodatkem č. 12 ke zřizovací listině organizace Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 13644301, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu

b)     s dodatkem č. 9 ke zřizovací listině organizace Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601357, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu

c)     s dodatkem č. 14 ke zřizovací listině organizace Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 13643479, uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu

d)     s dodatkem č. 8 ke zřizovací listině organizace Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace, IČ 47813091, uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu

e)     s dodatkem č. 11 ke zřizovací listině organizace Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813075, uvedeným v příloze č. 5 předloženého materiálu

f)      s dodatkem č. 17 ke zřizovací listině organizace Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČ 13644319, uvedeným v příloze č. 6 předloženého materiálu

g)     s dodatkem č. 7 ke zřizovací listině organizace Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace, IČ 62331574, uvedeným v příloze č. 7 předloženého materiálu

h)     s dodatkem č. 10 ke zřizovací listině organizace Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace, IČ 47658061, uvedeným v příloze č. 8 předloženého materiálu

i)      s dodatkem č. 19 ke zřizovací listině organizace Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 00848077, uvedeným v příloze č. 9 předloženého materiálu

j)      s dodatkem č. 13 ke zřizovací listině organizace Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602060, uvedeným v příloze č. 10 předloženého materiálu

k)     s dodatkem č. 20 ke zřizovací listině organizace Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková, IČ 14451093, uvedeným v příloze č. 11 předloženého materiálu

l)      s dodatkem č. 15 ke zřizovací listině organizace Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organice, IČ 00602086, uvedeným v příloze č. 12 předloženého materiálu

m)   s dodatkem č. 16 ke zřizovací listině organizace Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602027, uvedeným v příloze č. 13 předloženého materiálu

n)     s dodatkem č. 8 ke zřizovací listině organizace Základní škola, Město Albrechtice, Hašlerova 2, příspěvková organizace, IČ 60802791, uvedeným v příloze č. 14 předloženého materiálu

8/611 28. 2. 2017
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje dodatky dle bodu 1 tohoto usnesení ke schválení

Zodp: Mgr. Stanislav Folwarczny

Termín: 16. 3. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 3/159 ze dne 6.12.2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22.12.2016

8/612 28. 2. 2017
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni v Moravskoslezském kraji“ včetně příloh dle přílohy č. 1 – 12 předloženého materiálu

8/612 28. 2. 2017
2. vyhlašuje

dotační program „Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni v Moravskoslezském kraji“ s účinností ke dni 1. 3. 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

8/612 28. 2. 2017
3. zřizuje

monitorovací pracovní skupinu pro hodnocení podaných žádostí o dotaci ve složení dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

8/613 28. 2. 2017
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2017“ dle příloh č. 1 - 12 předloženého materiálu

8/613 28. 2. 2017
2. vyhlašuje

dotační program „Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2017“ s účinností ke dni 1. 3. 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

8/613 28. 2. 2017
3. zřizuje

monitorovací pracovní skupinu pro hodnocení podaných žádostí o dotaci ve složení dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1699 ze dne 17.12.2015

č. 2/80 ze dne 22.12.2016

č. 20/2037 ze dne 23.6.2016

8/614 28. 2. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03578/2016/ŠMS, uzavřené na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 20/2037 ze dne 23. 6. 2016, se společností Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČ 70926379, k projektu „Informační systém Moravskoslezského kraje“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

8/614 28. 2. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00053/2016/ŠMS, uzavřené na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 20/2037 ze dne 23. 6. 2016, se společností Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČ 70926379 k projektu „VTM – výchova talentované mládeže ledního hokeje ročníků 2001, 2002, 2003, 2004“, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

8/614 28. 2. 2017
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

Termín: 16. 3. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 4/277 ze dne 22. 12. 2016

č. 112/8659 ze dne 18. 10. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

8/615 28. 2. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

8/615 28. 2. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2017 náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. VI. Podmínek dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2017 a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

8/615 28. 2. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout neposkytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2017 žadatelům dle přílohy č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě a v příloze č. 3 předloženého materiálu

8/615 28. 2. 2017
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3419 -

Ostatní tělovýchovná činnost

pol. 5222 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

140,0 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3419 -

Ostatní tělovýchovná činnost

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

140,0 tis. Kč  

8/615 28. 2. 2017
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1), 2) a 3) tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

Termín: 16. 3. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

8/616 28. 2. 2017
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2017/2018“ dle příloh č. 1 - 11 předloženého materiálu

8/616 28. 2. 2017
2. vyhlašuje

dotační program „Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2017/2018“ s účinnosti ke dni 1. 3. 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

8/616 28. 2. 2017
3. zřizuje

monitorovací pracovní skupinu pro hodnocení podaných žádostí o dotaci ve složení dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 105/8084 ze dne 19. 7. 2016

