Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 27. 2. 2014

Zastupitelstvo kraje
  (č. usnesení)
  8/642     27. 2. 2014
1. bere na vědomí

oznámení MUDr. Svatopluka Němečka, MBA, o odstoupení z funkce člena zastupitelstva kraje a z funkce předsedy výboru zdravotního zastupitelstva kraje
  8/642     27. 2. 2014
2. bere na vědomí

že členkou zastupitelstva kraje se dnem 27. února 2014 stala MVDr. Barbora Jelonková
Zastupitelstvo kraje
  (č. usnesení)
  8/643     27. 2. 2014
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Táni Apostolovové a Bc. Věry Pražákové o ověření zápisu ze 7. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 19. 12. 2013
Zastupitelstvo kraje
  (č. usnesení)
  8/644     27. 2. 2014
1. volí

ověřovatele zápisu z 8. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 27. 2. 2014: Bc. Vlastimil Kupka Mgr. Petr Juras
Zastupitelstvo kraje
  (č. usnesení)
  8/645     27. 2. 2014
1. volí

návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení z 8. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 27. 2. 2014 ve složení: PhDr. Jaroslav Dvořák – předseda Henryk Małysz Ing. Andreas Hahn Mgr. Patrik Hujdus Ing. Vít Slováček
Zastupitelstvo kraje
  (č. usnesení)
  8/646     27. 2. 2014
1. schvaluje

program 8. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 27. 2. 2014
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 35/2640 ze dne 11. 2. 2014
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  8/647     27. 2. 2014
1. rozhodlo

podle ustanovení § 36 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o peněžitém vkladu ve výši 8,7 mil. Kč do základního kapitálu obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec, IČ 26865858
  8/647     27. 2. 2014
2. rozhodlo

uzavřít smlouvu o upsání akcií podle ustanovení § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), s obchodní společností Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec, IČ 26865858, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 35/2686 ze dne 11. 2. 2014
  (č. usnesení)
  8/648     27. 2. 2014
1. volí

opětovně za přísedící Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let 1.1 paní Ingeborg Crlovou, místo pobytu ********** navrženou panem Miroslavem Novákem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje 1.2 pana Pavla Gattnara, místo pobytu ********** navrženého panem Miroslavem Novákem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje 1.3 pana Oldřicha Horáčka, místo pobytu ********** navrženého panem Miroslavem Novákem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje 1.4 paní Ing. Svatavu Huťkovou, místo pobytu ********** navrženou panem Mgr. Radimem Miklasem (ODS), členem zastupitelstva kraje 1.5 paní Jiřinu Kollárovou, místo pobytu ********** navrženou panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM), členem zastupitelstva kraje 1.6 pana Jiřího Kolibáče, místo pobytu ********** navrženého panem Miroslavem Novákem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje 1.7 pana Jaroslava Kožušníka, místo pobytu ********** navrženého panem Miroslavem Novákem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje 1.8 paní Renatu Pavlokovou, místo pobytu ********** navrženou panem Miroslavem Novákem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje 1.9 paní PhDr. Vlastu Ševčíkovou, místo pobytu ********** navrženou paní Ing. Evou Poštovou, CSc. (ODS), členkou zastupitelstva kraje 1.10 pana Jána Buďvesela, místo pobytu ********** navrženého panem Mgr. Radimem Miklasem (ODS), členem zastupitelstva kraje 1.11 pana Jana Heczka, místo pobytu ********** navrženého panem Ing. Davidem Sventkem, MBA (ODS), členem zastupitelstva kraje 1.12 paní Janu Hučkovou, místo pobytu ********** navrženou panem Ing. Vítem Slováčkem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje 1.13 pana Rudolfa Chovance, místo pobytu ********** navrženého panem Miroslavem Novákem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje 1.14 paní Miroslavu Kolenčiakovou, místo pobytu ********** navrženou panem Ing. Vítem Slováčkem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje 1.15 paní Annu Novotnou, místo pobytu ********** navrženou panem Miroslavem Novákem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje 1.16 paní Renatu Pírkovou, místo pobytu ********** navrženou paní Ing. Evou Poštovou, CSc. (ODS), členkou zastupitelstva kraje 1.17 pana Ing. Pavla Prostějovského, místo pobytu ********** navrženého panem Mgr. Radimem Miklasem (ODS), členem zastupitelstva kraje 1.18 pana Rudolfa Ruckého, místo pobytu ********** navrženého panem Ing. Davidem Sventkem, MBA (ODS), členem zastupitelstva kraje 1.19 pana Štefana Szilvásiho, místo pobytu ********** navrženého panem Ing. Davidem Sventkem, MBA (ODS), členem zastupitelstva kraje 1.20 paní Janu Štědroňovou, místo pobytu ********** navrženou paní Ing. Evou Poštovou, CSc. (ODS), členkou zastupitelstva kraje 1.21 paní Janu Tardy, místo pobytu ********** navrženou paní Ing. Evou Poštovou, CSc. (ODS), členkou zastupitelstva kraje 1.22 paní Zdeňku Urbancovou, místo pobytu ********** navrženou panem Miroslavem Novákem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje 1.23 paní Evu Wronovou, místo pobytu ********** navrženou panem Mgr. Radimem Miklasem (ODS), členem zastupitelstva kraje
  8/648     27. 2. 2014
2. volí

za přísedící Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let 2.1 paní Marii Sedláčkovou, místo pobytu ********** navrženou panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM), členem zastupitelstva kraje 2.2 pana Mgr. Miroslava Valového, místo pobytu ********** navrženého paní Mgr. Věrou Palkovou (ČSSD), členkou zastupitelstva kraje
  8/648     27. 2. 2014
3. bere na vědomí

sdělení předsedkyně Krajského soudu v Ostravě, týkající se volby přísedících v roce 2014 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 33/2518 ze dne 14. 1. 2014
  (č. usnesení)
  8/649     27. 2. 2014
1. rozhodlo