č. 38/2822 ze dne 11. 3. 2014

8/617 28. 2. 2017
1. bere na vědomí

a)     informaci o ukončení funkčního období člena školské rady při střední škole organizace Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00601381, Ing. Jaroslava Zachurczoka, který byl radou kraje jmenován s účinností od 19. 8. 2016

b)     informaci o ukončení funkčního období člena školské rady při střední škole organizace Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00844691, Ing. Ladislava Kozáka, který byl radou kraje jmenován s účinností od 12. 3. 2014

c)     informaci o ukončení funkčního období členů školské rady při střední škole organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 00601675, PhDr. Jaroslava Dvořáka a Mgr. Dany Váhalové, kteří byli radou kraje jmenováni s účinností od 8. 4. 2014

8/617 28. 2. 2017
2. jmenuje

a)     dnem 1. 3. 2017 Ing. Karla Rojka členem školské rady při střední škole organizace Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00601381

b)     dnem 12. 3. 2017 Ing. Ladislava Kozáka členem školské rady při střední škole organizace Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00844691

c)     dnem 8. 4. 2017 PhDr. Mgr. Jaromíra Radkovského, MBA, a PhDr. Jaroslava Dvořáka členy školské rady při stření škole organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 00601675

Rada kraje

8/618 28. 2. 2017
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na:

a)    rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden – srpen 2017 – modul A ve výši 2.423.112 Kč

b)   rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách – modul C ve výši 40.200 Kč

dle předloženého materiálu

8/618 28. 2. 2017
2. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci organizacím s účelovým určením na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden – srpen 2017 – modul A v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

8/618 28. 2. 2017
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 - 

Ostatní neinvestiční přijaté transfery
ze státního rozpočtu

o

2.423.112 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3111 -

Mateřské školy

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

právnickým osobám

o

 

 

321.584 Kč

na § 3113 -

Základní školy

 

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

právnickým osobám

o

 

 

352.126 Kč

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

právnickým osobám

o

 

 

450.216 Kč

na § 3117 -

První stupeň základních škol

 

pol.  5212 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

o

 

 

273.344 Kč

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

právnickým osobám

o

 

 

160.792 Kč

na § 3121 -

Gymnázia

 

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

právnickým osobám

o

 

 

160.792 Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

 

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

právnickým osobám

o

 

 

160.792 Kč

pol.  5221 -

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

o

 

53.056 Kč

na § 3125 -

Střediska praktického vyučování

a školní hospodářství

 

pol.  5221 -

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

o

 

48.232 Kč

na § 3150 -

Vyšší odborné školy

 

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

právnickým osobám

o

 

 

160.792 Kč

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

 

pol.  5901 -

Nespecifikované rezervy

o

281.386 Kč

Celkem

2.423.112 Kč

8/618 28. 2. 2017
4. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci s účelovým určením na rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách – modul C organizaci TUČŇÁKOVA ŠKOLKA – mateřská škola, s.r.o., IČ 28658361, ve výši 40.200 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

8/618 28. 2. 2017
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

40.200 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3111 -

Mateřské školy

pol. 5213-

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

právnickým osobám

o

40.200 Kč

Rada kraje

8/619 28. 2. 2017
1. souhlasí

s předložením investičního projektu „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání“ zpracovaného organizací Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813113, na základě výzvy k předkládání projektů do Integrovaného regionálního operačního programu a způsobem zajištění jeho financování dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22.12.2016

8/620 28. 2. 2017
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5, 7 a 9 předloženého materiálu

8/620 28. 2. 2017
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží typu A a B vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky příjemcům:

a)            Středisko volného času Klíč, příspěvková organizace, IČ 75105993, Frýdek-Místek, ve výši 76.000 Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

b)           Středisko volného času Fokus, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 75089157, ve výši 93.000 Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

c)            Středisko volného času Krnov, příspěvková organizace, IČ 75079356, ve výši 79.000 Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

d)           Středisko volného času, Opava, příspěvková organice, IČ 72071397, ve výši 91.000 Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017;

finanční prostředky jsou určeny na stravování, jízdné, všeobecný materiál, věcné odměny, nájemné, tisk, poštovné, telefonní poplatky, ostatní služby a ostatní osobní náklady spojené s provedením činnosti

8/620 28. 2. 2017
3. rozhodla

uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemci:

a)    Středisko volného času Klíč, příspěvková organizace, IČ 75105993, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)   Středisko volného času Fokus, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 75089157, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    Středisko volného času Krnov, příspěvková organizace, IČ 75079356, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

d)   Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace, IČ 72071397, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

8/620 28. 2. 2017
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje příjemci Středisko volného času, Ostrava – Moravská Ostrava, příspěvková organizace, IČ 75080559, ve výši 281.000 Kč na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží typu A a B vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

8/620 28. 2. 2017
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít smlouvu s příjemcem finančních prostředků Středisko volného času, Ostrava – Moravská Ostrava, příspěvková organizace, IČ 75080559, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

8/620 28. 2. 2017
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 4) a 5) tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

Termín: 16. 3. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22.12.2016

8/621 28. 2. 2017
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 a 25 předloženého materiálu

8/621 28. 2. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2017 příjemcům:

a)    Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČ 70926379, ve výši 1.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Provoz servisních center sportu v rámci Moravskoslezské krajské organizace ČUS“; s časovou použitelností od 2. 1. 2017 do 31. 12. 2017

b)   Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČ 70926379, ve výši 1.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Sportovní příprava talentované mládeže v rámci Všesportovního kolegia“; s časovou použitelností od 2. 1. 2017 do 31. 12. 2017

c)    Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČ 70926379, ve výši 400.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Zabezpečení účasti členů reprezentační výpravy MS kraje na Hrách VIII. LODM v r. 2017“; s časovou použitelností od 1. 5. 2017 do 31. 8. 2017

d)   Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČ 00534544, ve výši 400.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Český běh žen“; s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 7. 2017, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

e)    Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČ 00534544, ve výši 380.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Čokoládová tretra“; s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 7. 2017, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

f)     Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČ 00534544, ve výši 6.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Zlatá tretra“; s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2017

g)   RWR s.r.o., IČ 27793460, ve výši 600.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Mezinárodní tenisový turnaj mužů – Prosperita Open 2017“; s časovou použitelností od 20. 1. 2017 do 31. 8. 2017

h)   Česká asociace stolního tenisu, IČ 00676888, ve výši 500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Světový festival v Minipingpongu Ostrava 6. – 8. 4. 2017“; s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 30. 4. 2017

i)     TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek, IČ 00560901, ve výši 400.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „VI. ročník Memoriálu Jiřího Rašky – Kontinentální pohár mužů“; s časovou použitelností od 1. 4. 2017 do 30. 11. 2017

j)     TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek, IČ 00560901, ve výši 300.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Světový pohár žen ve skoku na lyžích“; s časovou použitelností od 1. 4. 2017 do 30. 11. 2017, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

k)    TTV Sport Group s.r.o., IČ 02429802, ve výši 600.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Závod míru U23 2017 – mezinárodní cyklistický etapový závod“; s časovou použitelností od 1. 2. 2017 do 31. 8. 2017, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

l)     Český tenisový svaz z.s., IČ 00538388, ve výši 700.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Mistrovství ČR mužů a žen v tenise 2017“; s časovou použitelností od 1. 4. 2017 do 31. 12. 2017

m)  Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČ 70926379, ve výši 250.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „VTM – výchova talentované mládeže ledního hokeje 2003, 2004, 2005, 2006, 2007“; s časovou použitelností od 1. 6. 2017 do 31. 5. 2018

8/621 28. 2. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

a)   Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČ 70926379, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)   Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČ 70926379, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČ 70926379, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

d)   Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČ 00534544, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

e)   Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČ 00534544, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

f)    Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČ 00534544, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

g)   RWR s.r.o., IČ 27793460, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

h)   Česká asociace stolního tenisu, IČ 00676888, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

i)     TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek, IČ 00560901, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

j)    TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek, IČ 00560901, dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

k)   TTV Sport Group s.r.o., IČ 02429802, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu

l)     Český tenisový svaz z.s., IČ 00538388, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu

m)  Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČ 70926379, dle přílohy č. 26 předloženého materiálu

8/621 28. 2. 2017
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

Termín: 16. 3. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22.12.2016

8/622 28. 2. 2017
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5, 7, 9, 11 a 13 předloženého materiálu

8/622 28. 2. 2017
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2017 příjemcům:

a)    CZECH DANCE, z.s., IČ 05548748, ve výši 14.400 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Czech Dance Tour 2017 Roztančíme Česko s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 5. 2017

b)   Český tenisový svaz vozíčkářů, z.s., IČ 63831180, ve výši 150.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Karviná Indoor 2017 – 6. ročník mezinárodního turnaje v tenise na vozíku s časovou použitelností od 1. 3. 2017 do 30. 6. 2017

c)    HigBic s.r.o., IČ 29208521, ve výši 30.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Na kole dětem s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2017

d)   Ing. Leopold Sulovský, IČ 48439371, ve výši 100.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Česká horolezecká expedice Mount Assiniboine 2017 s časovou použitelností od 15. 2. 2017 do 15. 9. 2017, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

e)    SPMP ČR pobočný spolek Moravskoslezský kraj, IČ 70946507, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Sportovní olympiáda 2017 s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

f)     POLAR televize Ostrava, s.r.o., IČ 25859838, ve výši 150.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu RBP STREET HOCKEY 2017 s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2017

8/622 28. 2. 2017
3. rozhodla

uzavřít smlouvu s příjemci dotace:

a)    CZECH DANCE, z.s., IČ 05548748, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)   Český tenisový svaz vozíčkářů, z.s., IČ 63831180, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    HigBic s.r.o., IČ 29208521, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

d)   Ing. Leopold Sulovský, IČ 48439371, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

e)    SPMP ČR pobočný spolek Moravskoslezský kraj, IČ 70946507, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

f)     POLAR televize Ostrava, s.r.o., IČ 25859838, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

8/622 28. 2. 2017
4. rozhodla

neposkytnout dotaci z rozpočtu kraje subjektu PMT Holding s.r.o., IČ 27849278, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