změnit v usnesení č. 6/416, bod 5) ze dne 19. 9. 2013 text „s termínem použití v období od 1. 8. 2013 do 30. 6. 2014“ na text „s termínem použití v období od 1. 8. 2013 do 30. 10. 2014“, dle předloženého materiálu
  8/649     27. 2. 2014
2. rozhodlo

uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02314/2013/KH ze dne 23. 10. 2013 s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, jímž se mění termín použití a vyúčtování poskytnuté dotace, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  k usnesením rady kraje č. 34/2562 ze dne 28. 1. 2014
             č. 35/2624 ze dne 11. 2. 2014
  (č. usnesení)
body 2) a 7) změněny usnesením č. 9/724 ze dne 24. 4. 2014
bod 5) změněn usnesením č. 14/1203 ze dne 7. 5. 2013
  8/650     27. 2. 2014
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 1.500 tis. Kč SH ČMS - krajskému sdružení hasičů Moravskoslezského kraje, IČ 71173846, na financování nákladů činností realizovaných Krajským sdružením hasičů Moravskoslezského kraje, s termínem použití v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, dle předloženého materiálu
  8/650     27. 2. 2014
2. rozhodlo

poskytnout účelovou dotaci ve výši 6.000 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje, z toho neinvestiční dotaci ve výši 1.000 tis. Kč a investiční dotaci ve výši 5.000 tis. Kč, České republice – Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IČ 75151502, na pořízení ochranných výstrojních součástek, technických a komunikačních prostředků a na pořízení vozidla včetně vybavení pro oddělení dálniční policie, s termínem použití v období od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2015, dle předloženého materiálu
  8/650     27. 2. 2014
3. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 2.707,5 tis. Kč statutárnímu městu Ostrava, IČ 00845451, na úhradu nákladů spojených s poskytováním služeb elektronických komunikací pro integrovaný záchranný systém a krizové řízení, s termínem použití v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, dle předloženého materiálu
  8/650     27. 2. 2014
4. rozhodlo

poskytnout účelovou dotaci ve výši 19.080 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje, z toho neinvestiční dotaci ve výši 3.100 tis. Kč a investiční dotaci ve výši 15.980 tis. Kč, České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, na úhradu provozních, kapitálových a ostatních souvisejících výdajů příjemce vzniklých v rámci zabezpečení úkolů JPO IV – Hasičského záchranného sboru podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o., s termínem použití v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, dle předloženého materiálu
  8/650     27. 2. 2014
5. rozhodlo

poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v maximální výši 10.000 tis. Kč České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, na financování nákladů spojených s komplexní rekonstrukcí objektu hasičské stanice Orlová, s termínem použití v období od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2015, dle předloženého materiálu
  8/650     27. 2. 2014
6. rozhodlo

poskytnout investiční účelovou dotaci ve výši 100 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Mořkov, IČ 00298191, na pořízení teleskopického osvětlovacího stožáru a elektrocentrály, s termínem použití v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, dle předloženého materiálu
  8/650     27. 2. 2014
7. rozhodlo

poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 60 tis. Kč obci Žabeň, IČ 00576867, na úhradu nákladů spojených s přestavbou vozidla VW Transporter, s termínem použití v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, dle předloženého materiálu
  8/650     27. 2. 2014
8. rozhodlo

poskytnout investiční účelovou dotaci ve výši 85 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Pustá Polom, IČ 00300608, na pořízení lanového navijáku k CAS, s termínem použití v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 35/2620 ze dne 11. 2. 2014
  (č. usnesení)
  8/651     27. 2. 2014
1. bere na vědomí

žádost spolku JAGELLO 2000 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na podporu realizace akce „Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády ČR 2014“ v areálu Letiště Ostrava, a.s. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  8/651     27. 2. 2014
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci spolku JAGELLO 2000, IČ 70640866, na výdaje související se zabezpečením akce „Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády ČR 2014“ ve výši 1.000 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2014 do 30. 11. 2014, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 35/2625 ze dne 11. 2. 2014
  (č. usnesení)
  8/652     27. 2. 2014
1. rozhodlo

darovat 5 ks stanů se samonosnou nafukovací konstrukcí, vč. příslušenství v majetku kraje České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ 70884561, dle předloženého materiálu
  8/652     27. 2. 2014
2. rozhodlo

darovat 1 ks stanu se samonosnou nafukovací konstrukcí, vč. příslušenství v majetku kraje České republice – Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz, 30. dubna 1682/24, 728 99 Ostrava, IČ 75151502, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 34/2563 ze dne 28. 1. 2014
             č. 35/2644 ze dne 11. 2. 2014
             č. 35/2687 ze dne 11. 2. 2014
  (č. usnesení)
  8/653     27. 2. 2014
1. bere na vědomí

informaci o došlých peticích adresovaných orgánům kraje za období od 27. 11. 2013 do 10. 2. 2014, vč. informace o vyřízených peticích adresovaných orgánům kraje za období od 21. 11. 2013 do 12. 2. 2014, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 34/2565 ze dne 28. 1. 2014
  (č. usnesení)
  8/654     27. 2. 2014
1. bere na vědomí

informaci o vyřízení podnětů vznesených členy zastupitelstva kraje na 7. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 19. 12. 2013 dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 35/2624 ze dne 11. 2. 2014
  (č. usnesení)
  8/655     27. 2. 2014
1. rozhodlo

v souladu s nařízením vlády č. 459/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, stanovit výši měsíční odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva kraje dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu s účinností od 27. 2. 2014
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 35/2621 ze dne 11. 2. 2014
  (č. usnesení)
  8/656     27. 2. 2014
1. bere na vědomí

informaci o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 31. 1. 2014, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 35/2622 ze dne 11. 2. 2014
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/523 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  8/657     27. 2. 2014
1. rozhodlo

o peněžitém plnění spojeném s výkonem funkce členů výborů zastupitelstva kraje a komisí rady kraje, kteří nejsou členy zastupitelstva kraje, za rok 2013, dle příloh č. 1 - 20 předloženého materiálu
  8/657     27. 2. 2014
2. schvaluje