8/622 28. 2. 2017
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

280 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3419 -

Ostatní tělovýchovná činnost

pol. 5212 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

o

100 tis. Kč

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

30 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

150 tis. Kč

Celkem

280 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22.12.2016

8/623 28. 2. 2017
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 2, 3, 4, 5, 7 a 9 předloženého materiálu

8/623 28. 2. 2017
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím:

a)    Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace, IČ 68321261, o částku 24.500 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním krajského kola soutěže „Autoopravář junior 2017 - karosář“ s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 3. 2017

b)   Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 13644301, o částku 20.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním krajského kola Soutěže odborných dovedností soutěže „Elektrikář - silnoproud 2017“ s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 30. 4. 2017

c)    Střední škola a základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace, IČ 13644297, o částku 10.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním soutěže „Zlatá vařečka“ s časovou použitelností od 1. 3. 2017 do 30. 4. 2017

d)   Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace, IČ 00601837, o částku 30.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním mezinárodního soutěžního setkání žáků oborů „Malíř-natěrač“ s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017

8/623 28. 2. 2017
3. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje příjemcům:

a)    Česká společnost chemická, z.s., IČ 00444715, ve výši 40.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením akce „Chemie na Slezskoostravském hradě 2017“ s časovou použitelností od 1. 2. 2017 do 31. 7. 2017

b)   ABF, a. s., IČ 63080575, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením regionálního kola Soutěžní přehlídky stavebních řemesel SUSO s časovou použitelností od 1. 3. 2017 do 31. 5. 2017, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

8/623 28. 2. 2017
4. rozhodla

uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemci:

a)    Česká společnost chemická, z.s., IČ 00444715, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

b)   ABF, a. s., IČ 63080575, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

8/623 28. 2. 2017
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje příjemci Dolní oblast VÍTKOVICE z.s., IČ 75125285, ve výši 2.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením akce „Vzdělaný kraj aneb za vzděláním do Světa techniky“, a to 1.050.000 Kč jako neinvestiční dotaci a 950.000 Kč jako investiční dotaci s časovou použitelností od 1. 3. 2017 do 31. 12. 2017

8/623 28. 2. 2017
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemcem Dolní oblast VÍTKOVICE z.s., IČ 75125285, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

8/623 28. 2. 2017
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

90 tis. Kč

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

2.000 tis. Kč

Celkem

o

2.090 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

50 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

1.090 tis. Kč

pol. 6322 -

Investiční transfery spolkům

o

950 tis. Kč

Celkem

o

2.090 tis. Kč

8/623 28. 2. 2017
8. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 5) a 6) tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

Termín: 16. 3. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22.12.2016

8/624 28. 2. 2017
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na:

a)    rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách, modul B – Zajištění podmínek vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území ČR a dětí, žáků – cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců ve výši 151.440 Kč

b)   činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (tzv. přímé výdaje na vzdělávání) pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem a obcemi na rok 2017 ve výši 25.994.595 Kč

c)    dotační program „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol a konzervatoří na období leden – červen 2017“ ve výši 189.800 Kč

d)   rozvojový program Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou ve výši 14.793.440 Kč

e)    dotační program Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni ve výši 812.748 Kč

f)     financování účelových dotací v odvětví školství na individuální projekty Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ve výši 655.632,60 Kč

dle předloženého materiálu

8/624 28. 2. 2017
2. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci příspěvkové organizaci v odvětví školství zřízené obcí Základní škola a Mateřská škola Havířov - Město Na Nábřeží, příspěvková organizace, IČ 48805271, ve výši 151.440 Kč s účelovým určením na rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách, modul B – Zajištění podmínek vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území ČR a dětí, žáků – cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

8/624 28. 2. 2017
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

151.440 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3113 -

Základní školy

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

151.440 Kč

8/624 28. 2. 2017
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

25.994.595 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

25.994.595 Kč

8/624 28. 2. 2017
5. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na program „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol a konzervatoří na období leden – červen 2017“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

8/624 28. 2. 2017
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

189.800 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

189.800 Kč

8/624 28. 2. 2017
7. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky s účelovým určením na program Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou pro organizace zřízené krajem:

a)    Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602060, ve výši 14.015.960 Kč

b)   Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601357, ve výši 777.480 Kč

8/624 28. 2. 2017
8. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na program Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou pro organizace:

a)    Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602060, o částku 14.015.960 Kč

b)   Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601357, o částku 777.480 Kč

s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

8/624 28. 2. 2017
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

14.793.440 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

14.793.440 Kč

8/624 28. 2. 2017
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

812.748 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3421 -

Využití volného času dětí a mládeže

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

812.748 Kč

8/624 28. 2. 2017
11. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz v rámci individuálních projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání organizacím v odvětví školství:

a)    Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace, IČ 13644297, s účelovým určením na projekt „Profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky“ (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001710) o částku 318.208,20 Kč

b)   Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace, IČ 63024616, s účelovým určením na projekt „Šablony - SŠ, ZŠ a MŠ, Karviná, p. o.“,  (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002065) o částku 337.424,40 Kč

s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotací

8/624 28. 2. 2017
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

 