s účinností ode dne 27. 2. 2014 doplněk č. 1 „Zásad pro poskytování náhrad a peněžitých plnění členům zastupitelstva kraje a členům výborů zastupitelstva kraje a komisí rady kraje, kteří nejsou členy zastupitelstva kraje“, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 35/2615 ze dne 11. 2. 2014
  (č. usnesení)
  8/658     27. 2. 2014
1. rozhodlo

schválit odůvodnění veřejné zakázky pod označením „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, ostatní zpevněné plochy – světelné vybavení II“, poř. č. 35/2014, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 36/2691 ze dne 17. 2. 2014
  (č. usnesení)
  8/659     27. 2. 2014
1. rozhodlo

schválit odůvodnění veřejné zakázky s názvem „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum“, poř. č. 250/2013, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 36/2693 ze dne 17. 2. 2014
  (č. usnesení)
  8/660     27. 2. 2014
1. rozhodlo

schválit odůvodnění veřejné zakázky s názvem "INTEGROVANÉ VÝJEZDOVÉ CENTRUM TŘINEC“ - výběr zhotovitele stavby, poř. č. 20/2014, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje 37/2738 ze dne 27. 2. 2014
  (č. usnesení)
  8/661     27. 2. 2014
1. volí

MVDr. Barboru Jelonkovou předsedkyní výboru zdravotního zastupitelstva kraje
  8/661     27. 2. 2014
2. stanoví

neuvolněné člence zastupitelstva kraje MVDr. Barboře Jelonkové ode dne 27. 2. 2014 měsíční odměnu ve výši stanovené usnesením zastupitelstva kraje č. 8/655 ze dne 27. 2. 2014 za výkon funkce člena zastupitelstva kraje, předsedy výboru zdravotního zastupitelstva kraje a člena výboru pro dopravu zastupitelstva kraje
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 35/2628 ze dne 11. 2. 2014
  (č. usnesení)
  8/662     27. 2. 2014
1. souhlasí

s udělením čestného názvu Polské gymnázium – Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace, organizaci Gymnázium s polským jazykem vyučovacím – Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 62331493
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 35/2628 ze dne 11. 2. 2014
  (č. usnesení)
  8/663     27. 2. 2014
1. souhlasí

s udělením čestného názvu Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace, organizaci Základní škola, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace, IČ 62330390
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 35/2635 ze dne 11. 2. 2014
  (č. usnesení)
  8/664     27. 2. 2014
1. schvaluje

dodatek č. 9 ke zřizovací listině organizace Střední škola, Vítkov-Podhradí, příspěvková organizace, IČ 14616068, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu
  8/664     27. 2. 2014
2. vydává

dodatek č. 9 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 35/2635 ze dne 11. 2. 2014
  (č. usnesení)
  8/665     27. 2. 2014
1. schvaluje

dodatek č. 7 ke zřizovací listině organizace Základní umělecká škola, Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace, IČ 62330420, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu
  8/665     27. 2. 2014
2. vydává

dodatek č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 35/2635 ze dne 11. 2. 2014
  (č. usnesení)
  8/666     27. 2. 2014
1. schvaluje

dodatek č. 8 ke zřizovací listině organizace Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, IČ 00577260, uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu
  8/666     27. 2. 2014
2. vydává

dodatek č. 8 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 26/1971 ze dne 15. 10. 2013
             č. 36/2709 ze dne 17. 2. 2014
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
příloha č. 1 k usnesení změněna usnesením č. 9/736 ze dne 24. 4. 2014
  8/667     27. 2. 2014
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Moravskoslezský kraj podporuje Ostravu – Evropské město sportu 2014 žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  8/667     27. 2. 2014
2. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Moravskoslezský kraj podporuje Ostravu – Evropské město sportu 2014 náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VI. Podmínek dotačního programu Moravskoslezský kraj podporuje Ostravu – Evropské město sportu
  8/667     27. 2. 2014
3. rozhodlo

neposkytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Moravskoslezský kraj podporuje Ostravu – Evropské město sportu 2014 žadatelům dle přílohy č. 3 tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 28/2119 ze dne 5. 11. 2013
             č. 36/2710 ze dne 17. 2. 2014
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
příloha č. 1 k usnesení změněna usnesením č. 9/736 ze dne 24. 4. 2014
  8/668     27. 2. 2014
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2014 žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  8/668     27. 2. 2014
2. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2014 náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VI. Podmínek dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2014
  8/668     27. 2. 2014
3. rozhodlo

neposkytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2014 žadatelům dle přílohy č. 3 tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 26/1972 ze dne 15. 10. 2013
             č. 36/2711 ze dne 17. 2. 2014
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  8/669     27. 2. 2014
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením pro rok 2014 žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  8/669     27. 2. 2014
2. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením pro rok 2014 náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VI. Podmínek dotačního programu Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením pro rok 2014
  8/669     27. 2. 2014
3. rozhodlo

neposkytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením pro rok 2014 žadatelům dle přílohy č. 3 tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 34/2579 ze dne 28. 1. 2014
  (č. usnesení)
  8/670     27. 2. 2014
1. rozhodlo

dle ust. § 36 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se Smlouvou o nájmu podniku uzavřenou dne 26. 9. 2011, o uzavření dohody o splátkách na dobu 18 let se společností Nemocnice Nový Jičín a.s., IČ 25886207, která je obsahem návrhu Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu podniku v bodech 2.3. – 2.6., dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 35/2642 ze dne 11. 2. 2014
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  8/671     27. 2. 2014
1. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje organizaci Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace, Jedličkova 1025/5, 700 44 Ostrava – Zábřeh, IČ 70631956, v maximální výši 4 mil. Kč na spolufinancování nákladů souvisejících s umísťováním dětí s trvalým pobytem mimo území statutárního města Ostravy do lůžkové péče v Dětském centru Domeček, příspěvková organizace, v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, dle předloženého materiálu
  8/671     27. 2. 2014
2. rozhodlo

neposkytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje organizaci Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava – Poruba, IČ 00843989, ve výši 500 tis. Kč na úhradu nevymahatelných pohledávek za realizovaná toxikologická vyšetření u osob sociálně slabých nebo bezdomovců, vzniklých v období od 1. 9. 2012 do 30. 6. 2014
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 36/2713 ze dne 17. 2. 2014
  (č. usnesení)
  8/672     27. 2. 2014
1. rozhodlo

a) poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci „Programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2014“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení b) neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci „Programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2014“ dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
  8/672     27. 2. 2014
2. rozhodlo

o použití dotací na úhradu uznatelných nákladů projektů vynaložených na realizaci projektů v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 35/2643 ze dne 11. 2. 2014
  (č. usnesení)
  8/673     27. 2. 2014
1. rozhodlo

uzavřít budoucí smlouvu k nabytí nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  8/673     27. 2. 2014
2. rozhodlo

nabýt nemovitosti pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
  8/673     27. 2. 2014
3. rozhodlo

předat nemovitosti k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizaci, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, k vlastnímu hospodářskému využití, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 35/2645 ze dne 11. 2. 2014
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 14/382/1 ze dne 6. 2. 2003
  (č. usnesení)
  8/674     27. 2. 2014
1. bere na vědomí

Informaci o postupu zavádění integrovaného dopravního systému v Moravskoslezském kraji dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 35/2646 ze dne 11. 2. 2014
  k usnesením zastupitelstva kraje č. 3/171 ze dne 21. 3. 2013
                  č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  8/675     27. 2. 2014
1. bere na vědomí

žádost obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. o poskytnutí bezúročné dlouhodobé finanční zápůjčky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 za účelem profinancování projektů spolufinancovaných z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  8/675     27. 2. 2014
2. rozhodlo

v souladu s § 36 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavřít Smlouvu o zápůjčce mezi Moravskoslezským krajem, IČ 70890692 a obchodní společností Koordinátor ODIS s.r.o., IČ 64613895, v celkové maximální výši 2.300.000,-- Kč, se splatností nejpozději do 30. 6. 2015, na předfinancování částky daně z přidané hodnoty u dodavatelských faktur, vztahujících se k projektům spolufinancovaných z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko - „Poskytování dopravních informací cestujícím“, „Propagace veřejné dopravy a ODISbus“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 35/2647 ze dne 11. 2. 2014
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 3/251 ze dne 13. 3. 2013
  (č. usnesení)
  8/676     27. 2. 2014
1. bere na vědomí

informaci o stavu přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji dle předloženého materiálu
  8/676     27. 2. 2014
2. podporuje

záměr přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji dle předloženého materiálu
  8/676     27. 2. 2014
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje provádět všechny relevantní aktivity vedoucí k urychlení přípravy a realizace těchto staveb a předložit informaci o plnění tohoto úkolu zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 30. 4. 2015
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 35/2648 ze dne 11. 2. 2014
  (č. usnesení)
  8/677     27. 2. 2014
1. schvaluje

dodatek č. 10 a aktualizaci přílohy č. 1 zřizovací listiny ev. č. ZL/300/2001 organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, dle předloženého materiálu
  8/677     27. 2. 2014
2. vydává

dodatek č. 10 a aktualizovanou přílohu č. 1 ke zřizovací listině ev. č. ZL/300/2001 organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 35/2649 ze dne 11. 2. 2014
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 16/1407 ze dne 22. 12. 2010
  (č. usnesení)
  8/678     27. 2. 2014
1. stanoví

podle ustanovení § 35 odst. 2 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozsah základní dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje na období roku 2014 a další období dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 36/2721 ze dne 17. 2. 2014
  (č. usnesení)
  8/679     27. 2. 2014
1. rozhodlo

žádost pobočného spolku Český svaz ochránců přírody ZO Nový Jičín, ze dne 21. 10. 2013, ve věci poskytnutí dotace na provoz Záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Bartošovicích a na provoz Návštěvnického centra Dům přírody Poodří v roce 2014, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 8//679 poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Český svaz ochránců přírody ZO Nový Jičín, IČ 47657901, ve výši 660 tis. Kč, určenou na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s provozem Záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Bartošovicích, vzniklých a uhrazených od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 včetně, dle předloženého materiálu
  8/679     27. 2. 2014
2. rozhodlo

neposkytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Český svaz ochránců přírody ZO Nový Jičín, IČ 47657901, ve výši 100 tis. Kč, určenou na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s provozem Návštěvnického centra Dům přírody Poodří v roce 2014, dle žádosti uvedené v bodě 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 36/2725 ze dne 17. 2. 2014
             č. 30/2318 ze dne 3. 12. 2013
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  8/680     27. 2. 2014
1. rozhodlo

poskytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2014 v rámci dotačního programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje ŽPZ/02/2014 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  8/680     27. 2. 2014
2. rozhodlo

poskytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2014 v rámci dotačního programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje ŽPZ/02/2014 náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. XII odst. 8 a 9 tohoto dotačního programu
  8/680     27. 2. 2014
3. rozhodlo

neposkytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2014 v rámci dotačního programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje ŽPZ/02/2014 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 36/2722 ze dne 17. 2. 2014
             č. 30/2305 ze dne 3. 12. 2013
  (č. usnesení)
  8/681     27. 2. 2014
1. rozhodlo

poskytnout dotace v rámci dotačního programu Příspěvky na ozdravné pobyty ŽPZ/05/2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  8/681     27. 2. 2014
2. rozhodlo