655.634 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

655.634 Kč

8/624 28. 2. 2017
13. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství dle přílohy č. 2 tohoto usnesení, s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

8/624 28. 2. 2017
14. schvaluje

závazný ukazatel účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci Pedagogicko-psychologická poradna, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 62330381, ve výši 45.000 Kč s účelovým určením na úpravy prostor v souvislosti s navyšováním počtu pracovníků pedagogicko-psychologických poraden a speciálních pedagogických center v rámci akce „Výdaje spojené s optimalizací škol – PO v odvětví školství“, s časovou použitelností od 1. 3. 2017 do 31. 12. 2017

8/624 28. 2. 2017
15. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

a

snižují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

797.000 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3146 -

Zařízení výchovného poradenství

 

 

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

752.000 Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3146 -

Zařízení výchovného poradenství

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

45.000 Kč

8/624 28. 2. 2017
16. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

nedaňové příjmy

na § 3113 -

Základní školy

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů

o

350 Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů

o

227 Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

 

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů

o

6.560 Kč

Celkem

o

7.137 Kč

a

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6402 -

Finanční vypořádání minulých let

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů

o

7.137 Kč

a

snižují

běžné výdaje

na § 3113 -

Základní školy

pol. 5364 -

Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích

o

350 Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 5364 -

Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích

o

227 Kč

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

 

pol. 5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

20.000 Kč

Celkem

o

20.577 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5494 -

Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru

o

20.000 Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5364 -

Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích

o

577 Kč

Celkem

o

20.577 Kč

Rada kraje

8/625 28. 2. 2017
1. souhlasí

s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akce „Rekonstrukce podlahy sportovní haly“ a „Rekonstrukce osvětlení v hale“, obě na nemovité věci kraje, a to v budově bez čp/če, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 762/3 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Bílovec-město, obec Bílovec, předané k hospodaření organizaci Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace, příspěvková organizace, 17. listopadu 526/18, 743 01 Bílovec, IČ 00601667, dle předloženého materiálu

8/625 28. 2. 2017
2. souhlasí

s provedením stavebních úprav ve výši nad 500 tis. Kč (bez DPH) na realizaci akce „Úprava plochy mezi pavilony D a E na hřiště“, a to na pozemku p. č. 193/1 – ostatní plocha v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, předané k hospodaření organizaci Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, Karasova 1140/16, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČ 00602086, dle předloženého materiálu

8/625 28. 2. 2017
3. souhlasí

s použitím části rezervního fondu k posílení fondu investic organizace Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČ 00602086, ve výši 300 tis. Kč na akci „Úprava plochy mezi pavilony D a E na hřiště“

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

8/626 28. 2. 2017
1. schvaluje

obsah vyjádření k připomínkám občanů k návrhu rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017, odvětví školství, pro organizaci Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s úpravou

8/626 28. 2. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí způsob vyřízení připomínek občanů k návrhu rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017, odvětví školství, pro organizaci Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

8/626 28. 2. 2017
3. ukládá

náměstkovi hejtmana

předložit zastupitelstvu kraje informace dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

Termín: 16. 3. 2017

Rada kraje

8/627 28. 2. 2017
1. souhlasí

a)    s návrhem dodatku č. 16 ke zřizovací listině organizace Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, Na Bělidle 815/12, Fryštát, 733 01 Karviná, IČ 00847267, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

b)   s návrhem dodatku č. 11 ke zřizovací listině organizace Domov Duha, příspěvková organizace, Hřbitovní 1128/41, 741 01 Nový Jičín, IČ 48804886, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

8/627 28. 2. 2017
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje ke schválení

Zodp.: Jiří Navrátil

Termín: 16. 3. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2254 ze dne 22. 9. 2016

č. 21/2282 ze dne 22. 9. 2016

č. 2/52 ze dne 22. 12. 2016

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

8/628 28. 2. 2017
1. bere na vědomí

informaci o přípravě a realizaci akce „Sociální služby pro osoby s duševním onemocněním v Suchdolu nad Odrou“

8/628 28. 2. 2017
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí – dofinancování provozu“ ve výši 250 tis. Kč

8/628 28. 2. 2017
3. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2017 organizaci Domov NaNovo, příspěvková organizace, IČ 48804860, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03516/2014/SOC, ve výši 250 tis. Kč, s účelovým určením na zpracování objemové studie v rámci akce „Sociální služby pro osoby s duševním onemocněním v Suchdolu nad Odrou“ s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2017

8/628 28. 2. 2017
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol. 5331-

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

250 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

250 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/95 ze dne 22. 12. 2016

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

8/629 28. 2. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zrušit rozhodnutí o poskytnutí návratné finanční výpomocí v rámci „Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2017“ příjemci Vzájemné soužití o.p.s., IČ 65497996, na sociální službu identifikátor 6857051, uvedené v příloze č. 1 usnesení zastupitelstva kraje č. 2/95 ze dne 22. 12. 2016 pod pořadovým číslem 45 z důvodu uvedeného v předloženém materiálu