použít finanční prostředky z Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje v maximální výši 915,30 tis. Kč v souladu s čl. 4 bodem 2 a bodem 3 statutu tohoto fondu dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 36/2724 ze dne 17. 2. 2014
             č. 6/341 ze dne 15. 1. 2013
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 11/201/1 ze dne 20. 6. 2002
  (č. usnesení)
  8/682     27. 2. 2014
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotace na hospodaření v lesích podle dotačního programu „Poskytování příspěvků na podporu hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2013“ ŽPZ/04/2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, které jsou podporami malého rozsahu ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006, o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, zveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie v řadě L a čísle 379 dne 28. 12. 2006
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 36/2723 ze dne 17. 2. 2014
             č. 30/2307 ze dne 3. 12. 2013
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
příloha č. 1 k usnesení změněna usnesením č. 9/758 ze dne 24. 4. 2014 a č. 11/933 ze dne 11. 9. 2014
příloha č. 2 usnesení změněna usnesením č. 13/1136 ze dne 5. 3. 2015
příloha č. 1 usnesení změněna usnesením č. 14/1221 ze dne 7. 5. 2015
  8/683     27. 2. 2014
1. rozhodlo

poskytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2014 v rámci dotačního programu Drobné vodohospodářské akce ŽPZ/01/2014 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  8/683     27. 2. 2014
2. rozhodlo

poskytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2014 v rámci dotačního programu Drobné vodohospodářské akce ŽPZ/01/2014 náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. IX odst. 5 dotačního programu
  8/683     27. 2. 2014
3. rozhodlo

neposkytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2014 v rámci dotačního programu Drobné vodohospodářské akce ŽPZ/01/2014 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 36/2701 ze dne 17. 2. 2014
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  8/684     27. 2. 2014
1. schvaluje

financování akce „Provozování železniční dráhy“ z rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2015 – 2019 a zavazuje se vyčlenit v rozpočtu Moravskoslezského kraje v jednotlivých letech na tuto akci finanční prostředky v minimální výši 8.200.000,-- Kč/rok, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 35/2658 ze dne 11. 2. 2014
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  8/685     27. 2. 2014
1. rozhodlo

poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 na kulturní akce krajského a nadregionálního významu, s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 35/2655 ze dne 11. 2. 2014
  (č. usnesení)
  8/686     27. 2. 2014
1. schvaluje

dodatek č. 17 ke zřizovací listině organizace Zámek Nová Horka, příspěvková organizace, Nová Horka 22, 742 13 Studénka, IČ 48804860, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu
  8/686     27. 2. 2014
2. vydává

dodatek č. 17 ke zřizovací listině dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 35/2653 ze dne 11. 2. 2014
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  8/687     27. 2. 2014
1. rozhodlo

poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 profesionálním divadlům a profesionálnímu symfonickému orchestru v Moravskoslezském kraji na spolufinancování provozních nákladů, s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a přílohy č. 4 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 29/2212 ze dne 19. 11. 2013
             č. 35/2656 ze dne 11. 2. 2014
  k usnesením zastupitelstva kraje
             č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
             č. 24/2033 ze dne 26. 6. 2008
  (č. usnesení)
  8/688     27. 2. 2014
1. rozhodlo

a) poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2014“ žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení b) poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2014“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VII dotačního programu c) neposkytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2014“ žadatelům dle přílohy č. 3 tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 35/2657 ze dne 11. 2. 2014
             č. 29/2210 ze dne 19. 11. 2013
  k usnesením zastupitelstva kraje
             č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
             č. 24/2033 ze dne 26. 6. 2008
  (č. usnesení)
  8/689     27. 2. 2014
1. rozhodlo

a) poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 v rámci dotačního programu „Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2014“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení b) poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 v rámci dotačního programu „Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2014“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VI dotačního programu c) neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 v rámci programu „Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2014“ žadatelům dle přílohy č. 3 tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 36/2729 ze dne 17. 2. 2014
             č. 30/2328 ze dne 3. 12. 2013
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  8/690     27. 2. 2014
1. rozhodlo

a) poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2014“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení b) poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2014“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VII. dotačního programu c) neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2014“ žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení
  8/690     27. 2. 2014
2. rozhodlo

a) poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2014“ žadatelům uvedeným v příloze č. 4 tohoto usnesení b) poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2014“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 5 tohoto usnesení postupem podle čl. VII. dotačního programu c) neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2014“ žadatelům uvedeným v příloze č. 6 tohoto usnesení
  8/690     27. 2. 2014
3. rozhodlo

a) poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2014“ žadatelům uvedeným v příloze č. 7 tohoto usnesení b) poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2014“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 8 tohoto usnesení postupem podle čl. VII. dotačního programu c) neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2014“ žadatelům uvedeným v příloze č. 9 tohoto usnesení
  8/690     27. 2. 2014
4. rozhodlo

a) poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2014“ žadatelům uvedeným v příloze č. 10 tohoto usnesení b) poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2014“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 11 tohoto usnesení postupem podle čl. VII. dotačního programu c) neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2014“ žadatelům uvedeným v příloze č. 12 tohoto usnesení
  8/690     27. 2. 2014
5. rozhodlo

a) poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2014“ žadatelům uvedeným v příloze č. 13 tohoto usnesení b) neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2014“ žadatelům uvedeným v příloze č. 14 tohoto usnesení
  8/690     27. 2. 2014
6. rozhodlo

a) poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program rozvoje sociálních služeb, včetně navazujících činností a činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí na rok 2014“ žadatelům uvedeným v příloze č. 15 tohoto usnesení b) poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program rozvoje sociálních služeb, včetně navazujících činností a činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí na rok 2014“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 16 tohoto usnesení postupem podle čl. VII. dotačního programu c) neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program rozvoje sociálních služeb, včetně navazujících činností a činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí na rok 2014“ žadatelům uvedeným v příloze č. 17 tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 32/2480 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  8/691     27. 2. 2014
1. rozhodlo

změnit usnesení č. 4/326 ze dne 20. 6. 2013 v bodě 7), a to tak, že text „270.000.000,-- Kč“ nahrazuje textem „275.000.000,-- Kč“ dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 35/2669 ze dne 11. 2. 2014
  (č. usnesení)
  8/692     27. 2. 2014
1. schvaluje