8/629 28. 2. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout neposkytnout návratnou finanční výpomoc v rámci „Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2017“ příjemci Vzájemné soužití o.p.s., IČ 65497996, na sociální službu identifikátor 6857051, s odůvodněním dle předloženého materiálu

8/629 28. 2. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě č. 1 usnesení zastupitelstva kraje č. 2/95 ze dne 22. 12. 2016 výši částky z 12.731 tis. Kč na částku 12.331 tis. Kč

8/629 28. 2. 2017
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

nedaňové příjmy

pol. 2420 -

Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů

o

400 tis. Kč

a

snižují

běžné výdaje

na § 4375 -

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

pol. 5621 -

Neinvestiční půjčené prostředky obecně prospěšným společnostem

o

400 tis. Kč

8/629 28. 2. 2017
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit doporučení dle bodu 1, 2 a 3 tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Jiří Navrátil

Termín: 16. 3. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 86/6921 ze dne 17.12.2015

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 16/1603 ze dne 25.9.2015

8/630 28. 2. 2017
1. rozhodla

změnit usnesení rady kraje č. 86/6921 ze dne 17. 12. 2015 (materiál č. 9/6), kterým stanovila minimální úroveň naplnění kapacity u terénních a ambulantních forem poskytování sociálních služeb uvedených v příloze č. 1 předkládaného materiálu ve výši 80 procent přepočtených úvazků v přímé péči v průměru za kalendářní rok takto:

„rozhodla“

k 1. 7. 2017 stanovit naplnění kapacity u terénních a ambulantních forem poskytování sociálních služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje v minimální výši 80 procent a maximální výši 120 procent přepočtených úvazků v přímé péči v průměru za kalendářní rok“

8/630 28. 2. 2017
2. schvaluje

prováděcí dokument k Metodice pro aktualizaci Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 1 předkládaného materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

8/631 28. 2. 2017
1. schvaluje

obsah vyjádření k připomínce Ing. Oldřicha Pospíšila, předsedy Svazu důchodců ČR, k návrhu rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

8/631 28. 2. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí způsob vyřízení připomínky Ing. Oldřicha Pospíšila, předsedy Svazu důchodců ČR, k návrhu rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017

8/631 28. 2. 2017
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jiří Navrátil

Termín: 16. 3. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

8/632 28. 2. 2017
1. bere na vědomí

žádost subjektu NOVÉ ČESKO, nadační fond, IČ 24697486, o účelovou dotaci z rozpočtu kraje na projekt „REVOLUTION TRAIN Moravskoslezská tour 2017“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

8/632 28. 2. 2017
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 966.700,‑‑ Kč

8/632 28. 2. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje subjektu NOVÉ ČESKO, nadační fond, IČ 24697486, na projekt „REVOLUTION TRAIN Moravskoslezská tour 2017“ v maximální výši 966.700,-- Kč, z toho neinvestiční dotace maximálně ve výši 861.700,--Kč a investiční dotace maximálně ve výši 105.000,-- Kč, maximálně však ve výši 31,06 % celkových uznatelných nákladů, s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 7. 2017 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

8/632 28. 2. 2017
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6402 -

Finanční vypořádání minulých let

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů

o

966,7 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

861,7 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol. 6329 -

Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

105,0 tis. Kč

8/632 28. 2. 2017
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1. a návrh dle bodu 3. tohoto usnesení

Zodp.: Jiří Navrátil

Termín: 16. 3. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 6/410 ze dne 24.1.2017

č. 4/284 ze dne 22.12.2016

č. 86/6921 ze dne 17.12.2015

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 19/1960 ze dne 21.4.2016

č. 16/1603 ze dne 25.9.2015

č. 17/1738 ze dne 17.12.2015

8/633 28. 2. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout schválit výstup sociálních služeb z Krajské sítě sociálních služeb poskytovaných subjekty dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty Dodatek ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

8/633 28. 2. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout neschválit vstup sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

8/633 28. 2. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout schválit Dodatek č. 5 k Novému znění přehledu sociálních služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

8/633 28. 2. 2017
4. rozhodla

schválit vstup sociální služby ID 2026800 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (ambulantní/terénní) a sociální služby ID 2500401 Odborné sociální poradenství (ambulantní/terénní) poskytované Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých České republiky, z. s., IČ 65399447, do Krajské optimální sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje

8/633 28. 2. 2017
5. rozhodla

schválit s účinností k 1. 3. 2017 Aktualizaci č. 14 parametrů Nového znění přehledu sociálních služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

8/633 28. 2. 2017
6. rozhodla

neschválit změnu parametru kapacita u sociálních služeb uvedených v příloze č. 6 předloženého materiálu

8/633 28. 2. 2017
7. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrhy dle bodů 1) – 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Jiří Navrátil

Termín: 16. 3. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 112/8687 ze dne 18. 10. 2016

č. 110/8525 ze dne 22. 9. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

č. 19/1988 ze dne 21. 4. 2016

8/634 28. 2. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na roky 2017 – 2019 na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon a stanovit maximální výši oprávněných provozních nákladů v rámci dotačního programu „Podpora služeb sociální prevence“ na roky 2017 - 2019 žadatelům dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