změnu přílohy č. 1 materiálu č. 10/15, na který odkazuje usnesení zastupitelstva kraje č. 7/595 ze dne 19. 12. 2013 dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 35/2670 ze dne 11. 2. 2014
  (č. usnesení)
  8/693     27. 2. 2014
1. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Silnice 2014 - VI. etapa“ předkládaný do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, dílčí oblasti 1.1.1 Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací II. a III. třídy v letech 2013 – 2015 ve výši 130.000.000,-- Kč“
  8/693     27. 2. 2014
2. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Silnice 2014 - VI. etapa“ v roce 2014
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 35/2763 ze dne 11. 2. 2014
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/609 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  8/694     27. 2. 2014
1. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Výstavba integrovaného výjezdového centra v Třinci“ financovatelného z Regionální operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 s předpokládanými náklady projektu 275.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2014 - 2015
  8/694     27. 2. 2014
2. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Výstavba integrovaného výjezdového centra v Třinci“ financovatelný z Regionální operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 v roce 2014
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 35/2674 ze dne 11. 2. 2014
  (č. usnesení)
  8/695     27. 2. 2014
1. schvaluje

zahájit přípravu projektu „Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013 v letech 2014 – 2015 ve výši 10.000.000 Kč
  8/695     27. 2. 2014
2. schvaluje

zahájit přípravu projektu „Zlepšení podmínek pro praktické vyučování žáků Masarykovy střední zemědělské školy a Vyšší odborné školy, Opava, příspěvková organizace“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013 v letech 2014 – 2015 ve výši 8.000.000 Kč
  8/695     27. 2. 2014
3. schvaluje

zahájit přípravu projektu „Přírodovědné učebny a laboratoře ve středních odborných školách“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013 v letech 2014 – 2015 ve výši 10.000.000 Kč
  8/695     27. 2. 2014
4. schvaluje

zahájit přípravu projektu „Zatraktivnění výuky přírodovědných předmětů ve Střední zahradnické škole, Ostrava, příspěvková organizace“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013 v letech 2014–2015 ve výši 10.000.000 Kč
  8/695     27. 2. 2014
5. schvaluje

zahájit přípravu projektu „Přírodovědné laboratoře v gymnáziích“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013 v letech 2014–2015 ve výši 10.000.000 Kč
  8/695     27. 2. 2014
6. schvaluje

zahájit přípravu projektu „Jazykové učebny středních odborných škol“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013 v letech 2014–2015 ve výši 10.000.000 Kč
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 35/2675 ze dne 11. 2. 2014
  (č. usnesení)
  8/696     27. 2. 2014
1. schvaluje

zahájit přípravu projektu „Nákup prvosledových hasičských vozidel“ z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013 s předpokládanými náklady 100.000.000 Kč a s předpokládanou dobou realizace v letech 2014–2015
  8/696     27. 2. 2014
2. schvaluje

zahájit přípravu projektu „Nákup hasičské výškové techniky“ z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 s předpokládanými náklady 100.000.000 Kč a s předpokládanou dobou realizace v letech 2014–2015
  8/696     27. 2. 2014
3. schvaluje

zahájit přípravu projektu „Nákup hasičských vozidel se zařízením pro výrobu a dopravu pěny“ z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 s předpokládanými náklady 100.000.000 Kč a s předpokládanou dobou realizace v letech 2014–2015
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 35/2676 ze dne 14. 2. 2013
  (č. usnesení)
  8/697     27. 2. 2014
1. schvaluje

změnu obsahu projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic v MSK 2014“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013, předpokládaná doba realizace v letech 2013–2015, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje 35/2677 ze dne 11. 2. 2014
  (č. usnesení)
  8/698     27. 2. 2014
1. rozhodlo

poskytnout návratnou finanční výpomoc příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje k zajištění financování u projektů energetických úspor spolufinancovaných Moravskoslezským krajem realizovaných v rámci Operačního programu Životní prostředí na období do 31. 12. 2014 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 35/2678 ze dne 11. 2. 2014
  (č. usnesení)
  8/699     27. 2. 2014
1. nahrazuje

text bodu č. 8) usnesení zastupitelstva kraje č. 7/601 ze dne 19. 12. 2013 textem tohoto znění „bere na vědomí zahájení realizace projektu „Vybudování pavilónu interních oborů v Opavě“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblast podpory 2.1.3 Podpora zajištění efektivnosti a dostupnosti poskytování zdravotnických služeb v roce 2013“
  8/699     27. 2. 2014
2. mění

v bodě 2) usnesení č. 6/453 ze dne 19. 9. 2013 výši profinancování a kofinancování projektu z „280.000.000 Kč“ na „295.000.000 Kč“
  8/699     27. 2. 2014
3. mění

v bodě 6) usnesení č. 7/601 ze dne 19. 12. 2013 výši profinancování a kofinancování projektu z „24.500.000 Kč“ na „45.000.000 Kč“
  8/699     27. 2. 2014
4. schvaluje

zahájení přípravy projektu „Rekonstrukce geriatrického oddělení v Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013 s předpokládanými náklady projektu 37.000.000,-- Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2014–2015
  8/699     27. 2. 2014
5. schvaluje

zahájení přípravy projektu „Pořízení pomůcek pro ošetřovatelskou a rehabilitační péči zdravotnických zařízení“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013 s předpokládanými náklady projektu 29.000.000,-- Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2014–2015
  8/699     27. 2. 2014
6. schvaluje

zahájení přípravy projektu „Nákup sanitek pro RLP a RZP“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013 s předpokládanými náklady projektu 61.800.000,-- Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2014–2015
  8/699     27. 2. 2014
7. schvaluje

zahájení přípravy projektu „Nákup lůžek a matrací pro sociální zařízení“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013 s předpokládanými náklady projektu 10.000.000,-- Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2014–2015
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 33/2541 ze dne 14. 1. 2014
  (č. usnesení)
  8/700     27. 2. 2014
1. rozhodlo

změnit v bodě 2) usnesení č. 6/462 ze dne 19. 9. 2013 výši profinancování a kofinancování projektu z 1.450.000 Kč na 1.536.680 Kč
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 35/2664 ze dne 11. 2. 2014
  (č. usnesení)
  8/701     27. 2. 2014
1. rozhodlo