8/634 28. 2. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout pověřit radu kraje schvalováním změn položek nákladového rozpočtu včetně čerpání dotace v nákladových položkách a změn maximální výše oprávněných provozních nákladů v rámci dotačního programu „Podpora služeb sociální prevence“ na roky 2017 – 2019 a následným uzavřením dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na roky 2017 – 2019

8/634 28. 2. 2017
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

102.428,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4344 -

Sociální rehabilitace

 

pol.  5221 -

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

o

4.721,00 tis. Kč

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

6.222,00 tis. Kč

pol.  5223 -

Neinvestiční transfery církvím a  náboženským společnostem

o

1.412,00 tis. Kč

pol.  5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

3.696,00 tis. Kč

na § 4351 -

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

394,00 tis. Kč

pol.  5223 -

Neinvestiční transfery církvím a  náboženským společnostem

o

441,00 tis. Kč

pol.  5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

2.353,00 tis. Kč

pol.  5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

680,00 tis. Kč

na § 4371 -

Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

391,00 tis. Kč

pol.  5223 -

Neinvestiční transfery církvím a  náboženským společnostem

o

4.409,00 tis. Kč

pol.  5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

400,00 tis. Kč

na § 4373 -

Domy na půl cesty

pol.  5221 -

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

o

2.730,00 tis. Kč

pol.  5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

932,00 tis. Kč

na § 4374 -

Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

21.333,00 tis. Kč

pol.  5223 -

Neinvestiční transfery církvím a  náboženským společnostem

o

20.274,00 tis. Kč

pol.  5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

7.060,00 tis. Kč

na § 4376 -

Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

710,00 tis. Kč

pol.  5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

1.612,00 tis. Kč

na § 4377 -

Sociálně terapeutické dílny

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

1.260,00 tis. Kč

pol.  5223 -

Neinvestiční transfery církvím a  náboženským společnostem

o

6.745,00 tis. Kč

pol.  5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

7.591,00 tis. Kč

na § 4378 -

Terénní programy

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

1.690,00 tis. Kč

pol.  5223 -

Neinvestiční transfery církvím a  náboženským společnostem

o

1.921,00 tis. Kč

pol.  5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

3.451,00 tis. Kč

Celkem

o

102.428,00 tis. Kč

8/634 28. 2. 2017
4. rozhodla

schválit změnu přílohy č. 1 dotačního programu „Podpora služeb sociální prevence“ na roky 2017 – 2019 s názvem Metodika dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

8/634 28. 2. 2017
5. rozhodla

schválit změnu přílohy č. 5 dotačního programu „Podpora služeb sociální prevence“ na roky 2017 – 2019 s názvem Nákladový rozpočet sociální služby dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

8/634 28. 2. 2017
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit doporučení dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Jiří Navrátil

Termín: 16. 3. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8395 ze dne 6. 9. 2016

č. 6/407 ze dne 24. 1. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 20/2075 ze dne 23. 6. 2016

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

8/635 28. 2. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit „Způsob výpočtu návrhu dotace pro rok 2017 dle Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu“ dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

8/635 28. 2. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon a stanovit maximální výši oprávněných provozních nákladů v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

b)   neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu

c)    zvýšit závazný ukazatel příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, účelově určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, a stanovit maximální výši oprávněných provozních nákladů pro rok 2017 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

d)   zvýšit závazný ukazatel příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, účelově určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, a stanovit maximální výši oprávněných provozních nákladů pro rok 2017 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

8/635 28. 2. 2017
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4359 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

1.021.161 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 4312 -

Odborné sociální poradenství

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

o

8.657 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

5.845 tis. Kč

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a  náboženským společnostem

o

8.929 tis. Kč

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

1.013 tis. Kč

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

2.420 tis. Kč

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

4.104 tis. Kč

na § 4344 -

Sociální rehabilitace

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

o

3.293 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

632 tis. Kč

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a  náboženským společnostem

o

10.179 tis. Kč

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

1.585 tis. Kč

na § 4350 -

Domovy pro seniory

pol. 5212 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

o

1.085 tis. Kč

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám

o

2.000 tis. Kč

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

o

19.636 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

1.943 tis. Kč

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a  náboženským společnostem

o

42.741 tis. Kč

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

149.218 tis. Kč

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

62.314 tis. Kč 

na § 4351 -

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

o

11.472 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

17.578 tis. Kč

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a  náboženským společnostem

o

26.565 tis. Kč

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

646 tis. Kč

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

21.433 tis. Kč

na § 4352 -

Tísňová péče

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a  náboženským společnostem

o

319 tis. Kč

na § 4354 -

Chráněné bydlení

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

o

991 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

1.204 tis. Kč

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a  náboženským společnostem

o

10.110 tis. Kč

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

6.680 tis. Kč

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

39.761 tis. Kč

na § 4355 -

Týdenní stacionáře

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a  náboženským společnostem

o

2.083 tis. Kč

na § 4356 -

Denní stacionáře a centra denních služeb

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

o

4.804 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

3.309 tis. Kč

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a  náboženským společnostem

o

25.420 tis. Kč

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

2.277 tis. Kč

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

14.635 tis. Kč

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám

o

1.737 tis. Kč

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

o

3.891 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

16.044 tis. Kč

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a  náboženským společnostem

o

27.316 tis. Kč

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

59.669 tis. Kč

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

173.994 tis. Kč 

na § 4358 -

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám

o

2.557 tis. Kč

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

4.568 tis. Kč

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

5.837 tis. Kč

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

1.249 tis. Kč

na § 4359 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

o

 116 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

381 tis. Kč

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a  náboženským společnostem

o

5.572 tis. Kč

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

5.294 tis. Kč

na § 4371 -

Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

o

10.052 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

8.661 tis. Kč

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a  náboženským společnostem

o

15.948 tis. Kč

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

720 tis. Kč

na § 4372 -

Krizová pomoc

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

o

237 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

3.702 tis. Kč

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a  náboženským společnostem

o

773 tis. Kč

na § 4373 -

Domy na půl cesty

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

o

329 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

2.309 tis. Kč

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a  náboženským společnostem

o

1.636 tis. Kč

na § 4374 -

Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

o

3.914 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

22.673 tis. Kč

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a  náboženským společnostem

o

36.923 tis. Kč

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

3.225 tis. Kč

na § 4375 -

Nízkoprahová zařízení pro děti a  mládež

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

o

12.247 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

  6.407 tis. Kč

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a  náboženským společnostem

o

9.125 tis. Kč

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

1.326 tis. Kč

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

2.231 tis. Kč

na § 4376 -

Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

o

1.452 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

7.759 tis. Kč

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a  náboženským společnostem

o

1.119 tis. Kč

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

560 tis. Kč

na § 4377 -

Sociálně terapeutické dílny

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

o

2.089 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

1.409 tis. Kč

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a  náboženským společnostem

o

9.476 tis. Kč

na § 4378 -

Terénní programy

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

o

7.762 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

5.687 tis. Kč

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a  náboženským společnostem

o

5.759 tis. Kč

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

327 tis. Kč

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

76 tis. Kč

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

o

1.992 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

6.084 tis. Kč

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a  náboženským společnostem

o

3.791 tis. Kč

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

275 tis. Kč

Celkem

o

1.021.161 tis. Kč

8/635 28. 2. 2017
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit doporučení dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Jiří Navrátil

Termín: 16. 3. 2017

Rada kraje

8/636 28. 2. 2017
1. bere na vědomí

sdělení předsedkyně Krajského soudu v Ostravě týkající se volby přísedících v roce 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

8/636 28. 2. 2017
2. bere na vědomí

návrhy na opětovné zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let dle předloženého materiálu

8/636 28. 2. 2017
3. bere na vědomí

návrhy na zvolení nových přísedících Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let dle předloženého materiálu

8/636 28. 2. 2017
4. bere na vědomí

vzdání se funkce přísedících Krajského soudu v Ostravě dle předloženého materiálu

8/636 28. 2. 2017
5. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit návrh dle bodu 1. až 4. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 16. 3. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 112/8637 ze dne 18.10.2016

8/637 28. 2. 2017
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, č. 06224/2016/KŘ se společností se společností eCENTRE, a.s., se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, Praha, PSČ 170 00, IČ 27149862, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

8/638 28. 2. 2017
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol. 5011 -

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

274 tis. Kč

pol. 5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

1,6 tis. Kč

Celkem

o

275,6 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol. 5024 -

Odstupné

o

274 tis. Kč

pol. 5363 -

Úhrady sankcí jiným rozpočtům

o

1,6 tis. Kč

Celkem

o

275,6 tis. Kč

8/638 28. 2. 2017
2. rozhodla

snížit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2017 o 246 tis. Kč z 292.156,13 tis. Kč na 291.910,13 tis. Kč

Rada kraje

8/639 28. 2. 2017
1. rozhodla

uzavřít Dohodu o ukončení smlouvy č. 03533/2015/KŘ ze dne 16. 12. 2015 mezi Moravskoslezským krajem a společností F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s., IČ 25884646, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

8/639 28. 2. 2017
2. rozhodla

uzavřít Dohodu o ukončení smlouvy č. 05269/2016/KŘ ze dne 30. 9. 2016 mezi Moravskoslezským krajem a společností F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s., IČ 25884646, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 1/3           ze dne 10. 11. 2016

č. 4/290       ze dne 22. 12. 2016

č. 7/474       ze dne 7. 2. 2017

8/640 28. 2. 2017
1. zrušuje

následující termíny konání schůzí rady kraje v roce 2017:

16. března

15. června

14. září

14. prosince

8/640 28. 2. 2017
2. schvaluje

další termíny konání schůzí rady kraje v roce 2017:

14. března

13. června

12. září

12. prosince

8/640 28. 2. 2017
3. rozhodla

změnit termín konání výjezdní schůze rady kraje, která se uskuteční ve Frýdku‑Místku z 16. 5. 2017 na 18. 5. 2017

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.