uzavřít se společností RPG RE Land, s.r.o., IČ 27769143, dodatek č. 1 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci při rozvoji zóny „Nad Barborou“, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 35/2671 ze dne 11. 2. 2014
             č. 110/7220 ze dne 15. 5. 2012
             č. 77/4739 ze dne 2. 3. 2011
             č. 65/3973 ze dne 20. 10. 2010
             č. 32/1551 ze dne 2. 9. 2009
             č. 32/1549 ze dne 2. 9. 2009
  k usnesením zastupitelstva kraje
             č. 24/2106 ze dne 6. 6. 2012
             č. 18/1466 ze dne 23. 3. 2011
             č. 15/1283 ze dne 10. 11. 2010
             č. 7/393 ze dne 14. 10. 2009
             č. 7/391 ze dne 14. 10. 2009
  (č. usnesení)
  8/702     27. 2. 2014
1. rozhodlo

a) částečně prominout podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 50 % ze stanoveného odvodu 128.072 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Edu Silesia, o. s., IČ 22669311, na projekt „Inovace ve vzdělávání jako podpůrný prvek rozšíření lektorských dovedností“, tj. 64.036 Kč b) prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Edu Silesia, o. s., IČ 22669311, na projekt „Inovace ve vzdělávání jako podpůrný prvek rozšíření lektorských dovedností“, dle předloženého materiálu
  8/702     27. 2. 2014
2. rozhodlo

prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu 1st English, s.r.o., IČ 27834271, na projekt „Tvorba a realizace moderní výuky anglického jazyka metodou 1st English Method s využitím IT techniky“, dle předloženého materiálu
  8/702     27. 2. 2014
3. rozhodlo

prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu EDUCA – Střední odborná škola, s.r.o., IČ 64087859, na projekt „EDUCA IN VÝUKA“, dle předloženého materiálu
  8/702     27. 2. 2014
4. rozhodlo

a) částečně prominout podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 75 % ze stanoveného odvodu 1.062.600 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Statutární město Havířov, IČ 00297488, na projekt „Vznik centra DVPP na území města Havířov – Zvyšování kompetencí a dovedností pedagogických pracovníků“, tj. 796.950 Kč b) nepovolit prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odvodu ve výši 20.515 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Statutární město Havířov, IČ 00297488, na projekt „Vznik centra DVPP na území města Havířov – Zvyšování kompetencí a dovedností pedagogických pracovníků“ c) prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Statutární město Havířov, IČ 00297488, na projekt „Vznik centra DVPP na území města Havířov – Zvyšování kompetencí a dovedností pedagogických pracovníků“, dle předloženého materiálu
  8/702     27. 2. 2014
5. rozhodlo

a) částečně prominout podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 87,5 % ze stanoveného odvodu 2.020.345,23 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o, IČ 26867940, na projekt „CLIL DATABASE – tvorba metodických a učebních materiálů pro zavádění výuky vybraných předmětů metodou CLIL“, tj. 1.767.802,08 Kč, zaokrouhleně 1.767.802 Kč b) neprominout podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odvod ve výši 220.838,84 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o, IČ 26867940, na projekt „CLIL DATABASE – tvorba metodických a učebních materiálů pro zavádění výuky vybraných předmětů metodou CLIL“ c) prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o, IČ 26867940, na projekt „CLIL DATABASE – tvorba metodických a učebních materiálů pro zavádění výuky vybraných předmětů metodou CLIL“, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 35/2680 ze dne 11. 2. 2014
  (č. usnesení)
  8/703     27. 2. 2014
1. rozhodlo

ukončit platnost usnesení zastupitelstva kraje č. 3/216 bod 1) ze dne 21. 3. 2013
  8/703     27. 2. 2014
2. rozhodlo

prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to: pozemek parc. č. st. 1471 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če jiná stavba, pozemek parc. č. st. 1472 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če jiná stavba, části pozemku parc. č. 558/14 ostatní plocha oddělené geometrickým plánem č. 1446-49/2012 ze dne 29. 5. 2012 a nově označené jako pozemek parc. č. 558/14 ostatní plocha o výměře 672 m² a pozemek parc. č. 558/34 ostatní plocha o výměře 728 m², pozemek parc. č. 558/15 ostatní plocha o výměře 391 m² vzniklý oddělením dílu „a“ o výměře 350 m² z pozemku parc. č. 558/15 ostatní plocha a dílu „b“ o výměře 41 m² z pozemku parc. č. 558/16 ostatní plocha na základě geometrického plánu č. 1446-49/2012 ze dne 29. 5. 2012, část pozemku parc. č. 558/15 ostatní plocha oddělená geometrickým plánem č. 1446-49/2012 ze dne 29. 5. 2012 a nově označená jako pozemek parc. č. 558/36 ostatní plocha o výměře 115 m², včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín, do vlastnictví **********, za cenu 930.000,- Kč
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 35/2682 ze dne 11. 2. 2014
  (č. usnesení)
  8/704     27. 2. 2014
1. rozhodlo

a) zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 1495/2 zahrada a části pozemku parc. č. 1506 ostatní plocha, ve vlastnictví města Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ 00297569, ve prospěch kraje a každého dalšího vlastníka pozemku parc. č. 1537/28 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín, spočívajícího v právu umístění a provozování plynovodní přípojky v částech služebných pozemků a v právu vstupu a vjezdu na služebné pozemky za účelem umístění, provozování, oprav, údržby a odstranění plynovodní přípojky, na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1608-8/2006 ze dne 10. 4. 2006 b) zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 1539 ostatní plocha a části pozemku parc. č. 1675 vodní plocha, ve vlastnictví města Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ 00297569, ve prospěch kraje a každého dalšího vlastníka pozemku parc. č. 1537/7 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín, spočívajícího v právu umístění a provozování elektrické přípojky v částech služebných pozemků a v právu vstupu a vjezdu na služebné pozemky za účelem umístění, provozování, oprav, údržby a odstranění elektrické přípojky, na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1608-8/2006 ze dne 10. 4. 2006 vše za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000,- Kč navýšenou o DPH v zákonné výši
  8/704     27. 2. 2014
2. rozhodlo

zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 1866/1 ostatní plocha, ve vlastnictví města Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov, IČ 00296139, ve prospěch kraje a každého dalšího vlastníka pozemku parc. č. 1866/2, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov, spočívajícího v právu umístění a provozování stavby lapolu, přípojky dešťové kanalizace, přípojky splaškové kanalizace, opěrné zdi, bezbariérové rampy, zpevněné plochy, rampy a anglických dvorků na částech služebného pozemku a v právu vstupu a vjezdu na části služebného pozemku za účelem umístění, provozování, oprav, údržby nebo odstranění stavby lapolu, přípojky dešťové kanalizace, přípojky splaškové kanalizace, opěrné zdi, bezbariérové rampy, zpevněné plochy, rampy a anglických dvorků, v rozsahu dle zákresu situace ve snímku katastrální mapy, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 80,- Kč/bm navýšenou o DPH v zákonné výši, nejméně však za cenu 5.000,- Kč navýšenou o DPH v zákonné výši
  8/704     27. 2. 2014
3. rozhodlo

a) zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 1662/1 ostatní plocha a pozemku parc. č. 1732/1 zahrada, ve vlastnictví města Studénka, náměstí Republiky 762, 742 13 Studénka, IČ 00298441, ve prospěch kraje a každého dalšího vlastníka pozemku parc. č. 1732/2 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Butovice, obec Studénka, spočívajícího v právu umístění a provozování zpevněných ploch a okapového chodníku na částech služebných pozemků a v právu vstupu a vjezdu na části služebných pozemků za účelem uložení, provozování, údržby, oprav a odstranění zpevněných ploch a okapového chodníku, v rozsahu dle geometrického plánu č. 2465-64/2013 ze dne 2. 10. 2013, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč navýšenou o DPH v zákonné výši b) zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 1662/1 ostatní plocha a pozemku parc. č. 1641/1 ostatní plocha, ve vlastnictví města Studénka, náměstí Republiky 762, 742 13 Studénka, IČ 00298441, ve prospěch kraje a každého dalšího vlastníka pozemku parc. č. 1732/2 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Butovice, obec Studénka, spočívajícího v právu umístění a provozování vodovodní přípojky na částech služebných pozemků a v právu vstupu a vjezdu na části služebných pozemků za účelem zřízení, provozování, oprav, údržby a odstranění vodovodní přípojky, v rozsahu dle geometrického plánu č. 2468-64/2013 ze dne 3. 10. 2013, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč navýšenou o DPH v zákonné výši
  8/704     27. 2. 2014
4. rozhodlo

a) zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 2138/1 orná půda, ve vlastnictví pana **********, ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 61 orná půda, vše v k. ú. Město Albrechtice, obec Město Albrechtice, spočívající v právu zřízení, provozování, udržování, oprav a odstraňování plynovodní středotlaké přípojky PEHD 32 v rámci stavby „Středisko hasičské a záchranné služby Město Albrechtice“ na části služebného pozemku a v právu vstupovat a vjíždět na část služebného pozemku v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraňováním plynovodní středotlaké přípojky PEHD 32, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 100,-- Kč/m², přičemž podkladem určení výměry bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 4 písm. a) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 4/351 ze dne 20. 6. 2013
  k usnesení rady kraje č. 35/2683 ze dne 11. 2. 2014
  (č. usnesení)
  8/705     27. 2. 2014
1. rozhodlo

změnit usnesení zastupitelstva kraje č. 4/351 ze dne 20. 6. 2013 bod 5) písmeno a), a to tak, že se text „vlastnické právo pana **********“ nahrazuje textem „vlastnické právo paní **********“, text „ve vlastnictví pana **********“ nahrazuje textem „ve vlastnictví paní **********“ a bod 5) písmeno b) tak, že se text „ve prospěch pana **********“, nahrazuje textem „ve prospěch paní **********“
  8/705     27. 2. 2014
2. rozhodlo

změnit usnesení zastupitelstva kraje č. 4/351 ze dne 20. 6. 2013 bod 6) písmeno a), a to tak, že se text „z vlastnictví pana **********“ nahrazuje textem „z vlastnictví paní **********“
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 35/2684 ze dne 11. 2. 2014
  (č. usnesení)
  8/706     27. 2. 2014
1. rozhodlo

a) darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Lískovecká 2089, Frýdek-Místek, IČ 00844691, a to: pozemek parc. č. 3915/44 ostatní plocha, část pozemku parc. č. 3915/19 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 412-198/2013 ze dne 10. 10. 2013 a nově označenou jako pozemek parc. č. 3915/51 ostatní plocha o výměře 1216 m², včetně všech součástí a příslušenství těchto pozemků, vše v k. ú. a obci Bílá, do vlastnictví obce Bílá, Bílá 142, IČ 00577669, za podmínky úhrady nákladů spojených s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 1) písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Lískovecká 2089, Frýdek-Místek, IČ 00844691, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 37/2739 ze dne 27. 2. 2014
  k usnesením zastupitelstva kraje č. 24/2137 ze dne 6. 6. 2012
                  č. 20/1716 ze dne 22. 6. 2011
  (č. usnesení)
  8/707     27. 2. 2014
1. schvaluje

změnu termínu ukončení projektu „Multifunkční centrum pro volný čas Slezan“ z původního 28. 2. 2014 na nový 30. 6. 2014, podpořený v rámci dotačního programu: „Podpora turistických oblastí Moravskoslezského kraje“, který realizuje obec Karlovice, se sídlem 793 23 Karlovice, č. p. 138, IČ 00296112
  8/707     27. 2. 2014
2. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK č. 1652/2011/RRC na projekt „Multifunkční centrum pro volný čas Slezan“ s obcí Karlovice, se sídlem 793 23 Karlovice, č. p. 138, IČ 00296112, dle předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.